Публикации на ас. Ивелина Емилова Начева


Начева, Ивелина (2020) Активизиране на логико-математическата интелигентност за придобиване на ключови компетентности в начален етап на основното образование Сборник с доклади от Научно-практическа конференция: Актуални политики и практики в образованието: Компетентностният подход в образователния процес/ Отговорен редактор: доц. д-р Боряна Здравкова. – Плевен: Педагогически колеж – Плевен, 2020.

Начева, Ивелина (2020) Възможности за интеграция на аспекти от теорията за множествената интелигентност в обучението по математика в начална училищна възраст Сборник с доклади от Международна научна конференция: Педагогическо образование – традиции и съвременност/ Съставител: проф. д-р Маринела Михова. – Велико Търново: Ай анд Би, 2019 (с. 267-274). ISSN: 2534-9317.

Начева, Ивелина (2019) Развитие на логико-математическата интелигентност при ученици от начална училищна възраст чрез музикални графично-символни модели Сборник с доклади от Научно-практическа конференция: Актуални политики и практики в образованието/ Отговорен редактор: доц. д-р Боряна Здравкова. – Плевен: Педагогически колеж – Плевен, 2019 (с. 238-244). ISBN 978-619-91255-1-9.

Начева, Ивелина (2017) Развитие на способността за познаване на собствени чувства при ученици от началното училище чрез средствата на музикалното изкуство Сборник с доклади от Пета международна научно-практическа конференция: Музикалнообразователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда/ Редактор: проф. дпн Галина Стоянова. – София: Авангард Прима, 2017 (с. 91-97). ISBN 987-619-160-847-8.

Начева, Ивелина (2015) Технология за развитие на емоционалната интелигентност чрез музикално изкуство при ученици в началното училище Сборник с доклади от Десета научна студентска сесия: Посветена на 30-годишнината от основаването на Педагогически факултет/ Редакционна колегия: проф. д-р Розалия Кузманова-Карталова, доц. д-р Галя Бонева, доц. д-р Рени Христова – Коцева. – Велико Търново: ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, 2014 (с. 103-107). ISBN 978-954-524-994-5.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/