Публикации на доц. д-р Ивайло Петров Дончев


Дончев, Ивайло (2017) Teaching Programming to Students in other Fields International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA), 8(12), 2017. http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2017.081223

Дончев, Ивайло (2016) Прилагане на RAII техниката за управление на ресурси в C++ Юбилейна научна конференция „25 години факултет Математика и информатика, 27-28.11.2015, В. Търново, Фабер, 2016, стр. 53-58, ISBN: 978-619-00-0419-6

Дончев, Ивайло (2015) Binary Search Trees and Modern C++ Conference of Informatics and Information Technologies – CIIT-2015, Bitola, Macedonia, April 24-26, 2015, pp. 5-8

Дончев, Ивайло (2015) Implementation of Binary Search Trees Via Smart Pointers INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS, Volume: 6, Issue: 3, Pages: 59-64

Дончев, Ивайло (2015) Implementation of ADS Linked List Via Smart Pointers (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 6, No. 2, 2015

Дончев, Ивайло (2014) Developing a Project for Building a System Supporting Qualitative Data Analysis Proceedings of the 10-th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science 2014, 04 – 07 July 2014, Albena, Bulgaria, pp. 351-361

Дончев, Ивайло (2014) Възможно ли е компютризирането на качествения анализ на данни Шумен, МАТТЕХ - 2014, Том 1, стр. 123-128

Дончев, Ивайло (2014) A System Supporting Qualitative Research (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 5, No. 11, 2014

Дончев, Ивайло (2013) Training in Object-Oriented Programming and C++11 Computer and Information Science; Vol. 6, No. 2, 2013, pp. 84-92, doi:10.5539/cis.v6n2p84 Published by Canadian Center of Science and Education

Дончев, Ивайло (2013) Experience in Teaching C++11 within the Undergraduate Informatics Curriculum Informatics in Education, 2013, Vol. 12, No. 1, 59–79, ISSN: 1648-5831 (printed), 2335-8971 (online)

Дончев, Ивайло (2012) Опыт обучения объектно-ориентированному программированию и С++11 Proceedings of the eighth international scientific-practical conference "Internet-Education-Science" (IES-2012), Vinnytsia, 1 - 5 October, 2012. - Vinnytsia : VNTU, 2012. - pp. 74-75.

Дончев, Ивайло (2012) Teaching C++11 at Introductory Level In Proceedings of the 8-th Annual International Workshop on Computer Science and Education in Computer Science, July 2012, Boston, USA, pp. 7-18, Print ISSN: 1313-8624, Online-ISSN: 2603-4794

Дончев, Ивайло (2012) Съвременни алтернативни подходи за преподаване на увод в програмирането Педагогически алманах, бр. 2/2012, В. Търново, 2012, стр. 111-126 Print ISSN: 1310-358X Online-ISSN: 2367-9360

Дончев, Ивайло (2012) Програмиране и програмни парадигми - дидактически аспекти Педагогически алманах, бр. 1/2012, В. Търново, 2012, стр. 148-159

Дончев, Ивайло (2012) Проблеми от методиката на обучение по програмиране В. Търново, ИВИС, 2012

Дончев, Ивайло (2011) Ролята на уводния курс по информатика във ВТУ за успешно обучение на студенти информатици Научна конференция МАТТЕХ 2010, 19-20 ноември 2010 г. - Сборник научни трудове, стр.375-379, Шумен, 2011

Дончев, Ивайло (2011) Дончев, И., Н. Николов, Процедурни основи на програмирането. C++. Практическо ръководство, Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, 2011 г. В. Търново

Дончев, Ивайло (2011) Move семантиката в учебния курс по Обектно ориентирано програмиране на C++ МАТТЕХ 2010, 19–20 ноември 2010 г. – Сборник научни трудове, Шумен, 2011, стр. 380–387

Дончев, Ивайло (2010) Дидактически аспекти на понятията „клас” и „обект” в обучението по програмиране Сборник доклади от семинар „Иновации в програмните технологии, алгоритмите и обучението във висшите училища, свързано с тях”, В. Търново, 2010 г. стр. 65-78

Дончев, Ивайло (2009) Дидактическите тестове в обучението по обектно ориентирано програмиране Сборник научни трудове от научна конференция на Шуменския университет, декември 2008, стр. 278-281, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2009

Дончев, Ивайло (2009) Систематизиране на специфичните за C++ трудности при усвояване на понятията клас и обект в обучението по програмиране Proceedings of the Thirty Eighth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovetz, April 1-5, 2009, pp. 257-267

Дончев, Ивайло (2009) Дончев, И., Систематизиране на специфичните за C++ трудности в обучението по обектно-ориентирано програмиране, сп. „Математика и информатика”, бр. 5/2009 г., стр. 28-39 сп. „Математика и информатика”, бр. 5/2009 г., стр. 28-39 ISSN 1314–8532 (Online) ISSN 1310–2230 (Print)

Дончев, Ивайло (2009) Дончев І. П., Тодорова Е. С., Операції з об’єктами й комунікація між об’єктами у навчанні об’єктно-орієнтованому програмуванню. Вістник ВПІ, №1. с.98-101. ISSN 1997-9266 (printed), ISSN 1997-9274 (electronic).

Дончев, Ивайло (2008) Николов, Н., Дончев, И., Обектно ориентирано програмиране чрез C++ Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, В. Търново

Дончев, Ивайло (2008) Дончев, И., Тодорова Е., Полиморфизм в курсе объектно-ориентированного программирования - дидактические аспекты Proceedings of the Sixth International Conference Internet-Education-Science IES-2008, Vinnytsia, Ukraine, Volume 1(9), pp. 110-113

Дончев, Ивайло (2008) Дончев, И., Тодорова Е., Операции с объектами и коммуникация между объектами в обучении объектно ориентированному программированию Proceedings of the Sixth International Conference Internet-Education-Science IES-2008, Vinnytsia, Ukraine, Volume 1(9), pp. 106-109

Дончев, Ивайло (2008) Дончев, И., Подход за усвояване на концепциите на ООП чрез примери Доклади на Тридесет и седмата пролетна конференция на Съюза на математиците в България, Боровец 2-6 април 2008, стр. 335-341

Дончев, Ивайло (2008) Donchev, I., Todorova, E., Object-Oriented Exception Handling: Implications for Education Proceedings of the 4-th Annual International Workshop on Computer Science and Education in Computer Science, Borovets June 2008, pp. 82-88,

Дончев, Ивайло (2008) Donchev, I., Todorova, E., Object-Oriented Programming in Bulgarian Universities' Informatics and Computer Science Curricula Informatics in Education International Journal, Volume 7, Issue 2, pp. 159-172

Дончев, Ивайло (2008) Механизмът на наследяване в учебния курс по Обектно ориентирано програмиране сп. Педагогически алманах на ВТУ, кн.2/2008 г., стр. 91-107

Дончев, Ивайло (2007) Увод в програмирането на C++ Университетско издателство “Св.Св. Кирил и Методий”, В.Търново

Дончев, Ивайло (2007) Развитие на програмирането. Предпоставки, възникване и основни понятия на обектно ориентираното програмиране. сп. Педагогически алманах на ВТУ, бр. 1-2, 2007, стр. 98-118

Дончев, Ивайло (2006) Увод в програмирането на C++, ръководство за упражнения Фабер, В. Търново, 2006, 128 стр.

Дончев, Ивайло (2006) Измерване на качеството на информацията в WEB: възможности и методология за прилагането им Научно-приложна конференция Математика, информатика и компютърни науки, 12-13 май 2006, В.Търново, стр. 125-130

Дончев, Ивайло (2004) Concepts and problems with the security of Wireless LAN Proceedings of the Fourth International Conference IES-2004, September 28 – October 16, 2004,Vinnytsia, Ukraine, Volume 2, pp. 468-470

Дончев, Ивайло (2004) Ролята на хипервръзките при търсене на информация в web Компютърни системи и информационни технологии, Фабер, В.Търново, 2004, pp. 113-117

Дончев, Ивайло (2004) Съвременни технологии за работа с мултимедийни и геопространствени данни Компютърни системи и информационни технологии, Фабер, В.Търново, 2004, pp. 66-70

Дончев, Ивайло (2002) Видеоинформация и web Proceedings of the Third International Conference IES-2002, Vinnytsia, Ukraine, October 2012, Volume 2, pp. 448-450

Дончев, Ивайло (2002) VOIP – една реална алтернатива Пета международна научна конференция „Интернет – среда за нови технологии в информационното общество“, В. Търново, 16-19 октомври, 2002, стр. 48-53

Дончев, Ивайло (2002) Средства за комуникация в Интернет Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2002, 140 стр.

Дончев, Ивайло (2001) Дистанционното обучение в контекста на съвременните технологии Четвърта научна конференция с международно участие „Интернет – среда за нови технологии в информационното общество“, В. Търново 10-13 октомври 2001, pp. 336-342

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/