Публикации на проф. д-р Борис Донев Борисов


Борисов, Борис (2017) Поливная керамика из средневекового поселения у д. Полски Градец в районе г. Раднево (Южная Болгария. – Stratum Plus, Кишинев–Казан, 2017, 287-315. Казан-Кишинев

Борисов, Борис (2016) Коланните токи от сармато-аланския некропол край с. Полски Градец, в района на комплекса „Марица-изток”. – Сборник в чест на проф. д. и. н. Станислав Станилов, София, 2016, с. 87-96 София, БАН

Борисов, Борис (2016) Археологическата култура през периода на византийското владичество в българските земи (ХІ–ХІІ в.). – Проф. д-р Борис Борисов – ученици и приятели Великотърновският университет и българската археология, 2, В. Търново, 2016, с. 14-104. В. Търново

Борисов, Борис (2016) Отново за характера на средновековното селище „Гледачево 1“ или за „плитката вода“. – Проф. д-р Борис Борисов – ученици и приятели Великотърновският университет и българската археология, 2, В. Търново, 2016, с. 549-556. В. Търново

Борисов, Борис (2015) Ранновизантийска керамика от Кастра Рубра. – Сборник Добруджа, т. 30, 2015 г. В чест на доц. д-р Валери Йотов, с. 275-296. В. Търново

Борисов, Борис (2015) Покръстването през 864 г. Последиците за южнобългарските земи. – Пътувания към България. В: България в европейската култура, наука, образование, религия, ч. 1, Пътувания към България, ІV, Шумен, 2015, Университетско издателство на Шуменския университет „Константин Преславски“, с. 49-53. Шумен

Борисов, Борис (2014) Археологически свидетелства за етнодемографските промени на територията на днешна Южна България през ІV–ХІІ в. – В: Демографската ситуация и развитието на България. Форум 2014. София, БАН, АИ „Марин Дринов”, с. 513-533. София - БАН

Борисов, Борис (2014) Пътят на византийските накити и художествена керамика. – В: България в световното културно наследство, Шумен, Пътувания към България, ІІІ, 2014, с. 391-406. Шумен

Борисов, Борис (2013) Грънчарската работилница край с. Караново, Новозагорско и керамиката от нея. – ИНАИМ, XLI, In Honorem Professoris Георги Кузманов., София, 2013, студия, с. 281-336. София, ИНАИМ, БАН

Борисов, Борис (2012) Археологические свидетельства праболгарского присуствия на юге Балкан. – Археология Поволжия, 2012, с. 50-65 Казан, Руска федерация

Борисов, Борис (2012) Поздные номады на территории Болгарии. – История и культура средновековых народов степной Евразии, Барнаул, 2012, с. 3-7. Барнаул, Русия

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/