Публикации на доц. д-р Валентин Пенев Бакоев


Бакоев, Валентин (2018) Enumeration of the Closed Knight's Paths of Length 10 15th International Conference on Informatics and Information Technologies (CIIT 2018), April 20-22, 2018, Mavrovo, Macedonia

Бакоев, Валентин (2018) Ordinances of the vectors of the n-dimensional Boolean cube in accordance with their weights Book of Abstracts of 14SMAK, Kragujevac, Serbia, May 16 – 19, 2018, p. 103

Бакоев, Валентин (2018) Sequence A305860 in the Online Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS) - an author. The OEIS, accessible online at http://oeis.org/A305860

Бакоев, Валентин (2018) Sequence A319511 in the On-Line Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS) - an author. The OEIS, accessible online at http://oeis.org/A319511

Бакоев, Валентин (2017) Sequence A294648 in the Online Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS) - an author. The OEIS, accessible online at http://oeis.org/A294648

Бакоев, Валентин (2017) Enumeration of Some Closed Knight Paths Proceedings of the Int. Sci. Conf. “UNITEX 2017”, Gabrovo (Bulgaria), 17-18 November 2017, pp. II-416 - II-418; Cornell University Library, https://arxiv.org/abs/1711.06792

Бакоев, Валентин (2017) Fast Implementation of the ANF Transform Second International Conference “Mathematics Days in Sofia”, July 10–14, 2017, Sofia, Bulgaria

Бакоев, Валентин (2017) Fast Bitwise Implementation of the Algebraic Normal Form Transform Serdica Journal of Computing 11 (2017), No 1, pp. 45-57

Бакоев, Валентин (2016) Experimental Investigation of Some Algorithms for Computing a Maximum Flow in Flow Networks, Proceedings of the 3rd Virtual Multidisciplinary Conference, held at www.quaesti.com during December, 7 - 11, 2015, Zilina, Slovakia.

Бакоев, Валентин (2016) Използване на отворени образователни ресурси в обучението по алгоритми и структури от данни ІX Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2016, Пловдив, май, 2016, стр. 179-184.

Бакоев, Валентин (2015) Изследване на алгоритми за определяне на максимален поток в потокови мрежи Юбилейна международна научна конференция “25 години Факултет “Математика и информатика”, 27 – 28 ноември, 2015 г., В. Търново, стр. 71-77.

Бакоев, Валентин (2015) HARDWARE AIDED PSEUDO-RANDOM NUMBER GENERATOR AS MODULE FOR EMBEDDED DEVICES International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’15, 4-7 October 2015, Sofia, Bulgaria

Бакоев, Валентин (2015) Some combinatorial and algorithmic properties of the n-dimensional Boolean cube Юбилейна научна конференция „50 години ВТУ”, 10 май 2013 г., В. Търново, стр. 40-52. ISBN 978-619-208-007-5

Бакоев, Валентин (2015) The Golden Section and the Fibonacci Numbers – Synergetic Relationship between Mathematics, Informatics and Music (in Bulgarian) Mathematics and Informatics, Volume 58, Number 4, 2015

Бакоев, Валентин (2014) Synchronizing inventory and transport within supply chain management Study Group Report, "European Study Group with Industry ESGI 99 (Novi Sad, Serbia, Feb 3-7, 2014)"

Бакоев, Валентин (2014) Дискретна математика: множества, релации, комбинаторика Издателство КЛМН, София

Бакоев, Валентин (2012) Типове задачи, решавани чрез рекурентни редици и уравнения Лекция пред Алго-Академия на фирма Телерик, 27-28 окт. 2012 г., София. Видео: https://www.youtube.com/watch?v=v9QzuFoptjc и https://www.youtube.com/watch?v=-d0oy627qik

Бакоев, Валентин (2012) One more way for counting monotone Boolean functions Proc. of the XIII Intern. Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory (ACCT), 15-21 June, 2012, Pomorie, Bulgaria, pp. 47-52.

Бакоев, Валентин (2011) Един модел за решаване на логически задачи от тип двучленнa релация Математика и информатика, бр. 6, 2011, стр. 28-38.

Бакоев, Валентин (2010) The recurrence relations in teaching students of Informatics Informatics in Education, 2010, Vol. 9, No. 2, 159–170

Бакоев, Валентин (2008) Efficient Computing of Some Vector Operations over GF(3) and GF(4) Serdica Journal of Computing, 2, 2008, pp.137-144

Бакоев, Валентин (2008) Fast computing of the positive polarity Reed-Muller transform over GF(2) and GF(3) Proc. of the XI Intern. Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory (ACCT), 16-22 June, 2008, Pamporovo, Bulgaria, pp.13-21

Бакоев, Валентин (2008) A Method for Efficient Computing the Number of Codewords of Fixed Weights in Linear Codes Discrete Applied Mathematics, Vol. 156 (15), 2008, pp. 2986–3004

Бакоев, Валентин (2005) Algorithms for computing the number of codewords of fixed weight in linear codes Proc. of IV Intern. Workshop on Optimal codes and related topics (June 17-23, 2005), Pamporovo, Bulgaria, pp. 36-41

Бакоев, Валентин (2004) Algorithmic Approach to Counting of Certain Types m-ary Partitions Discrete Mathematics, Vol. 275, 2004, pp.17-41

Бакоев, Валентин (2004) A Scheme for the Allocation of Post Classes Boolean Functions Mathematics and education in mathematics, Sofia, 2004.

Бакоев, Валентин (2003) GENERATING AND IDENTIFICATION OF MONOTONE BOOLEAN FUNCTIONS MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, 2003, Proceedings of the Thirty Second Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Sunny Beach, April 5–8, 2003, pp. 226-232.

Бакоев, Валентин (2000) Some necessary and some sufficient conditions about the 3-satisfyability problem MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, 2000, Proceedings of the Twenty Ninth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Lovetch, April 3–6, 2000, pp. 233-240.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/