Публикации на гл.ас. д-р Димо Милев Милев


Милев, Димо (2017) Milev D. at al., MATHJAX AND MATHML APPLICATION IN ORDER TO IMPROVE THE PERFORMANCE OF MATHEMATICAL TEXTS IN THE WEB UNIVERSITY OF RUSE “Angel Kanchev”, PROCEEDINGS - 2017, volume 56, book 3.3., Computer Systems & Technologies, FRI-2G.303-1-CST-01, pp. 8-13, ISSN 2603-4123 (on-line)

Милев, Димо (2016) Милев Д. и др., Анализ на онлайн архиви за комбинаторни обекти и използване възможностите на MATHML за подобряване на визуализацията им Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016, MATTEX 2016 Сборник научни трудове Том 1, с. 143-149, ISSN: 1314-3921

Милев, Димо (2015) Милев Д.; Mетоди за изследване на информационни системи Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, Юбилейна международна научна конференция "50 години ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"", 10. 05. 2013 г., с. 109-118, ISBN:978-619-208-007-5

Милев, Димо (2014) Milev D. at al., Developing a Project for Building a System Supporting Qualitative Data Analysis The 10 Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science, July 04-7 2014, Albena, Bulgaria, pp. 351-361, ISSN 1313-8624

Милев, Димо (2014) Milev D. at al., A System Supporting Qualitative Research (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 5, No. 11, 2014, pp. 121-124, DOI:10.14569/IJACSA.2014.051121

Милев, Димо (2014) Милев Д. и др., Възможно ли е компютризирането на качествения анализ на данни Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2014, MATTEX 2014 Сборник научни трудове Том 1, с. 123-128, ISSN: 1314-3921

Милев, Димо (2011) Милев Д. др.; Электронный учебник – неизменным инструментом для обучения студентов Великотырновского университета IV межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием “Иновации в угольной отрасли и экономике Кузбасса”, Кемеровский государственный университет, Белово

Милев, Димо (2010) Милев Д. и др., Ролята на уводния курс по информатика във Великотърновския университет за успешно обучение на студенти-информатици Национална конференция с международно участие МАТТЕХ 2010, посветена на 130 годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, ШУ “Еп. Константин Преславски”, Шумен

Милев, Димо (2007) Милев Д. и др.; Типове въпроси при тестово изпитване на студенти по математика и информатика сб. “Отговорно родителство” по проект “Възпитаване на учениците и студентите в отговорно родителство” – научноизследователски проект, финансиран от фонд „Научни изследвания”, ПФ на ВТУ

Милев, Димо (2007) Милев Д. и др., Анализ на нуждите от използване на фолклорното наследство в социалната сфера (образование, наука, културен туризъм) Международна научна конференция “Предизвикателствата пред науката във връзка с членството на България в ЕС”, Стара Загора

Милев, Димо (2005) Милев Д. и др., Теоретични и практически въпроси при подготовката на материали за дистанционно обучение сп. "Педогогически алманах", кн. 1 и 2

Милев, Димо (2005) Milev D. at al., The Evolution of the JAVA Security Model. International conference on computer systems and technologies CompSystech’2005, Varna

Милев, Димо (2004) Milev D. at al., Rendering RSS Channels in Web Pages. Велико Търново , Юбилейна научна конференция на Педагогически факултет

Милев, Димо (2003) Милев Д. и др., Въведение в ИТ, Модул 2, Текстообработка Велико Търново, Фабер

Милев, Димо (2001) Милев Д. и др., Еволюция на INTERNET към мултимедийна мрежа. Четвърта научна конференция с международно участие “Интернет-среда за нови технологии в информационното общество”, кн. 8, В. Търново

Милев, Димо (2001) Милев Д., Информационни системи и стратегии за развитие им. Научна конференция с международно участие “Технологии, сигурност, екология” при ВВОВУ “В. Левски”, В. Търново

Милев, Димо (2001) Милев Д. и др., Субектно-ориентирани модели за управленски ситуации и управленски дейности в информатизиращото се общество. Четвърта научна конференция с международно участие “Интернет-среда за нови технологии в информационното общество”, кн. 7, В. Търново

Милев, Димо (2001) Милев Д. и др., Еволюция на управлението до същността на понятието “идеология на управлението” в условията на новите информационно-комуникационни среди и глобализацията. Четвърта научна конференция с международно участие “Интернет-среда за нови технологии в информационното общество”, кн. 8, В. Търново

Милев, Димо (2000) Милев Д. и др., Текстообработваща система Word 2000 (избрани лекции) Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, В. Търново

Милев, Димо (2000) Милев Д. и др., Съвременни средства за защита на бизнеса в Internet. Трета научна конференция с международно участие “Интернет-среда за нови технологии в информационното общество”, кн. 6, В. Търново

Милев, Димо (1999) Милев Д., Иновации на системния подход в условията на корпоративни и глобални информационно-комуникационни среди. Втора научна конференция с международно участие “Интернет-среда за нови технологии в информационното общество”, кн. 3, В. Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/