Публикации на доц. д-р Клара Евлогиева Мечкова


Мечкова, Клара (2018) Трифонията в тетрафоничната музикална система и в живота на византийското осмогласие Пловдив: Астарта, 2018, 291. ISBN 978 – 954 - 350-265-3

Мечкова, Клара (2016) On Triphony – Knowns and Unknowns Reports Awarded with "Best Paper" Crystal Prize, 55-th Annual Science Conference of Ruse University, 2016, 324-327. ISSN 1311-3321

Мечкова, Клара (2013) Византийското осмогласие като израз на богословското разбиране за събитие и безсмъртие Събитие и безсмъртие (литература, език, философия, наука).Сборник доклади от международна научна конференция, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски” (13–14 май 2011). Димитър Камбуров, Юлияна Стоянова съст., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2013, 131 - 142. ISBN 978-954-07-3692-1

Мечкова, Клара (2013) Трифонията Идея – понятие – термин, Българско музикознание, 2013, 3-4, 25- 40. ISSN 0204-823X

Мечкова, Клара (2009) Осмогласната система на византийската музика в изворовите теоретични текстове. Тетрафонията В. Търново,издателство АБАГАР, 2009, 230. ISBN 978-954-427-850-2

Мечкова, Клара (2008) Към въпроса за терминологията на византийското осмогласие Идея – понятие – термин, Българско музикознание, 2008, 3-4, 60- 87. ISSN 0204-823X

Мечкова, Клара (2003) За смъртта и възнесението на св. Богородица или Успение Богородично (15 август). Събитието и преданието. Химнографията. Текстът на стихирата "Богоначалным мановением" Духовна култура. С., 2003, № 8, 7-15. ISSN:0324-1173

Мечкова, Клара (2000) Tearhio nevmati в контекста на песнопенията за Успение Богородично Българско музикознание, 2000, 2, 63-70. ISSN 0204-823X

Мечкова, Клара (1993) Възрожденски извори за осмогласната "Слава и ныне" на "Господи воззвах" - "Богоначалным мановением" на 15 август, Успение Богородично Музикални хоризонти, извънреден брой, 1993, 104. ISSN 1310-0076

Мечкова, Клара (1990) Търновският музикоучител Давид Тулешков Българско музикознание, 1990, 3, 103-105. ISSN 0204-823X

Мечкова, Клара (1988) Търновският музикоучител Никола Златарски Музикални хоризонти, 1988, 17–18, 31-36. ISSN 1310-0076

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/