Публикации на ас. д-р Сергей Румянов Радуканов


Радуканов, Сергей (2019) Оценяване на портфейлния пазарен риск чрез метода „Стойност под риск“ (VaR) – историческа симулация сп. "Социално - икономически анализи", Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методоий", 2019, Книга 1 / 2019 (15), стр. 81-91, ISSN1313-6909. Инд./Реф. в Citefactor, WorldCat, ROAD Directory, DRJI, EJL, ESJI, SIS, Rootindexing, WCOSJ, ICI, Journal Factor

Радуканов, Сергей (2019) Динамика на паричното предлагане в България за периода 2007-2017 г сп. "Ново знание", Академично издателство „Талант“, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив, 2019, стр. 6-11, ISSN 2367 - 4598 (ONLINE). Инд./Реф. в EBSCO Publishing, ERIH PLUS.

Радуканов, Сергей (2018) Учебник Теория на парите и кредита Свищов, Академично издателство "Ценов", 2018, ISBN 978-954-23-1499-8 (COBISS.BG-ID 1285612260)

Радуканов, Сергей (2017) Оценяване на пазарния риск чрез методологията "Стойност под риск" (VaR) - особености и приложение сп. "Социално - икономически анализи", Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методоий", 2017, Книга 2 / 2017 (12), стр. 182-195, ISSN1313-6909. Инд./Реф. в Citefactor, WorldCat, ROAD Directory, DRJI, EJL, ESJI, SIS, Rootindexing, WCOSJ, ICI, Journal Factor

Радуканов, Сергей (2017) Оценяване на пазарния риск чрез Expected tail loss (ETL) - особености и приложение сп. "Ново знание", Пловдив, Издателство ВУАРР, 2017 г., стр. 67 - 76, ISSN 2367 - 4598 (ONLINE) / ISSN 1314 - 5703 (Print). Инд./Реф. в EBSCO Publishing, ERIH PLUS.

Радуканов, Сергей (2017) ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ РИСКА (VALUE AT RISK - VAR) ДЛЯ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОГО РИСКА Конкурентоспособность национальных экономик и регионов в контексте глобальных вызовов мировой экономики, Ростов-на-Дону, Издательство Южного федерального университета, 2017, стр. 156-161, ISBN 978-5-9275-2540-9 (Т. 2)

Радуканов, Сергей (2016) Финанси (методическо ръководство) АИ "Ценов", 2016, стр. 248. ISBN 978-954-23-1130-0 (COBISS.BG-ID 1277050340)

Радуканов, Сергей (2016) Методика за написване на дипломна работа АИ "Ценов", 2016, стр. 333. ISBN 978-954-23-1108-9 (COBISS.BG-ID 1273626340)

Радуканов, Сергей (2015) Тенденции в развитието на административните разходи на банките у нас Предизвикателствата пред банковия мениджмънт: Научна сесия: Сборник с доклади - Свищов, 2015 г. ,стр. 40-44; АИ Ценов; ISBN:978-954-23-1094-5

Радуканов, Сергей (2015) Теория на парите и кредита Русе, Авангард принт, 2015, ISBN:978-954-337-275-1 (COBISS.BG-ID 1281648612)

Радуканов, Сергей (2014) Специфика банковского предприятия Економіка України в умовах глобалізації i регiоналiзацiї : Збірник тез доповідей: Міжнародної науково - практичної Iнтернет-конференції студентів та молодих вчених – Тернопіль 4-5 квітня 2014 року. Вiдповидальний за випуск проф. д. э. н. В. Э. Савельев, Ред. кол.: доц. к. э. н. С. В. Гродьский, викладач М. А. Живко, доц. к. э. н. Р. Э. Зварич, Л. Б. Колінець, доц. к. э. н. Н. В. Комар, доц. к. э. н. М.В. Лизун, ст. викладач к. э. н. I. О. Лiщинский, ст. лаборант I. T. Мариняк, викладач В. О. Мартинюк, ст. викладач к. э. н. С. М. Пазізіна, доц. к.с.-г.н. К. В. Пазізіна, ст. викладач к. э. н. I. В. Скавронська, доц. к. э. н. Г. Ф. Смалюк, ст. викладач к. э. н. О. С. Карась, доц. к. э. н. А. В. Унiят, викладач Т. В. Шпак. Тернопіль, стр. 66-69;ТНЕУ URI-(http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/17134)

Радуканов, Сергей (2014) Изследване на ресурсната ефективност на банките в България Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов бр. 7/2014,стр. 323-349, АИ Ценов. ISSN:1313-6542, Инд./Реф. в RePEC, CEEOL.

Радуканов, Сергей (2013) Тенденции в развитието на коефициента разходи/приходи на банките у нас Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи: Юбилейна международна научнопрактическа конференция; Сборник доклади - Свищов, 25-26.10.2013 г. (T.1), Програмен комитет: проф. д-р Величко Адамов, проф. д-р Данаил Врачовски, проф. д-р Любен Кирев, проф. д-р Иван Върбанов, проф. д-р Теодора Димитрова, проф. д- р Андрей Захариев, проф. д-р Боян Илиев, проф. д-р Михаил Дочев, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Поля Ангелова, стр. 224-229;АИ Ценов. ISBN:978-954-23-0909-3 (COBISS.BG-ID 1261553380)

Радуканов, Сергей (2013) Теория на парите Академично издателство "Ценов", Свищов, 2018, ISBN 978-954-23-0898-0

Радуканов, Сергей (2012) Отражение на финансовата криза върху доходността и рисковия профил на банките у нас Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020": Научно-методическа конференция; Сборник доклади - Свищов, 9-10.11. 2012 г., АИ "Ценов", 2012, стр. 273-280. ISBN:978-954-23-0796-9 (COBISS.BG-ID 1250391012)

Радуканов, Сергей (2012) Тенденции в развитието на доходността и рисковия профил на банковия сектор у нас Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов бр. 18/2012, стр. 243-253, АИ "Ценов". ISSN:1312-3815, (COBISS.BG-ID 1248505316) Инд./Реф. в RePEC, Google Scholar

Радуканов, Сергей (2012) Техники за графичен анализ на пазарния тренд Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов бр. 16/2012,стр. 284-310, АИ Ценов, ISSN:1312-3815 (COBISS.BG-ID 1246839012), Инд./Реф. в RePEC, Google Scholar

Радуканов, Сергей (2012) Въведение в банковото дело: методическо ръководство АИ "Д. А. Ценов",Свищов, 2012. ISBN 978-954-23-0805-8 (COBISS.BG-ID 1255092452)

Радуканов, Сергей (2011) Техники за прецизиране на спекулативните решения на валутните пазари Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов бр. 14/2011,стр. 291-331, АИ Ценов, ISSN:1312-3815 (COBISS.BG-ID 1238093028), Инд./Реф. в CEEOL, Google Scholar.

Радуканов, Сергей (2011) Изследване влиянието на финансовата криза върху ипотечния пазар Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов бр. 14 /2011, АИ "Ценов", стр. 470-517. ISSN:1312-3815(COBISS.BG-ID 1238115044), Инд./Реф. RePEC, Google Scholar

Радуканов, Сергей (2010) Рейтингова система за оценка на общинските финанси Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов бр. 1/2010,стр. 108-141, АИ Ценов, ISSN:1312-3815(COBISS.BG-ID 1234238948), Инд./Реф. в RePEC, Google Scholar

Радуканов, Сергей (2010) Организация и планиране на банковата дейност Свищов, АИ "Д. А. Ценов", 2010, ISBN 978-954-23-0508-8,(COBISS.BG-ID 1236148452)

Радуканов, Сергей (2010) Проблеми и перспективи при дистанционното обучение в областта на бюджета и бюджетната политика Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, Свищов, България, 15-17 май 2009 г., Сборник доклади (Т. 2), АИ "Ценов" Свищов, 2010, стр. 292-299. ISBN 978-954-23-0487-6 (т. 2) (COBISS.BG-ID 1231155172)

Радуканов, Сергей (2010) Търговско банкерство Свищов, АИ "Д. А. Ценов", 2010, ISBN 978-954-23-0510-1,(COBISS.BG-ID 1236158180)

Радуканов, Сергей (2009) Особености на бюджетирането в търговските банки Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения: Научно-практическа конференция - Свищов, 30-31 окт. 2009 г.,АИ "Ценов", 2009, стр. 335-338. ISBN:978-954-23-0442-5 (COBISS.BG-ID:1235397604)

Радуканов, Сергей (2008) Аспекти на бюджетирането в търговските банки Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти: Юбилейна международна научнопрактическа конференция - Свищов, 6 - 7 ноем. 2008 ; 55 години факултет "Финанси": Сборник с доклади (Т.2), АИ "Ценов", 2008, стр. 418-423. ISBN:978-954-23-0400-5 (Нац. реф. списък)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/