Публикации на доц. д-р Георги Стоянов Тодоров


Тодоров, Георги (2009) Цифровите затъмнения Сб.тр. Дни на науката. СУБ-клон В.Търново, 2009

Тодоров, Георги (2009) Some aspects of the process of registration in the applications for distance-learning (Stoyanov) Е-learning conference - Berlin, 2009

Тодоров, Георги (2008) Developing a profile of the user of electronic content (Stoyanov) Proceedings of the International Conference CompSysTech 2008, pp. IIIB.10-1 – III.B.10.6.

Тодоров, Георги (2008) BLOG as a container for preservation and sharing Memory Line entities.(Valcheva) In “Tell me a (digital) story: Memory Line project”. Faber, 2008, pp.171-185.

Тодоров, Георги (2008) Readiness of the people for digital challenges. In “Tell me a(digital) story: Memory Line project”. Faber, 2008, pp.187-202

Тодоров, Георги (2008) Diditisation In “Tell me a (digital) story: Memory Line project”. Faber, 2008, pp.116-152

Тодоров, Георги (2007) Multimedia Technologies and ICT in organising e-Portfolio for students.(Todorova) International Danube Rectors’ Conference on e- Learning. Krems, Austria, 09-2007

Тодоров, Георги (2007) Оценка на пригодността на съвременните мобилни телефони за дистанционно обучение.(Йорданов) Международна научна конференция «Автоматика и информатика'07». София, Октомври, 2007.

Тодоров, Георги (2007) Мобилното обучение-предизвикателство на бъдещето.(Тодорова) Сб.тр. Дни на науката. СУБ-клон В.Търново, 2007, стр. 13-21

Тодоров, Георги (2006) Развитие на Европейските образователни програми “Наука”, No 4, стр.30-34.

Тодоров, Георги (2006) Training of Pedagogical Staff on Purpose to Integrate the Information and Communication Technologies in the Teaching Process. In “Towards Inclusion of Citizenship Culture in Teacher Education Program University of Granada, Spain. Printed in Charles University in Prague

Тодоров, Георги (2006) Training Primary School Teachers in the new Conditions of the Bulgarian Educational Reality. In “Towards Inclusion of Citizenship Culture in Teacher Education Programmes”. pp.201-211. University of Granada, Spain. Printed in Charles University in Prague

Тодоров, Георги (2006) Използване на Web базирани бази от данни чрез мобилни устройства в интерес на управлението на човешки ресурси.(Йорданов) Сб.н.тр.н.конф. Математика, информатика и компютърни науки, Велико Търново, стр.178-184

Тодоров, Георги (2006) Използване на шрифтове с кирилица във Windows и в приложения за предпечат.(Стефанов) Сб.н.тр.н.конф. Математика, информатика и компютърни науки, Велико Търново, стр.155-160

Тодоров, Георги (2006) Използване на Web базирани бази от данни чрез мобилни устройства в интерес на управлението на човешки ресурси (Йорданов) Сб.н.тр.н.конф. Математика, информатика и компютърни науки, Велико Търново, стр.178-184

Тодоров, Георги (2006) Knowledge Technologies for Creation of Digital Presentation and Significant Repositories of Folklore Heritage.(Bogdanova, Mateeva, Pavlov) Advance in Bulgarian Science, 3, 2006 pp.7-15.

Тодоров, Георги (2006) Програма Leonardo da Vinci: Development of basic training for city guides in Europe Project No. NL/05/B/F/PP/157526

Тодоров, Георги (2006) Програма Socrates/Erasmus – ETN DEC – European Thematic Network for Doctoral Education in Computing Project number 114046-CP-1-2004-1-BG-ERASMUS –TN

Тодоров, Георги (2006) Проектиране и изграждане на експериментален дигитален архив на автентични фолклорни материали Финансиран от Агенцията за Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационнни технологии

Тодоров, Георги (2006) ИО-03. Социално-ориентирани приложения на "БФН" в образованието, научните изследвания и културния туризъм Финансиран от МОН

Тодоров, Георги (2006) Системи с изкуствен интелект (М.Тодорова) Издателство ВТУ,2006

Тодоров, Георги (2006) Въведение в мобилното обучение (М. Тодорова) Велико Търново, Издателство Фабер, 2006

Тодоров, Георги (2005) Изкуствен интелект В.Търново, Фабер, 2005, 223 с.

Тодоров, Георги (2005) Програма Leonardo da Vinci: - Е-business in SME’s Project number NL/03/B/P/PP/15 73 15

Тодоров, Георги (2005) Програма Socrates/Grundtvig- WO-MEN: Gender Equality Creates Democracy Project number 109771-CP-1-LT-GRUNDTVIG-G1

Тодоров, Георги (2005) Софтуерни технологии В.Търново, Бойка, 2005, 297с.

Тодоров, Георги (2005) Introduction to E-business (Eskenazi A., M.Todorova) V.Turnovo, Faber, 2005, 63 p

Тодоров, Георги (2005) Introduction to M-business (M.Todorova, A.Eskenazi) V.Turnovo, Faber, 2005, 72 p.

Тодоров, Георги (2005) Информационно-методическо осигуряване на електронно обучение по компютинг ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий”

Тодоров, Георги (2004) Socrates/Erasmus – Thematic Networks, – European Computing Education and Training. Project number No 213871-CP-1-2001-BG-ERASMUS –TN

Тодоров, Георги (2004) Програма PHARE “Romania on its way to European Integration: welcomming the “acquis communautaire” in the judicial system” Project number 2003_064-759_1

Тодоров, Георги (2004) Програма Socrates/Grundtvig – – European Pedagogical College in Adult Education and Training (EUPECO) Project number No 90403-CP-1-2001-1-RO-GRUNDTVIG-G1.

Тодоров, Георги (2004) Създаване на Университетска система за осигуряване качеството на обучение в третата степен на висшето образование – докторантурата Финансиран от Световната банка

Тодоров, Георги (2004) Джон Атанасов и първият електронен цифров компютър (М.Тодорова) В сб. “Компютърни системи и информационни технологии - 100 години от рождението на Джон Атанасов” . В.Търново , стр. 7-14.

Тодоров, Георги (2004) Структура на система за подпомагане вземане на решения е електронното учене.(С.Спасова) В сб. “Компютърни системи и информационни технологии - 100 години от рождението на Джон Атанасов” - . В.Търново , стр. 221-226.

Тодоров, Георги (2004) Efficiency of Virtual Learning (Todorova M.) 18-th International Conference of Systems for Automation of Engineering and Research (SAER-2004), pp 192-195.

Тодоров, Георги (2004) E-Learnimg in Adult Education (Todorova M.) Proceedings of International Conference EDU-WORLD 2004. Volum III, Piteshti, Romania, pp.301-305.

Тодоров, Георги (2004) Европейските програми и използването им във висшето образование (Тодорова М.) Сп. "Наука", 6 , стр 33 – 40.

Тодоров, Георги (2004) От виртуална катедра към виртуален университет (М.Тодорова) Научна конференция на Педагогически факултет , В.Търново

Тодоров, Георги (2004) Универсална програмна среда за разработка на компютърно-базирани обучаващи информационни системи Финансиран от Световната банка

Тодоров, Георги (2004) Виртуален ICT факултет Финансиран от Световната банка

Тодоров, Георги (2004) Виртуален университет Финансиран от Информационно-ресурсен център към Министерството на транспорта

Тодоров, Георги (2003) A Model of a Virtual University – some problems during its development.(Georgieva G., Smrikarov A.) Proceedings of the International Conference of CompSysTech, Sofia , pp. IV.29-1 - IV.29-7

Тодоров, Георги (2003) Интерфейс на виртуален университет – изисквания и показатели за оценка на ефективността.(Иванова Г., Смрикаров А.) Proceedings of the International Scientific Conference UNITECH’03, Gabrovo , стр.280-284

Тодоров, Георги (2003) В началото бе Джон Атанасов(100 години от рождението)(Тодорова М.) Сб.н.тр. “Дни на науката”, Велико Търново , стр.291-297.

Тодоров, Георги (2003) Виртуална катедра по компютинг “Джон Атанасов” Финансиран от Световната банка и Информационно-ресурсен център към Министерството на транспорта

Тодоров, Георги (2003) Разработване на концепция и изследване на възможностите за създаване на виртуален университет Русенски Университет, ПРОЕКТ 2003 – ЕЕА– 04

Тодоров, Георги (2002) Информатика, компютри, комуникации, интернет.- Английско-български терминологичен речник на съкращенията. Второ, преработено издание В.Търново, “Абагар”, 2002, 283 с

Тодоров, Георги (2002) Влияние на съвременните информационни и комуникационни технологии върху университетското образование (Смрикаров А.С., Георгиева Г.) Сб.н.тр. Научна конф. РУ "Ангел Кънчев"

Тодоров, Георги (2001) Мултимедийни протоколи през Интернет:RSVP, RTP, RTCP, RTSP (Щерев Й., М.Тодорова) Proceedings of the Intern. Scientific Conf. on Energy and Information Systems and Technologies , Bitola, pp.314-319.

Тодоров, Георги (2001) Основи на проектирането с ПРОТЕЛ 2.0 (колектив) ТУ Габрово, 2001, 32 стр.

Тодоров, Георги (2001) Институционален контракт SDocrat/Erasmus на ВВОВУ "В.Левски" No 83399-IC-2-2000-1-BG-ERASMUS-EPS-1

Тодоров, Георги (2001) European IT Practice. European program LEONARDO DA VINCI. Project number: No: BG/00/A/F/PL/132133 , 2001

Тодоров, Георги (2001) Основна компютърна подготовка. Част III- Интернет, презентации (Internet Explorer, Power Point)(М.Тодорова, М. Гълъбов) Издателство “Фабер”

Тодоров, Георги (2000) The Way to United Europe. European program SOCRATES- GRUNDTVIG. No 87759-CP-1-2000-1-BG-GRUNDTVIG-ADU

Тодоров, Георги (2000) STIMULUS – Stimulatimg Learning Processes in Colleges and Companies with the use of Electronic Learning Environments Project number: NL/99/2/07/189/PI/II.1.1.a/FPI

Тодоров, Георги (2000) Институционален контракт Socrates/ Erasmus – ВВОВУ “Васил Левски” No 83399-IC-1-1999-1-BG-Erasmus-EPS-1

Тодоров, Георги (2000) Основна компютърна подготовка. Част 1 – АБ-то на РС-то (М.Тодорова) Издателство “Фабер”, В.Търново, 2000, 64 стр.

Тодоров, Георги (1999) Програмиране и използване на компютри 2. Turbo Pascal 7.0 – Среда за програмиране (Л. Цеков, Н. Николов) Технически университет Габрово, 1999, 32 стр.

Тодоров, Георги (1999) Турбо Паскал 7.0.(Н. Николов, Р. Кабаиванов) Технически университет Габрово, 1999, 182 стр.

Тодоров, Георги (1999) Основна компютърна подготовка. Част II- текстообработка и електронни таблици.(Тодорова М.) Издателство “Абагар”, В.Търново, 1999, 64 стр.

Тодоров, Георги (1999) Програмиране и използване на компютри 2. Turbo Pascal 7.0 – Процедури, функции и компонентни типове данни(М.Тодорова, Л.Цеков) Технически университет Габрово, 1999, 32 стр.

Тодоров, Георги (1999) Основна компютърна подготовка. Част III- Интернет, мултимедия, презентации.(М. Тодорова, М. Гълъбов, Е.Златев) Издателство “Абагар”, В.Търново, 1999, 64 стр.

Тодоров, Георги (1999) Компютърният проблем Y2K Дни на науката. Великотърновски клон на СУБ, стр.145-152

Тодоров, Георги (1999) Основи на проектирането с Protel, част 1. Advanced Schematic Capture 2.0. – Програма за проектиране на принципни електрически схеми (А.Пандов) ТУ, аброво, 1999, 30 стр.

Тодоров, Георги (1998) Генетични алгоритми – приложение в експертните системи за планиране и управление на учебния процес (Стоянов Й.П.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски” , книжка 65, стр. 143-147.

Тодоров, Георги (1998) Internet – среда за дистанционно обучение. Сб.н.тр. н.конф. “Интернет – среда за нови технологии”, ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”, стр.197-201

Тодоров, Георги (1997) Основни аспекти и тенденции на развитие на компютърните системи за оучение (Чолаков Н.) Юбилейна научна сесия с международно участие - ВВОВУ “В.Левски”,

Тодоров, Георги (1997) Сотовьiе коммуникации (Попов М.) Киев, Издателство “ВIПОЛ”,1997 г. 144 с.

Тодоров, Георги (1997) Английско-бъларски речник на съкращенията в областта на компютърната техника и комуникациите. В.Търново, “Абагар”, 1997, 321 с

Тодоров, Георги (1997) Разработване на мощно трифазно буферно съпротивление за двигатели с мощност 560 KVA Отчети по НИС при ВВОВУ “В.Левски”

Тодоров, Георги (1996) Компютърни системи за обучение.(колектив) Издетелство на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, 1996 162 с.

Тодоров, Георги (1996) Въведение в системите с икуствен интелект (колектив) София, Издателство на Министерството на отбраната “Св.Георги Победоносец”, 1996, 322 с.

Тодоров, Георги (1996) Терминологичен речник по изкуствен интелект София, Издателство “Пеликан”, 1996, 142 с.

Тодоров, Георги (1996) Микрочиповете и новият инормационен век Сб.н.тр. СУБ, клон В.Търново , стр.112-119

Тодоров, Георги (1996) Проверка на планирането и качеството на учебния план (Тодорова М.К., Стоянов Й.Р) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски” , книжка 42, стр.389-392.

Тодоров, Георги (1995) Прагматичен анализ на последователна база от данни в средата на Arity/Prolog (Стоянов Й.П.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски” , книжка 37, стр.228-232

Тодоров, Георги (1995) Критерии за оценка на експертни системи за обучение на военни специалисти (Стоянов Й.П., Бонев П.Т.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски” , книжка 37, стр.247-252.

Тодоров, Георги (1995) Структура на експертна система за обучение на военни специалисти.(Стоянов Й.П., Стоянов П.Т.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски” , книжка 37, стр.253-257

Тодоров, Георги (1995) Един подход за създаване на лична информационна система.(Тодорова М.К., Сотиров Д.) Осма научна сесия на ВВТУ “Тодор Каблешков”, София

Тодоров, Георги (1994) Един подход за распределение на випускници от военното училище.(Тодорова М.К., Цветков К.С., Пенчев Г.Б.) Сб.н.тр. от н.с. на ВВМУ “Н.Вапцаров” , том 4, стр 20-24.

Тодоров, Георги (1994) Опит за компютризирано професионално ориентиране на на кандидатите за курсанти във ВВОВУ “В.Левски”- Велико Търново (Цветков К.С.) Сб. н.тр. от VII н.с. на ВВТУ “Т.Каблешков”.

Тодоров, Георги (1993) Графический интерфейс пользователя в экспертных системах для обучения (Стоянов Й.П., Тодорова М.К.) International Journal: Information Theories & Aplications , Volume 1, Number 5, pp 40-49

Тодоров, Георги (1993) Курсово и дипломно проектиране по цифрови устройства и микропроцесорни системи София, Военноиздателски комплекс “Св.Георги Победоносец”, 1993, 198 с.

Тодоров, Георги (1993) Система за натрупване и обработка на резултатите от учебния процес за една катедра (Тодорова М.К., Стоянов Й.П.) Сб.н.тр. ВВОУ “В.Левски”,

Тодоров, Георги (1993) Микрокпомпютырна система за масов тестов контрол на знанията с фронтална обратна връзка (Tодорова М.К.) Сб.н.тр. ВВОУ “В.Левски”

Тодоров, Георги (1993) Обектно-ориентирано представяне на знанията в експертни системи за обучение.(Тодорова М.К., Стоянов Й.П.) Сб.н.тр.от н.с. на ВВОВУ “В.Левски”, книжка 27, стр. 377-380.

Тодоров, Георги (1993) Моделиране на успеваемостта на свързочни специалисти (Цветков К.С) Сб.н.тр. от н.с. на ВВОВУ “В.Левски” , книжка 27, стр. 402-409.

Тодоров, Георги (1993) Някои корелационни зависимости между дисциплините, изучавани от курсантите-свързочници във ВВОВУ “В.Левски” (Цветков К.С., Йорданов Й.Г., Бораджиева Е.А.) Сб.н.тр. от н.с. на ВВОВУ “В.Левски”, книжка 27, стр.410 - 415.

Тодоров, Георги (1993) Специализиран контролер за снемане на информация от голям брой източници на бинарни сигнали.(Тодорова М.К., Стоянов Й.П.) Сб.н.тр. от н.с. на ВВОВУ “В.Левски”, книжка 30, стр. 216-218.

Тодоров, Георги (1992) Оперативно техническо и икономическо диагностиране и оптимиране на системи от инженерни машини (Програми GAMBiT - DO и GAMBiT) OO) Отчети по НИС при ВВОВУ “В.Левски”

Тодоров, Георги (1990) ПРИМА - система за интензификация на психоанализа (Цветков К.С., Янев Г.Л.) Сб. н. докл. на Втора младежка научна сесия, София, ВВТУ “T. Каблешков”, стр.260-262.

Тодоров, Георги (1990) ИНЭС - Инструмент для создания экспертных систем.(Стоянов Й.П., Велчев В.Г.) Труды Четвертой международной научно-технической конференции проблем комлексной автоматизации. Киев, стр 94-98

Тодоров, Георги (1990) Автоматизация управления предпроиятием с помощью экспертной системой. (Велчев В.Г., Стоянов Й.П.) Труды Четвертой международной научно-технической конференции проблем комлексной автоматизации. Киев, стр 122-125.

Тодоров, Георги (1990) Определяне напрегнатостта на полето в зоната на дифракция на радиовълните, създадени от предаватели с приземна вълна (Тодорова М.К., Пулов Й.Д.) Сб. н. трудове ВВОУ “В.Левски” - В.Търново

Тодоров, Георги (1989) Експертни системи за подготовка на военни кадри (Стоянов Й., Велчев В.) Военна техника , бр.8 стр. 8-10.

Тодоров, Георги (1989) Устройства за дискретни сигнали. - част 2. С., Военно издателство, 1989. 171 с.

Тодоров, Георги (1989) Проучване и изследване възможностите за автоматизация обучението на свързочни специалисти чрез използуване на нови интензивни методи и тренажори Отчети по НИС при ВВОВУ “В.Левски”

Тодоров, Георги (1989) Аудиовизуален комплекс при ВВОВУ “В.Левски” Отчети по НИС при ВВОВУ “В.Левски”

Тодоров, Георги (1988) Основни методически изисквания към обучаващите програми за подготовка на оператори с тренажор за телефонен номератор НТП - 15 (Попов М.К.) Сб.н.тр.н.сесия ВВОВУ “В.Левски” - кн. 6 - Автоматизация на управлението. Свързочна техника. стр. 119 -123.

Тодоров, Георги (1988) Методика оценки дидактической эффктивности тренажора для обучения операторов телефонных коммутаторов The 3 Polish-russian Scientific-Technological Conference. Computer Automation of industry (Part 3). Wroclaw, 11-14.10.p 134 - 137.

Тодоров, Георги (1988) Технология на проектирането на програмно осигуряване за микропроцесорни системи. С., Военно издателство,1988, 353 с.

Тодоров, Георги (1987) Някои методически изисквания при използването на персоналните компютри в учебния процес Сб.н.тр.ВВОВУ “В.Левски” -В.Търново, кн.16, стр. 61 -66.

Тодоров, Георги (1986) Използване на персоналния компютър за определяне напрегнатостта на полето от излъчватели с приземна вълна.(Пулов Й., Тодорова М.К.) Военна техника, бр. 7 стр. 8-10.

Тодоров, Георги (1986) Устройства за дискретни сигнали. - част 1.(Кудинов В.П., Тодорова М.К.) С., Военно издателство, 1986.190 с

Тодоров, Георги (1986) Авторско свидетелство, Република България - 43333 от 23.10.1986 (колектив)

Тодоров, Георги (1986) Техническа система за охраняване на рибни стопанства от водоплаващи птици Отчети по НИС при ВВОВУ “В.Левски”

Тодоров, Георги (1985) Автоматизирана микропроцесорна система за нанасяне на обстановка върху топографски карти. Отчети по НИС при ВВОВУ “В.Левски”

Тодоров, Георги (1985) Радиоелектроника.(колектив) С., Военно издателство,1985. 379 с.

Тодоров, Георги (1985) Автоматизирани обучаващи системи на базата на ЕИМ - методи за използуване и оценка на ефективността.(колектив) ВМЕИ Габрово, 1985. 106 с

Тодоров, Георги (1985) Основна конфигурация на персоналния компютър “Правец - 82”.(Тодорова М.) ВВОВУ “В.Левски”, В.Търново, 1985. 49 с

Тодоров, Георги (1985) Анализ на методите за въвеждане на информация в автоматизираните обучаващи комплекси(Лазаров С.Л., Георгиева М.Я.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски” - В.Търново, кн. 15 - “Военна кибернетика и електроника” , стр. 74-77

Тодоров, Георги (1985) Използуване на персонален компютър “Правец-82” за автоматична генерация на учебни задания(Тодорова М.К.) Военна техника, 5.

Тодоров, Георги (1985) Адаптивен тренажор за обучение на телефонисти.(Попов М.К., Тодорова М.К.) Военна техника, бр. 7.

Тодоров, Георги (1985) Оценка ефективността на АОС на базата на микро-ЕИМ.(Тодорова М.К., Христов Х.Д.) Национална конференция “Перскомп - 85”, София

Тодоров, Георги (1984) Организация на бързодействуващи структури на микро-ЕИМ на основата на микропроцесори от типа “разряден слой” (Неделчев Пл.Н., Недечева Т.В., Крежов А. А) Сб. н. тр. ВВОВУ “В.Левски” - В.Търново, кн. 14, стр.133-138.

Тодоров, Георги (1984) Организация на командно ниво на управление на микропроцесори от типа “разряден слой” (Неделчев л.Н., Неделчева Т.В., Крежов А.А.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски”- В.Търново, кн. 14, стр.139-145.

Тодоров, Георги (1984) Подсистема за стасистика и анализ успеваемостта на студентите (Тодорова М.К., Георгиев Д., Тодорова Л.К.) Сб.н.тр.ВВОВУ “В.Левски” - В.Търново, кн.14, стр. 128-132

Тодоров, Георги (1983) Критерии за ефективност на методите за кодиране на информацията при въвеждането й в автоматизираните обучаващи комплекси.(Лазаров С.Л., Георгиева М.Я., Тодорова М.К.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски” , кн.11. стр. 40 - 44.

Тодоров, Георги (1983) Авторско свидетелство, Русия -1012316 от 15.04.1983.(колектив)

Тодоров, Георги (1983) Анализ качеството на автоматизираните обучаващи системи. Сб.н.тр. ВНВУ “В.Левски” , кн.11

Тодоров, Георги (1983) Трудности и переспективи на автоматизациятана обучението и създаванмето на автоматизирани обучаващи комплекси. Сб. н. трудове на ВНВУ “В.Левски” , кн. 11.

Тодоров, Георги (1983) Авторско свидетелство, Република България - 36764 от 21.10.1983 (колектив)

Тодоров, Георги (1983) Адаптивен тренажор за обучение на телефонисти Отчети по НИС при ВВОВУ “В.Левски”

Тодоров, Георги (1982) Изделие “Етър” Отчети по НИС при ВВОВУ “В.Левски "

Тодоров, Георги (1982) Проектиране на радиоприемни устройства.(колектив) С., Военно издателство, 1982. 359 с

Тодоров, Георги (1982) Относно използването на ЦИМ при курсово и дипломно проектиране по радиоприемни устройства. (Моллов В.К., Тодорова М.К.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски”, кн. 12

Тодоров, Георги (1982) Двоичен компаратор (Тодорова М.К.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски”, кн. 12, стр. 187 - 191.

Тодоров, Георги (1982) Формировател на правоъгълни импулси. Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски”, кн. 12, стр. 192 - 195.

Тодоров, Георги (1982) Един способ за построяване на икономичен шифратор. Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски”, кн. 12, стр. 196-200.

Тодоров, Георги (1982) Дешифратор с минимални апаратурни разходи. Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски”, кн. 12, стр. 201 - 205.

Тодоров, Георги (1981) Каталог от схеми към лекциите по импулсна техника София, Военно издателство

Тодоров, Георги (1981) Устройство за обучение и контрол на знанията “Ремеа”. Отчети по НИС при ВВОВУ “В.Левски”

Тодоров, Георги (1980) Сборник задачи и въпроси за програмирано обучение по импулсна техника София, Военно издателство, 1980, 121 с

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия - 758233 от 10.06.1978(колектив) Бюллетень изобретений 1980, 31

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия -723649 от 24.03.1978(колектив) Бюллетень изобретений 1980, 11

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия - 742446 от 24.03.1978(колектив) Бюллетень изобретений 1980, 23

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия - 758230 от 16.06.1978(колектив) Бюллетень изобретений 1980, 31

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия -708394 от 01.06.1978 (колектив) Бюллетень изобретений 1980, 1.

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия - 731453 от 28.10.1977(колектив) Бюллетень изобретений 1980, 16

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия - 736157 от 10.11.1977(колектив) Бюллетень изобретений 1980, 19.

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия - 732972 от 28.10.1977(колектив) Бюллетень изобретений 1980, 17.

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия - 734794 от 21.11.1977(колектив) Бюллетень изобретений 1980, 18

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия - 746685 от 04..07.1977 (колектив) Бюллетень изобретений 1980, 25.

Тодоров, Георги (1980) Един метод за кодиране на информация при въвеждането й в автоматизирани обучаващи комплекси (Лазаров С.Л., Георгиева М.Я., Тодорова М.К.) Сб.н.тр. н. сесия ВНВАУ - гр. Шумен

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия - 52454 от 19.07.1978 (колектив) Бюллетень изобретений 1980, 28.

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия - 78588 от 28.08.1979(колектив) Бюллетень изобретений 1980, 45.

Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия - 741310 от 30.01.1978 (колектив) Бюллетень изобретений 1980, 22.

Тодоров, Георги (1979) Използуване на ЦЕИМ за оперативно управление на учебния процес (Тодорова М.К., Митев М.М.) Сб.н.тр. н. сесия ВМЕИ - Габрово

Тодоров, Георги (1979) Авторско свидетелство, Русия - 698036 от 01.03.1978(колектив) Бюллетень изобретений 1979, 42

Тодоров, Георги (1979) Авторско свидетелство, Русия - 698037 от 16.03.1978 колектив) Бюллетень изобретений 1979, 42.

Тодоров, Георги (1979) Авторско свидетелство, Русия - 662955 от 10.01.1977(колектив) Бюллетень изобретений , 18.

Тодоров, Георги (1979) Авторско свидетелство, Русия -698038 от 07 06.1978(колектив) Бюллетень изобретений 1979, 42

Тодоров, Георги (1979) Авторско свидетелство, Русия - 656098 от 03.01.1977 (колектив) Бюллетень изобретений 1979, 13

Тодоров, Георги (1979) Авторско свидетелство, Русия - 674079 от 16.05.1977 (колектив) Бюллетень изобретений 1979, 26

Тодоров, Георги (1979) Авторско свидетелство, Русия - 699538 от 15.08.1977 (колектив) Бюллетень изобретений 1979, 43.

Тодоров, Георги (1979) Микропроцесорна система за управление на мощни реверсивни токоизправители за електролиза Отчети по НИС при ВМЕИ гр. Габрово

Тодоров, Георги (1979) Проучване на възможностите за приложение на микропроцесорите за управление на селскостопански машини Отчет по НИС при ВМЕИ гр. Габрово

Тодоров, Георги (1978) Специальная буферная память Хоз.договорная тема Киевского политехнического института.

Тодоров, Георги (1978) Авторско свидетелство, Русия - No 640355 от 03.01.1977 (колектив) Бюллетень изобретений , 1978,48.

Тодоров, Георги (1978) Авторско свидетелство, Република България - 25495 от 19.05.1977 (колектив) Бюлетин - 10, 1978

Тодоров, Георги (1978) Авторско свидетелство, Република България - 25347 от 14.01.1977 (колектив) Бюлетин - 9, 1978

Тодоров, Георги (1978) Авторско свидетелство, Република България - 25494 от 22.03.1977 (колектив) Бюлетин - 10, 1978

Тодоров, Георги (1978) Авторско свидетелство, Русия - 3361 oт 18.01.1977 (колектив) Бюллетень изобретений 1978, 24.

Тодоров, Георги (1978) Авторско свидетелство, Русия - 746691 от 30.01.1978 (колектив)

Тодоров, Георги (1978) Некоторые аспекты использования телевидения в учебном процессе.(Корнейчук В.И., Пиксотов В.В.,Плюснов М.В.) Материалы 1-го зонального научно-методического совещания по учебному телевидению республик Закавказья, Средней Азии и Казахстана. Тбилисси

Тодоров, Георги (1978) О программированном контроле знаний с помощью ЦВМ.(Корнейчук В.И.,Сороко В.Н.) “Программированное обучение” -Республиканский межведомственный научный сборник, вып. 15, Киев, с. 92-97

Тодоров, Георги (1978) Методы составления равноценных вариантов учебных заданий.(Корнейчук В., Сороко В.Н., Барыкин К.К., Черняк Л.В.) “Вопросы педагогики высшей школы и частных методик” - Межвузовский научный сборник - вып. 2, Уфа , с. 79-85.

Тодоров, Георги (1978) Методы составления равноценных вариантов учебных заданий.(Корнейчук В., Сороко В.Н., Барыкин К.К., Черняк Л.В.) “Вопросы педагогики высшей школы и частных методик” - Межвузовский научный сборник - вып. 2, Уфа , с. 79-85.

Тодоров, Георги (1978) Система обработки на ЦВМ результатов контроля знаний студентов при аттестации (Слипченко .Г., Боровская Л.Т., Желязкова И.И., Корнейчук В.И.) Вестник Киевского политехнического института. Серия научно-методическая , вып. 2

Тодоров, Георги (1977) Относно един способ за съхраняване на учебната информация в обучаваща система (Тодорова М.К., Корнейчук В.И) Сб.н.тр.н.сесия гр.Шумен

Тодоров, Георги (1977) Авторско свидетелство, Русия - 74078 от 03.02.1977.(колектив)

Тодоров, Георги (1977) Критерии эффективности применения ЦВМ в учебном процессе (Черняховский В.М., Тодорова М.К.,Желязкова И.И., Никитин С.П.) Вестник Киевского политехнического института. Серия автоматики и электроприборостроения, вып. 14

Тодоров, Георги (1977) Использование методов прогнозирования для повышения качества подготовки специалистов.(Корнейчук В.И.,Желязкова И.И.) Вестник Киевского политехнического института. Серия научно-методическая ,вып. 1

Тодоров, Георги (1977) Методы оценки знаний при прграммированном контроле (Корнейчук В.И., Желязкова И.И.) Вестник Киевского политехнического института. Серия научно-методическая. вып. 1

Тодоров, Георги (1977) Машинная система контроля знаний специальных технических дисциплин (Корнейчук В.И.,Желязкова И.И.,Тодоров Г.С., Никитин С.П.) “Управляющие системы и машины”, 2, с. 127 –131

Тодоров, Георги (1977) Использование методов прогнозирования для повышения эффективности АСУ высшей школой.(Самофалов К.Г., Корнейчук В.И.) “Механизация и автоматизация управления”, 1977, 1, с.53-56.

Тодоров, Георги (1977) Алгоритм программированного контроля знаний на ЦВМ.(Корнейчук В.И., Тодорова М.К., Сороко В.Н.) Материалы второй научной конференции болгарских аспирантов, обучающихся в СССР. Москва, с.363-369

Тодоров, Георги (1977) Использование методов прогнозирования для повышения качества подготовки специалистов.(Корнейчук В.И.,Желязкова И.И.) Вестник Киевского политехнического института. Серия научно-методическая, вып.2

Тодоров, Георги (1977) Авторско свидетелство, Русия - 579653 от 12.11.1975 (колектив) Бюллетень изобретений , 41.

Тодоров, Георги (1977) Авторско свидетелство - Русия - No 559267 (колектив) Бюллетень изобретений , 1977, 19.

Тодоров, Георги (1977) Авторско свидетелство, Русия - от 10.01.1977(колектив)

Тодоров, Георги (1976) Автoрско свидетелство - Русия - No 601739 (колектив) Бюллетень изобретений 1978, 13

Тодоров, Георги (1976) Автoрско свидетелство, Русия, No 643953 (колектив) Бюллетень изобретений 1979, 3.

Тодоров, Георги (1976) Авторско свидетелство, Република България - 24198 от 26.10.1976 (колектив)

Тодоров, Георги (1976) Авторско свидетелство, Русия - 618000 от 25.12.1976(колектив)

Тодоров, Георги (1976) Авторско свидетелство, Република България - 24764 от 28.08.1976(колектив)

Тодоров, Георги (1976) Авторско свидетелство, Република България - 24195 от 27.08.1976 (колектив)

Тодоров, Георги (1976) Об оценке эффективности машинных систем контроля знаний (Корнеичук В.И.,Желязкова И.И.) Матер. Первого симпозиума болгарских асирантов, обучающихся в ОНД. Москва

Тодоров, Георги (1976) Обучающий алгоритм анализа и оптимизации схем (Корнейчук В.И., Желязкова И.И) Материалы первого симпозиума болг. аспирантов, обучаящихся в ОНД. Москва

Тодоров, Георги (1975) Автоматизирана система за натрупване и обработка на данни за качеството на подготовката на специалистите (Желязкова И.И., Корнейчук В.И.,Тодорова М.К.) Сб.н.тр.н.сесия ВМЕИ гр.Габрово

Тодоров, Георги (1975) Разпределяне времето за изучаване на учебните дисциплини с помощта на ЦИМ (Тодорова М.К.,Желязкова И.И.,Корнейчук В.И) Сб.н.тр.н.сесия ВМЕИ гр. Габрово

Тодоров, Георги (1975) Обучаващи системи на базата на средствата на изчислителната техника (Корнейчук В.И., Тодорова М.К., Желязкова И.И.) Сб.н.трудове н. сесия ВМЕИ - Габрово

Тодоров, Георги (1974) Машинна система за оценка на знанията.(Корнейчук В.И., Желязкова И.И.,Димитрова М.К.) Сб.н.тр.н.сесия ВМЕИ - гр. Габрово

Тодоров, Георги (0) ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Тодоров, Георги (0) МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

Тодоров, Георги (0) ПРОЕКТИ ОТ НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/