Публикации на доц. д-р Виолета Петрова Георгиева


Георгиева, Виолета (2019) Педагогика на наследството – проекции на връзката музей - училище - университет Диалогът в историята - София: Парадигма, № 40, с. 52 - 65. ISSN 1311 - 7904 (print), COBISS.BG-ID - 1119753956. София

Георгиева, Виолета (2019) Как да развиваме ключови компетентности чрез интердисциплинарен подход Добри образователни практики. Формиране на ключови компетентности. Сборник. Велико Търново: Издателство „Слово“, с. 14–24. ISBN 978-619-212-069-6. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2019) Юрий Венелин: две съдби в Русия и България България и българите в ново и най-ново време: Сборник с научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Калчо Калчев. /ред. кол. Милко Палангурски и др./ В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 279–288. ISBN 978-619-208-204-8. COBISS.BG-ID – 1292847588. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2019) История и цивилизации за 10. клас София: Издателство „Рива", Ред. Светла Петрова, 284 с., ISBN 978-619-225-112-3. София

Георгиева, Виолета (2018) „Червеният терор“ срещу елита на Велико Търново – щрихи към биографията на „безследно изчезналия“ д-р Стефан Караиванов Гласове на миналото, Проект „Преживяно минало“, Сборник доклади от научна конференция, 10–11 октомври 2014 г., Т. 2, /ред. кол. Анка Игнатова, Лора Дончева, Виолета Стойчева/, В. Търново: Издателство „Фабер“, с. 103–118. ISBN 978-619-00-0824-8. COBISS.BG-ID – 1287438052. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2018) Книга за учителя по история и цивилизации за 7. клас София: ИК „Рива“ АД, 2018, 155 с. ISBN 978-619-225-093-5. COBISS.BG-ID – 1287865060. София

Георгиева, Виолета (2018) История и цивилизации 7. клас: тетрадка София: ИК „Рива“ АД, 2018, 83 с. ISBN 978-619-225-082-9. COBISS.BG-ID – 1288049124. София

Георгиева, Виолета (2018) История и цивилизации 7. клас София: ИК „Рива“ АД, 2018, 162 с. ISBN 978-619-225-071-3 COBISS.BG-ID – 1288071908. София

Георгиева, Виолета (2016) Визия 2030. Историческото образование между „ние“ и „те“ Историческото образование и предизвикателствата през XXI в. Сборник. /състав. Виолета Стойчева, ред. колегия: Анка Игнатова и др./ София: Фондация „Професор Румяна Кушева“, с. 7 – 20. ISBN 978-619-90758-0-7. София

Георгиева, Виолета (2016) Книга за учителя по история и цивилизации за 5. клас София: Издателство „Булвест 2000“, 2016, 124 с. ISBN 978-954-18-0963-1. COBISS.BG-ID – 1284209124. София

Георгиева, Виолета (2016) Тетрадка по история и цивилизации за 5. клас. София: Издателство „Булвест 2000“, 2016, 80 с. ISBN 978-954-18-0965-5. COBISS.BG-ID – 1278408676. София

Георгиева, Виолета (2016) Учебник по история и цивилизации за 5. клас. София: Издателство „Булвест 2000“, 2016, 153 с. ISBN 978-954-18-0964-8. COBISS.BG-ID – 1278416356. София

Георгиева, Виолета (2015) Велико Търново – музей под открито небе: педагогически гид. София: Издателство „Парадигма“ (второ преработено и допълнено издание), 2015, 103 с. ISBN 978-954-326-202-1. COBISS.BG-ID – 1274236900. София (автор: с. 5–6, 15–18, 34–44, 50–88, 99–100)

Георгиева, Виолета (2015) Veliko Tarnovo – an open air museum: pedagogical guide /2 ed., transl. Vanya Ivanova/ Sofia: Paradigma, рр. 101. /author: pp. 5–6, 15–18, 34–44, 50–88, 99–100/. ISBN 978-954-326-250-2. COBISS.BG-ID – 1274239204. Sofia

Георгиева, Виолета (2015) Teaching World War I: How to engage the young generation through online resources and oral evidence. 1914–2014 – Remembering the past to live the present and shape the future, International Perspectives in Adult Education (IPE) 72, editors: T. Kelbert and E. Avdagic, DVV International, Bonn, Germany, pp. 67–77. ISBN 978-3-942755-25-2. Bonn, Germany

Георгиева, Виолета (2015) Как „четем“ Съединението? (Учебниците по история между „вчера“ и „днес“) Научен форум „Пловдивски приноси 2013“: Съединението на България от 1885 г. 130 години по-късно. Научен ред. доц. д-р Василка Танкова. Състав. Ст. Шивачев, доц. д-р В. Танкова. Годишник на Регионален исторически музей – Пловдив, Книга десета, 2015 година, с. 33–46. ISSN 1311-9133. Пловдив.

Георгиева, Виолета (2015) Touching the future or about Rumyana Kusheva's school. The history that makes us smile: in memoriam of prof. Rumiana Kusheva. /ed. Violeta Stoycheva, sci. ed. Krasimira Tabakova, Violeta Stoycheva/ Sofia: Paradigma, pp. 34–45. ISBN 978-954-326-254-0. COBISS.BG-ID – 1281957092, Sofia.

Георгиева, Виолета (2014) Модел на интеркултурна практика за подготовка на бъдещи учители Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище. СБОРНИК с доклади от Националната научно-практическа конференция, проведена на 25–26 юни 2013 г. в гр. Велико Търново. Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, София: АРС Магна, с. 23–33. ISBN 978-954-92632-7-5. София

Георгиева, Виолета (2014) Дванадесет нови примерни теста за зрелостен изпит по история и цивилизация. София: Издателство „Регалия-6“, 2014, 272 с. ISBN 978-954-745-234-3. COBISS.BG-ID – 1269344228. София

Георгиева, Виолета (2014) Киното – непризнатият „свидетел“ на историята (възможности за използване на документалния филм в обучението по история и цивилизация). Диалогът в историята - София: Парадигма, №№ 29-30, с. 97–118. ISSN 1311-7904. COBISS.BG-ID - 1119753956. София

Георгиева, Виолета (2014) Да докоснеш бъдещето или за школата на Румяна Кушева Историята, която усмихва. Сборник. Състав. Виолета Стойчева. Ред. Красимира Табакова и Виолета Стойчева. София: Издателство „Парадигма“, с. 37-50. ISBN 978-954-326-212-0. COBISS.BG-ID 1267827684. София

Георгиева, Виолета (2014) Какво помним и как преподаваме Холокост – педагогическият дискурс на съвременните учебници по история и цивилизация Епохи, бр. 1, г. XXI, MMXIII, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 187–192. ISBN 1310-2141, COBISS.BG-ID – 1272757476. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2013) History Project 2006. Enjoying Teaching – Oral History In The Classroom. Teachers’ Guide. /sci. ed. Vanya Ivanova, Violeta Stoycheva/ Sofia: Paradigma, 108 pp. /Co-author: pp. 9–17, 105–106; Author: pp. 22–33, 48–51, 64–69, 88–104/. ISBN 978-954-326-203-8. COBISS.BG-ID – 1274268132. Sofia.

Георгиева, Виолета (2013) Киното като ресурс на историята – документалното кино в обучението по история и цивилизация. Сб. доклади от Международна научна конференция „България, българите и Европа – мит, история и съвремие”, /т.6/, бр. 1. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, eBook CD, с. 273–284. ISBN 978-954-524-930-3. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2013) Държава и църква в „големия разказ“ на учебниците по българска история (1879–1945) Ние в науката и науката в нас. Сборник в чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков, В. Търново: Издателство „Фабер“, с. 301–312. ISBN 978-954-400-982-3. COBISS.BG-ID – 1262622436. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2013) Educational Inequalities and Challenges to Minority Integration in Bulgaria in the Context of the EU Strategy 2020. In: Maximizing Comparative Advantages of Cross-Border Regions (The European Integratin of Romania and Bulgaria: Problems and Issues): a thematic collective book devoted to the 50th anniversary of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo /ed. Vihren Bouzov/. V. Tarnovo: St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, 2013, 168 pp. /Author: 89 – 96/ ISBN 978-954-490-370-1. COBISS.BG-ID – 1255436516. Veliko Tarnovo

Георгиева, Виолета (2013) History Project 2006. Да преподаваме с удоволствие – Устната история в класната стая. Ръководство за учители. Първо коригирано издание на бълг. език. София: Издателство „Парадигма“, 106 с. (съавтор: с. 9–17, 104–105: автор: 22–32, 47–50, 63–68, 87–103) ISBN 978-954-326-202-1. COBISS.BG-ID – 1274269668. София

Георгиева, Виолета (2012) Impactul integrarii europene asupra regoinior de granite (co-author) /ed. Vihren Bouzov, Teodora Kaleynska/ Влияние на европейската интеграция върху граничните региони (съавтор) Romania, Craiova: Alma Publishing House, 208 pp. (author pp. 73–80) ISBN 978-606-567-150-8; St. Cyril and St. Methodius Univ. Publishing House. 208 pp. (author: pp. 174–183) ISBN 978-954-524-855-9. COBISS.BG-ID – 1264903652

Георгиева, Виолета (2012) Egalitatea de gen, minotitǎți/ Равенство между половете, малцинствата: Dolj – Veliko Tarnovo, January 2011 – June 2012: Maximizing comparative advantages of the border regions Craiova: Alma Publishing House, România. /Ed. Ionuţ Șerban, Cristina Ilie/. ISBN 978-606-567-148-5 (author рр. 78–80, 82, 84–127, 137–171); Veliko Tarnovo: St. Cyril and St. Methodius Univ. Publ. House (author pp. 5–6, 8, 10–39, 49–76 in Bulgarian). 171 pp. ISBN 978-954-524-866-5. COBISS.BG-ID - 1268338148. Craiova, România

Георгиева, Виолета (2012) Life without Freedom. The International Conference Veliko Tarnovo – Bulgaria Remebrance in Time, Volume II, Transilvania University Press of Braşov, Romania, pp. 507–516, ISBN 978-606-19-0132-6.

Георгиева, Виолета (2012) „Мълчаливи свидетели“ – женският лагер в село Скравена, Софийско, в спомените на местните жители България, българите и Европа – мит, история, съвремие. т. V. Сборник от научна конференция (27 октомври 2010 г.) в чест на 70-годишнината на доц. д-р Владимир Попов. /Ред. кол. доц. д-р Борис Борисов и др./ В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 273–284. ISBN 978-954-524-844-3, Велико Търново

Георгиева, Виолета (2012) Educational integration of minorities – problems and perspectives. Remebrance in Time, Volume II, Еditors: Elena Helerea, Gabriela Mailat, Florentin Olteanu. Transilvania University Press of Braşov, рр. 489–498. ISBN 978-606-19-0132-6. Braşov, România/ eBook: Remembrance in Time. Transilvania Univ. Press of Braşov, 2012, ISBN 978-606-19-0134-0/ http://openness.negruvoda.ro/rezultate/titleANDforwared.pdf.

Георгиева, Виолета (2012) Educational integration of minorities, gender equality and human rights – regional perspectives International Conference: „The Impact of European Union Integration on Border Regions“. Craiova, 29–30 June 2011. Conference volume. Maximizing comparative advantages of the border regions: Dolj – Veliko Tarnovo, January 2011 – June 2012. /ed. Dumitru Otovescu at al./ Romania, Craiova: Alma Publishing House, 266 pp. (author: pp. 103–110). ISBN 978-606-567-121-8 & Veliko Tarnovo: St. Cyril and St. Methodius Univ. Publ. House, ISBN 978-954-524-829-0. COBISS.BG-ID 1268340196

Георгиева, Виолета (2011) Образованието за възрастни и интерактивното обучение по история на Балканите. [Инд./Реф. в CEEOL] Епохи, год. XIX (2011), кн. 1, MMXI, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 169–190. ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID – 1251977700. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2011) Supervisor’s and coach’s. Manual for work with multicultural groups. /Ed. Ingeborg Luif and Elisabeth Alder-Wuerrer/ Vienna, Austria, 63 p., Co-author: pp. 10–12. ISBN 978-3-200-02335-2. Vienna

Георгиева, Виолета (2011) Анализ на резултатите от външно оценяване по обществени науки за учебните 2007/2008 и 2008/2009 г. Национално оценяване в българската образователна система. Научно изследване. София: МОМН, (е-вариант, CD) София

Георгиева, Виолета (2011) Методически аспекти на обучението по история – електронен курс. http://www.cet-vtu.com

Георгиева, Виолета (2011) Collecting Oral Evidence and Creating Active Citizens. Closing the Books or Keeping them Open? International Perspectives in Adult Education (IPE), Vol. 66. V. Ivanova/ M. Klingenberg (Eds.), DVV International, Bonn, Federal Republic of Germany, рр. 53–66. ISBN 978-3-942755-03-0. Bonn

Георгиева, Виолета (2011) За връзката университет-училище през призмата на практико-приложното обучение на студентите по история. Модерният историк 2: юбилеен сборник в чест на проф. д.и.н. Андрей Пантев: изследвания по случай 70 години от рождението му. /ред., състав. Радослав Мишев и др./ В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 378–383. ISBN 978-954-524-774-3. COBISS.BG-ID – 1237958884. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2011) Проучване на отношението на учителите към оценяване на постиженията на учениците по обществени науки. Национално оценяване в българската образователна система. Научно изследване. София: МОМН. (е-вариант, CD) София

Георгиева, Виолета (2010) The Bulgarian Society in the shadow of the Communism (1944–1962). „REMEMBER – Keep Alive the Past Memory for the Future” (DVD), Făgăraş, România, ISBN 978-973-598-755-4. Făgăraş, România

Георгиева, Виолета (2010) The orthodox clergymen of the Veliko Tarnovo еparchy – victims of the political violence after September 9th 1944. /Православни духовници от Великотърновска епархия – жертви на политическото насилие в България след 9 септември 1944 г./ Calvary – Deportations and Destinies. International Symposium’s Proceedings /Еds: Elena Helerea , Gabriela Mailat, Florentin Olteanu/. Transilvania University Press of Braşov, pp. 231–240. ISBN 978-973-598-754-7. Braşov, România

Георгиева, Виолета (2010) Adult Education and Interactive History Teaching in the Balkans. History and Identity. International Perspectives in Adult Education (IPE), Vol. 65. M. Klingenberg (Ed.), DVV International, Bonn, Federal Republic of Germany, pp. 9–26. ISBN 978-3-942755-00-9. Bonn, Germany

Георгиева, Виолета (2010) Eurobiographia 2. Истории на европейски граждани – вчера и днес. Истории за права и демокрация. Истории за принадлежност към Европа /Съст. Andrea Ciantar/ Università Popolare Editrice, Roma. 126 p. /author pp. 29–32, 75–78/ ISBN 978-88-88521-12-1. Roma, Italy /на английски, български, датски, испански, италиански, каталунски, немски и португалски език/.

Георгиева, Виолета (2010) Обединени в различието. Учебни материали за учителя. Съст. и ред. Виолета Стойчева Европейски информационен център, Велико Търново: „Мареа-Дизайн”, 143 с. ISBN 978-954-91864-4-4. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2009) History Project 2008. Balkan Stories – Good Practices on History Teaching in South Eastern Europe. Teacher’s Guide & DVD. /sci. ed. Vanya Ivanova, Violeta Stoycheva/ DVV International - SEE Regional Office, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 83 p. /Аuthor pp. 9–12, 16–21/. COBISS.BH-ID 17255174. Sarajevo, BH [On-line publication - http://www.historyproject.dvv-international.org/]

Георгиева, Виолета (2009) 12 примерни теста по история и цивилизация за зрелостни изпити. София: Издателство „Регалия 6“, 272 с. ISBN 978-954-745-189-6, COBISS.BG-ID – 1232823524. София

Георгиева, Виолета (2009) Българските държавни символи в учебниците по история (от Освобождението до днес). Сб. 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование. Ред. Петър Тодоров и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, с. 359–368. ISBN 978-954-524-720-0. COBISS.BG-ID – 1234330340. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2008) „Silent Witnesses” – Women Forced Labour Camp in the Village of Skravena, Sofia District in the Memories of the Local People. Forme de Represiune în Regimurile Comuniste. Lucrări prezentate la Simpozionul Internaţional „Forme de represiune în regimurile comuniste”, Făgăraş, Sâmbăta de Sus, 12-14 iulie 2007. /eds. Cosmin Budeanca, Florentin Olteanu/, POLIROM: Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România, Memorialul Rezistenţei Anticomuniste Ţara Făgăraşului, România, pp. 453–460 (472 p.). ISBN – 10: 973-4610880, ISBN – 13: 978-973-461088-4. Făgăraş, România

Георгиева, Виолета (2008) Велико Търново – музей под открито небе: педагогически гид В. Търново: Издателство „Фабер“, 76 с. ISBN 978-954-400-482-8. COBISS.BG-ID – 1238009572. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2008) История и цивилизация: 10 примерни теста за зрелостен изпит. София: Издателство „Регалия 6“, 208 с. ISBN 978-954-745-136-0. COBISS.BG-ID - 1229173476. София

Георгиева, Виолета (2007) 10 примерни теста за кандидат-студенти. ЕПИ – специална част, История на България. София: Издателство „Регалия 6“, 152 с. ISBN 978-954-745-123-0. COBISS.BG-ID – 1227220196. София

Георгиева, Виолета (2007) Урокът по история В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 292 с. ISBN 978-954-524-565-7. COBISS.BG-ID – 1243838436. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2007) Образованието за гражданство през погледа на младите хора (анализ на анкетни данни). Сб. Политика, европейска интеграция и социална промяна. В. Търново: Европейски информационен център, с. 156-174, ISBN 978-954-775-753-0. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2007) Непрерывная квалификация учителей в форме проектной деятельности. Преподавание истории и обществознания в школе: научно-теоретический и методический журнал. № 5, Москва: Школьная Пресса, Россия, с. 68–70. ISSN (print) 2074 4935, eISSN (online) 2409-8949. Mосква

Георгиева, Виолета (2007) History Project 2006. Да преподаваме с удоволствие – Устната история в класната стая. Ръководство за учители. (съст. и научна ред. В. Иванова, В. Стойчева) IIZ/DVV- SEE Регионален офис – София. 102 с. On-line публикации на албански, български и сръбски – http://www.historyproject.dvv-international.org (последна актуализация 15.12.2016).

Георгиева, Виолета (2006) The near past in the light of the every day life. Rezistența anticomunistǎ. Cercetare ştiințifică şi valorificare muzeală. Volumul 2, Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu, Julia Pop (eds.) Cluj-Napoca: Argonaut, România, pp. 231–241 (345 p.). ISBN 978-973-109-039-9. Cluj-Napoca, România

Георгиева, Виолета (2006) Устните свидетелства като ресурс на обучението по история. Етнологията вчера, днес и утре. (Изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. д-р Николай Иванов Колев). Състав. Мария Иванова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, с. 58–75. ISBN-10: 954-524-510-7; ISBN-13: 978-954-524-510-7. COBISS.BG-ID 1046063076. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2006) History Project 2006. Enjoying Teaching – Oral History in the Classroom. Teachers’ Guide. History Project 2006. Enjoying Teaching – Oral History in the Classroom. Teachers’ Guide. /sci. ed. Vanya Ivanova, Violeta Stoycheva/ IIZ/DVV- SEE Regional Office-Sofia, Sofia, 103 pp. On-line publication in Albanian, Bulgarian and Serbian – http://www.historyproject.dvv-international.org (последна актуализация 15.12.2016).

Георгиева, Виолета (2006) Да преподаваме джендър равенство: Помагало за учители./ Teaching Gender Equality. Teaching’ reference book. Transl. Yonka Bardarova. В. Търново: ПИК, 152 с. /съавтор: с. 7–25; автор: с. 26–68, 89–112, 123–132, 147–152/. ISBN-13: 978-954-736-152-2. & Veliko Turnovo: PIC, 144 pр. /co-author: pp. 7–25, author: pp. 26–67, 88–111, 121–130/. ISBN-10 954-736-152-Х. COBISS.BG-ID – 1243743460, Veliko Tarnovo

Георгиева, Виолета (2006) Дискурсът на модерната държавност в учебниците по история (1879–1944). Епохи, кн. 1–2 (2006), XIV, с. 105–114. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID – 1174836708. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2005) Писмените работи по история – опит за система. – Диалогът в историята Диалогът в историята, № 8, с. 45–56. ISSN 1311-7904 (print). COBISS.BG-ID - 1119753956. София

Георгиева, Виолета (2005) Предизвикателствата пред историческото образование и подготовката на педагогически кадри в Историко-юридическия факултет. Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование. Сборник доклади от научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. /Ред. кол. доц. д-р Стела Дерменджиева и др./ В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, с. 266–275, ISBN 954-524-453-4. COBISS.BG-ID - 1043815652. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2005) L’égalité des sexes et l’éducation à la citoyenneté européenne. L' Europe enseignée: Patrimoine(s), identité(s), citoyenneté(s). Sous la direction de Vincent Marie et Nicole Lucas. Paris: Éditions Le Manuscrit, (266 p.) pp. 197–199. ISSN 2101-7204, ISBN 2-7481-6024-X9782748160246, Numéro OCLC 837159654. Paris, France/ http://www.manuscrit.com/Book.aspx?id=6615

Георгиева, Виолета (2005) Още една възможност за самоподготовка. (Бонева, В., Р. Ангелова. Тестове по история на България. В. Търново: Фабер, 2004.) История, № 2–3, София:МОН, с. 117–120. Print ISSN 0861-3710. COBISS.BG-ID - 1119643620. София

Георгиева, Виолета (2005) Писмените работи в обучението по история – ретроспекции и съвременни тенденции. Сборник „Историческо образование”, В. Търново: Издателство „Фабер”, 2005, с. 88–100. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2004) Равенството на половете като компонент на гражданското образование. Образование за равни възможности. Сборник материали Под общ. ред. на Виолета Стойчева. В. Търново: Европейски информационен център. с. 7–15. (130 с.) ISBN 954-90888-9-8. COBISS.BG-ID – 1043394532. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2004) Education for European Citizenship. Teacher’s Guide / Young, European, United. Pomocné učhebné texty pre žiakov, učhitel’ov základných a stredných škôl na občiansku náuku o Európskej únii. Veliko Tarnovo: European Information Center (Author: subject 8, 9, 12) ISBN 954-90888-7-1. & Štàtny archive v Levoči, pobočka Poprad: Slovenskà republika

Георгиева, Виолета (2004) Да се учим на ненасилие: Образователен подход за превенция на насилието. Помагало за учителя. Състав. Даниела Дерменджиева, Виолета Стойчева. Ред. Виолета Стойчева. В. Търново: Европейски информационен център, 130 с. /съавтор: с. 4–6, 15–24, 64–79, 95–99, 114–117). ISBN 954-90-888-6-3. COBISS.BG-ID – 1043395556. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2004) Практикум по джендър образование. Методически разработки. Ч. I. /Обща ред. Виолета Стойчева/ В. Търново: Европейски информационен център, 74 с. (съавтор: с. 3, 4–14; автор: с. 25–32, 42–44) ISBN 954-90888-8-Х, COBISS.BG-ID - 1043394788. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2003) История на България. Тестове и конспекти за кандидат-студенти. Учебно пособие. В. Търново: Издателство „Слово“, 160 с. /автор: съавтор: с. 16–56, 131–159) ISBN 954-439-762-0. COBISS.BG-ID – 1040873444. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2003) Understanding a shared past, learning for the future. Change and Continuity in Everyday Life in Albania, Bulgaria and Macedonia 1945 – 2000. Teacher' resourse book (co-author) / Споделеното минало – обучение за бъдещето. Всекидневният живот в Албания, България и Македония 1945–2000. Ресурсна книга. EUROCLIO. Skopje: ИК „Напредoк“, 380 p. ISBN 954-91330-1-Х. More information at: www.euroclio.eu/

Георгиева, Виолета (2003) Сватбени обичаи при турците. Традиции и памет, т. 1, Ромската сватба във Великотърновско. В. Търново: Издателство „Астарта“, с. 135–150. ISBN 954-8324-01- 6. COBISS.BG-ID – 1039784676. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2003) Умеем ли да пишем по история? На матура и кандидат-студентски изпит по история. Учебно пособие. В. Търново: Издателство „Слово“, с. 7–14. ISBN 978-954-439-762-3. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2002) Ресурси на Съвета на Европа и на Европейския съюз в областта на гражданското образование. Наръчник по гражданско образование за учители. София: Фондация „Европартньори 2000”, с. 47–51 (55 с.) ISBN 954-9081-4-6-Х. София

Георгиева, Виолета (2002) Мъже & жени: Различни и равни. Ресурсна книга (съст. и ред. Виолета Стойчева) Европейски информационен център. Велико Търново, 146 с. ISBN 954-90888-2-0. COBISS.BG-ID – 1039653604. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2002) Family Life in the Balkans 1945–2000. Skopje, 2002, 20 p.

Георгиева, Виолета (2001) Историческото описание в системата от писмени работи по история (5-8 клас). Диалогът в историята, №1, София: Сдружение на преподавателите по история в България, с. 58–73. ISSN - 1311-7904. COBISS.BG-ID - 1119753956. София

Георгиева, Виолета (2001) Нови пътеки в методиката на обучение по история. Диалогът в историята, №3, София: Сдружение на преподавателите по история в България, с. 105–109. ISSN 1311-7904. COBISS.BG-ID – 1119753956. София

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация. Учебник – XI клас: Задължителна подготовка. (съавтор) В. Търново: Издателство „Слово“, 360 с. ISBN 954 439 701-9. COBISS.BG-ID - 1037863396. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация. Учебник – XI клас: Профилирана подготовка. (съавтор) В. Търново: Издателство „Слово“, 168 с. ISBN 954 439 702-7. COBISS.BG-ID - 1037863652. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация – XI клас: Тестове. В. Търново: Издателство „Слово“, 104 с. ISBN 954 439 710-8, COBISS.BG-ID – 1037863908. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2001) Писмената проверка на постиженията на учениците и стандартите по история. История и цивилизация за 11 клас. Тестове. В. Търново: Издателство „Слово“, с. 5–9. ISBN 954 439 710-8. Велико Търново

Георгиева, Виолета (2000) Етнографските знания като компонент на историческата образованост. Етнологията на границата на два века. Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д-р Николай Колев. Научен ред. и състав. Мария Иванова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 127–135. ISBN 954-524-257-7. COBISS.BG-ID - 1036239332. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1999) Национална идентичност, историческа памет и обучението по история. Образование, VIII. № 5, с. 53–57. Print ISSN 0861-475Х. COBISS.BG-ID – 1143031268. София

Георгиева, Виолета (1998) Тестове по история на България: За зрелостници и кандидат-студенти. В. Търново: Издателство „Слово“, 239 с. ISBN 954 439 513-Х. COBISS.BG-ID – 1032848100 (1998 г.), COBISS.BG-ID – 1034172900 (1999 г.). Велико Търново

Георгиева, Виолета (1998) Възможности за гражданско възпитание чрез обучението по история. НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 60, Юбилейна научна сесия ‘98 с международно участие. История. Политология. Връзки с обществеността и Право. /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 283–290. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1998) Учебниците по история (1878–1944) – етнодемографски и териториални промени на българската общност. НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 60, Юбилейна научна сесия ‘98 с международно участие. История. Политология. Връзки с обществеността и Право. /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 274–282. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1998) Гражданско възпитание чрез обучението по история. Общества в преход – теория и практика. Сборник доклади от Третата международна конференция, с. 107–115. В. Търново

Георгиева, Виолета (1998) Идеята за „целокупна България” в учебниците по история между двете световни войни (сравнителен преглед на учебниците по история). Образование и квалификация, София:ЦИУУ, № 5, г. VI, с. 39–47. Print ISSN 0861-976X. COBISS.BG-ID - 1119893988. София

Георгиева, Виолета (1997) Темата за Освобождението в учебниците по история (1878–1944). НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 55, Юбилейна научна сесия ‘97 с международно участие. Психология, Педагогика и Риторика, Философия и Етика. /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 204–211. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1997) Толерантността – възможност за съвременен поглед към миналото. НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 55, Юбилейна научна сесия ‘97 с международно участие. Психология, Педагогика и Риторика, Философия и Етика. /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 197–203. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1997) Списание „Свободно възпитание” и идеите на реформаторската педагогика. В: НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 55, Юбилейна научна сесия ‘97 с международно участие. Психология, Педагогика и Риторика, Философия и Етика. /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 177–182. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1997) За ситуационните методи и проблемността в обучението по история. НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 55, Юбилейна научна сесия ‘97 с международно участие. Психология, Педагогика и Риторика, Философия и Етика. /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 170–176. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1996) Съвременните учебници по българска история в основното училище в търсене на националната идентичност. В: НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 44, Обществени науки: част втора /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 155–162. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1996) Нравствените ценности и отговорностите на българското семейство. НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 43, Обществени науки: част първа /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 204–211. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1996) Нова драматургия на историческия разказ – история на всекидневието. В: НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 44, Обществени науки: част втора. /Ред. кол.: полк. доц. д-р А. Г. Атанасов и др./, с. 184–190. В. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1995) Иновации в подходите на учебния процес по история. НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 34, Обществени науки: част първа: Философия, Риторика, Етика и Естетика, Педагогика и Психология., /Ред. кол.: полк. доц. А. Г. Атанасов, к.т.н. и др./, с. 384–390. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1995) Относно някои актуални възгледи на проф. д-р Кацаров за професионалното ориентиране и образование. НАУЧНИ трудове на ВВОУ „В. Левски”, кн. 34, Обществени науки: част първа: Философия, Риторика, Етика и Естетика, Педагогика и Психология. /Ред. кол.: полк. доц. А. Г. Атанасов, к.т.н. и др./, с. 376–383. ISSN 0861-0312 (print). COBISS.BG-ID - 1247780580. Велико Търново

Георгиева, Виолета (1994) Върху някои аспекти на проблемността при функционирането на историческите знания в различните степени на съвременното българско училище. Сборник доклади от научната конференция, посветена на 30-годишнината на ВМЕИ – Габрово, т. III, с. 235–242.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/