Публикации на проф. д-р Минко Стоев Хаджийски


Хаджийски, Минко (2018) Психопатията - поле за изява на психолога. ПРИЛОЖНА психология и социална практика: научна конференция. ‐ Варна: Унив. изд. Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", Ред. Г. Герчева-Несторова, Варна, 2018 г. 18-40 с. ISSN 1314-0507 У нас

Хаджийски, Минко (2016) Психопатията в полето на юридическата психология. В.Търново. Фабер. 2016./116 с. ISBN 978-619-00-0453-0 ,COBISS.BG ID 1277952740 У нас

Хаджийски, Минко (2014) Психологическото консултиране в дискурса на критичната психология,БИБЛИОТЕКА Диоген.ТЕНДЕНЦИИ В АЗВИТИЕТО НА СЪВРЕМЕННАТА ПСИХОЛОГИЯ, ‐ В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2014, 79 -102 с. ISBN 978-954-524-974-7 У нас

Хаджийски, Минко (2014) Теория и практика на психологическото консултиране. В.Търново.,Фабер 2014/ 430 с.ISBN 978-619-00-0011-2, COBISS.BG ID 1261543652 У нас

Хаджийски, Минко (2014) Три ползи от Фейсбук. Резултати от едно допитване. ПРИЛОЖНА психология и социална практика: научна конференция. ‐ Варна: Унив. изд. Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", Ред. Г. Герчева-Несторова, Варна, 2014, 60-74с. ISSN 1314-0507 У нас

Хаджийски, Минко (2013) Опит за психологически анализ на самозапалванията у нас в периода февруари-март 2013 година.ПРИЛОЖНА психология и социална практика: научна конференция. ‐ Варна: Унив. изд. Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", Ред. Г. Герчева - Несторова Варна ,2013, 10-22 с., ISSN 1314-0507 У нас

Хаджийски, Минко (2012) Ефектът на Форър при студенти по психология.ПРИЛОЖНА психология и социална практика: научна конференция. ‐ Варна: Унив. изд. Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", Ред. Г. Герчева-Несторова, Варна,2012, 25-32с. ISSN 1314-0507 У нас

Хаджийски, Минко (2011) Някои въпроси на консултативната психология и психологическата помощ. ПРИЛОЖНА психология и социална практика: научна конференция. ‐ Варна: Унив. изд. Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", Ред. Г. Герчева-Несторова, варна, 2011, 86-103с. ISSN 1314-0507 У нас

Хаджийски, Минко (2010) . Психологическо консултиране, В.Търново. Фабер. 2010./ 304 с ISBN 978-954-400-222-0. COBISS.BG ID 1234235876 У нас

Хаджийски, Минко (2007) Компендиум по психопатология. В.Търново. Фабер 2007/ 136с.ISBN 978-954-775-777-6 У нас

Хаджийски, Минко (2007) . Основи на психотерапията. В.Търново. Фабер 2007./302с.ISBN 978-954-775-695-3. COBISS.BG ID 1226813412 У нас

Хаджийски, Минко (2007) Към въпроса за определението на психотерапията. БИБЛИОТЕКА Диоген. ‐ В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", Ред. колегия, В.Търново, 2007,Психологични перспективи, 37-45 с., ISBN 954-775-693-1 У нас

Хаджийски, Минко (2007) Основи на психотерапията. В.Търново Фабер, 2007, ISBN 978-954-775-695-3 У нас

Хаджийски, Минко (2005) Консултативна помощ при вземане на решения. БИБЛИОТЕКА Диоген. ‐ В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий",Психология, Ред. колегия. В.Търново, 2005, 7-17 с. ISBN 954-524-473-9 У нас

Хаджийски, Минко (2004) Към диагностиката на тревожността в психологическата помощ. БИБЛИОТЕКА Диоген. ‐ В. Търново: Психология и практика, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", Ред. колегия, В.Търново, 2004, 9-14 с. ISBN 954-524-397-Х У нас

Хаджийски, Минко (2004) Психологически поглед върху метода на репродукцията на д-р Кръстников. ПРИЛОЖНА психология и социална практика: научна конференция. ‐ Варна: Унив. изд. Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", Ред. П.Иванов, Варна, 2004, 100-108с. ISBN 954-715-252-1 У нас

Хаджийски, Минко (2003) Косултативна психология, В.Търново. Фабер 2003./212с. ISBN 954-775-163-8. COBISS.BG ID 1039875044 У нас

Хаджийски, Минко (2003) Два подхода за групово консултиране на клиенти ,лишени от свобода, Диоген-Психология, В.Търново Университетско издателство на ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", 2003 с.61-69, ISBN 954-524-314-7 У нас

Хаджийски, Минко (2002) Консултативно-корекционна намеса за влияние върху агресивното поведение на лишени от свобода. ,ПРИЛОЖНА психология и социална практика: научна конференция. ‐ Варна: Унив. изд. Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър",Ред. П. Иванов Ред. Варна, 2002, 63-75с. ISBN 954-715-159-2 У нас

Хаджийски, Минко (2001) Психологическо консултиране в пенитенциарната практика. В.Търново, Фабер, 2001, 283 с. ISBN 954-9541-88-6. COBISS.BG ID 1036592612 У нас

Хаджийски, Минко (2001) Проблеми на ресоциализацията. В.Търново, Фабер, 2001, 184 с. ISBN 954-9541-89-4 COBISS.BG ID 1250351588 У нас

Хаджийски, Минко (1999) Осъдените - морал и превъзпитание, София, Логос, 1999, 132 с. ISBN 954-8069-20-2 У нас

Хаджийски, Минко (1999) Пенитенциарна педагогика, В.Търново, Фабер,1999, 242 с. ISBN 954-9541-39-0 COBISS.BG ID 1034562020 у нас

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/