Публикации на доц. д-р Маринета Георгиева Млячкова


Млячкова, Маринета (2018) По повод участие в представителна изложба „70 години великотърновски художници 1948-2018”, 2018. г., с издаден каталог. гр. Велико Търново в изложбени зали "Р. Михайлов (20 март – 18 април 2018 г.); ХГ „Илия Бешков” в гр. Плевен (20 април – 4 май 2018 г.) и галерията на СБХ – ул. „Шипка 6”, София (17 – 30 юли 2018 г.).

Млячкова, Маринета (2017) Визуален материал в учебник по Изобразително изкуство за 6-ти клас. Изобразително изкуство за 6. клас/Учебник. Изд. Просвета Плюс, София, 2017.

Млячкова, Маринета (2017) По повод участие в пленер и колективна изложба на 22-то издание на пленер по живопис „Дружба” – 2017, гр. Стара Загора, в галерия „Байер”. Дати на провеждане: 16.06.2017 г. – 26.06.2017 г. гр. Стара Загора, галерия "Байер"

Млячкова, Маринета (2016) По повод участие в пленер и колективна изложба на пленер по живопис „Реката” – 2016, гр. Тутракан, в ГХГ Тутракан. Дати на провеждане: 25.07.2016 г. – 30.07.2016 г. гр. Тутракан, ГХГ

Млячкова, Маринета (2016) По повод участие в ІV Балканско квадринале "Митове и легенди на моя народ" Стара Загора `2016. Стара Загора, каталог "Четвърто балканско квадринале "Митове и легенди на моя народ" Стара Загора `2016"

Млячкова, Маринета (2015) „Обогатяване на систематичния подход за преподаване на живописна композиция във Факултета по изобразително изкуство, чрез развиване на асоциативно-образното мислене на студентите” Педагогически алманах. Педагогическо списание, ХІІ кн. 2/2014. Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015, с. 120-130. ISSN: 1310-358Х

Млячкова, Маринета (2015) Хабилитационен труд на тема "Актуалност и емоционалност на тоналния регистър в живописната структура". Научна област 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Живопис) Велико Търново, Факултет по изобразително изкуство

Млячкова, Маринета (2014) „Необходимост от развиване на асоциативно-образното мислене на студентите, които изучават изобразително изкуство – живопис” Збiрник наукових праць Богословського вiддiленния КПБА „Богословсккий вiсник”, № 9, изд. Черновитски национален университет „Юрий Федкович”, гр. Черновци, Украйна, 2014, с. 125-134. ISSN: 2310-0923

Млячкова, Маринета (2014) "ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЗАНЯТИЯТА ПО ЖИВОПИС. СЪВРЕМЕННИ СТРАТЕГИИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА ЖИВОПИСНА КОМПОЗИЦИЯ" Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти” (28-29.11.2014г., В. Търново, Факултет по изобразително изкуство, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”)

Млячкова, Маринета (2013) Представяне на художника-педагог Маринета Млячкова в юбилеен сборник "Преподавателите на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" (1963-2013)". Велико Търново, Юбилеен сборник "Преподавателите на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" (1963-2013)

Млячкова, Маринета (2013) Маринета Млячкова - преподавател, в "История на Факултет по изобразително изкуство" - юбилейно издание по случай 50-годишнината на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013. Велико Търново, История на Факултет по изобразително изкуство

Млячкова, Маринета (2013) „Приносът на художника Георги Стойков при създаването на систематичен подход за преподаване на живописна композиция във Факултета по изобразително изкуство” Юбилейната международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” (май 2013 г., В. Търново, Факултет по изобразително изкуство, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”)

Млячкова, Маринета (2013) "NEED TO DEVELOP ASSOCIATIVE AND FIGURATIVE THINKING OF STUDENTS OF ART /PAINTING/" Сборник на International scientific practical conference „ART, DESIGN AND ART EDUCATION: METHODS AND EXPERIENCES OF CREATIVITY DEVELOPMENT”, KAUNo Kolegija/ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES JUSTINAS VIENOŽINSKIS FACULTY of arts University of Liepaja, Kaunas /Lithuania/

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/