Публикации на доц. д-р Теодора Иванова Калейнска


Калейнска, Теодора (2018) Съветът на Европа и развитието на гражданското общество в България /1992-2006/ Съветът на Европа и развитието на гражданското общество в България /1992-2006/, Варна: Издателство Паус, 2018, ISBN 978-619-90940-1-3

Калейнска, Теодора (2018) Attitudes of Bulgarian Youth for Participation in the Decision Making process "Трансгранично сътрудничество, сигурност и перспективи за развитие в широкия Черноморски регион", Сборник с доклади от международна научна конференция, 16-17.11.2017г, Велико Търново; съставител Бузов, В., Велико Търново, изд. ИВИС, 2018, стр. 225-228; ISBN: 978-619-205-080-1, ISSN: 2335-0056

Калейнска, Теодора (2016) Българските председателства на Комитета на министрите на Съвета на Европа "Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите", т. 3. Тематичен сборни с научни изследвания, посветен на 20годишнината на Философски факултет на ВТУ "Св.св.Кирил и Методий", Съставител Бузов, В, Велико Търново, издателство "Ивис", 2016, стр. 203-212; ISBN: 978-619-205-023-8; COBISS.BG-ID: 1287072740

Калейнска, Теодора (2016) The Role of the Council of Europe in the democratization of the civil society in Bulgaria Journal of Humanities, Culture and Social Sciences, Vol.2,No.1, 2016, (pp.9-17); ISSN 2393-5960 & ISSN-L 2393-5960 [Инд./Реф. в: Cite Factor, Central and Eastern European Online Library, DRJI, Scipio, ResearchBib, CiteUlike]

Калейнска, Теодора (2016) The Trust and Mistrust in Politics (the Bulgarian case of 2012-2014) Taranu,A.(ed.), Governing for the Future: Interdisciplinary Perspectives for a Sustainable World, Proceedings of Third Academos Conference, Medimond, 2016, Italy, pp 273-281; ISBN: 978-88-7587-731-6 [Web of Science]

Калейнска, Теодора (2016) Democracy Assistance-Bulgaria and the Council of Europe (1989-2007) Democracy Assistance-Bulgaria and the Council of Europe (1989-2007) in: Revista de Stiinte Politice, 2016, vol.50, pp.133-142, Print ISSN:1584-224X [ Indexing: EBSCO, ProQuest, Index Copernicus, ERIH PLUS, CEEOL, KVK Catalogue]

Калейнска, Теодора (2016) Съветът на Европа и насърчаване на гражданското общество и инициатива в Европа "Предизвикателства пред представителната демокрация в България", Редактор Теодора Калейнска, Велико Търново: Издателство ЕИЦ, 2016, стр. 214-224, ISBN: 978-954-9469-13-4; COBISS.BG-ID: 1277716964

Калейнска, Теодора (2015) Democratization of Bulgaria and the Role of the Council of Europe (1989-2007) Kaleynska, T. and Guo, Zhonghua (eds.): Comparative Institutional Change - Theory and Practice, SUSI'2013 Annual Reunion Proceedings, Veliko Turnovo, EIC publishing house, 2015, pp.242-263 ISBN: 978-954-9469-12-7 ; COBISS.BG-ID: 1277696996

Калейнска, Теодора (2015) Политики и инструментьi Совета Европьi для междукультурного образования и диалога В: Людиновимiрнiсть гармонiзацii культурно-освiтнього простору майбутнiх педагогiв: науковi досягнення i перспективи, Матерiали мiждународноi науково-практичноi конференцii, Мелiтополь, Украiна, Издателство МДПУ, 2015, стр. 100-105, ISBN: 978-617-7055-97-5

Калейнска, Теодора (2015) Новият социален диалог в Европа в контекста на Европа 2020 " Европейският съюз-нов старт" - доклади от международната конференция на катедра Европеистика, СУ „Св.Климент Охридски“ и фондация „ Хайнс Зайдел“, Издателство Минерва, София, стр. 88-95, ISBN: 978-954-8702-35-5; COBISS.BG-ID: 1272758756

Калейнска, Теодора (2015) Where does Europe end (The Limits of the Enlargement policy of the EU) Journal Balkans: Languages, History, Culture, Veliko Turnovo University Press, 2015, Vol.5, No.1, pp.90-94; ISSN: 2535-1346; 1314-4065; COBISS.BG-ID: 1239059172

Калейнска, Теодора (2015) Динамика на процеса на пост-мониторинг диалог на ПАСЕ и България в контекста на българския преход В: Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на ХХІвек, Съставител Георги Янков, София, Издателство на УНСС, 2015, стр.251-256, ISBN:978-954-644-874-7; COBISS.BG-ID: 1276812004

Калейнска, Теодора (2015) Европа 2020 и активистко поведение на младите хора В: Тасевска, Д., Т.Калейнска, Г. Дянкова, М.Калейнска - Младежко лидерство. Наръчник за професионалисти, Велико Търново, ЕИЦ, 2015, стр. 23-37, ISBN: 978-954-9469-11-0; COBISS.BG-ID: 1277705444

Калейнска, Теодора (2015) Разработване и управление на младежки проекти В: Тасевска, Д., Т.Калейнска, Г.Дянкова, М.Калейнска - Младежко лидерство. Наръчник за професионалисти, Велико Търново: издателство ЕИЦ, 2015, стр. 121-146, ISBN: 978-954-9469-11-0; COBISS.BG-ID: 1277705444

Калейнска, Теодора (2014) Демокрацията в Европа през 21век и проблемът на омразата „Европейският съюз на кръстопът“ - доклади от международната конференция на катедра "Европеистика" на СУ "Св.Климент Охридски" и Фондация„Хайнс Зайдел“; София: Издателство Минерва, 2014, стр. 59-69; ISBN: 978-954-8702-30-0; COBISS.BG-ID :1266475748

Калейнска, Теодора (2014) Европейският социален фонд в България /2007-2013/ - реалности и предизвикателства Сборник Дни на науката 2013, Съставител Петко Петков, СУБ, Велико Търново; Издателство Фабер, 2014, стр. 337-345; ISSN: 1314-2283; COBISS.BG-ID: 1232486884

Калейнска, Теодора (2014) Гражданите има какво да кажат /сравнителни резултати от изследователски проект в 6 страни-членки на ЕС/ сборник Доклади от годишна университетска научна конференция НВУ – Велико Търново, том 8, научно направление "Социални, стопански и правни науки", Велико Търново, Издателство НВУ, 2014, стр. 143-152; ISSN: 1314-1937; COBISS.BG-ID :1237830884

Калейнска, Теодора (2014) Children and Inclusion – European standards and community implementation “Challenges in Building Child Friendly Communities”- proceedings of International Conference, University of Osijek and Еvropski dom – Slavonski Brod, Zadar, Croatia, 2014, pp. 124-130; ISBN: 978-953-98718-6-2

Калейнска, Теодора (2013) EU funded projects implementation in the municipalities of Veliko Turnovo oblast challenges and risks /Financial period 2007-2013/ A thematic collective book Maximizing Comparative Advantages of Cross-Border Regions, ed. Vihren Bouzov, Gabrovo: EX-PRESS, pp. 33-44, ISBN: 978-954-490-370-1; COBISS.BG-ID: 1255436516

Калейнска, Теодора (2013) Политики на Съвета на Европа за образование за европейско гражданство Сборник Дни на науката 2013, Съставител Петко Павлов, СУБ, Велико Търново; Издателство Фабер,2013 стр. 548-557, ISSN: 1314-2283; COBISS.BG-ID: 1232486884

Калейнска, Теодора (2012) Сравнителен преглед на влиянието на международните организации върху процеса на демократизация Сборник Доклади от юбилейната годишна университетска научна конференция по повод 10 създаванието на НВУ „Васил Левски“, том 6, Социални, стопански и правни науки, Издателство на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2012, стр.147 – 157, IBSN: 978-954-753-095-9; COBISS.BG-ID:1249453028

Калейнска, Теодора (2012) Влияние на европейската интеграция върху граничните региони/ Impactul integrării europene asupra regiunilor de graniță Ed. T. Kaleynska, A. Markovska et all. Craiova Romania: Alma, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий” [Edition Alma, Romania and Veliko Turnovo University Press] (in Romanian and Bulgarian), 2012. ISBN 978-954-524-829-0; COBISS.BG-ID1264903652

Калейнска, Теодора (2012) POLITICI SI INSTITUTII EVROPENE/ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ И ИНСТИТУЦИИ Paul Rinderiu, Cristina Pasatoiu, Teodora Kaleynska - POLITICI SI INSTITUTII EVROPENE/ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ И ИНСТИТУЦИИ, Romania, Editura Alma,2012, pp.4-101; ISBN 978-954-524-864-1; COBISS.BG-ID: 1268329188

Калейнска, Теодора (2011) Съветът на Европа и правата на човека Велико Търново: издателство ЕИЦ, 2011, стр. 260, ISBN 978-954-9469-10-3; COBISS.BG-ID: 1258086884

Калейнска, Теодора (2011) Mes droits sont les votres/ My rights are your rights Mes droits sont les votres/ My rights are your rights, Le Mas,France: Idees Nouvelles Europe, 2011, p.195; ISBN 2-913022-14-6 , ISBN-EAN 9782913022140

Калейнска, Теодора (2011) Антитерористичната политика на Съвета на Европа В: Сборник Проблеми на националната и международната сигурност, том 2, Ред. Бузов, В., Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2011, стр. 227 – 237, ISBN 978-954-8387-90-3; COBISS.BG-ID:1234607076

Калейнска, Теодора (2011) Политиките на Съвета на Европа за насърчаване и защита на демокрацията в контекста на българския демократичен преход. В: Сборник Доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие, том 4, Социални, стопански и правни науки, Велико Търново: Издателство на НВУ „Васил Левски”, 2011, стр. 120 – 130, ISSN 1314-1937; COBISS.BG-ID: 1237830884

Калейнска, Теодора (2011) Гражданският диалог и инициатива в Европа В: Сборник Доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие, том 4, Социални, стопански и правни науки, Велико Търново: Издателство на НВУ „Васил Левски”, 2011, стр. 131 – 140, ISSN 1314-1937; COBISS.BG-ID: 1237830884

Калейнска, Теодора (2011) Гласът на жените в Европа (политическо представителство) В: Сборник Доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие, том 4, Социални, стопански и правни науки, Велико Търново: Издателство на НВУ „Васил Левски”, 2011, стр. 141 – 151, ISSN 1314-1937; COBISS.BG-ID: 1237830884

Калейнска, Теодора (2011) Участие на гражданското общество в процеса на консултации в Европа. Политологията като наука и академична дисциплина в България: състояние, проблеми, перспективи, под редакцията на Г. Янков, София: Издателство на УНСС, 2011, ISBN: 978-954-644-214-7, COBISS.BG-ID: 1238545124

Калейнска, Теодора (2011) EURO-ATTITUDES OF THE BULGARIAN CITIZENS OF VELIKO TURNOVO REGION–A DECADE OF HOPE-AN ANALYSIS OF SOCIOLOGICAL SURVEYS 1997–2009 EURO-ATTITUDES OF THE BULGARIAN CITIZENS OF VELIKO TURNOVO REGION–A DECADE OF HOPE-AN ANALYSIS OF SOCIOLOGICAL SURVEYS 1997–2009 In: REVISTA UNIVERSITARA; DE SOCIOLOGIE, Year VIII, no. 1/2011, Asociatia Profesionala; "Sociologia Militans"- ISSN: 1841-6578 [ Indexed in: Index Copennicus, GESIS, Genamics JounalSeek, WorldCat, Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialfoschung, NewJour-Georgetown Library]

Калейнска, Теодора (2011) Balance Review of the Accession of Bulgaria to the European Union (on the experience of Veliko Tarnovo Region). In: The Impact of European Union Integration of the Border Regions, Conference Volume, Craiova: Alma Publishing House, 2012 ISBN 978-606-567-121-8 & Veliko Tarnovo: University Publishing House, 2011 ISBN 978-954-524-829-0, pp. 218-224; COBISS.BG-ID: 1268340196

Калейнска, Теодора (2010) Right to mother tongue.Multiculturalism In: Tasevska, D., T.Kaleynska, J. Tapia, E.Gomez Teaching the rights of the child, Veliko Tarnovo, EIC Publishing House,, 2010, p.53-69, ISBN: 978-954-9469-09-7; COBISS.BG-ID:1237073892

Калейнска, Теодора (2010) Right to protection of abduction, sale and trafficking In: Tasevska, D., T.Kaleynska, J. Tapia, E.Gomez Teaching the rights of the child, Veliko Tarnovo, EIC Publishing House,, 2010, p.175-185, ISBN: 978-954-9469-09-7; COBISS.BG-ID:1237073892

Калейнска, Теодора (2010) Да преподаваме правата на детето Да преподаваме правата на детето, Велико Търново: Издателство ЕИЦ, 2010, стр.196, ISBN 978-954-9469-08-0; COBISS.BG-ID: 1236888804

Калейнска, Теодора (2010) Ролята на Съвета на Европа в Българския преход към демокрация /1992-2006/. Политика към гражданското общество Кръстева, Анна, А.Гълъбов,А.Тодоров,... Т.Калейнска, Демокрацията в България през ХХІ век. Сборник статии от Национална научна конференция на БАПН, Велико Търново, Издателство ЕИЦ, 2010, стр.245-252, ISBN 978-954-9469-05-9; COBISS.BG-ID: 1232845540

Калейнска, Теодора (2010) All children have equal rights and right of protection against discrimination In: Tasevska, D., T.Kaleynska, J. Tapia, E.Gomez Teaching the rights of the child, Veliko Tarnovo, EIC Publishing House, 2010, p.5-17, ISBN: 978-954-9469-09-7; COBISS.BG-ID:1237073892

Калейнска, Теодора (2008) Политики и инструменти на Съвета на Европа за защита от дискриминация и нетолерантност Политики и инструменти на Съвета на Европа за защита от дискриминация и нетолерантност В: Да преподаваме антидискриминация и толерантност, София: Издателство Информационен офис на Съвета на Европа и ЕИЦ, 2008, стр. 5-54, ISBN 978-954-9469-04-2; COBISS.BG-ID: 1231110628

Калейнска, Теодора (2007) Съветът на Европа и политиката за активно гражданско общество В: Политика, европейска интеграция и социална промяна. Сборник от Юбилейна международна научна конференция, посветена на 10годишнината от създаването на Философски факултет, Съст. Бузов, В. Т.Калейнска, Велико Търново: Издателство на ЕИЦ, 2007, стр. 229-244, ISBN-10: 954-9469-03-4; ISBN-13: 978-954-9469-03-5; COBISS.BG-ID: 1243729636

Калейнска, Теодора (2003) Антикорупционна инициатива във Велико Търново Антикорупционна инициатива във Велико Търново, Велико Търново: Издателство ЕИЦ, 2003, стр.142, ISBN 954-90888-3-9; COBISS.BG-ID: 1041599204

Калейнска, Теодора (2002) Характеристики и социални аспекти на една европейска практика в България: Красиво Велико Търново В: Сборник България – Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи,Материали от научно-практическа конференция, проведена на 27-28май 2002,Велико Търново: Издателство на ВТУ, 2002, стр. 303 – 309, COBISS.BG-ID 1158365924

Калейнска, Теодора (2000) Корупцията през погледа на институциите Корупцията през погледа на институциите,Велико Търново: Издателство Церебрум, 2000, стр.240, ISBN 954-90635-7-7; COBISS.BG-ID: 1036217572

Калейнска, Теодора (1998) Euroorientation of Bulgarians –Present Situation and tendencies /a sociological survey analysis/ Euroorientation of Bulgarians –Present Situation and tendencies /a sociological survey analysis/ В: Общества в преход. Сборник доклади от ІІ международна конференция, Велико Търново, Съст. Теодора Калейнска, Велико Търново: Издателство ПАН-ВТ, 1998, стр. 143-155, ISBN 954-9507-29-7

Калейнска, Теодора (1996) Политическо участие В: Политология, Ред. Дронзина, Т. , София: Издателство на ВВТУ "Т.Каблешков", 1996, стр.154-162, ISBN 954-12-0023-0; COBISS.BG-ID: 1030447076

Калейнска, Теодора (1995) Bulgarian Political Elite Institutionalized: The Problem of Legitimacy В: Grigorova-Mincheva, L.(ed.) Comparative Balkan Parliamentarism. Sofia, International Center for Minority Studies and Intercultural relations, 1995, pp. 67-73, ISBN 954-8872-04-8; COBISS.BG-ID: 1028057316

Калейнска, Теодора (1995) Гражданските обединения като институция на социалната промяна. В: Сборник Научни трудове, кн. 35,Обществени науки, Част 2 Икономика, политика, право и история.Велико Търново: Издателство на ВВОУ «В.Левски» , 1995, стр. 162-171, ISSN 0861-0312; COBISS.BG-ID: 1247779812

Калейнска, Теодора (1993) Категорията политическа справедливост – философско-социологически анализ. В: Сборник Научни трудове, кн. 25, Обществени науки, част Втора на Юбилейна научна конференция "80години от Балканската война",Ред. Атанасов,А.Г., Велико Търново: Издателство на ВВОУ „Васил Левски”, 1993, стр.122 – 127, ISSN 0861-0312; COBISS.BG-ID: 1247779812

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/