Публикации на доц. д-р Лъчезар Иванов Лазаров


Лазаров, Лъчезар (2019) СМЕСЕНИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ – ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА Педагогика, година XCI, книжка 1, 2019, с. 17-32. ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online)

Лазаров, Лъчезар (2018) ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАБОТА С ИНТЕРАКТИВНА БЯЛА ДЪСКА Педагогически алманах, бр. 1, 2018, с. 11-23 Педагогически алманах, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2018, кн. 1. ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310 3 358Х (Print) ERIH PLUS, http://journals.univt.bg/almanac/bul/arch.aspx.

Лазаров, Лъчезар (2018) Education in the 21st Century - pedagogical approaches in digital environment. "E-teacher" information system. Eastern Academic Journal ISSN: 2367-7384, http://www.e-acadjournal.org

Лазаров, Лъчезар (2017) ФАКТОРИ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА СМЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ Педагогика Pedagogy Volume 89, Number 1, 2017 ISSN 0861-3982

Лазаров, Лъчезар (2017) Подготовка на учителя за урок с използване на информационни и комуникационни технологии Педагогически алманах, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2017, кн. 2

Лазаров, Лъчезар (2017) Information system ‘E-University - Children & Schools Issue 4 (2), VOLUME 39 Oxford University Press 2017

Лазаров, Лъчезар (2017) Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2017, с. 300.

Лазаров, Лъчезар (2017) Педагогика на 21-ви век УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2017, с. 229., ISBN 978-619-208-102-7, COBISS.BG-ID 1273609956

Лазаров, Лъчезар (2016) Развитие на информационната система на ВТУ Педагогически алманах, 2016, с. 9-20. ISSN 1310-358X

Лазаров, Лъчезар (2016) ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА “Е-ПРЕПОДАВАТЕЛ” Педагогически алманах, 2016, с. 115-142. ISSN 1310-358X

Лазаров, Лъчезар (2016) Информационни системи в образованието Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 364 с., ISBN 978-619-208-082-2, COBISS.BG-ID 1279842276

Лазаров, Лъчезар (2016) Информационните технологии в училищната администрация и управление Учителят прави училището [Електронен ресурс] / [състав. Мариана Мандева], 2016, (113-123), ISSN ISBN978-619-208-081-5.

Лазаров, Лъчезар (2015) Pedagogy of 21 Century. Education Management Information System St. Cyril and St. Methodius University Publishing Company, 2015, p. 195 ISBN 978-619-208-032-7, COBISS.BG-ID 1273609956

Лазаров, Лъчезар (2015) Новите възможности на подсистемата „Е-студент“ от интегрираната информационна система за управление на ВТУ Педагогически алманах, 2015, с. 249-266 ISSN 1310-358X

Лазаров, Лъчезар (2015) Дигитална грамотност – същност и връзките й с информационната и медийната грамотност Грамотността в началното училище [Електронен ресурс] / състав. Мариана Мандева ISBN 978-619-208-029-7

Лазаров, Лъчезар (2015) Интегрирана информационна система за управление Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013 [Eлектронен ресурс] / ред. кол. Розалия Кузманова-Карталова ... [и др.] ; състав. Рени Христова-Коцева В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2015. COBISS.BG-ID 1274917860

Лазаров, Лъчезар (2014) Информационни и комуникационни технологии в образованието УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2014, с. 189

Лазаров, Лъчезар (2014) Обучение и технологии Педагогически алманах, 2014. ISSN 1310-358X

Лазаров, Лъчезар (2014) Анализ на съществуващите информационни системи в съвременната университетска среда. сп. Педагогика, с. 48-54. ISSN 0861-3982

Лазаров, Лъчезар (2014) Информационната система „Инспектор “. Ръководство за потребителя. ФАБЕР, Велико Търново

Лазаров, Лъчезар (2014) Информационната система „Е-ДОКС“. Ръководство за потребителя. ФАБЕР, Велико Търново

Лазаров, Лъчезар (2014) Автореферат на дисертационен труд на тема: "Модел на интегрирана информационна система за управление на университетска среда" Велико Търново, 2014

Лазаров, Лъчезар (2014) Информационната система „Акредитация“. Ръководство за потребителя. ФАБЕР, Велико Търново

Лазаров, Лъчезар (2014) Информационната система „Е-Университет“. Ръководство за потребителя. ФАБЕР, Велико Търново

Лазаров, Лъчезар (2014) Основни характеристики на мобилното обучение сп. Педагогика, с. 9-16. ISSN 0861-3982

Лазаров, Лъчезар (2013) Интеграция, основана на услуги. Архитектура, принципи и модели за интеграция Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" : [6 юни 2013 г., Велико Търново] / [ред. кол. Пламен Легкоступ ... и др.], с. 277-285 ISBN 978-954-400-985-4 (подв.) COBISS.BG-ID 1261571556

Лазаров, Лъчезар (2013) Connectivism – a paradigm of learning in digital environment сб. научных трудов Международной научно-практической конференции «ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПОВОЛЖЬЯ: ПУТИ И ФОРМЫ ИНТЕГРАЦИИ» Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, 2013, с. 157-161

Лазаров, Лъчезар (2013) Образователна информационна система за управление – същност и условия за успешна реализация Сб. докл. от Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Издателство „Фабер” – гр. Велико Търново, с.507-515. ISBN 978-954-400-957-1 (подв.) COBISS.BG-ID 1261571300

Лазаров, Лъчезар (2013) Съвременни технологични зависимости УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2013, с. 136

Лазаров, Лъчезар (2012) Ролята на методите на обучение за активизиране на умствената дейност на учениците с помощта на съвременни дигитални технологии Сб. докл. “ДНИ НА НАУКАТА”, 2012, с. 214-225 ISSN 1314-2283

Лазаров, Лъчезар (2012) Технологични подходи в съвременната дигитална среда В: Сб. докл. “ДНИ НА НАУКАТА 2013”, с. 201-213. ISSN: 1314-2283

Лазаров, Лъчезар (2012) Цифрови дидактически средства за обучение Юбилейна международна университетска конференция 130 години предучилищно образование в България [Електронен ресурс] : 18-19 май 2012, Велико Търново : сборник доклади / [ред. кол.: Пламен Легкоступ ... и др.] ; [състав. Рени Христова-Коцева], В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2012, с. 308-312. ISBN 978-954-524-842-9

Лазаров, Лъчезар (2012) Особености в подготовка на учителя за създаване и използване на електронни средства за обучение В: Сб. докл. „130 години предучилищно образование в България”, УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2012, с. 202-205.

Лазаров, Лъчезар (2011) Ученето чрез аудио-визуални и информационни технологии В: Сб. докл. „Дни на науката 2011”, Велико Търново, Изд. "Фабер", 2011, с. 323-330. ISSN 1314-2283 ISSN 1314-2283

Лазаров, Лъчезар (2010) Аудиовизуалните и информационните технологии в образователния процес България и българите в Европа : [доклади от Юбилейна научна конференция] / [ред. кол. Петко Ст. Петков - отг. ред. ... и др.], В. Търново : Фабер, 2010 ISBN 978-954-400-301-2

Лазаров, Лъчезар (2010) Подготовка на учителя за урок с използване на аудиовизуални технологии Научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет", 6 - 7 ноември, 2009, Велико Търново : сборник доклади / под. науч. ред. на Розалия Кузманова-Карталова, В. Търново : Фабер, 2010 ISBN: 978-954-400-422-4

Лазаров, Лъчезар (2010) Дидактическите тестове в електронния учебник "Електронните библиотеки" Педагогика, 2010, №6, с. 60 — 74. ISSN 0861-3982

Лазаров, Лъчезар (2010) Интернет технологиите в обучението Педагогически алманах, 2010, с. 17-28. ISSN: 1310-358X

Лазаров, Лъчезар (2010) Аудио-визуални и информационни технологии в обучението (в съавторство) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2010, с. 227

Лазаров, Лъчезар (2009) Изисквания към създаване на дидактически материали с компютър Педагогически алманах, 2009, с. 110-119. ISSN: 1310-358X

Лазаров, Лъчезар (2009) Образованието в информационното общество Педагогика, 2009, с. 55-70. ISSN 0861-3982

Лазаров, Лъчезар (2009) Състояние, положителни практики и проблеми на електронното обучение във Великотърновския университет – Сб. „Електронното обучение в България – политики, практики, тенденции“ под редакцията на доц. д-р Румяна Пейчева-Форсайт, Изд. „Даниела Убенова“, София, 2009, с. 138-148; ISBN: 978-954-791-126-0

Лазаров, Лъчезар (2007) Изисквания към методиката и технологията на създаване на електронен учебник Образованието в глобализиращия се свят : Юбилейна научна конференция 20 години Педагогически факултет, Велико Търново, 15-17 октомври 2004 : Сборник доклади : Ч. 1 - / Ред. кол. Пламен Легкоступ - науч. ред. и др. Част I, УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2007, с. 312-316. ISBN 978-954-524-608-1 (ч. 1)

Лазаров, Лъчезар (1999) Начален практикум по бази от данни УИ „Васил Априлов“, 1999, с. 50

Лазаров, Лъчезар (1999) Еволюция на базите от данни в мрежови среди Сб. докл. Интернет-среда за нови технологии в информационното общество“, кн. 4, Велико Търново

Лазаров, Лъчезар (1998) Управленска информационна система на ВУЗ ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/