Публикации на доц. Стефка Недялкова Бочева


Бочева, Стефка (2014) Място на фигурацията и фактурното уплътняване във формирането на изпълнителско отношение към нотния текст. превод от руски, автор Марина Черная "Педагогически алманах" 1/2014

Бочева, Стефка (2009) Място на фигурацията и фактурното уплътняване във формирането на изпълнителско отношение към нотния текст.превод от руски, авт. Марина Черная сб. "Русия в музика"

Бочева, Стефка (2008) Ладовата структура на системата на 12-те лю, сп. Музика и математика

Бочева, Стефка (2008) Традиция и совремвнность в альбоме Николая Кауфмана "Болгарские метроритмы для фортепьяно" "Музикальное образование в современном мире"сб.Российский Государственный Педагогичесский Университет им.А.И.Герцена, Санкт Петербург

Бочева, Стефка (2006) Фолклорът в българската клавирна миниатюра сп. "Педагогически алманах" изд. ВТУ,бр.1-2, 2006г.

Бочева, Стефка (2004) Приказки в музика. В:България в музика Астарта, В. Търново

Бочева, Стефка (2000) Българските фолклорни ритми в клавирното обучение (върху "Български метроритми" на Николай Кауфман) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Бочева, Стефка (2000) Българските метроритми в детско-юношеския албум за пиано на Николай Кауфман. Българско музикознание, бр. 4

Бочева, Стефка (1999) Приказките на Андерсен в клавирната миниатюра при съвременното обучение на студентите от Предучилищна и начална училищна педагогика. Педагогически алманах, кн. 1,2

Бочева, Стефка (1997) Николай Кауфман - Детско-юношески албум за пиано - азбука на българските метроритми за бъдещия учител по музика. В: Сборник материали по проблемите на масовото музикално възпитание в България АМТИ, Пловдив

Бочева, Стефка (1996) Взаимодействие на изпълнителски изкуства в обучението на студенти-педагози. Педагогически алманах, кн. 1,2

Бочева, Стефка (1994) Познавателната стойност на малката клавирна пиеса в обучението по пиано в Педагогическите факултети. В: Сборник доклади и съобщения Изд. ВТУ, Русе

Бочева, Стефка (1992) Аз уча пиано Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/