Публикации на ас. д-р Галина Иванова Николова


Николова, Галина (2010) “The Church ’St. Archangels’ in Arbanassi“ Contemporan Orizon Literar, 4/2010

Николова, Галина (2010) “The Cultural Phenomenon Of Arbanassi“ Contemporan Orizon Literar, 1/2010

Николова, Галина (2008) “Автопортретни състояния и ноември”: художествен анализ на творбите, включени в едноименната юбилейна изложба на проф. Николай Русчуклиев бюлетин на СБХ, бр. 10/2008

Николова, Галина (2007) "Новоразкрити стенописи от притвора на манастирската църква "Успение Богородично" в Арбанаси" сп. "Проблеми на изкуството", бр.1/2007

Николова, Галина (2006) "За живописното богатство на църквата "Св. Георги" във Велико Търново" Дни на науката 2006. Сборник трудове на Съюза на научните работници в България, клон Велико Търново (участие в научна конференция, V. 2006 г.)

Николова, Галина (2006) "Интерпретация на сцената "Древо Иесеево" от църквата "Св. Димитър" в Арбанаси" Свидетелство на Църквата и обществените очаквания. Сборник ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" (участие в научна конференция, ХІ. 2006 г.)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/