Публикации на проф. дн Марияна Николаева Булева-Петрова


Булева-Петрова, Марияна (2019) За монографията на Снежина Врангова “От песен към художествена форма в инструменталната музика” Алманах - Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ ISSN 2367-8011. https://almanac.nma.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0/?fbclid=IwAR3huI0V-12sKBXdDozopLUlt0VYG29WuEE7eR68EzFhf7_M1MmuBX2qzEk

Булева-Петрова, Марияна (2019) Научните перспективи в изследването на “Обратната перспектива” в музиката Алманах - Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ ISSN 2367-8011. https://almanac.nma.bg/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b8-%d0%b2-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d0%b2-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0/

Булева-Петрова, Марияна (2019) Специфика на педагогическите изследвания в сферата на професионалното музикално обучение (иновативни идеи в разработки на докторанти към катедра „Музика“ на Великотърновския университет) - В: ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В УСЛОВИЯТА НА СЪВРЕМЕННОТО МУЗИКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ Юбилеен сборник. Пловдив: Астарта, с. 7 - 24

Булева-Петрова, Марияна (2019) Клара Мечкова: „Трифонията в тетрафоничната музикална система и в живота на византийското осмогласие“ Българско музикознание, 2019 № 1, 102 - 105

Булева-Петрова, Марияна (2017) За изучаването на музикалната хармония - теоретични, методологични и методически аспекти. Пловдив: Астарта, 411 с. ISBN 978-954-350-250-9

Булева-Петрова, Марияна (2017) Лекционен курс по хармония Пловдив: Астарта, 160 с. ISBN 978-954-350-251-6

Булева-Петрова, Марияна (2016) Звуко-энергийное проявление Истины и Благости в творчестве Г. И. Уствольской. - В: Приношение Галине Уствольской, Борису Тищенко. Санкт-Петербург: РГПУ им. А.И.Герцена, 2016, с. 37-52. ISBN 978-5-8064-2332-1

Булева-Петрова, Марияна (2016) Етос, патос и логос на звуковата повторност в хоровите балади на Петко Стайнов - Българско музикознание, 2016, 4, с. 72-81. Print ISSN 0204-823X

Булева-Петрова, Марияна (2016) „100 години от рождението на професор Асен Диамандиев” - Българско музикознание, 2016, 4, с. 101-103. Print ISSN 0204-823X

Булева-Петрова, Марияна (2016) Паралелният живот на едно голямо дело: "Музикалнофолклорните диалекти на Елена Стоин в звук". - Музикални хоризонти, 2016, 6, с. 25-26. Print ISSN 1310-0076

Булева-Петрова, Марияна (2015) Типология на повторението в музиката - В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2015, том 54, серия 6.3, с. 142-146. ISSN 1311-3321

Булева-Петрова, Марияна (2015) Об индивидуальных композиторских стилях болгарских классиков. - Вестник музыкальной науки. Новосибирск, 2015, 1(7), с. 99-109. Print ISSN 2308-1031

Булева-Петрова, Марияна (2015) Музикалната тектоника като хронотоп и повторение – теоретичен модел с приложимост в музикалната педагогика. Велико Търново, 2015.

Булева-Петрова, Марияна (2015) Музикалният слух като концепт на теоретичното музикознание в новата книга на Ангелина Петрова Музикални хоризонти, 2015, 5, с. 28. Print ISSN 1310-0076

Булева-Петрова, Марияна (2015) 80 години от рождението на Генчо Гайтанджиев (1935 – 2010) Българско музикознание, 2015, 1, с. 64-74. Print ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2015) Повторението в музиката и токатата - Българско музикознание, 2015, 3, с. 25-41. Print ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2015) Фолклорът и китарата в творческия прочит на Пламен Арабов Музикални хоризонти, 2015, 3, с. 27-28. Print ISSN 1310-0076

Булева-Петрова, Марияна (2014) Инвенцията на Любомир Пипков - Българско музикознание, 2014, 2, с. 22-30. Print ISSN 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2014) О "фатум-гармонии" в последнем вокальном опусе П.И.Чайковского Новое слово о П.И.Чайковском, "...Как наше слово отзовется...". П.И.Чайковский в современном мире. Коллективная монография. Санкт-Петербург: Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 2014. 78-96, ISBN 978-5-8064-2026-9

Булева-Петрова, Марияна (2014) „Непознатият Стоян Джуджев” по проправения път от философията към фолклористиката в книгата на Горица Найденова Музикални хоризонти, 2014, 4, с. 27. Print ISSN 1310-0076

Булева-Петрова, Марияна (2014) Музикалното пространство и време като идея за музикална тектоника - В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, Т. 53, серия 6.3., с. 157-162. Print ISSN 1311-3321

Булева-Петрова, Марияна (2014) Когато тъпан бие... Първи национален събор-надсвирване "Ангел Кръстев" Музикални хоризонти, 2014, 9, с. 13-14. Print ISSN 1310-0076

Булева-Петрова, Марияна (2013) "Идея - понятие - термин ІІ" Българско музикознание, 2013, 3-4, с. 3-4. Print ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2013) Городская песня Позднего болгарского возрождения и специфика музыкального мышления болгар во второй половине ХІХ века - Вестник музыкальной науки, 2013, 2, с. 109-122. Print ISSN 2308-1031

Булева-Петрова, Марияна (2012) Хоровые концерты Г. Свиридова в контексте русской музыки и концертного жанра ХХ века. Сб. "Г. В. Свиридов и русская хоровая музыка", Курск, с. 180-188, ISBN 978-5-88313-786-9

Булева-Петрова, Марияна (2012) Интерпретация музыки Моцарта с позиций теории интонем. Сб. Петербургское приношение Моцарту: Сборник статей и материалов Международного моцартовского симпозиума, 14-16 апреля 2011 г. - СПб.; Тверь: Твер. гос. ун-т, 2012, 204 с, с. 17-25. ISBN 978-5-7609-0785-1

Булева-Петрова, Марияна (2012) Нова пътека към корените на националната ни идентичност Българско музикознание, 2012, 2, с. 114-116. Print ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2012) Да разтворим учебника по хармония на Парашкев Хаджиев - Българско музикознание, 2012, 1, с. 22-29. Print ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2011) ХАРМОНИЯТА КАТО ПЕСЕН БЕЗ ДУМИ (по повод най-новото учебно пособие от проф. д-р Пламен Арабов - „Песни без думи”). Музикални хоризонти, 2011, 2. Print ISSN 1310-0076

Булева-Петрова, Марияна (2011) Размисли за съвременното състояние на теоретичните дисциплини в рамките на професионалното музикално образование. Сб. от конференция Съвременното образование в училищата по изкуствата – състояние и перспективи в европейския контекст. Пловдив: Астарта, 2011, с. 62-70. ISBN 978-954-350-114-9

Булева-Петрова, Марияна (2011) Гармоничные числа и теория гармонии Михаила Марутаева – экспериментальное исследование на примере фуг из Двадцати четырех прелюдий и фуг ор. 87 Дмитрия Шостаковича. - В: «Изучая мир Дмитрия Шостаковича…» (общая редакция и составление Г. П. Овсянкиной). Санкт-Петербург: Союз художников, 2011, с. 107-139. ISBN 978-5-8128- 0106-9

Булева-Петрова, Марияна (2011) "Петербургское приношение Моцарту" (музикалнотеоретичен пътепис) Българско музикознание, 2011, 2, с.83-86. Print ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2011) Звуковата текстуализация на автентичния контекст като обновителен фактор в историята на музикалното мислене – В: Текстът като феномен на културата. Варна: „Св. св. Константин и Елена Холдинг“, 2011, с. 143-158. ISBN 978-954-92464-3-8

Булева-Петрова, Марияна (2011) Идеята за хармония у св. Василий Велики Сб. Свидетелства на традицията. Сборник материали от научноизследователски проекти на православния богословски факултет. Редколегия: доц. д-р Димитър Попмаринов, доц. д-р Елена Попова, доц. д-р Свилен Тутеков, гл. ас. д-р Стефка Кънчева. ВТ: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 259-278. ISBN: 978-954-524-801-6

Булева-Петрова, Марияна (2010) Гармония взглядов и взгляды на гармонию в эстетическом мышлении и творчестве Георгия Свиридова сб. Г.В. Свиридов в современной музыкальной культуре. Москва., с. 69-75

Булева-Петрова, Марияна (2010) Русия, руската душа и музиката като обединяващо изкуство през погледа и хармоничното мислене на Георгий Свиридов. сб. Русия в музика, Пловдив, 68-79. ISBN 978-954-350-093-2

Булева-Петрова, Марияна (2010) Поглед към кореспонденцията между Димитър Ненов и Стоян Брашованов Музикални хоризонти, 2010, 4, Print ISSN 1310-0076

Булева-Петрова, Марияна (2010) Предговор към книгата Питев, Христо "До Питагор и напред" ВТ, 2010 ВТ

Булева-Петрова, Марияна (2009) Идеята за хармония (върху старогръцки, византийски и латински текстове). Пловдив: Астарта, 2009, 782 с. ISBN 978-954-350-078

Булева-Петрова, Марияна (2009) Поглед към хармонията на Марин Големинов (с примери от балета "Нестинарка") сб. 100 години от рождението на академик Марин Големинов, с. 49-61. ISBN 978-954-92200-4-9

Булева-Петрова, Марияна (2009) Идея гармонии - исторические и актуальные аспекты (на материале латинских музыкально-теоретических трактатах) Сибирский музыкальный альманах, с. 38-42

Булева-Петрова, Марияна (2009) Модални и тонални пластове в симфоничното творчество на Петко Стайнов - В: Петко Стайнов в паметта на времето. София: Фондация "Петко Груев Стайнов", 2009, с. 291-308. ISBN 954-92466-1-2

Булева-Петрова, Марияна (2009) Науката "хармоника" - от философска пропедевтика до музикална теория сб. "Нови идеи в музикознанието"

Булева-Петрова, Марияна (2009) ХАРМОНИЯ НА ГЛАСОВЕТЕ (сборник хорови песни) Пловдив

Булева-Петрова, Марияна (2009) Поглед върху монографиите и преводите на Явор Конов За мащаба на едно научно дело в-к Култура, Брой 28 (2555), 22 юли

Булева-Петрова, Марияна (2009) Клавирни миниатюри "Шумен" през призмата на хармонията сб. Панчо Владигеров - поглед от ХХІ век, с. 68-78. ISBN 978-954-92438-1-9

Булева-Петрова, Марияна (2008) Терминът хармония - сфери и модуси на изява в Античността и Средновековието Българско музикознание, 2008, 3-4, с. 24-41. ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2007) Една идея за хармонията на Бела Барток (върху примери от струнните квартети) Барток днес - рефлексии и практики. Сборник, с. 33-45

Булева-Петрова, Марияна (2007) Три книги на Томи Кърклисийски Българско музикознание, 2007, № 2, с.186-190, ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2007) Идеята за хармония – исторически и актуални аспекти (върху материал от латинските музикално-теоретични трактати ІІІ – ХV в.) "Европа като културно пространство" ЮЗУ, Годишник Том V, Благоевград

Булева-Петрова, Марияна (2007) Българската детска и училищна песен. Историко-теоретични ракурси. София

Булева-Петрова, Марияна (2006) Писмени упражнения по хармония. Част ІІ - Хроматика ВТ: Астарта, 2006. ISBN-10: 954-8324-97-0; ISBN-13: 978-954-8324-97-7

Булева-Петрова, Марияна (2006) Что же такое гармония www.a3d

Булева-Петрова, Марияна (2006) Стилистични особености на хармоничната система при Хайдн, Моцарт и Бетовен. Експериментално изследване върху образци на сонатно Аllegro в клавирните сонати. - В:Творческият свят на Пенчо Стоянов. София: Хайни, 2006, с. 103-112. ISBN 9549835561, 9789549835564

Булева-Петрова, Марияна (2006) Изтъкната пианистка и клавирна педагожка. 90 години от рождението на проф. Мара Петкова Музикални хоризонти № 10, 35-37

Булева-Петрова, Марияна (2006) Письма-размышления о Гармонии.(Письмо 1) «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.13375

Булева-Петрова, Марияна (2006) Письма-размышления о Гармонии (Письмо 2) «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.13383

Булева-Петрова, Марияна (2006) Хармонията като онтологично основание /върху текстове от Платоновите диалози/ Нови идеи в музикознанието 2006, 59-79. ISBN -10: 954-91437-8-3; ISBN – 13: 978-954-91437- 8-2

Булева-Петрова, Марияна (2005) Предговор към българското издание /Антон Веберн. Пътят към новата музика. Пътят към композицията с 12 тона/ Антон Веберн. Пътят към новата музика. Пътят към композицията с 12 тона.

Булева-Петрова, Марияна (2005) Превъплъщенията на мажоро-минорната тонална система в българската музика като историко-теоретичен проблем - В: Българското историческо музикознание: подходи и конкретизации. София: СБК, 2005, с. 100-130. ISBN 954-91437-5-9

Булева-Петрова, Марияна (2005) Теоретичните възгледи на Добри Христов за многогласната обработка на народната песен Сб. "Добри Христов и българският ХХ век" С., с. 247-252. ISBN 954-91697-2-3

Булева-Петрова, Марияна (2005) Писмени упражнения по хармония. Част І Диатоника ВТ: Астарта, 2005. ISBN-10: 954-8324-97-0; ISBN-13: 978-954-8324-97-7

Булева-Петрова, Марияна (2005) За музикално-психологичните изследвания на Иван Хлебаров върху творчеството на Любомир Пипков - В: Музикално-научен алманах "Киприана Беливанова" ІІІ. Ред. Марияна Булева. София: Хайни, 2005, с. 10-19. ISSN 1312-2339

Булева-Петрова, Марияна (2004) Хомофонна фактура и мажоро-минорна тонална хармония /теоретични и методически аспекти/ Музикално-научен алманах "Киприана Беливанова" ІІ, С. с. 48-66

Булева-Петрова, Марияна (2004) Представяне на нова книга за българската музика Сп. "Музикални хоризонти" № 5

Булева-Петрова, Марияна (2004) "Срещнали се луди-млади", за да се срещнат изкуствата Сп. "Музикални хоризонти" № 3

Булева-Петрова, Марияна (2004) Хармонията на Любомир Пипков - Българско музикознание, 2004, 4, с. 3-54. Print ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2004) Многогласното осмисляне на българската народна песен /сравнителен анализ на творби от Н. Атанасов, П. Пипков, Д. Христов и Л. Пипков/ Сб. от Национална историко-теоретична конфеенция, Велико Търново, октомври 2003 „България в музика“. Съст. и ред. Марияна Булева. ВТ: Астарта, с. 64-79. ISBN 954-8324-30-4

Булева-Петрова, Марияна (2004) За Явор Конов и за неговите книги като културно дело сп. "Музикални хоризонти" бр. 5, с. 43-44

Булева-Петрова, Марияна (2003) Поглед към Музикалния атлас на Улрих Михелс и към българския му превод Сп. "Музикални хоризонти" № 10

Булева-Петрова, Марияна (2003) Хармонията на Дебюси в българското музикознание. Пораждащи идеи в студия на Искра Рачева. Сб. Музикални предизвикателства от началото на ХХ век. ІІ. С. с. 39-50

Булева-Петрова, Марияна (2003) "Теория и... практика" /Киприана Беливанова/ - един съвременен поглед към прозренията на 60-те години Музикално-научен алманах "Киприана Беливанова" Год.1, с. 84-92

Булева-Петрова, Марияна (2003) "Фолклорни перли" в-к Musiкa Viva бр. 10-11

Булева-Петрова, Марияна (2003) Хармонията на Веселин Стоянов: щрихи към проблема за музикалното мислене като знак на културна идентичност - Българско музикознание - "Музика и културна идентичност", 2003, 4, с. 147-155. Print ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2002) Хармоничното мислене в Гротескната сюита "Бай Ганю" като музикално-езиково проявление на комичното в музиката на Веселин Стоянов - Българско музикознание, 2002, 4, с. 39-55. Print ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (2002) Хуморът на Веселин Стоянов през призмата на неговото хармонично мислене Сб. Веселин Стоянов и неговото време" Русе, с. 43-58

Булева-Петрова, Марияна (2002) Испанската музикална култура - историко-теоретични ракурси Сб. "Испания в музиката", ВТ, с. 14-20

Булева-Петрова, Марияна (2002) Хармонични явления в Сонатата за две пиана и ударни инструменти на Барток Сб. Музикални предизвикателства от началото на ХХ век. С., с. 21-32

Булева-Петрова, Марияна (2000) Добри Христов за хармонията Сб. "Добри Христов - 125 години от рождението" Варна, 42-51

Булева-Петрова, Марияна (1999) Развитие на учението за хармонията в България. История, настояще, перспективи. Издателство на ВТУ

Булева-Петрова, Марияна (1997) Nenov, Dimiter The New Grove Dictiоnary of Music and Musicians, 19722

Булева-Петрова, Марияна (1997) Tekeliev, Alexander The New Grove Dictionary of Music and Musicians

Булева-Петрова, Марияна (1997) Музикалното мислене на Панайот Пипков в контекста на българската музикална култура от края на ХІХ и началото на ХХ век Сб. "Панайот Пипков и музикалната култура на неговото време"

Булева-Петрова, Марияна (1996) Ценностни аспекти и информативно натоварване на жанра детска и училищна песен в контекста на музикалната култура Сп. "Българско музикознание" № 4

Булева-Петрова, Марияна (1996) Българската детска и училищна песен от Освобождението до 40-те години на ХХ в. Аспекти на звуковисочинното мислене и музикално- поетичния синтез. Българско музикознание, 1996, 1, с. 3-44, Print ISSN: 0204–823X

Булева-Петрова, Марияна (1996) Проблеми на музикално-поетичния синтез "Музикални хоризонти" - извънреден брой

Булева-Петрова, Марияна (1996) Инструменталните съпроводи в българските детски и училищни песни /аспекти на хармоничното мислене и музикално поетичния синтез/ Издателство на ВТУ

Булева-Петрова, Марияна (1995) Проблеми на ладовата организация в органума /ІХ-ХІ в./ Сп. "Музикални хоризонти" № 10

Булева-Петрова, Марияна (1992) Проблеми на вертикалната организация в мадригалите на Джезуалдо Сп. "Музикални хоризонти" № 9-10

Булева-Петрова, Марияна (1988) Наблюдения върху лада тон-полутон в Сюитата "Бай Ганю" от В. Стоянов и Концерта за пиано от Д.Ненов Музикални хоризонти, 1988, 8, с. 40-50.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/