Публикации на проф. д-р Ели Милчева Василева


Василева, Ели (2015) Сярова, Ели. Граници на онтологичния подход към религията. Студия в: Електронно списание Liternet, издание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, № 11, 2015, 26 страници, ISSN 1312-2282 https://liternet.bg/publish30/eli-siarova/religia.htm [Реф./ инд. в Национален референтен списък на НАЦИД] Електронно списание Liternet, издание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания, № 11, 2015, 26 страници, ISSN 1312-2282 https://liternet.bg/publish30/eli-siarova/religia.htm

Василева, Ели (2015) Сярова, Ели. Принципи на онтологичната философия на религията. София: Изд. къща "Проф. Петко Венедиков", 2015, 202 стр., ISBN 978-954-9870-74-9 Изд. къща "Проф. Петко Венедиков", 202 стр., ISBN 978-954-9870-74-9

Василева, Ели (2013) Смисъл и вяра в руската религиозна философия (за книгата на Нина Димитрова Пророците на бесовете. С., Акад. изд-во "Проф. М. Дринов", 2013), Български философски преглед, бр. 3/2013, ISSN: 1314-5908 Български философски преглед, бр. 3/2013, ISSN: 1314-5908

Василева, Ели (2010) Сярова, Ели. Въведение във философията на религията (първа част). Велико Търново: Университетско изд-во "Св. св. Кирил и Методий", 2010, 166 стр., ISBN 978-954-524-753-8 Велико Търново, Университетско изд-во "Св. св. Кирил и Методий", 166 стр., ISBN 978-954-524-753-8

Василева, Ели (2007) Сярова, Ели. Religiology. Образователен сайт за религии и философия на религията www.religiology.org, 2007-2019 Лицензиран за авторско право под международния лиценз на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 http://religiology.org/ http://religiology.org/ Лицензиран за авторско право под международния лиценз на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5

Василева, Ели (2003) Сярова, Ели. Преобразяващият логос във философията на религията. София: Изд. къща „Проф. Петко Венедиков“-“Симолини 94“, 2003, 255 стр., ISBN 954-9870-15-4 София: Изд. къща „Проф. Петко Венедиков“-“Симолини 94“, 2003, 255 стр., ISBN 954-9870-15-4

Василева, Ели (2002) Сярова, Ели. Предговор към книгата на Н. Димитрова "Социално-религиозни утопии в руския религиозен ренесанс", АИ "Проф. М. Дринов", 2002, ISBN: 978-954-430-844Х С., Академично издателство "Проф. М. Дринов

Василева, Ели (2002) Сярова, Ели. Философия. Световни религии. Учебник за профилирана подготовка по философия за ХII клас на СОУ. София: изд. Просвета, 2002 (Одобрен от МОН със заповед N РД 09-597/14. 08. 2002), 240 стр., ISBN 978-954-01-1303-6 София: изд. Просвета, 2002, ISBN 978-954-01-1303-6

Василева, Ели (2002) Сярова, Ели. Владимир Соловьов - апостолът на духа, странникът в света на несъвършенството. В кн. Владимир Соловьов. Мохамед, неговият живот и учение. ъв: Владимир Соловьов. Мохамед, неговият живот и учение. ИК "РИВА", С., 2002, 10 стр., ISBN 9548440687 София: изд. Рива, 2002, стр. 119-126, ISBN 954-8440-68-7

Василева, Ели (2002) Сярова, Ели. Философията на името и жизненият смисъл на религията. Сп. Философски алтернативи, изд. на Института за изследване на обществата и знанието -БАН: кн. 5/6, 2002, стр. 37-46, ISSN 0861-7899 Сп. Философски алтернативи, изд. на Института за изследване на обществата и знанието -БАН: кн. 5/6, 2002, стр. 37-46, ISSN 0861-7899

Василева, Ели (2001) Сярова, Ели. Към онтологичното доказателство в даоизма. Сп. Философски алтернативи, изд. на Института за изследване на обществата и знанието -БАН: кн. 2/2001, стр. 90-99, ISSN 0861-7899 Сп. Философски алтернативи, изд. на Института за изследване на обществата и знанието -БАН: кн. 2/2001, стр. 90-99, ISSN 0861-7899

Василева, Ели (2001) Сярова, Ели. Бележки преди една херменевтична онтология на религията. Сп. Философски форум, кн. 1/2001, стр. 223-233, ISSN 954-775-122-0 Сп. Философски форум, кн. 1/2001, стр. 223-233, ISSN 954-775-122-0

Василева, Ели (2001) Сярова, Ели. Христос е самата философия. Сп. "Философия", 2/2001 Сп. "Философия", 2/

Василева, Ели (2001) Сярова, Ели. Другото: от постфеноменология към херменевтична онтология. В българо-чешки сборник "Световност, демокрация, малки народи". С., Отв. общество, 2001 С., Отв. общество, 2001

Василева, Ели (2001) Сярова, Ели. Онтологичният лик на философията на религията. В: Разкриващите се дълбини: Семьон Франк. София: Парадигма, 2001, стр. 37-63, ISBN 954-9536-58-0 София: Парадигма, 2001, стр. 37-63, ISBN 954-9536-58-0

Василева, Ели (2000) Сярова, Ели. Проблемът за chora във философията на религията. Сп. Философски алтернативи, изд. на Института за изследване на обществата и знанието - БАН: кн. 5/6, 2000, стр. 47-55, ISSN 0861-7899 Сп. Философски алтернативи, изд. на Института за изследване на обществата и знанието - БАН: кн. 5/6, 2000, стр. 47-55, ISSN 0861-7899

Василева, Ели (2000) Сярова, Ели. Православната визия на християнската философия. Във: Василий Зенковски. Основи на християнската философия. т. I. Християнското учение за познанието. В. Търново: изд. Фабер, 2000, стр. 7-27, ISBN 954-9541-77-0 В. Търново: изд. Фабер, 2000, стр. 7-27, ISBN 954-9541-77-0

Василева, Ели (2000) Сярова, Ели. Живото Име във философията на религията. В: Сп. ФИЛОСОФИЯ: двумесечно научно - методическо списание. София: МОН, кн. 5/6, 2000, стр. 50-55, ISSN 0861-6302 (Print) ISSN 1314-8559 (Online) [Инд./ Реф. Web of Science/JCR] Сп. ФИЛОСОФИЯ: двумесечно научно - методическо списание. София: МОН, кн. 5/6, 2000, стр. 50-55, ISSN 0861-6302 (Print) ISSN 1314-8559 (Online)

Василева, Ели (2000) Сярова, Ели. Идеята за числото във философията на религията. Сп. ФИЛОСОФИЯ: двумесечно научно - методическо списание. София: МОН, кн. 4/2000, стр. 30-36, ISSN 1314-8559 (Online) [Инд./ реф. Web of Science/JCR ] ISSN 0861-6302 (Print) Сп. ФИЛОСОФИЯ: двумесечно научно - методическо списание. София: МОН, кн. 4/2000, стр. 30-36, ISSN 1314-8559 (Online) ISSN 0861-6302 (Print)

Василева, Ели (2000) Сярова, Ели. Целувката на Юда. Във: Философия и култура. С., Фондация "Славяни", 2000 С., Фондация "Славяни"

Василева, Ели (1997) Сярова, Ели. За смисъла на религиозното образование. Сп. ПЕДАГОГИКА: месечно научнотеоретично списание. София: МОН, 1997, кн. 10, стр. 17-23, ISSN 1314–8540 (Online) Сп. ПЕДАГОГИКА: месечно научнотеоретично списание. София: МОН, 1997, кн. 10, стр. 17-23, ISSN 1314–8540 (Online) ISSN 0861–3982 (Print) [Инд./ Реф. Web of Science/JCR]

Василева, Ели (1997) Сярова, Ели. Ако би имало дух без тяло... Сп. "Философия", кн. 4/5, 1997 Сп. "Философия", кн. 4/5

Василева, Ели (1997) Сярова, Ели. Живият смисъл. София: Изд. Рива, 1997, 201 стр., ISBN 954-8440-15-6 София: Изд. Рива, 1997, 201 стр., ISBN 954-8440-15-6

Василева, Ели (1996) Сярова, Ели. Философският образ на съвременния религиозен българин. Във: Философският образ на кръстопътния човек в българската култура: рационалност, духовност, религиозност. София: изд. Рива, 1996, стр.190-212, ISBN 954-8001-18-7 София: изд. Рива, 1996, стр.190-212, ISBN 954-8001-18-7

Василева, Ели (1996) Сярова, Ели. Криптософийността на човека и проблемът за битието на безусловното съзнание. Във: Философия, история, хуманизъм. С., БАН, 1996 С., БАН

Василева, Ели (1996) Сярова, Ели. Живият Смисъл и идеята за конкретна метафизика. Сп. ФИЛОСОФИЯ: двумесечно научно - методическо списание. София: МОН, кн. 5/6, 1996, стр. 3-10, ISSN 1314-8559 (Online) ISSN 0861-6302 (Print) Сп. ФИЛОСОФИЯ: двумесечно научно - методическо списание. София: МОН, кн. 5/6, 1996, стр. 3-10, ISSN 1314-8559 (Online) ISSN 0861-6302 (Print)

Василева, Ели (1996) Сярова, Ели. Началото у Декарт, София и проблемът за актуалната безкрайност. Сп. Философски алтернативи, изд. на Института за изследване на обществата и знанието - БАН: кн. 6, 1996, стр. 49-53, ISSN 0861-7899 Сп. Философски алтернативи, изд. на Института за изследване на обществата и знанието - БАН: кн. 6, 1996, стр. 49-53, ISSN 0861-7899

Василева, Ели (1994) Сярова, Ели. Лев Карсавин: познание-съразпятие. Сп. ФИЛОСОФИЯ: двумесечно научно - методическо списание. София: МОН, кн. 4/1994, стр. 43-48, ISSN 1314-8559 (Online) ISSN 0861-6302 (Print) Сп. ФИЛОСОФИЯ: двумесечно научно - методическо списание. София: МОН, кн. 4/1994, стр. 43-48, ISSN 1314-8559 (Online) ISSN 0861-6302 (Print) [Инд./ Реф. Web of Science/JCR]

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/