Публикации на Анна Генчева Ройдева


Ройдева, Анна (2019) "Стратегии за преодоляване на стигматизацията при лица, общуващи чрез неконвенционални методи" Международно тематично списание по философия и психология Библиотека "Диоген", кн. Психология, том 27, бр.1. Изследване и практика. Ред. Златинка Георгиева. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"; ISSN: 2367-9549 (Online); ISSN: 1314-2763 (Print)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/