Публикации на ас. д-р Десислава Маринова Георгиева


Георгиева, Десислава (2018) About The STEM Education Processing of the 57-th Annual Scientific Conference of Angel Kanchev University of Ruse and Union of Scientists – Ruse,Session Education – Research And Innovations, Ruse, 2018, ISBN 1311-3321

Георгиева, Десислава (2018) Problem Solving Model In Mathematics Processing of the 57-th Annual Scientific Conference of Angel Kanchev University of Ruse and Union of Scientists – Ruse, Session Education – Research And Innovations, Ruse, 2018, ISBN 1311-3321

Георгиева, Десислава (2017) Constructivism and multimedia learning New learning scenarios in digitalized world: International workshop, 24th May 2017, Bucharest Romania / ed.: Ion Mierlus-Mazilu, Editura conspress, 2017, pp. 57 - 61, ISBN 9789731004389.

Георгиева, Десислава (2016) Практическа задача от тип PISA, изследвана със софтуер за общо приложение Научно-методическо списание Математика и информатика, LIX, бр. 4, 2016, София: Национално издателство за образование и наука „Аз буки”, с. 402 - 415, ISSN 1310-2230 в Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

Георгиева, Десислава (2016) Developing mathematical skills by generating problems by computer Proceedings of the University of Ruse “A. Kanchev”, volume 55, book 6.4: Education, Research and Innovations, 55-th Science Conference of Ruse University Smart specialization – innovative strategy for regional economic transformation, Reports awarded with “Best Paper” Cristal Prize, Ruse: The University of Ruse “A. Kanchev”, 2016, pp. 292 – 297, ISSN 1311-3321, SAT-2G.305-2-ERI-01 http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp16/bestPapers/bp-2016-38.pdf Реферирано в Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране №885

Георгиева, Десислава (2015) Development of mathematical skills with commonly used computer software Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific Conference MULTISCIENCE - XXIX MicroCAD, Section Mechatronics and logistics, C2: Natural science, 09-10.04.2015, Miskolc, Hungary: The university of Miskolc, ISBN 978-963-358-061-5. http://www.uni-miskolc.hu/~microcad/publikaciok/2015/c2.html

Георгиева, Десислава (2015) Increasing mathematical skills and understanding with Microsoft Excel Proceedings of the University of Ruse “A. Kanchev”, volume 52, book 6.4: Education, Research and Innovations, Ruse: The University of Ruse “A. Kanchev”, 2015, pp. 49 - 56, ISSN 1311-3321. http://conf.uni-ruse.bg/bg/?cmd=dPage&pid=proc15-6.4 Реферирано в Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране №885

Георгиева, Десислава (2015) Mathematical skills are required in the changing world Mathematics and informatics. Bulgarian journal of educational research and practice, volume 58, number 6, 2015 г., Sofia: Az-buki National publishing house, pp. 582 - 592, ISSN 1310-2230

Георгиева, Десислава (2014) Ролята на конструктивизма в обучението по математика Научни трудове на русенския университет 2014. Т. 53, серия 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор, Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2014, с. 173-179, ISSN 1311-3321. http://conf.uni-ruse.bg/bg/?cmd=dPage&pid=proc14-6.2 Реферирано в Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране №885

Георгиева, Десислава (2013) Синтетични и аналитични доказателства на математически твърдения Научни трудове на русенския университет 2013. Т. 52, серия 6.1. Математика, информатика и физика, Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2013, с. 52-58, ISSN 1311-3321. http://conf.uni-ruse.bg/bg/?cmd=dPage&pid=proc13-6.1 Реферирано в Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране №885

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/