Публикации на гл.ас. д-р Мариана Иванова Шопова-Христова


Шопова-Христова, Мариана (2017) Римният пренос в стихотворния превод от руски на български език - употреби и злоупотреби Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis, vol. 36/2, с. 95-106. ISSN: 2534-918X

Шопова-Христова, Мариана (2015) Римният пренос при превод на руска поезия на български език Проглас, Ред. Николина Бурнева. – Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2015, том 24, кн. 2, с. 274-290. ISSN 2367-8585 (Online), ISSN 0861-7902 (Print) COBISS.BG-ID 1276102884

Шопова-Христова, Мариана (2014) Вставные стихотворные тексты в художественной прозе и некоторые проблемы их перевода (на материале романа В. Набокова „Дар”) Теоретико-практическое изучение русского языка и его сопоставительно-типологическое описание. Одиннадцатый международный симпозиум – МАПРЯЛ 2014 / Съставит. Гочо Гочев. Велико-Тырново: Ивис, 2014, с. 348-353. ISSN 1312 – 3069

Шопова-Христова, Мариана (2013) L’impact des divergences/convergences entre le russe et le bulgare sur la traduction poеtique. Langues collatеrales en domaine slave / Jean-Michel Eloy et Janeta Ouzounova-Maspero (éd.) - Paris: L'Harmattan, 2013, pp. 135-146. ISBN 978-2-343-00452-5.

Шопова-Христова, Мариана (2013) От Мира Лохвицка до Вера Павлова: избрана руска лирика (края на 19 – 20 век). (Съставителство, превод от руски и бележки). Ред. Надя Попова. Велико Търново, "Ивис", 290 стр. ISBN 978-954-2968-66-5 COBISS.BG-ID 1262761700

Шопова-Христова, Мариана (2011) Ефим Еткинд и поетическият превод във Франция. Паисий Христов – една кариера в служба на словото. Сборник, посветен на проф. дфн Паисий Христов. Ред. К. Петров, В. Сабоурин. В. Търново, В. Търново: Фабер, 2011, с. 354-361. ISBN 978-954-400-472-9. COBISS.BG-ID 1237702372

Шопова-Христова, Мариана (2011) Стиховете като текст в текста и някои проблеми на превода им (върху романа „Дар” от В. Набоков) Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов. Ред. Ц. Иванова. В. Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2011, с. 389-399. ISBN 978-954-524-775-0. COBISS.BG-ID 1238056420

Шопова-Христова, Мариана (2011) Количественные показатели совпадения рифмующихся пар в русских подлинниках и болгарских переводах Международный симпозиум МАПРЯЛ. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике. Десятый международный симпозиум – МАПРЯЛ 2010. Доклады и сообщения, В.-Тырново, 8-11 апреля 2010 г. Ред. Г. Гочев. В. Търново: Ивис, 2011, с. 381-384. ISSN 1312 – 3069.

Шопова-Христова, Мариана (2010) Пьотър Вайл. Римата на Бродски. Сп. Везни, № 4, 2010, с. 213-215. ISSN 0861-606Х.

Шопова-Христова, Мариана (2010) Йосиф Бродски. Неподготвен за смъртта. Подбор и превод от руски. Сп. Везни, № 4, 2010, с. 216-222. ISSN 0861-606Х.

Шопова-Христова, Мариана (2010) В огледалния свят на Владимир Набоков. (Бележки върху присъствието на „Лолита” в „Гледай арлекините!”). Юбилеен сборник. 35 години катедра „Обща и сравнителна литературна история”, Великотърновски университет. Ред. Н. Няголова. В. Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2010, с. 99-105. ISBN 978-954-524-758-3 COBISS.BG-ID 1236126436

Шопова-Христова, Мариана (2009) Марина Цветаева. Дъщеря на небето. София, „Захарий Стоянов”, 2009, 207 с. 978-954-09-0303-3. COBISS.BG-ID 1230455524

Шопова-Христова, Мариана (2008) Марина Цветаева. Всички пред страшния съд ще се изправим, Земя. Подбор и превод от руски. сп. Везни, № 10, 2008, с. 226-233. ISSN 0861-606Х.

Шопова-Христова, Мариана (2008) Стиховете като“текст в текста“ и някои проблеми при превода им (върху българската версия на романа „Дар” на В. Набоков) Руската литература – културни диалози. Материали от международната конференция, посветена на 75-годишния юбилей на проф. д-р Ангел Анчев. Ред. Г. Генов. В. Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2008, с. 153-167. ISBN 978-954-524-631-9 COBISS.BG-ID 1228272868

Шопова-Христова, Мариана (2006) Лириката на М. Павликовска-Ясножевска в превод на български: проблеми на ритъма и римата Съвременно образование и чужд език. Научна конференция - В. Търново, ноември 2004 г. Ред. М. Христова, С. Грудкова, Я. Коева. В. Търново: АСТАРТА, 2006, с. 54-65. ISBN-10 978-954-8324-98-4. ISBN-13 978-954-8324-98-4 COBISS.BG-ID 1045903588

Шопова-Христова, Мариана (2006) Олеся Николаева. Испански писма. Бележка, подбор и превод от руски. Света гора. Алманах за литература и изкуство, 2006, № 7, с. 368-374.

Шопова-Христова, Мариана (2005) Полетът на едно изкуство. Руска модерна поезия. Второ допълнено издание. Ред. М. Михайлова. С., АИ “Марин Дринов”, 2005, с. 449-497. ISBN 954-30-985-3 COBISS.BG-ID 1043453668

Шопова-Христова, Мариана (2005) Руска модерна поезия. Второ допълнено издание. София: АИ “Проф. Марин Дринов”, 2005, 505 с. ISBN 954-30-985-3 COBISS.BG-ID 1043453668

Шопова-Христова, Мариана (2003) За предаването на стихотворния размер ‘долник’ в българските преводи. Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език. Научна конферен;ия в чест на Международната година на езиците - Велико Търново, 15-17 вай 2001 г. Ред. Б. Борисова. В. Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2003, с. 132-139. ISBN 954-524-377-5 COBISS.BG-ID 1041660900

Шопова-Христова, Мариана (2002) О переводах русской дольниковой поэзии на болгарский язык. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в начале ХХІ века. Восьмой международный симпозиум – МАПРЯЛ 2002, 4-7 апреля 2002. Ред. Г. Гочев. В. Тырново: Faber, 2002, с. 295-300. ISBN 954-775-151-4 COBISS.BG-ID 1041383140

Шопова-Христова, Мариана (2001) Йосиф Бродски. Стихове. Света гора. Алманах за литература и изкуство. В. Търново, 2000-2001, с. 48-51.

Шопова-Христова, Мариана (2000) Ролята на отрицанието в творчеството на Марина Цветаева. Лингвопоетически анализ. Лингвистика на литературния текст и теория на литературата. Сб. от Международна научна конференция в памет на доц. Х. Тодоров, В. Търново, 23-25 октомври 1998 г. Ред. П. Христов. В. Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2000, с. 171-186. ISBN 954-524-229-9

Шопова-Христова, Мариана (2000) Интертекстуалност в поезията на Бела Ахмадулина. Филологически сборник. В памет на проф. д-р Георги Димов. Сб. от национална научна конференция, В. Търново, 1-2 декември 1998 г. Ред. Н. Даскалов. В. Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2000, с. 223-229. ISBN 954-524-224-8

Шопова-Христова, Мариана (1999) За ‘вслушването’ на Марина Цветаева. Марина Цветаева. Така се вслушват. Избрана лирика. Ред. П. Христов. София: "Колибри", 1999, с. 5-7. ISBN 954-529-121-4

Шопова-Христова, Мариана (1999) Руският футуризъм и поетиката на “късната” Цветаева. Западноевропейският модернизъм и славянските литератури. Материали от Международна научна конференция на катедра "Чужди литератури", 8-10 май 1997 г. Ред. М. Каназирска. В. Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 1999, с. 257-265. ISBN 954-524-189-6 COBISS.BG-ID 1033990884

Шопова-Христова, Мариана (1999) М. Цветаева. Така се вслушват. Избрана лирика. (Съставителство, превод и бележки). С., ИК “Колибри”, 1999, 144 стр. ISBN 954-529-121-4

Шопова-Христова, Мариана (1999) М. Шкапска. “О, този вечен женски жребий…”. Света гора. Алманах за литература и изкуство. В. Търново, 1998-1999, с. 103-104.

Шопова-Христова, Мариана (1998) Poetika Mariny Cvetajevoj. K problematike paronymickej atrakcie. Biele miesta II. Materialy z vedeckeho seminara Biele Mesta II, ktory sa konal 16 septembra 1997 na UKF v Nitre pri prilezitosti zivotneho jubilea prof. Andreja Cervenaka. Ed. Olga Engelova.Nitra: Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre, 1998, s. 147-156. ISBN 80-8050-179-3

Шопова-Христова, Мариана (1997) Творчество, любов, материнство в русской женской поэзии ХХ века (А. Ахматова, М. Цветаева, Б. Ахмадулина). Преображение (русский феминистский журнал), Москва, 1997, № 5, с. 62-70. ISBN 5-900541-06-01.

Шопова-Христова, Мариана (1997) Ролята на отрицанието в творчеството на Марина Цветаева. Лингво-поетически анализ. Литературна мисъл, 1997-1998, № 2, с. 146-170. Print ISSN 0324-0495 COBISS.BG-ID 1144486628

Шопова-Христова, Мариана (1996) Опит за акмеистичен прочит на ранната М. Цветаева („Юношески стихове”). Проглас, 1996, № 3, с. 62-76. Print ISSN 0861-7902 COBISS.BG-ID 1135834084

Шопова-Христова, Мариана (1995) Руска модерна поезия Ред. М. Каназирска. В. Търново: изд. “Абагар”, 1995, 360 с. ISBN 954-427-160-0 COBISS.BG-ID 1028741860

Шопова-Христова, Мариана (1993) 'Пространство’ сна в творчестве Марины Цветаевой. Болгарская русистика, 1993, № 1, с. 28-31. Print ISSN 0323-9160 COBISS.BG-ID 1129287652

Шопова-Христова, Мариана (1990) Творчеството на Борис Пастернак през погледа на Марина Цветаева. Пастернак в български и световен контекст. Материали от сесията, посветена на 100-годишнината от рождението на Б. Л. Пастернак, проведена във Велико Търново на 16 март 1990 г. Ред. И. Владова, София: Издание на Съюза на преводачите в България, 1990, с. 75-81.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/