Публикации на доц. д-р Ивайло Петров Дончев


Дончев, Ивайло (2017) Teaching Programming to Students in other Fields International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA), 8(12), 2017. http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2017.081223 ISSN : 2156-5570 (Online) ISSN : 2158-107X (Print) [Web of Science: https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=20&SID=E2zblbyNfSsSsVacK4p&page=1&doc=1]

Дончев, Ивайло (2016) Прилагане на RAII техниката за управление на ресурси в C++ Юбилейна научна конференция „25 години факултет Математика и информатика, 27-28.11.2015, В. Търново, Фабер, 2016, стр. 53-58, ISBN: 978-619-00-0419-6

Дончев, Ивайло (2015) Binary Search Trees and Modern C++ Proceedings of the 12th International Conference for Informatics and Information Technology CIIT-2015, Bitola, Macedonia, April 24-26, 2015, pp. 5-8 ISBN: 978-608-4699-05-7

Дончев, Ивайло (2015) Implementation of Binary Search Trees Via Smart Pointers INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS, Volume: 6, Issue: 3, Pages: 59-64 ISSN : 2156-5570 (Online) ISSN : 2158-107X (Print) [Web of Science: https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=15&SID=E2zblbyNfSsSsVacK4p&page=1&doc=1]

Дончев, Ивайло (2015) Implementation of ADS Linked List Via Smart Pointers (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 6, No. 2, 2015 ISSN : 2156-5570 (Online) ISSN : 2158-107X (Print) [Web of Science: https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=E2zblbyNfSsSsVacK4p&page=1&doc=1]

Дончев, Ивайло (2014) Developing a Project for Building a System Supporting Qualitative Data Analysis Proceedings of the 10-th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science 2014, 04 – 07 July 2014, Albena, Bulgaria, pp. 351-361 ISSN 1313-8624 [CEEOL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=469788]

Дончев, Ивайло (2014) Възможно ли е компютризирането на качествения анализ на данни Шумен, МАТТЕХ - 2014, Том 1, стр. 123-128, ISSN: 1314-3921

Дончев, Ивайло (2014) A System Supporting Qualitative Research (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 5, No. 11, 2014 ISSN : 2156-5570 (Online) ISSN : 2158-107X (Print)

Дончев, Ивайло (2013) Training in Object-Oriented Programming and C++11 Computer and Information Science; Vol. 6, No. 2, 2013, pp. 84-92, doi:10.5539/cis.v6n2p84 Published by Canadian Center of Science and Education ISSN(Print): 1913-8989 ISSN(Onlne): 1913-8997 [DBLP: https://dblp.org/rec/journals/ccsecis/DonchevT13]

Дончев, Ивайло (2013) Experience in Teaching C++11 within the Undergraduate Informatics Curriculum Informatics in Education, 2013, Vol. 12, No. 1, 59–79, ISSN: 1648-5831 (printed), 2335-8971 (online) [SCOPUS: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84877038247&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=755d03881d5b426d4f0ab04280890918&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2826029039900%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm=]

Дончев, Ивайло (2013) Програмиране и програмни парадигми - дидактически аспекти Педагогически алманах, бр. 1/2012, В. Търново, 2012, стр. 148-159, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2013, ISSN 1310-358X [CEEOL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=669268]

Дончев, Ивайло (2012) Проблеми от методиката на обучение по програмиране В. Търново, ИВИС, 2012, ISBN 978-954-2968-42-9, COBISS.BG-ID - 1249388004

Дончев, Ивайло (2012) Опыт обучения объектно-ориентированному программированию и С++11 Proceedings of the eighth international scientific-practical conference "Internet-Education-Science" (IES-2012), Vinnytsia, 1 - 5 October, 2012. - Vinnytsia : VNTU, 2012. - pp. 74-75. ISBN 978-966-641-491-8

Дончев, Ивайло (2012) Teaching C++11 at Introductory Level In Proceedings of the 8-th Annual International Workshop on Computer Science and Education in Computer Science, July 2012, Boston, USA, pp. 7-18, Print ISSN: 1313-8624, Online-ISSN: 2603-4794 [CEEOL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=465115]

Дончев, Ивайло (2012) Съвременни алтернативни подходи за преподаване на увод в програмирането Педагогически алманах, бр. 2/2012, стр. 111-126, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2013 Print ISSN: 1310-358X Online-ISSN: 2367-9360 [CEEOL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=668716]

Дончев, Ивайло (2011) Дончев, И., Н. Николов, Процедурни основи на програмирането. C++. Практическо ръководство. Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011, ISBN 978-954-524-777-4

Дончев, Ивайло (2011) Move семантиката в учебния курс по Обектно ориентирано програмиране на C++ МАТТЕХ 2010, 19–20 ноември 2010 г. – Сборник научни трудове, том 1, Шумен, 2011, стр. 380–387, ISSN 1314-3921

Дончев, Ивайло (2011) Ролята на уводния курс по информатика във ВТУ за успешно обучение на студенти информатици Научна конференция МАТТЕХ 2010, 19-20 ноември 2010 г. - Сборник научни трудове, стр.375-379, Шумен, 2011, ISSN 1314-3921

Дончев, Ивайло (2010) Дидактически аспекти на понятията „клас” и „обект” в обучението по програмиране Сборник доклади от семинар „Иновации в програмните технологии, алгоритмите и обучението във висшите училища, свързано с тях”, В. Търново, 2010 г. стр. 65-78

Дончев, Ивайло (2009) Дидактическите тестове в обучението по обектно ориентирано програмиране Сборник научни трудове от международна научна конференция на Шуменския университет, посветена на 105-годишнината от рождението на пионерите на компютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман, декември 2008, том 1, стр. 278-281, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2009, ISBN 978-954-577-539-0

Дончев, Ивайло (2009) Систематизиране на специфичните за C++ трудности при усвояване на понятията клас и обект в обучението по програмиране Proceedings of the Thirty Eighth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovetz, April 1-5, 2009, pp. 257-267, ISSN 1313-3330

Дончев, Ивайло (2009) Дончев, И., Систематизиране на специфичните за C++ трудности в обучението по обектно-ориентирано програмиране, сп. „Математика и информатика”, бр. 5/2009 г., стр. 28-39 сп. „Математика и информатика”, бр. 5/2009 г., стр. 28-39 ISSN 1314–8532 (Online) ISSN 1310–2230 (Print)

Дончев, Ивайло (2009) Дончев І. П., Тодорова Е. С., Операції з об’єктами й комунікація між об’єктами у навчанні об’єктно-орієнтованому програмуванню. Вістник Вiнницького Полiтехнiюного Iнституту, №1(82) - 2009, с.98-101. ISSN 1997-9266 (printed), ISSN 1997-9274 (electronic).

Дончев, Ивайло (2008) Николов, Н., Дончев, И., Обектно ориентирано програмиране чрез C++ Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008, ISBN 978-954-524-664-7

Дончев, Ивайло (2008) Дончев, И., Тодорова Е., Полиморфизм в курсе объектно-ориентированного программирования - дидактические аспекты Proceedings of the Sixth International Conference Internet-Education-Science IES-2008, Vinnytsia, Ukraine, Volume 1(9), pp. 110-113, ISBN 978-966-641-267-9

Дончев, Ивайло (2008) Дончев, И., Тодорова Е., Операции с объектами и коммуникация между объектами в обучении объектно ориентированному программированию Proceedings of the Sixth International Conference Internet-Education-Science IES-2008, Vinnytsia, Ukraine, Volume 1(9), pp. 106-109, ISBN 978-966-641-267-9

Дончев, Ивайло (2008) Дончев, И., Подход за усвояване на концепциите на ООП чрез примери Доклади на Тридесет и седмата пролетна конференция на Съюза на математиците в България, Боровец 2-6 април 2008, стр. 335-341, ISSN 1313-3330

Дончев, Ивайло (2008) Donchev, I., Todorova, E., Object-Oriented Exception Handling: Implications for Education Proceedings of the 4-th Annual International Workshop on Computer Science and Education in Computer Science, Borovets, June 2008, pp. 82-88, ISBN-10: 954-535-430-5; ISBN-13: 987-954-535-430-4 [CEEOL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=455189]

Дончев, Ивайло (2008) Donchev, I., Todorova, E., Object-Oriented Programming in Bulgarian Universities' Informatics and Computer Science Curricula Informatics in Education, Volume 7, Issue 2, pp. 159-172, Institute of Mathematics and Informatics, Lithuanian Academy of Sciences, ISSN 1648-5831 [Scopus] https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-60249087790&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=4e30c77a6b3b804c5f3abd795218998f&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2826029039900%29&relpos=1&citeCnt=1&searchTerm=

Дончев, Ивайло (2008) Механизмът на наследяване в учебния курс по Обектно ориентирано програмиране сп. Педагогически алманах на ВТУ, кн.2/2008 г., стр. 91-107, ISSN 1310-358X

Дончев, Ивайло (2007) Увод в програмирането на C++ Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, В.Търново, ISBN 978-954-524-593-0

Дончев, Ивайло (2007) Развитие на програмирането. Предпоставки, възникване и основни понятия на обектно ориентираното програмиране. сп. Педагогически алманах, бр. 1-2, 2007, стр. 98-119, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISSN 1310-358X

Дончев, Ивайло (2006) Увод в програмирането на C++, ръководство за упражнения Фабер, В. Търново, 2006, 128 стр., ISBN 954-775-559-5

Дончев, Ивайло (2006) Измерване на качеството на информацията в WEB: възможности и методология за прилагането им Научно-приложна конференция Математика, информатика и компютърни науки, 12-13 май 2006, В.Търново, стр. 125-130

Дончев, Ивайло (2006) Information According to Werner Gitt Proceedings of the Fifth International Conference "Internet, Education, Science" IES-2006, Volume 1, pp. 5-7, ISBN 966-641-192-1

Дончев, Ивайло (2004) Concepts and problems with the security of Wireless Local Area Networks Proceedings of the Fourth International Conference IES-2004, September 28 – October 16, 2004,Vinnytsia, Ukraine, Volume 2, pp. 468-470, ISBN 966-641-104-0

Дончев, Ивайло (2004) Ролята на хипервръзките при търсене на информация в web Юбилейна научна конференция "Компютърни системи и информационни технологии", посветена на 100 годишнината от рождението на Джон Атанасов, Фабер, В.Търново, 2004, pp. 113-117, ISBN 954-775-289-8

Дончев, Ивайло (2004) Съвременни технологии за работа с мултимедийни и геопространствени данни Юбилейна научна конференция "Компютърни системи и информационни технологии", посветена на 100 годишнината от рождението на Джон Атанасов, Фабер, В.Търново, 2004, pp. 66-70, ISBN 954-775-289-8

Дончев, Ивайло (2002) Видеоинформация и web Proceedings of the Third International Conference IES-2002, Vinnytsia, Ukraine, October 2012, Volume 2, pp. 448-450, ISBN 966-641-049-4

Дончев, Ивайло (2002) VOIP – една реална алтернатива Пета международна научна конференция „Интернет – среда за нови технологии в информационното общество“, В. Търново, 16-19 октомври, 2002, Книга девета, стр. 48-53, ISBN 954-524-292-2

Дончев, Ивайло (2002) Средства за комуникация в Интернет Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2002, 140 стр. ISBN 954-524-252-3

Дончев, Ивайло (2001) Дистанционното обучение в контекста на съвременните технологии Четвърта научна конференция с международно участие "Интернет - среда за нови технологии в информационното общество", В. Търново, 10-13 октомври 2001 г, стр. 336-342, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISBN 954-524-292-2

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/