Публикации на проф. д-р Красимира Александрова Йонкова


Йонкова, Красимира (2019) Хармоничните отношения чрез възстановителните подходи на възстановителното правосъдие. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, проведена на 27-28 юни в НВУ "Васил Левски". Том 7. Социални, стопански и правни науки. Ред. Веселин Мадански и др. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2019, с. 102-107. ISSN 1314-1937

Йонкова, Красимира (2019) Съприкосновението на един психолог с мистичните философски извори на религиозното. В: Религията - осъзнат опит. Колективна монография. Ред. Красимир Марков. ISBN 978-619-7545-16-6 (Pdf), с. 3-46

Йонкова, Красимира (2019) Философия на доброволчеството Международно тематично списание по философия и психология Библиотека "Диоген", кн. Психология, том 27, бр.1. Изследване и практика. Ред. Златинка Георгиева. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019, с. 9-16. ISSN 2367-9549 (Online); ISSN 1314-2763 (Print); ISBN 978-619-208-192-8

Йонкова, Красимира (2019) Социалнопсихологически особености на малцинствените групи В: сб. Приложна психология и социална практика. Ред. Г. Несторова. Варна: УИ Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2019, с. 346-358. ISSN 1314-0507

Йонкова, Красимира (2018) Какво виждат овцете, вълците и вълците в овчи кожи? В: Поглед пред себе си: Личната мрежа на общуването. Ред. Д. Градев. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2018, с. 137-174. ISBN 978-954-07-4521-3

Йонкова, Красимира (2018) Дебатът между моделите на човешко поведение (2018). Велико Търново: АСТАРТА. Т. 1, 7 изд., 2018, 455 с. ISBN 954-8324-86-5

Йонкова, Красимира (2018) Дебатът между рационализма и мистицизма (2018). Велико Търново: ИВИС. Т. 2, 4 изд., 2018, 371 с. ISBN 978-954-2968-01-6

Йонкова, Красимира (2018) Отношение на българското общество към доброволчеството. Списание "Българска наука". https://nauka.bg, 2018, брой 114, с. 98-102. ISSN 1314-1031

Йонкова, Красимира (2018) Представи за Аз-а в психодинамичните и трансперсонални теории за личността: сходства и различия. В: Библиотека "Диоген" Книга "Психология" Личност и глобализация. Ред. И. Стоянов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 26 (1), с. 9-25. ISBN 978-619-208-153-9

Йонкова, Красимира (2018) Колосален труд и гигантска стъпка в българската история. В: Георгиев, Людмил. Критическата психология на българската история. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2018, с. 9-14. ISBN 978-954-07-4520-6

Йонкова, Красимира (2017) Бунт психологии. В: Георгиев, Людмил. Критическая психология политики и истории. Москва: Российский институт стратегических исследований, 2017, с. 10-18. ISBN 978-5-91862-042-7

Йонкова, Красимира (2017) Другата психология на Вилхелм Вундт: респект и вдъхновение за критическата психология. В: Творческите предизвикателства на критическата психология. Ред. Л. Георгиев. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2017, с. 50-90. ISBN 978-954-07-4323-3 COBISS.BG-ID 1283760868

Йонкова, Красимира (2017) Между редовете. Сб. от Международна научна конференция "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян..." , Велико Търново, 25 ноември 2016г. Ред. Е. Бораджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 35-44, ISBN 978 - 619 - 208 - 105 - 8

Йонкова, Красимира (2017) За ролята на любовта в клинична среда: една интерпретация в контекста на социалната интелигентност. Сб. от Международна научна конференция "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...", Велико Търново, 25 ноември, 2016г. Ред. Е. Бораджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 120-129. ISBN 978 - 619 - 208 - 105 - 8

Йонкова, Красимира (2017) Относно една контраверсия на любовта: правно-психологични характеристики на тероризма в гражданската авиация. Сб. от Международна научна конференция "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...", Велико Търново, 25 ноември, 2016г. Ред. Е. Бораджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 86-97. ISBN 978 - 619 - 208 - 105 - 8

Йонкова, Красимира (2017) Любовта към психологията в метаморфозите й на съвестта и на дълга: критически рефлексии. Сб. от Международна научна конференция "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...", Велико Търново, 25 ноември 2016г. Ред. Е. Бораджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 73-85. ISBN 978 - 619 - 208 - 105 - 8

Йонкова, Красимира (2017) Религиозното съзнание днес. Сб. от Международна научна конференция "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...", Велико Търново, 25 ноември 2016г. Ред. Е. Бораджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 130-141. ISBN 978 - 619 - 208 - 105 - 8

Йонкова, Красимира (2017) Спри да търсиш убежище в познатото! В: Асаджоли, Роберто. Психосинтеза. За хармония в живота. София: "Изток-Запад", 2017, с. 158-159. ISBN 978-619-01-0113-0

Йонкова, Красимира (2016) Die Revolte der Psychologie. В: Библиотека "Диоген" Психологията в условията на социални промени. Ред. П. Бургов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 65-74. ISBN 978 - 619 - 208 - 084 - 6

Йонкова, Красимира (2016) Дебатът между моделите на човешко поведение (2016). Велико Търново: АСТАРТА. Т. 1, 6 изд., 2016, 455с. ISBN 954 - 8324 - 86 - 5

Йонкова, Красимира (2016) Теоретични и практически проблеми при анализа на стратегиите за решаване на конфликти. В: Библиотека "Диоген" Психологията в условията на социални промени. Ред. П. Бургов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 127-157. ISBN 978 - 619 - 208 - 084 - 6

Йонкова, Красимира (2016) Дебатът между рационализма и мистицизма (2016). Велико Търново: ИВИС. Т. 2, 3 изд., 2016, 371с. ISBN 978 - 954 - 2968 - 01 - 6

Йонкова, Красимира (2015) Мета-психологическая модель экзистенциального нейропрограммирования. В: Хуманистички идеали образованьа, васпитаньа и психологиje. Сб. от Четвърта международна научна конференция "Наука и савремени универзитет", том III, Ниш: УИ, 2015, с. 165-179. ISBN 978 - 86 - 7379 - 392 - 4

Йонкова, Красимира (2015) Социалните светове на личността в дискурса на екзистенциалното невропрограмиране. В: Сб. от Юбилейна международна конференция "20 години специалност "Психология" - пътуване към себе си". Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 101-107. ISBN 978 - 619 - 208 - 022 - 8

Йонкова, Красимира (2015) Практики на комуникативната технология във ВУЗ: традиция и новаторство. В: Библиотека "Диоген" Психология 2015. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 7-26. ISBN 978 - 619 - 208 - 063 - 1

Йонкова, Красимира (2015) Живеенето в епизоди на критични събития. В: Другите в биографията на личността. Ред. Д. Градев. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2015, с. 173-209. ISBN 978 - 954 - 07 - 4032 - 4 COBISS.BG-ID 1274259684

Йонкова, Красимира (2014) Откровенията на една въстанала критическа психология. В: Библиотека "Диоген" Тенденции в развитието на съвременната психология. Ред. М. Моцинова- Бръчкова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 7-16. ISBN 978 - 954 - 524 - 974 - 7

Йонкова, Красимира (2014) Траурна ритуалност и нагласи към смъртта при българите. В: Библиотека "Диоген" Тенденции в развитието на съвременната психология. Ред. М. Моцинова-Бръчкова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 17-47. ISBN 978 - 954 - 524 - 974 - 7

Йонкова, Красимира (2014) Бунтът на психологията. В: Георгиев, Людмил. Критическата психология на политиката и историята. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2014, с. 11-19. ISBN 978 - 954 - 07 - 3714 - 0

Йонкова, Красимира (2014) Манипулацията: за хората на лъжата и техните маски. В: Сб. от Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 16-22. ISBN 978 - 954 - 524 - 985 - 3

Йонкова, Красимира (2014) Научният потенциал на хипотезата за футуристичните вериги на съзнанието. В: Научни трудове на СУБ "Дни на науката 2013". Ред. П. Петков. Велико Търново: Фабер, 2014, с. 383-389. ISSN 1314 - 2283

Йонкова, Красимира (2013) Дебатът между рационализма и мистицизма (2013). Велико Търново: ИВИС. Т. 2, 2 изд., 2013, 371с. ISBN 978 - 954 - 2968 - 01 - 6

Йонкова, Красимира (2013) Критичното съзнание в перспективата на духовно ориентираната интегрална психология. В: Библиотека "Диоген" Психология 2012. Ред. Д. Тасевска. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 7-40. ISBN 978 - 954 - 524 - 893 - 1

Йонкова, Красимира (2013) Проектно ориентирано обучение: смисъл, технология, ефекти. В: Библиотека "Диоген" Психология 2013. Ред. В. Чавдарова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 7-23. ISBN 978 - 954 - 524 - 923 - 5

Йонкова, Красимира (2013) Объят необятное? Быть по сему! В: Международны журнал "Психология переходов". Сборник рецензируемых научных статей. Рига: IHPP, 2013, 28

Йонкова, Красимира (2013) Векторы движения научного поиска. В: Психологических исследовании. Иновации в образовании. Идеи. Проекты. Опыт работы. Рига: IHPP, 2013, 27, UDK 159. 9 (05) Pa 510

Йонкова, Красимира (2013) Идеи на квантовата психология за природата на човешката интелигентност. В: Научни трудове на СУБ "Дни на науката 2012". Ред. П. Петков. Велико Търново: Фабер, 2013, с. 379-385. ISSN 1314 - 2283

Йонкова, Красимира (2013) Основные представления Daseinanalysis поведения. В: Zbornik prispevkov "Kondasove dni 2012". Ed. Gabriela Ruckova. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2013, c. 221-227. ISBN 978 - 80 - 8105 - 366 - 5

Йонкова, Красимира (2013) В поисках человеческих вершин. В: Журнал "Психологический бюллетин". Рига: IHPP, 2013.

Йонкова, Красимира (2012) Инспирирано от досега с монографията "Стигма и личностна биография". В: Библиотека "Диоген" Психология - 2011. Ред. К. Петрова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, с. 38-51. ISBN 978 - 954 - 524 - 836 - 8

Йонкова, Красимира (2012) Основные представления Daseinanalysis поведения. В: Zbornik abstraktov "Kondasove dni 2012", Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, с. 13-14, ISBN 978 - 80 - 8105 - 363 - 4

Йонкова, Красимира (2012) Движението на социално ангажирания будизъм за проблемите на човека и общността. В: Библиотека "Диоген" Психология -2011. Ред. К. Петрова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, с. 7-37. ISBN 978 - 954 - 524 - 836 - 8

Йонкова, Красимира (2012) Дебатът между моделите на човешко поведение (2012). Велико Търново: АСТАРТА. Т. 1, 5 изд., 2012, 455с. ISBN 954 - 8324 - 86 - 5

Йонкова, Красимира (2011) Послание за една по-философски ориентирана психология. В: Библиотека "Диоген" Съвременни философски изследвания. Ред. В. Бузов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 119 - 132. ISBN 978 - 954 - 524 - 806 - 1 COBISS.BG-ID 1238994916

Йонкова, Красимира (2011) Размисъл върху една контраверсия на страха от смъртта. В: Научни трудове на СУБ "Дни на науката 2010". Ред. П. Петков. Велико Търново: "Фабер", 2011, с. 141 - 150. ISSN 1314 - 2283

Йонкова, Красимира (2011) Дебатът между рационализма и мистицизма (2011). Велико Търново: ИВИС. Т. 2, 2011, 371с. ISBN 978 - 954 - 2968 - 01-6 COBISS.BG-ID 1239728868

Йонкова, Красимира (2011) Опитът за синтез на психологичното познание в подхода на трансперсонализма. В: Научни трудове на СУБ "Дни на науката 2011". Том 1. Ред. П. Петков. Велико Търново: "Фабер", 2011, с. 171 - 179. ISSN 1314 - 2283

Йонкова, Красимира (2010) Дебатът между моделите на човешко поведение (2010). Велико Търново: АСТАРТА. Т. 1, 4 изд., 2010, 455с. ISBN 954 - 8324 - 86 - 5

Йонкова, Красимира (2010) Методологичен статут на изследователските подходи в социалната психология. В: Библиотека "Диоген" Психология 2010: Актуални въпроси. Ред. К. Йонкова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 7 - 41. ISBN 978 - 954 - 524 - 766 - 8

Йонкова, Красимира (2009) Предписаният модел на личност и поведение в доктрините на християнството и исляма: сравнителна интерпретация. В: Библиотека "Диоген" Психология 2009. Ред. Г. Маджаров. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 7 - 47. ISBN 978 - 954 - 524 - 723 - 1

Йонкова, Красимира (2009) Социокултурен и личностен контекст на проблема за евтаназията. Сб. Евтаназия (философско-етически, морално-правни и психологически аспекти). Ред. Н. Божилова, М. Хаджийски. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 37 - 52. ISBN 978 - 954 - 524 - 691 - 3

Йонкова, Красимира (2009) Драматизмът на "Епохалните събития" в социалната психология: еволюционна ретроспекция. В: Библиотека "Диоген" Психология 2008. Ред. И. Стойков. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 7 - 31. ISBN 978 - 954 - 524 - 685 - 2

Йонкова, Красимира (2009) Рецензия на монографията "Украинцы Республики Молдова" (1989-2005). Философия: тримесечно научно-методическо списание. -София: Главна редакция на педагогическите издания към МОН, 2009, 1, с. 95 - 97. Print ISSN 0861 - 6302

Йонкова, Красимира (2008) Есе за "кризата на смисъла" в сърцето на един народ. Годишник на Факултет по изкуствата, ЮЗУ "Неофит Рилски", том 6. Доклади от Международна научна конференция "Интеркултурен диалог и интеграция", Благоевград, 12-13 май, 2008г. Ред. Р. Потеров, С. Христова. Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2008, с. 135-137. ISBN 978-954-680-568-3

Йонкова, Красимира (2008) Дебатът между моделите на човешко поведение (2008). Велико Търново: АСТАРТА. Т.1,3 изд., 2008, 455с. ISBN 954 - 8324 - 86 - 5

Йонкова, Красимира (2007) Дебатът между моделите на човешко поведение (2007). Велико Търново: АСТАРТА. Т. 1, 2 изд., 2007, 455с. ISBN 954 - 8324 - 86 - 5

Йонкова, Красимира (2007) Досег до психологията на тероризма. В: Научни трудове на СУБ "Дни на науката 2006". Ред. И. Харалампиев. Велико Търново: "Фабер", 2007, с. 137 - 145. ISBN 978 - 954 - 775 - 727 - 1 COBISS.BG-ID 1226756580

Йонкова, Красимира (2007) Транссърфингът - социалнопсихологичен метод за саморегулация на поведението. В: Годишник на СУБ, клон Благоевград "Наука - образование - изкуство", том 1, част 2. Ред. Н. Огненска. Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2007, с. 277 - 284. ISBN 978 - 954 - 680 - 529 - 4

Йонкова, Красимира (2007) Доктрината на суфите: модел за спасение от конфликтни идентификации. В: Годишник на СУБ, клон Благоевград "Наука - образование - изкуство", том 1, част 2. Ред. Н. Огненска. Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2007, с. 285 - 289. ISBN 978 - 954 - 680 - 529 - 4

Йонкова, Красимира (2007) Сила на личността: откровенията на един психологичен дискурс. В: Библиотека "Диоген" Психологични перспективи. Ред. К. Йонкова. Велико Търново: "Фабер", 2007, с. 5 - 36. ISBN-10: 954 - 775 - 693 - 1; ISBN-13: 978 - 954 - 775 - 693 - 9

Йонкова, Красимира (2006) Етогеника: претенциите на една метатеория. В: Приложна психология и социална практика: научна конференция. Ред. Д. Железарова, Ж. Кръстева. Варна: УИ Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2006, с. 351 - 364. ISBN 978 - 954 - 715 - 347 - 9 COBISS.BG-ID 1244009444

Йонкова, Красимира (2005) Поуките на социалната психология за интеграцията на културите. В: Научни трудове на СУБ "Дни на науката 2005". Ред. И. Харалампиев. Велико Търново: "Фабер", 2005, с. 372 - 382. ISBN 10: 954 - 775 - 560 - 9; ISBN 13: 978 - 954 - 775 - 560 - 4

Йонкова, Красимира (2005) Дебатът между моделите на човешко поведение (2005). Велико Търново: АСТАРТА. Т. 1, 2005, 455с. ISBN 954 - 8324 - 86 - 5 COBISS.BG-ID 1045283300

Йонкова, Красимира (2005) Другата психология Volkerpsychologie. Велико Търново: Фабер, 2005, 380 с. ISBN 954-775-397-5 COBISS.BG-ID 1043780836

Йонкова, Красимира (2004) Психоанализата в изследователското поле на социалната психология. В: Приложна психология и социална практика: научна конференция. Ред. П. Иванов. - Варна: УИ Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2004, с. 332 - 340. ISBN 954 - 715 - 252 - 1 COBISS.BG-ID 1043909348

Йонкова, Красимира (2004) Социалнопсихологични параметри в полетата на масовите комуникации. В: Библиотека "Диоген" Психология и практика. Ред. И. Иванов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004, с. 43 - 67. ISBN 954 - 524 - 397 - X COBISS.BG-ID 1042019556

Йонкова, Красимира (2003) Основание и същност на телесноориентираната психотерапия в системата Цигун. В: Приложна психология и социална практика: научна конференция. Ред. П. Иванов. Варна: УИ Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2003, с. 104 - 113. ISBN 954 - 715 - 197 - 5

Йонкова, Красимира (2003) Компликативната методология в персонологичните и социалнопсихологическите измерения на райхианския модел. В: Библиотека "Диоген" Психология. Ред. З. Ангелов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2003, с. 69 - 99. ISBN 954 - 524 - 314 - 7 COBISS.BG-ID 1040475876

Йонкова, Красимира (2002) Събуди се, малки човече! В: Приложна психология и социална практика: научна конференция. Ред. П. Иванов. - Варна: УИ Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2002, с. 224 - 232. ISBN 954 - 715 - 159 - 2

Йонкова, Красимира (2002) Теория и психотерапевтична практика на райхианския модел за личност. В: Приложна психология и социална практика: научна конференция. Ред. П. Иванов. Варна: УИ Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2002, с. 300 - 309. ISBN 954 - 715 - 159 - 2

Йонкова, Красимира (2002) Психологически рефлексии върху феномена "ценности". В: Библиотека "Диоген" Философия и психология на общуването. Ред. Л. Андреев, Н. Данчев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2002, с. 98 - 128. ISBN 954 - 524 - 314 - 7

Йонкова, Красимира (2001) Философско светосъзерцание и психологически модели за човешко поведение. Философия: двумесечно научно-методическо списание. - София: МОН, 2001, 4, с. 38 - 42. ISSN 0861 - 6302

Йонкова, Красимира (2001) Психологическата модерност в областта на подходите към човешкото поведение. В: Морски научен форум, т. 7. Обществознание. Варна: ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2001, с. 117 - 124. ISSN 1310 - 9278

Йонкова, Красимира (2001) Правото и държавата в контекста на Вундовата народопсихология. В: Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Педагогически факултет, том 4, кн. 4, 1992. Ред. И. Стойков. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2001, с. 181 - 212. ISSN 0204 - 6369

Йонкова, Красимира (2001) Народопсихологическото изследване на изкуството в теорията на Вилхелм Вундт. В: Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Педагогически факултет, том 5, кн. 4, 1993. Ред. И. Стойков. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2001, с. 69 - 102. ISSN 0204 - 6369

Йонкова, Красимира (2001) "Човекът - маса" в условията на съвременния живот. В: Морски научен форум, т. 7. Обществознание. Варна: ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2001, с. 125 - 132. ISSN 1310 - 9278 COBISS.BG-ID 1121286884

Йонкова, Красимира (2000) Теорията на Вилхелм Вундт за народопсихологията (една интерпретация в областта на митовете и религията). Дисертационен труд, защитен пред СНС по Психология, София, 2000, 277с.

Йонкова, Красимира (1999) Рефлексиите на Вилхелм Вундт върху "свободната душа" (народопсихологически опит на обяснение). Българско списание по психология. София, 1999, 1-2, с. 32 - 46. ISSN 0861-7813

Йонкова, Красимира (1999) Автореферат на дисертация "Теорията на Вилхелм Вундт за народопсихологията (една интерпретация в областта на митовете и религията)". София: УИ "Св. Климент Охридски", 1999, 43с.

Йонкова, Красимира (1997) Личност и социални ценности. Педагогически алманах: педагогическо списание на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". - В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1997, 1-2. с. 94 - 111. ISSN 1310 - 358X (print)

Йонкова, Красимира (1996) Методологически равнища и подходи към интерпретацията на Аз-а. Педагогически алманах: педагогическо списание на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 1996, 1 - 2, с. 55 - 69. ISSN 1310 - 358X (print)

Йонкова, Красимира (1996) Идеята на Вилхелм Вундт за народопсихологията. В: Научни трудове на ВВОУ "Васил Левски", Обществени науки, кн. 43, част 1. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ВВОУ "Васил Левски", 1996, с. 314 - 321. ISSN 0861 - 0312

Йонкова, Красимира (1996) Психологическото изследване на личността: методологически категории. В: Научни трудове на ВВОУ "Васил Левски", Обществени науки, кн. 43, част 1. Ред. А. Атанасов. Велико търново: ВВОУ "Васил Левски", 1996, с. 306 - 313. ISSN 0861 - 0312

Йонкова, Красимира (1996) Нови идеи в проблематиката на масовото поведение. Педагогически алманах: педагогическо списание на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 1996, 1 - 2, с. 224 - 227. ISSN 1310 - 358X (print)

Йонкова, Красимира (1995) Вариации на психоаналитичния модел за човешката същност. В: Научни трудове на ВВОУ "Васил Левски". Обществени науки, кн. 34, част 1. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ВВОУ "Васил Левски", с. 273 - 282. ISSN 0861 - 0312

Йонкова, Красимира (1992) Личностна промяна и идентификация на ученика. Сб. от Научно-практическа конференция "Личностен подход в педагогическата дейност", Пазарджик, 10 - 11 декември 1992г. Ред. Л. Стойчев. Пловдив: Пловдивско университетско издателство "Паисий Хилендарски", 1992, с. 123 - 124. ISBN 954 - 423 - 048 - 3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/