Публикации на доц. д-р Димитър Иванов Петров


Петров, Димитър (2017) Училищен курс по алгебра и анализ Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново.

Петров, Димитър (2012) DIFFERENTIAL METHODS FOR CONTOUR IMAGE SEGMENTATION JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETISM

Петров, Димитър (2012) Основи на математиката за начални учители. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново.

Петров, Димитър (2010) Алгоритъм за машинно разпознаване на изображения с изолирани особености. International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS-10, 03.10-07.10.2010, Sofia, Bulgaria

Петров, Димитър (2010) Към обосноваването на понятието лице на равнинна фигура в училищния курс по математика Доклади на юбилейна международна конференция „Синергетика и рефлексия в обучението по математика”, Бачиново, 10-12. 09.2010г., стр. 278-2010.

Петров, Димитър (2009) Приложение на уейвлет-максимумите в S-задачата за сигнали с изолирани особености. , International Conference of Automatics and Informatics ’09, Bulgaria Sofia 29.09 –4.10.2009.

Петров, Димитър (2008) Уейвлет анализ и приложенията му в някои хуманитарни науки Юбилейна научно-практическа конференция”България в Европейския съюз” 30-31.05.2008г.ВТУ”Св. св.Кирил и Методий”.

Петров, Димитър (2006) Note on the Clustering Via Gaussian Mixtures. In Proceedings of the Intrnational Conference on Computer Systems and Technologies, CompSys Tech’06,15-16 Juni, 2006, Bulgaria, Veliko Tarnovo, pp. IIIA.7-1_7-4.

Петров, Димитър (2006) Един модел за основното уравнение в класическата теория на тестовете (Л.Христов,Д.Цветков). Научно-приложна конференция- Математика,Информатика и компютърни науки 12-13.05.2006г.(Сборник материали 94-103),Слово,В.Търново,2006г

Петров, Димитър (2006) Някои бележки относно преподаването на понятието граница (П.Пиперков) Научно-приложна конференция-Математика,Информатика и Компютърни науки 12-13.05.2006г.(Сборник материали 319-326),Слово,В.Търново,2006г

Петров, Димитър (2006) Конкурсните изпити по математика за ВТУ”Св.св.Кирил и Методий” и НВУ”Васил Левски” 2001-2005г.(М.Христов,Л.Христов,А.Йоргов и П.Пиперков) Астарта,Велико Търново

Петров, Димитър (2004) Принудени периодични трептения в системи за регулиране с обощенини стационарни закъснения (Д.Цветков). Компютърни системи и технологии, В.Търново.

Петров, Димитър (2003) Принудени периодични трептения в системи за регулиране с обощенини стационарни закъснения (Д.Цветков) Международна конференция-ВТУ”Св.св. Кирил и Методий ”, В.Търново

Петров, Димитър (2002) Математика за зрелостници и кандидат-студенти. .Слово,В.Търново.

Петров, Димитър (2001) Едно условие за перманентност в системата за състезание между N-вида (С.Георгиев). Научна конференция -Приморско 2001.

Петров, Димитър (2001) Едно условие за перманентност в системата за състезание между N-вида (С.Георгиев) Научна конференция -Приморско

Петров, Димитър (2000) Разработени и примерни теми по математика(трето допълнено издание). Слово,В.Търново.

Петров, Димитър (1999) Математика за начални учители,втора част(Д.Цветков). Абагар,В.Търново.

Петров, Димитър (1999) Методическо ръководство по математика за начални учители(Н.Горчев,В.Маринова,Л.Христов). Абагар,В.Търново.

Петров, Димитър (1999) .On the nonautonomos Gaus`s system (S.Georgiev) UBH:94-98

Петров, Димитър (1999) On the nonautonomos Gaus`s system (S.Georgiev). UBH,1999(94-98).

Петров, Димитър (1998) Върху някои неавтомни системи от типа на Лотка-Волтера_(С.Г.Георгиев). Морски научен форум,Варна,1998,т.1(426-429).

Петров, Димитър (1998) Математика за начални учители,първа част. Абагар,В.Търново.

Петров, Димитър (1996) Разработени и примерни теми по математика. Слово,В.Търново.

Петров, Димитър (1995) Приемният изпит по математика във ВУЗ. Абагар,В.Търново.

Петров, Димитър (1992) Трептения в едноконтурни системи за регулиране със закъснения ( Д.П.Цветков). Математика и математическо образование,1992(358-364).

Петров, Димитър (1992) Forsed occillasions in ecological systems. Математика и математическо образование,1992(358-364).

Петров, Димитър (1990) Условия применимости метода гармонического баланса для систем с переменным запаздыванием. Доклады СССР,1990,т.311,№3.(553-556).

Петров, Димитър (1989) Об одном классе интегро-диференциальных уравнений ( Д.К.Пантелеев). Доклады БАН,

Петров, Димитър (1988) О вынужденных колебаниях в системах управления с переменным запаздыванием. Доклады БАН,т.41,8, (21-24).

Петров, Димитър (1988) Бифуркационные значения параметров в задаче о вынужденных колебаниях в системах управления с задержками. Zeitschrift fur Analysis und ihre Anwendungen. Bd.7 (2),1988 (21-24).

Петров, Димитър (1987) Обоснование метода гармонического баланса для одноконтурных систем с непрерывными запаздываниями. Сердика.Българско математическо списание.Т.13,1987 (333-340).

Петров, Димитър (1987) О положительных периодических решениях одного класса интегро-диференциальных уравнений. Доклады БАН,т.40,8,1987 (25-28).

Петров, Димитър (1986) Върху една схема на метода на хармоничния баланс в задачата за принудени периодични трептения в многомерни системи със закъснения. Годишник на ВУЗ по приложна математика, ТУ-София.

Петров, Димитър (1986) Ръководство за упражнения по математически анализ(В.Костова,М.Неделчева,Ц.Рашкова). Русе,ВТУ"А.Кънчев".

Петров, Димитър (1986) Ръководство за упражнения по линейна алгебра и аналитична геометрия(Г.Трендафилов,М.Пеева). Русе,ВТУ"А.Кънчев"

Петров, Димитър (1985) Принудени периодични трептения в системи за регулиране. -

Петров, Димитър (1984) О методе гармонического баланса в задаче о вынужденных колебаниях в системах управления с переменными запаздываниями (Б.И.Чешанков,Д.К.Пантелеев). ICNO-X, Варна,12-17.09,1984(524-527).

Петров, Димитър (1984) О периодических колебаниях в системах регулирования с задержками (А.М.Красноселький) Автоматика и телемеханика АН СССР,6,1984(169-171).

Петров, Димитър (1984) Асимптотические точки бифуркации в задаче о вынужденных периодических колебаниях в системах управления. ВНИИ-Системных исследований.Динамика неоднородных систем.Материалы семинара,Москва,1984(172-173).

Петров, Димитър (1983) О ненулевых вынужденных периодических колебаниях (М.А.Красносельский). ВНИИ-Системных исследований.Динамика неоднородных систем.Материалы семинара,Москва,1983(244-247).

Петров, Димитър (1981) Оптималность по конусу (Д.Дочев). Научни трудове на ВИММЕСС-Русе,т.23,9,1981(122-129).

Петров, Димитър (1980) Inverse problem for a system of non-linear integro-differential equations and its applications (D.K.Panteleev,P.S.Petrov). Differential equations and applications.Proceedings of the Second Conference,Rousse,Bulgaria.

Петров, Димитър (1977) Метод оптимальной метрики для некоторого класса счетных систем интегро-дифференциальных уравнений ( Д.К.Пантелеев). Балкански математически конгрес,Варна,3-9. 06.1977г.(14-18).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/