Публикации на доц. д-р Виолета Петрова Георгиева


Георгиева, Виолета (2016) Стойчева, Виолета. Книга за учителя по история и цивилизации за 5. клас. София: Булвест 2000, 2016, ISBN 978-954-18-0963-1, 124 стр.

Георгиева, Виолета (2016) Стойчева, Виолета. Тетрадка по история и цивилизации за 5. клас. София: Булвест 2000, 2016, ISBN 978-954-18-0965-5, 80 стр.

Георгиева, Виолета (2016) Стойчева, Виолета. Учебник по история и цивилизации за 5. клас. София: Булвест 2000, 2016, ISBN 978-954-18-0964-8, 152 стр.

Георгиева, Виолета (2015) Стойчева, Виолета. Велико Търново – музей под открито небе. Педагогически гид. Второ преработено и допълнено издание. София: Парадигма, 106 стр. ISBN 978-954-326-202-1 (автор: с. 5–6, 15–18, 34–44, 50–88, 99–100)

Георгиева, Виолета (2015) Stoycheva, Violeta. Veliko Tarnovo – an open air museum. Pedagogical guide Sofia: Paradigma, 100 p. ISBN 978-954-326-250-2 (Co-author: pp. 5–6, 15–18, 34–44, 50–88, 99–100)

Георгиева, Виолета (2015) Stoycheva, Violeta. Teaching World War I: How to engage the young generation through online resources and oral evidence. 1914-2014 – Remembering the past to live the present and shape the future, International Perspectives in Adult Education – IPE 72, (Editors: T. Kelbert and E. Avdagić), DVV International, Bonn, Germany, ISBN 978-3-942755-25-2, pp.67–77.

Георгиева, Виолета (2015) Стойчева, Виолета. Как „четем“ Съединението? (Учебниците по история между „вчера“ и „днес“) Годишник на Регионален исторически музей – Пловдив, Книга десета, 2015 година, с.33-46. ISSN - 1311 – 9133.

Георгиева, Виолета (2014) Стойчева, Виолета. Модел на интеркултурна практика за подготовка на бъдещи учители Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище. СБОРНИК с доклади от Националната научно-практическа конференция, проведена на 25–26 юни 2013 г. в гр. Велико Търново. Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, София: АРС Магна, с.23–33. ISBN 978-954-92632-7-5.

Георгиева, Виолета (2014) Стойчева, Виолета. Дванадесет нови примерни теста за зрелостен изпит по история и цивилизация. София: Регалия-6, ISBN 978-954-745-234-3, 271 стр.

Георгиева, Виолета (2014) Стойчева, Виолета. Киното – непризнатият „свидетел“ на историята (възможности за използване на документалния филм в обучението по история и цивилизация). Диалогът в историята - София: Парадигма, №№ 29-30, ISSN 1311-7904, с. 97–118.

Георгиева, Виолета (2014) Стойчева, Виолета. Да докоснеш бъдещето или за школата на Румяна Кушева. Историята, която усмихва. Сборник. София: Парадигма, ISBN 978-954-326-212-0, с. 37–50.

Георгиева, Виолета (2014) Стойчева, Виолета. Какво помним и как преподаваме Холокост – педагогическият дискурс на съвременните учебници по история и цивилизация Епохи - В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, кн. 1, г. XXI, MMXIII, с. 187–192, ISBN 1310-2141.

Георгиева, Виолета (2013) Stoycheva, Violeta. History Project 2006. Enjoying Teaching – Oral History In The Classroom. Teachers’ Guide. Paradigma: Sofia, ISBN 978-954-326-203-8, 107 pp. Author: pp. 22–33, 48–51, 64–69, 88–104; Co-author: pp. 9–17, 105–106.

Георгиева, Виолета (2013) Стойчева, Виолета. Киното като ресурс на историята – документалното кино в обучението по история и цивилизация. Сборник доклади от Международна научна конференция „България, българите и Европа – мит, история и съвремие”. Т. VI, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 273-284, ISBN 978-954-524-930-3, eBook CD.

Георгиева, Виолета (2013) Стойчева, Виолета. Държава и църква в „големия разказ“ на учебниците по българска история (1879–1945) Ние в науката и науката в нас. Сборник в чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков, В. Търново: Фабер, с. 301-312. ISBN 978-954-400-982-3.

Георгиева, Виолета (2013) Стойчева, Виолета. History Project 2006. Да преподаваме с удоволствие – Устната история в класната стая. Ръководство за учители Първо (коригирано) издание на български език, Парадигма: София, ISBN 978-954-326-202-1, 106 с. Автор: с. 22–32, 47–50, 63–68, 87–103; Съавтор: с. 9–17, 104–105.

Георгиева, Виолета (2013) Stoycheva, Violeta. Educational Inequalities and Challenges to Minority Integration in Bulgaria in the Context of the EU Strategy 2020. Maximizing comparative advantages of cross-border regions (The European Integration of Romania and Bulgaria: Problems and Issues). A Thematic Collective Book. Devoted to the 50th Anniversary of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. EX-PRESS Ltd: Gabrovo, pp. 89-96, ISBN 978-954-490-370-1.

Георгиева, Виолета (2012) Stoycheva, Violeta. Impactul integrarii europene asupra regoinior de granite/ Влияние на европейската интеграция върху граничните региони (съавтор) Romania, Craiova: Alma Publishing House, ISBN 978-606-567-150-8; St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo Publishing House, ISBN 978-954-524-855-9, 208 p., pp. 73–80 (рум. език); 174–183 (бълг. език).

Георгиева, Виолета (2012) Stoycheva, Violeta. Egalitatea de gen, minotitǎți/ Равенство между половете, малцинствата Romania, Craiova: Alma Publishing House, ISBN 978-606-567-148-5; St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo Publishing House, ISBN 978-954-524-866-5, 172 p. (Author: pp. 5–6, 8, 10–39, 49–76 in Bulgarian; pp. 78–80, 82, 84–127, 137–172 in Romanian).

Георгиева, Виолета (2012) Stoycheva, Violeta. Life without Freedom. The International Conference Veliko Tarnovo – Bulgaria Remebrance in Time, Volume II, Transilvania University Press of Braşov, Romania, pp. 507-516, ISBN 978-606-19-0132-6.

Георгиева, Виолета (2012) Стойчева, Виолета. „Мълчаливи свидетели“ – женският лагер в село Скравена, Софийско, в спомените на местните жители България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Сборник в чест на 70-годишнината на доц. д-р Владимир Попов. Т. 5, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с. 237-284, ISBN 978-954-524-844-3.

Георгиева, Виолета (2012) Stoycheva, Violeta. Educational integration of minorities – problems and perspectives. Remebrance in Time, Volume II, Transilvania University Press of Braşov, Romania, pp. 489-498, ISBN 978-606-19-0132-6. eBook: Remembrance in Time. Transilvania Univ. Press of Braşov, 2012, ISBN 978-606-19-0134-0. http://openness.negruvoda.ro/rezultate/titleANDforwared.pdf.

Георгиева, Виолета (2012) Stoycheva, Violeta. Educational integration of minorities, gender equality and human rights – regional perspectives The Impact of the European Union Integration on Border Regions. Conference volume, Craiova: Alma Publishing House, Romania, pp. 103-110, ISBN 978-606-567-121-8; St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo Publishing House ISBN 978-954-524-829-0.

Георгиева, Виолета (2011) Стойчева, Виолета. Образованието за възрастни и интерактивното обучение по история на Балканите. Епохи - Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, кн. 1, год. XIX, MMXI, с. 169-190, ISSN 1310-2141.

Георгиева, Виолета (2011) Stoycheva, Violeta. Supervisor’s and coach’s. Manual for work with multicultural groups. Published in Vienna, Austria (Ingeborg Luif and Elisabeth Alder-Wuerrer) ISBN 978-3-200-02335-2, 63 p. Co-author: pp. 10–12.

Георгиева, Виолета (2011) Георгиева, Виолета. Анализ на резултатите от външно оценяване по обществени науки за учебните 2007/2008 и 2008/2009 г. Национално оценяване в българската образователна система. Научно изследване. София: МОМН, (е-вариант, CD)

Георгиева, Виолета (2011) Георгиева, Виолета. Методически аспекти на обучението по история – електронен курс. http://www.cet-vtu.com

Георгиева, Виолета (2011) Stoycheva, Violeta. Collecting Oral Evidence and Creating Active Citizens. Closing the Books or Keeping them Open? International Perspectives in Adult Education (IPE), Vol. 66. V. Ivanova/M. Klingenberg (Eds.), DVV International, Bonn, Federal Republic of Germany, ISBN 978-3-942755-03-0, рр. 53–66.

Георгиева, Виолета (2011) Стойчева, Виолета. За връзката университет-училище през призмата на практико-приложното обучение на студентите по история. Модерният историк 2. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Андрей Пантев. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, ISBN 978-954-524-774-3, с. 378–383.

Георгиева, Виолета (2011) Георгиева, Виолета. Проучване на отношението на учителите към оценяване на постиженията на учениците по обществени науки. Национално оценяване в българската образователна система. Научно изследване. МОМН, София. (е-вариант, CD)

Георгиева, Виолета (2010) Stoycheva, Violeta. The Bulgarian Society in the shadow of the Communism (1944–1962). „REMEMBER – Keep Alive the Past Memory for the Future” (DVD), Fagaras, Romania, ISBN 978-973-598-755-4.

Георгиева, Виолета (2010) Stoycheva, Violeta. The orthodox clergymen of the Veliko Tarnovo еparchy – victims of the political violence after September 9th 1944./ Православни духовници от Великотърновска епархия – жертви на политическото насилие в България след 9 септември 1944 г. Calvary – Deportations and Destinies. International Symposium’s Proceedings, Transilvania University Press of Braşov, ISBN 978-973-598-754-7, pp. 231–240.

Георгиева, Виолета (2010) Stoycheva, Violeta. Adult Education and Interactive History Teaching in the Balkans. History and Identity. International Perspectives in Adult Education (IPE), Vol. 65. M. Klingenberg (Ed.), DVV International, Bonn, Federal Republic of Germany, ISBN 978-3-942755-00-9, pp. 9–26.

Георгиева, Виолета (2010) Eurobiographia 2. Истории на европейски граждани – вчера и днес. Истории за права и демокрация. Истории за принадлежност към Европа Roma: Università Popolare Editrice, taly, pp. 29-32, 75-78, ISBN 978-88-88521-12-1, 126 pp. Изд. на английски, български, датски, испански, италиански, каталунски, немски и португалски език.

Георгиева, Виолета (2010) Стойчева, Виолета. Обединени в различието. Учебни материали за учителя. Европейски информационен център, Велико Търново: „Мареа-Дизайн”, ISBN 978-954-91864-4-4, 143 стр.

Георгиева, Виолета (2009) Stoycheva, Violeta. History Project 2008. Balkan Stories – Good Practices on History Teaching in South Eastern Europe. Teacher’s Guide & DVD. DVV International - SEE Regional Office, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, COBISS.BH-ID 17255174, 83 p. Author: pp. 9–12, 16–21.

Георгиева, Виолета (2009) Стойчева, Виолета. 12 примерни теста по история и цивилизация за зрелостни изпити. София: „Регалия 6”, ISBN 978-954-745-189-6, 272 стр.

Георгиева, Виолета (2009) Петрова, Виолета. Българските държавни символи в учебниците по история (от Освобождението до днес). Иван Стоянов. 60 години, отдадени на историята и висшето образование. Сборник. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 359-368, ISBN 978-954-524-720-0.

Георгиева, Виолета (2008) Stoycheva, Violeta. „Silent Witnesses” – Women Forced Labour Camp in the Village of Skravena, Sofia District in the Memories of the Local People. Forme de Represiune în Regimurile Comuniste, POLIROM: Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România, Memorialul Rezistenţei Anticomuniste Ţara Făgăraşului, România, pp. 453-460, ISBN 978-973-46-1088-4.

Георгиева, Виолета (2008) Стойчева, Виолета. Велико Търново – музей под открито небе. Педагогически гид ВеликоТърново: "Фабер", ISBN 978-954-400-482-8, 77 стр.

Георгиева, Виолета (2008) Стойчева, Виолета. История и цивилизация: 10 примерни теста за зрелостен изпит. София: „Регалия 6”, ISBN 978-954-745-136-0, 208 стр.

Георгиева, Виолета (2007) Стойчева, Виолета. 10 примерни теста за кандидат-студенти. ЕПИ – специална част, История на България. София: „Регалия 6”, ISBN 978-954-745-123-0, 152 стр.

Георгиева, Виолета (2007) Стойчева, Виолета. Урокът по история. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ISBN 978-954-524-565-7, 292 с.

Георгиева, Виолета (2007) Стойчева, Виолета. Образованието за гражданство през погледа на младите хора (анализ на анкетни данни). Политика, европейска интеграция и социална промяна. В. Търново: Европейски информационен център, с. 156-174, ISBN 978-954-775-753-0,

Георгиева, Виолета (2007) Стойчева, Виолета. Непрерывная квалификация учителей в форме проектной деятельности. Преподавание истории и обществознания в школе - Москва, Россия, № 5, с. 68–70.

Георгиева, Виолета (2006) Stoycheva, Violeta. The near past in the light of the every day life. Rezistența anticomunistǎ – cercetare ştiințifică şi valorificare muzeală. Volumul 2, de ed. C. Budenka, ed. J. Pop, ed. F. Olteanu. Cluj-Napoca: Argonaut, România, pp. 231–241, ISBN 978-973-109-039-9.

Георгиева, Виолета (2006) Стойчева, Виолета. Устните свидетелства като ресурс на обучението по история. Етнологията вчера, днес и утре. (Изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. д-р Николай Иванов Колев). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 58–75, ISBN-10: 954-524-510-7; ISBN-13: 978-954-524-510-7.

Георгиева, Виолета (2006) Stoycheva, Violeta. History Project 2006. Enjoying Teaching – Oral History in the Classroom. Teachers’ Guide. IIZ/DVV- SEE Regional Office-Sofia, Sofia, 103 pp. On-line publication in Albanian, Bulgarian and Serbian – http://www.historyproject.dvv-international.org (последна актуализация 15.12.2016).

Георгиева, Виолета (2006) Стойчева, Виолета. Да преподаваме джендър равенство. /Teaching Gender Equality. Велико Търново: ПИК, ISBN-13: 978-954-736-152-2, 152 стр. Съавтор: с. 7–25; автор: с. 26–68, 89–112, 123–132, 147–152 (бълг. език) V. Turnovo: PIC, ISBN-10 954-736-152-Х, 144 p. Сo-author: pp. 7–25, author: pp. 26–67, 88–111, 121–130 (En)

Георгиева, Виолета (2006) Стойчева, Виолета. Дискурсът на модерната държавност в учебниците по история (1879–1944). Епохи - Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", кн.1–2, с. 105-114, ISSN 1310-2141.

Георгиева, Виолета (2005) Стойчева, Виолета. Предизвикателствата пред историческото образование и подготовката на педагогически кадри в Историко-юридическия факултет. Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование. Сборник. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 266-275, ISBN 954-524-453-4.

Георгиева, Виолета (2005) Stoycheva, Violeta. L’égalité des sexes et l’éducation à la citoyenneté européenne. L' Europe enseignée: Patrimoine(s), identité(s), citoyenneté(s). (pp. 197–199) Sous la direction de Vincent Marie et Nicole Lucas. Paris: Éditions Le Manuscrit, ISSN 2101-7204, ISBN 2-7481-6024-X, 266 p.

Георгиева, Виолета (2004) Стойчева, Виолета. Равенството на половете като компонент на гражданското образование. Образование за равни възможности. Сборник. В. Търново: Европейски информационен център, ISBN 954-90888-9-8, с.7–15.

Георгиева, Виолета (2004) Stoycheva, Violeta. Education for European Citizenship. Teacher’s Guide – Young, European, United. Pomocné učhebné texty pre žiakov, učhitel’ov základných a stredných škôl na občiansku náuku o Európskej únii. Veliko Tarnovo: European Information Center, ISBN 954-90888-7-1. (Author: subject 8, 9, 12) Translation: Štàtny archive v Levoči, pobočka Poprad, Slovenskà republika, 2004.

Георгиева, Виолета (2004) Да се учим на ненасилие (образователен подход за превенция на насилието). Помагало за учителя (съавтор и редактор) Европейски информационен център, Велико Търново (съавтор: с. 4–6, 15–24, 64–79, 95–99, 114–117). ISBN 954-90-888-6-3, 130 стр.

Георгиева, Виолета (2004) Практикум по джендър образование. Методически разработки (съавтор и редактор) Европейски информационен център, Велико Търново (съавтор: с. 3, 4–14; автор: с. 25–32, 42–44), ISBN 954-90888-8-Х, 74 стр.

Георгиева, Виолета (2003) Стойчева, Виолета. На матура и кандидат-студентски изпит по история (съавтор) Велико Търново: „Слово”, ISBN 978-954-439-762-3, 160 стр. (съавтор: с. 16–56, 131–159)

Георгиева, Виолета (2003) Understanding a shared past, learning for the future. Teacher’s guide (co-author) На албански, английски, български, македонски език и CD-rom. EUROCLIO. Скопие: ИК „Напредък“, ISBN 954-91330-1-Х, 380 стр. Информация на: www.euroclio.eu/

Георгиева, Виолета (2003) Стойчева, Виолета. Сватбени обичаи при турците. Традиции и памет, т.1, Ромската сватба във Великотърновско. В. Търново: Астарта, ISBN 954-8324-01- 6, с. 135–150.

Георгиева, Виолета (2002) Стойчева, Виолета. Ресурси на Съвета на Европа и на Европейския съюз в областта на гражданското образование. Наръчник по гражданско образование за учители. София: Фондация „Европартньори 2000”, 55 стр., с. 47–51, ISBN 954-9081-4-6-Х.

Георгиева, Виолета (2002) Мъже&жени различни и равни. Ресурсна книга (автор на методическата част, съставител и редактор) Европейски информационен център. Велико Търново, ISBN 954-90888-2-0, 146 стр.

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация. Учебник за 11. клас. (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 701-9, 359 стр.

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация. Учебник за 11. клас. Профилирана подготовка (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 702-7, 167 стр.

Георгиева, Виолета (2001) История и цивилизация за 11. клас. Тестове (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 710-8, 104 с.

Георгиева, Виолета (2001) Стойчева, Виолета. Нови пътеки в методиката на обучение по история. Диалогът в историята, №3, ISSN 1311-7904, с. 105–109.

Георгиева, Виолета (2001) Stoycheva, Violeta. Family Life in the Balkans 1945–2000. Draft version, Prague, March 12-17, 2002, 20 p.

Георгиева, Виолета (1999) Стойчева, В. Национална идентичност, историческа памет и обучението по история. Образование, № 5, ISSN 1310-0580, с. 53–57.

Георгиева, Виолета (1998) Стойчева, Виолета. Възможности за гражданско възпитание чрез обучението по история. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 60, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 283–290.

Георгиева, Виолета (1998) Стойчева, Виолета. Учебниците по история (1878–1944) – етнодемографски и териториални промени на българската общност. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 60, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 274–282.

Георгиева, Виолета (1998) Стойчева, Виолета. Гражданско възпитание чрез обучението по история. Общества в преход – теория и практика. Сборник доклади от Третата международна конференция, В. Търново, с. 107–115.

Георгиева, Виолета (1998) Тестове по история на България (за зрелостници и кандидат-студенти) (съавтор) Слово, Велико Търново, ISBN 954 439 513-Х, 239 стр.

Георгиева, Виолета (1997) Стойчева, В. (1997) Темата за Освобождението в учебниците по история (1878–1944). Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 55, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 204–211.

Георгиева, Виолета (1997) Стойчева, Виолета. Толерантността – възможност за съвременен поглед към миналото. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 55, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 197–203.

Георгиева, Виолета (1997) Стойчева, Виолета. Списание „Свободно възпитание” и идеите на реформаторската педагогика. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 55, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 177–182.

Георгиева, Виолета (1996) Стойчева, Виолета. Съвременните учебници по българска история в основното училище в търсене на националната идентичност. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 44, част II, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 155–162.

Георгиева, Виолета (1996) Стойчева, Виолета. Нравствените ценности и отговорностите на българското семейство. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 43, част първа, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 204–211.

Георгиева, Виолета (1996) Стойчева, Виолета. Нова драматургия на историческия разказ – история на всекидневието. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 44, част втора, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 184–190.

Георгиева, Виолета (1995) Стойчева, Виолета. Иновации в подходите на учебния процес по история. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 34, част първа, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 384–390.

Георгиева, Виолета (1995) В. Стойчева. Относно някои актуални възгледи на проф. д-р Кацаров за професионалното ориентиране и образование. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 34, част първа, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 376–383.

Георгиева, Виолета (1994) Стойчева, Виолета. Върху някои аспекти на проблемността при функционирането на историческите знания в различните степени на съвременното българско училище. Сборник доклади от научната конференция, посветена на 30-годишнината на ВМЕИ – Габрово, т. III, с. 235–242.

Георгиева, Виолета (0) Стойчева, Виолета. Етнографските знания като компонент на историческата образованост. Етнологията на границата на два века. (Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д-р Николай Колев). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, ISBN 954-524-257-7, с. 127–135.

Георгиева, Виолета (0) Стойчева, Виолета. За ситуационните методи и проблемността в обучението по история. Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 55, В. Търново, ISSN 0861-0312, с. 170–176.

Георгиева, Виолета (0) Стойчева, Виолета. Идеята за „целокупна България” в учебниците по история между двете световни войни (сравнителен преглед на учебниците по история). Образование и квалификация, ЦИУУ, № 5, г. VI, ISSN 0861-976X, с. 39–47

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/