Публикации на проф. д-р Върбан Дилков Вътов


Вътов, Върбан (2015) Езикови “проуки” и “докази”. Велико Търново: Фабер, 2015, 302 с. ISBN 978-619-00-0301-4, COBISS.BG-ID: 1273792740 Велико Търново: Фабер

Вътов, Върбан (2010) Жената в българската пословична картина на света. – В: Граматика и семантика : научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 143 – 152; ISBN 978-954-524-724-8, COBISS.BG-ID 1234359524 Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий"

Вътов, Върбан (2007) Фразеологизми с опорна дума «Бог» в българския език. – Проглас, кн. 1, В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 145 – 155; ISSN 0861-7902, COBISS.BG-ID: 1119668196. Велико Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий"

Вътов, Върбан (2006) Фразеологизми от семантичното поле „лъжа, мамя” в българския език. – В: Йорданка Маринова: Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 63 – 68; ISBN 954-524-556-5 : ISBN 978-954-524-556-5; COBISS.BG-ID: 1227006436 Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий",

Вътов, Върбан (2004) Идейнообразен и езиков свят на една Яворова поетична творба. – В: Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. Материали от Международна научна конференция В. Търново, 13-14 декември 2002 г. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 298 – 305; ISBN 954-524-410-0, COBISS.BG-ID: 1042554084. Велико Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий"

Вътов, Върбан (2002) Библията в езика ни. Речник на фразеологизмите с библейски произход. Велико Търново: Слово, 2002, 537 с. ISBN 954-439-717-5, COBISS.BG-ID 1039807460 Велико Търново: Слово

Вътов, Върбан (2002) Фонетика и фонология на българския език. Велико Търново: Университетско изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2002, 380 с. ISBN 954-524-323-6, COBISS.BG-ID 1039147748 Велико Търново: Университетско изд. “Св. св. Кирил и Методий”

Вътов, Върбан (2002) Строители и строителство на новобългарския книжовен език. Велико Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Библиотека Филология. Езикознание № 13, В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, 271 с. ISBN 954-524-324-4, COBISS.BG-ID 1039147492 В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий

Вътов, Върбан (2001) Езикът на Софроний Врачански. Библиотека Филология. Езикознание № 10, В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, 232 с. ISBN 954-524-265-5, COBISS.BG-ID 1036655076 В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”

Вътов, Върбан (1999) Малък синонимен речник на българския език. Велико Търново: Слово, 1999, 429 с.; ISBN 954-439-558-Х; COBISS.BG-ID: 1036266724 Велико Търново: Слово

Вътов, Върбан (1998) Лексикология на българския език (Лексемика. Ономастика. Фразеология. Лексикография). Велико Търново: Абагар, 1998, 424 с. ISBN 954-427-290-9, COBISS.BG-ID 1032340452 Велико Търново: Абагар

Вътов, Върбан (1997) Малък фразеологичен речник на българския език. Велико Търново: Слово, 1997, 182 с. ISBN: 954-439-504-0, COBISS.BG-ID: 1035311844 Велико търново: Слово

Вътов, Върбан (1995) Фонетика и лексикология на българския език. Велико Търново: Абагар ЕООД, 1995, 480 с. COBISS.BG-ID: 1028513764 Велико Търново: Абагар ЕООД

Вътов, Върбан (1993) Фонетика и лексикология. Съвременен български език: задачи и текстове за упражнения. 4. - 7. клас. (Малка ученическа библиотека), Велико Търново: Слово, 1993, 94 с. ISBN 954-439-112-6; COBISS.BG-ID: 1025494756 Велико Търново: Слово

Вътов, Върбан (0) Българските звукоподражателни думи. (Звукоподражания). Велико Търново: Знак’94, 2014, 275 с. ISBN 978-954-8305-35-8, COBISS.BG-ID 1265567972 Велико Търново: Знак 94

Вътов, Върбан (0) Меките съгласни фонеми в българския книжовен език и графическите особености на тяхното писмено отбелязване. – В: Практикум по правопис и пунктуация. Сборник. (Съставител Р. Русинов, В. Търново), Велико Търново: Великотърновски унив. Кирил и Методий, 1978, с. 31-52, COBISS.BG-ID 1097621220 Велико Търново: Великотърновски унив. Кирил и Методий

Вътов, Върбан (0) Употребата на запетая в простото и сложното изречение. – В: Практикум по правопис и пунктуация. Сборник. (Съставител Р. Русинов), В. Търново : Великотърновски унив. Кирил и Методий, 1978, с.109-138, COBISS.BG-ID 1097621220 В. Търново: Великотърновски унив. Кирил и Методий

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/