Публикации на проф. дн Филип Иванов Узунов


Узунов, Филип (2019) "Лидерство по време на война." Сб."История на психологията по време на Втората световна война: методология и практика", Изд. ИВИС, 2019.

Узунов, Филип (2019) Социопатията на Уинстън Чърчил–депресия, регресия, война. В: Сборник от Научна конференция "30 години Технически колеж Ловеч - Tech Co-Lovech-2019", том 2, УИ “Васил Априлов” – Габрово, стр.82-86, ISSN: 2535-079X;

Узунов, Филип (2019) Спиридон Казанджиев и българският принос към военната психология. В: Сборник от Научна конференция "30 години Технически колеж Ловеч - Tech Co-Lovech-2019" , том 2, УИ “Васил Априлов” – Габрово, стр.94-99, ISSN: 2535-079X;

Узунов, Филип (2019) Американският опит в гражданско-военните отношения и началото на Студената война. В: Доклади от Годишна международна научна конференция на 2019", НВУ "В.Левски", В.Търново, Изд.комплекс НВУ, В.Търново, т.9, стр. 236-244, , ISSN: 1314-1937.

Узунов, Филип (2019) Социалната ситуация на развитие и методологическата насоченост на българската психология по време на Втората Световна война. В: Доклади от Годишна международна научна конференция на 2019", НВУ "В.Левски", Издателски комплекс НВУ, В.Търново, том 2, стр.107-118; ISSN: 1314-1937.

Узунов, Филип (2018) Войните в бивша Югославия (1992-1999 г.) и Хагският трибунал. В.Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2018, 286 с. ISBN 978-619-208-154-6

Узунов, Филип (2016) Политическото масонство. Опитът на Френската революция. Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2016, 176 стр. ISBN : 9786192080556, COBISS.BG-ID 1274845156

Узунов, Филип (2009) Политология и писихопатология на властта. В.Търново: ИВИС, 2009, 220 стр. ISBN: 9789548387446, COBISS.BG-ID 1230354660

Узунов, Филип (2008) От Иисус до Хитлер. Политология и психопатология на харизматичните водачи. Велико Търново: Фабер, 2008, 204 стр. ISBN: 978-954-775-905-3, COBISS.BG-ID 1228521700

Узунов, Филип (2007) Политическото лидерство. Шумен: Университетско издателство "Еп. Константин Преславски", 2007, 172 стр. ISBN: 978-954-577-406-5, COBISS.BG-ID 1226777060

Узунов, Филип (2006) Харизматичното лидерство. Политология, психология и психофармакология. Велико Търново: Фабер, 2006, 148 стр. ISBN: 9547756311, COBISS.BG-ID 1243149284

Узунов, Филип (2006) Политическата харизма. В: "Философски форум : Тримесечно академично списание за хуманитаристика". София : Балкам АД, бр.2 /2006, стр. 72-86, ISSN: 1311-1213, COBISS.BG-ID 1172690660

Узунов, Филип (2005) Теория на локалните войни. В: "Трудове на ВТУ.Философски факултет. Т.7, кн.3, ISSN: 1313-7506, COBISS.BG-ID 1124242660

Узунов, Филип (2005) От Корея до Босна. Американски стратегии в съвременните локални войни и конфликти. Велико Търново: Фабер, 2005, 300 стр. ISBN: 9547754939

Узунов, Филип (2005) Политическа история на съвременния свят. Велико Търново: Абагар, 2005, 456 стр. ISBN: 9544276297, COBISS.BG-ID 1044617188

Узунов, Филип (2003) Въздушната война срещу Югославия през 1999 г. - маньовър срещу кибернетика. В: сп."Международни отношения". бр.2/2003, стр. 73-86, ISSN: 0324-1092, COBISS.BG-ID 1160305892

Узунов, Филип (2001) Международни отношения и военни конфликти 1919-1991. Велико Търново: Фабер, 2001, 232 стр. ISBN 954-775-076-3, COBISS.BG-ID 1038580964

Узунов, Филип (2001) Третият Райх в обкръжение 1944-1945. Стратегия, планиране, операции. Велико Търново: Фабер, 2001, 239 стр.ISBN 954-775-020-8, COBISS.BG-ID 1041300964

Узунов, Филип (2001) Европейска интеграция и военна реформа. Сб. от конференция "Критериите за членство в Европейския съюз и постигнатия от Република България напредък при тяхното изпълнение", В. Търново, 2001 г., с. 152-156. ISBN: 954-427-450-2, COBISS.BG-ID 1037446116

Узунов, Филип (2001) Съветският фактор в германската геостратегия през 1940 г. В: "Трудове на Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий. Философски факултет. бр.3/2001, стр.81-102. ISSN: C619-303X, COBISS.BG-ID 1177227748

Узунов, Филип (2000) Сталинград, Ел Аламейн, Курск. Провалът на германската офанзивна стратегия. Велико Търново: Фабер, 2000, 211 стр, ISBN 954-9541-70-3

Узунов, Филип (1999) Източният поход на Вермахта 1941.Стратегичесо планиране и военни операции. В.Търново: Фабер, 1999 , 295 стр. ISBN 954-9541-30-4

Узунов, Филип (1999) Съвременна история на модерния свят. 2 част. Велико Търново: Абагар, 1999, 160 стр. ISBN 954-427-382-4, COBISS.BG-ID 1035048932

Узунов, Филип (1998) Кризи и провали на германската военна икономика през 1941 година В: " "Военноисторически сборник." бр.6/1998, стр.31-45, ISSN: 0204-4080, COBISS.BG-ID 1140273124

Узунов, Филип (1996) Съвременна история на модерния свят. 1 част. Велико Търново: Абагар, 1996, 304 стр. ISBN 954-427-149-Х , COBISS.BG-ID 1035048932

Узунов, Филип (1995) Германската окупационна политика в Русия и Власовата армия В: "сп."Епохи". В.Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий, бр. 2/1995, стр.92-97, ISSN: 1310-2141, COBISS.BG-ID 1132802020

Узунов, Филип (1993) Англо-американската коалиционна стратегия през Втората световна война - геополитически проекции. В: сп. "Международни отношения", бр.1/1993, стр.59-63, ISSN: 0324-1092, COBISS.BG-ID 1150968804

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/