Публикации на проф. д-р Мария Иванова Иванова


Иванова, Мария (2018) Екзогамията и ендогамията в брачната стратегия на българите (от края на ХІХ до средата на ХХ век). В: Паметта за традицията. Сборник в чест на 70-годишнината на доц. д-р Ангел Гоев. В. Търново. Изд. "Фабер", 2018, с. 370-379. ISBN 978-619-00-0742-5 В: Паметта за традицията. Сборник в чест на 70-годишнината на доц. д-р Ангел Гоев. В. Търново. Изд. "Фабер", 2018, с. 370-379. ISBN 978-619-00-0742-5

Иванова, Мария (2016) Илия Вълев. Младежки страсти, мъжки времена. Етнокултурна характеристика на българската казарма през социализма (рецензия) В: Известия на Регионален исторически музей - Велико Търново, т. 31, 2016, с. 239-242.

Иванова, Мария (2015) Етнология - съвременни проблеми – анкета на ИЕФЕМ при БАН. Българска етнология, 2015, год. XLI, кн. 1, с. 145-148. ISSN 1310-5213

Иванова, Мария (2014) Традиционна култура на балканските народи. В. Търново. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. 2014, 220 с. ISBN 978-954-958-7, COBISS.BG-ID 1266360036 УИ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2014, 220 с., ISBN 978-954-958-7. COBISS.BG-ID 1266360036

Иванова, Мария (2013) Анюта Каменова – Борин. На църква да идем, оброк да сторим. В: Каменова – Борин, А. На църква да идем, оброк да сторим. Видин, 2013, с. 54-55.

Иванова, Мария (2013) Петковден в народния календар на българите. В: Ние в науката и науката в нас. В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. В. Търново. Изд. "Фабер", 2013, с.579-584. ISBN 978-954-400-982-3.

Иванова, Мария (2013) Традиционно кръвно родство и сватовство в системата на българските родствени отношения. - Българска етнология, 2013, год. ХХХІХ, кн.3, с. 319-333. ISSN 1310-5213 Българска етнология, 2013, год. ХХХVІІІ, кн.3, с. 319-333. ISSN 1310-5213

Иванова, Мария (2012) Традиционни особени погребения у българите. – Епохи, 2012, т. ХХ, кн. 2, с. 218-229. ISSN 1310-2141 Епохи, 2012, т. ХХ, кн. 2, с. 218-229. ISSN 1310-2141

Иванова, Мария (2012) Приносът на ЕИМ при БАН в развитието на образованието по етнология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В: Етнологията в България – история, методи, проблеми. С., Акад. изд. "Проф. М. Дринов", 2012, с. 173-177. ISBN 978-954-322-466-1.

Иванова, Мария (2011) Призвание за цял живот: изследването на българските локални, регионални и общоетнични културни явления в научното творчество на доц. д-р Николай Колев В: От регионалното към националното. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Николай Колев и в памет на Рачо Илиев, 33-38.

Иванова, Мария (2011) Мястото на етнологията в Историческия факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. – Епохи, 2011, т. ХІХ, кн.2, с. 28-33. ISSN 1310-2141 Епохи, 2011, т. ХІХ, кн.2, с. 28-33. ISSN 1310-2141

Иванова, Мария (2010) Български православни поменални обичаи и обреди през Страстната неделя В: Конфесионално и мултиетнично съжителство на православни, католици и мюсюлмани в Северна България. В. Търново, с. 51-57.

Иванова, Мария (2010) Надежда Христова. Което Бог е съчетал, човек да не разлъчва. Бракът в църковното право на България и католическа Европа (ХІІ-ХІV век). Издателство “ФАБЕР”, Велико Търново, 2009, 239 с. Българска етнология, 2010, год. ХХХVІ, кн. 1-2, с. 144-146. ISSN 1310-5213

Иванова, Мария (2010) Ценно наследство за българската етнография В: Стефан Захариев. Юбилейно издание на РИМ – Пазарджик. 200 години от рождението на Ст. Захариев и 140 години от отпечатването на „Описание на Татар-пазарджишката кааза”.

Иванова, Мария (2009) Ролята на географията при изучаването на етническите общности В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т.ІІІ. В. Търново, 497-500.

Иванова, Мария (2009) Обичайното семейно и наследствено право и законодателството на българската държава (1878-1944 г.). - В: 130 години модерна българска държавност. Международна научна конференция, посветена на проф. дин Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование. В. Търново, 2009. Ред. доц. д-р Милко Палангурски. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 240-253. ISBN 978-954-524-720-0. COBISS.BG-ID: 1234330340 В: 130 години модерна българска държавност. Международна научна конференция, посветена на проф. дин Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование. В. Търново, 2009. Ред. доц. д-р Милко Палангурски. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 240-253. ISBN 954-524-720-0, COBISS.BG-ID: 1234330340

Иванова, Мария (2008) Още веднъж за произхода на кумството у българите. - В: Балканите - език, история, култура. Международна научна конференция В. Търново, 13-15 април 2007. Отг. ред.: доц. д-р Красимира Мутафова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 252-264. ISBN 978-954-524-636-4. COBISS.BG-ID: 1229435620 В: Балканите - език, история, култура. Международна научна конференция В. Търново, 13-15 април 2007. Отг.ред.: доц. д-р Красимира Мутафова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 252-264. ISBN 978-954-524-636-4, COBISS.BG-ID: 1229435620

Иванова, Мария (2008) Приносът на проф. дин Иваничка Георгиева при изучаването на българската социално-нормативна култура Във: В света на човека. Т. І. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2008, c. XLV-XL. ISBN 978-954-07-2715-8, COBISS.BG-ID: 1231333092

Иванова, Мария (2005) Резултати от една студентска етноложка експедиция в община Каварна (септември 2004 г.). – Българска етнология, 2005, год. ХХХІ, кн. 3-4, с. 112-128. ISSN 1310-5213 Българска етнология, 2005, год. ХХХІ, кн. 3-4, с. 112-128. ISSN 1310-5213

Иванова, Мария (2005) Следсватбени обредни гостувания у българите В: Българистични проучвания. Т. Х, 114-120.

Иванова, Мария (2005) Представи и обичаи, свързани с очакването на смъртта у българите В: Рискът от смъртта на Балканите и в Европа. В. Търново, 55-59.

Иванова, Мария (2005) Приносът на великотърновските студенти в областта на етнографията. – В: Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българската наука и образование. Научна конференция по повод 40 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Отг.ред. доц. д-р Стела Дерменджиева. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 262-265. ISBN 954-524-453-4. COBISS.BG-ID: 1043815652 В: Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българската наука и образование. Юбилеен сборник на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, с. 262-265. ISBN 954-524-453-4, COBISS.BG-ID: 1043815652

Иванова, Мария (2004) Иван Лазаров. Меч и сабя. Оръжия на ранните номади (V-VІІ в.). Издателство “Ровита”, В. Търново, 2003, 128 с. Българска етнология, 2004, год. ХХХ, кн. 3, с. 92. ISSN 1310-5213

Иванова, Мария (2003) Родството по сватовство у българите. Велико Търново. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2003. 283 с. ISBN 954-524-376-7; COBISS.BG-ID 1041353444 В.Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2003, 283 с. ISBN 954-524-376-7, COBISS.BG-ID: 1041353444.

Иванова, Мария (2002) Традиционни родови институти и роднинска терминология. В: Сакар. Етнографско, фолклорно и езиково изследване. С.. Акад. издателство “Проф. Марин Дринов”, 2002, с. 372-393. ISBN 954-430-910-1 (АИ „М.Дринов“), ISBN 954-8458-17-9 (ЕИМ при БАН), COBISS.BG-ID:1039903460 В: Сакар. Етнографско, фолклорно и езиково изследване. С.. Акад. издателство “Проф. Марин Дринов”, 2002, с. 372-393. ISBN 954-430-910-1 (АИ „М.Дринов“) ISBN 954-8458-17-9 (ЕИМ при БАН), COBISS.BG-ID: 1039903460

Иванова, Мария (2002) Роднински названия от Силистренско Добруджа, 2002, кн. 20, с. 233-241.

Иванова, Мария (2001) “Жената синор няма”. - Българска етнология, 2001, год. ХХVІІ, кн. 3, с. 49-65. ISSN 1310-5213 Българска етнология, 2001, год. ХХVІІ, кн. 3, с. 49-65. ISSN 1310-5213

Иванова, Мария (2000) Сватбените обичаи и обреди на алмалийци Архив за поселищни проучвания, 2000, кн. 1-2, с. 49-57.

Иванова, Мария (2000) Кодовата система на Ю. И. Левин и нейните възможности при записа на българските родствени отношения. - Епохи, 2000, т. VІІІ, кн. 2, с. 111-118. ISSN 1310-2141 Епохи, 2000, т. VІІІ, кн. 2, с. 111-118. ISSN 1310-2141

Иванова, Мария (2000) Заключване с вериги – средство за лекуване от Северозападна България В: Етнологията на границата на два века. Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д–р Николай Колев. В. Търново, 2000, с. 605-611.

Иванова, Мария (2000) Доцент Николай Колев и неговата преподавателска дейност по етнография В: Етнологията на границата на два века. Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д–р Николай Колев. В. Търново, с. 23-28

Иванова, Мария (1999) Екзогамно-родов кръг у българите. 2. Отчитане на родството по съребрена линия. - Българска етнология, 1999, год. ХХV, кн. 1-2, с. 130-140. ISSN 1310-5213 Българска етнология, 1999, год. ХХV, кн. 1-2, с. 130-140. ISSN 1310-5213

Иванова, Мария (1998) Екзогамно-родов кръг у българите. 1. Отчитане на родството по права линия. - Българска етнология, 1998, год. ХХІV, кн. 3-4, с. 5-20. ISSN 1310-5213 Българска етнология, 1998, год. ХХІV, кн. 3-4, с. 5-20. ISSN 1310-5213

Иванова, Мария (1996) Понятието “патронимия” в етнографията (историографско-теоретични проблеми) В: Етнографски проблеми на народната култура. Т. ІV. С., 1996, с. 92-111.

Иванова, Мария (1991) Семейство и семейно-родствени отношения в Северозападна България от края на ХІХ до 40-те години на ХХ в. – Българска етнография, 1991, год. ІІ, кн. 5, с. 15-23. ISSN 0323-9268

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/