Публикации на проф. д-р Емилия Стойчева Тодорова


Тодорова, Емилия (2017) E. Todorova, I.Donchev, Teaching Programming to Students in other Fields. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, (IJACSA), Volume 8 Issue 12, 2017. pp. 184-189. DOI: 10.14569/IJACSA.2017.081223 Великобритания

Тодорова, Емилия (2015) Todorova, E., Donchev, I. Implementation of ADS Linked List via Smart Pointers. International Journal of Advanced Computer Science and Applications. Vol. 6 No.2 2015. pp. 196-203. Великобрирания

Тодорова, Емилия (2015) Todorova, E. Donchev, I. Implementation of Binary Search Trees via Smart Pointers. International Journal of Advanced Computer Science and Applications. Vol. 6 No.3 2015. pp. 59-64. Великобритания

Тодорова, Емилия (2015) Тодорова, Е. Софтуер за анализ на качествени данни. Пловдив. Астарта, 2015. ISBN 978-954-350. Пловдив

Тодорова, Емилия (2015) Todorova, E. Donchev, I. Binary Search Trees and Modern C++. CIIT'2015. Bitola, Macedonia, 23-25.04.2015. ISBN: 978-608-4699-05-7 Македония

Тодорова, Емилия (2015) Todorova E. Training in Music Informatics Master and Bachelor Programs. CIIT'2015. Bitola, Macedonia, 23-25.04.2015. ISBN: 978-608-4699-05-7 Македония

Тодорова, Емилия (2014) Тодорова, Е., Милев Д., Дончев И. Възможно ли е компютризирането на качествения анализ на данни. МАТТЕХ 2014. Шумен, 20-22. 11. 2014г. Сборник доклади, том 1, стр. 123-129. ISSN: 1314-3921 България

Тодорова, Емилия (2014) Todorova E., Milev D., Donchev I. A system Supporting Qualitative Research. International Journal of Advanced Computer Science and Applications. Vol. 5 No.11 2014. pp. 121-124. Великобритания

Тодорова, Емилия (2014) Todorova E , Milev D., Donchev I. Developing a Project for Building a System Supporting Qualitative Data Analysis. The 10 Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science, July 04-7 2014, Albena, Bulgaria. Proceedings, pp. 351-461. България

Тодорова, Емилия (2013) Todorova, Е., Donchev, I. Training in Object-Oriented Programming and C++11. Computer and Information Science; Vol. 6, No. 2; pp 84-92; 2013. Канада

Тодорова, Емилия (2012) Тodorova Emilia, Donchev Ivaylo. 'Experience with Teaching Object-Oriented Programming and C++11'. IES’2012, Vinnytsya, Ukraine, 1-5 oct. 2012. Proceedings, pp. 74-75. Украйна

Тодорова, Емилия (2008) Тодорова, Емилия и др., Полиморфизм в курсе объектно-ориентированного программирования - дидактические аспекты / Емилия Тодорова - Proceedings of the Sixth International Conference Internet-Education-Science IES-2008, Vinnytsia, Ukraine, Volume 1(9), pp. 110-113 Украйна

Тодорова, Емилия (2008) Todorova, E., Donchev, I. Object-Oriented Programming in Bulgarian Universities' Informatics and Computer Science Curricula Informatics in Education International Journal, Volume 7, Issue 2, pp. 159-172 Литва

Тодорова, Емилия (2008) Тодорова Е., Дончев, И.Операции с объектами и коммуникация между объектами в обучении объектно ориентированному программированию Proceedings of the Sixth International Conference Internet-Education-Science IES-2008, Vinnytsia, Ukraine, Volume 1(9), pp. 106-109 Украйна

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/