Публикации на доц. д-р Стела Георгиева Монева


Монева, Стела (2018) Стела Монева Stela Moneva Атинската демокрация – епизоди от историята Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 149 с. ISBN 978-619-208-170-6

Монева, Стела (2018) Стела Монева Stela Moneva Кои са синегорите в класическа Атина? [Who were the Synegoroi in Classical Athens? In Bulgarian]. . – Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". 2017, 33 (1).Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. И. Тютюнджиев, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 85–94; ISSN 2603-3534 NRS COBISS.BG-ID 1285467876

Монева, Стела (2017) Стела Монева Stela Moneva Епизоди от Лизий – жени и погребение.[Episodes by Lysias - Women and Funeral.] В: Сб. от Петата международна научна конференция "Балканите – език, история, култура", Велико Търново, 23–24 октомври 2015 г. Ред. кол. К. Метафора – отг. ред. и др. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, Т. V. 2017, с. 201-207, ISSN-4065 NRS

Монева, Стела (2017) Стела Монева Stela MonevaТермини за публичното ораторство в класическа Атина (сравнително-исторически данни): 3. “Демагог”. [Public Speech Terms in Classical Athens (comparative historical data): 3." Demagogos”. In Bulgarian] . – Епохи, 2014, 22 (1), с. 9–21. Print ISSN 1310-2141 NRS COBISS.BG-ID 1284429028

Монева, Стела (2017) Стела Монева Stela MonevaСикофантите в древна Атина - възникване и развитие на термина. [The Sycophants in Ancient Athens – Origin and Development of the Term. In Bulgarian] Сб. от Международна научна конференция "Societas Classica.Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока", Велико Търново, 13–14 ноември 2015 г. Ред. кол. И. Дончева, П. Лунгарова и др. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, Т. IX, с. 339–345; ISBN 978-619-208-128-7 NRS COBISS.BG-ID 1284944100

Монева, Стела (2016) Стела Монева Stela Moneva Перикъл: име и прозвища. [Pericles: Proper Name and Bynames. In Bulgarian] Сб. от Международна научна конференция по ономастика "Състояние и проблеми на българската ономастика", Велико Търново, 26–27 юни 2014 г., Ред. кол. К. Цанков – отг. ред. и др. Велко Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, Т. 14, с. 96–105 ISBN 978-619-208-057-0 COBISS.BG-ID 1283410660

Монева, Стела (2016) Стела Монева Stela Moneva Жени и слово в класическа Атина. [Women and Speech in Classical Athens. In Bulgarian] Сб. от научните конференции Дни на науката’ 2015. Съюз на учените в България, клон ВеликоТърново. "Мартенски научни четения", 19 март и" Дни на науката’ 2015", 4 юни 2015, посветени на 830-годишнината от въстанието на Асен и Петър и 215 години от рождението на Уста Колю Фичето. Велико Търново: Фабер, 2016, с. 73 –80. ISSN 1314-2283 NRS COBISS.BG-ID 1283417828

Монева, Стела (2015) Стела Монева Stela Moneva Класическа Атина: демагози и демагогия. [Classical Athens: Demagogues and Demagogy. In Bulgarian] В: Дни на науката’ 2014. Съюз на учените в България, клон Велико Търново. Велико Търново: Фабер, 2015, с. 169–178. ISSN 1314-2283 NRS COBISS.BG-ID 1275956452

Монева, Стела (2012) Стела Монева Stela Moneva Термини за публичното ораторство в класическа Атина (сравнително-исторически данни): 1а. .“Техне”. [Public Speech Terms in Classical Athens (comparative historical data): 1a. "Tehne”. In Bulgarian] Сб. от Научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие. В чест на 70-годишнината на доц. д-р Владимир Попов", Велико Търново, 27 октомври 2010 г. Ред. кол. Б. Борисов – отг. ред. и др. Велико Търново: Фабер, 2012, с. 121–134. ISNB 978-954-524-844-3 NRS COBISS.BG-ID 1267158500

Монева, Стела (2011) Стела Монева Stela Moneva Управлението на финансите в класическа Атина. [Finance Management in Classical Athens. In Bulgarian]. Сб. от Международа научна конференция "Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока". Велико Търново, 27–28 ноември 2009 г., Ред. кол. И. Дончева и др. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011,Т. V, с. 241–249. ISNB 978-954-524-780-4 NRS COBISS.BG - ID 1230313956

Монева, Стела (2009) Стела Монева Stela Moneva Атинската демокрация. Практика и институции. [Аtinskata demokratsiya. Praktika i institutsii]. [Athenian Democracy. Practice and Institutions. In Bulgarian] В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, 348 с., ISBN 978-954-524-705-7. COBIS. BG-ID 1230192356.

Монева, Стела (2009) Стела Монева Stela Moneva Средоточия политической жизни в демократических Афинах. [Sredotochiya politicheskoy zhizni v demokraticheskih Аfinah]. [Centre Points of the Political Life in Democratic Athens. In Russian] Древности, Харьковский историко-археологический ежегодник. Харьков, 2009. с. 80 -89, с илюстр. ISNB 978-966-86-03-89-1.

Монева, Стела (2009) Стела Монева Stela Moneva Атинското Буле. [Аtinskoto Bule]. [The Athenian Boule. In Bulgarian] Сб. от Научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие", Велико Търново, 31 октомври 2008 г. Ред. кол. Д. Димитров, – отг. ред. и др. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009,Т. III, с. 19–33 ISNB 978-954-524-713-2 NRS COBISS. BG-ID 126151076

Монева, Стела (2009) Стела Монева Stela Moneva Военните магистратури в политическата система на Атинската демокрация. [Voennite magistraturi v politicheskata sistema na Аtinskata demokratsiya.] [The Military Magistracies in the Political System of the Athenian Democracy. In Bulgarian] Сб. от Международна научна конференция "Societas Clasica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока", Велико Търново, 21. 11. 2008 г. Ред. кол. И. Дончева – отг. ред. и др. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, T. IV, с. 64–72 ISNB 978-954-524-718-7 NRS COBISS.BG-ID 1230313956

Монева, Стела (2008) Стела Монева Stela Moneva Ареопаг и Афинская демократия. (Тезисы). [Аreopag i Аfinskaya demokratiya. (Tezis)].[The Areopagus and the Athenian Democracy (Theses) . In Russian] В: Проблемы истории и археологии Украины. Материалы VI Международной научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения академика В. П. Бузескула, 10-11 октября 2008 года. Харьков, 2008, с. 57 - 58.

Монева, Стела (2008) Стела Монева Stela Moneva Народното събрание на класическата Атинска демокрация. [Narodnoto sabranie na klasicheskata Аtinska demokratsiya.] [The National Assembly of the Classical Athenian Democracy. In Bulgarian] Сб. от Научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие", Велико Търново, 31 октомври, 2007 г. Ред. кол. Д. Димитров – отг. ред. и др. Велико Търново: Ивис, 2008, Т. II с. 5–13. ISBN 978- 954-542-660-9 NRS COBISS.BG-ID 1228475620

Монева, Стела (2007) Стела Монева Stela Moneva Атина и Понт в класическата епоха: проблемът с магистратурите. [Athens and Pontus during the Classical Epoch: the Problem with the Master’s Courses. . In Bulgarian] В: Дриновски сборник. Харьков–София: Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2007, Т. I, с. 21–26 ISBN 978-954-322-186-8

Монева, Стела (2007) Стела Монева Stela Moneva Съвета на Ареопага при Солон и номофилакията. [Saveta na Аreopaga pri Solon i nomofilakiyata.] [The Council of the Areopagus during Solon’s Time and the Nomophilakia. In Bulgarian] Сб. от Научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие". Велико Търново, 01 ноември 2006 г. Ред. С. Дерменджиева и др. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 85–92. ISBN 978-954-524-586-2 NRS COBISS.BG-ID 1228475620

Монева, Стела (2007) Стела Монева Stela Moneva Подкупничество и наказания в условията на Атинската демокрация. [Podkupnichestvo i nakazaniya v usloviyata na Аtinskata demokratsiya.] [Corruption and Punishments in the Circumstances of the Athenian Democracy. In Bulgarian] В: Laurea. К 80-летию профессора Владимира Ивановича Кадеева. Харьков: Константа, 2007, с. 77 - 82 ISBN 966-342-387-0.

Монева, Стела (2007) Стела Монева Stela Moneva Атинската демокрация - проблеми в историографията. [Аtinskata demokratsiya - problemi v istoriografiyata.] [The Athenian Democracy – Problems in Historiography. In Bulgarian] В: Дни на науката’ 2007. Съюз на учените в България, клон Велико Търново: Фабер, Велико Търново, 2007, с. 46–53. ISBN 978-954-775-906-0 NRS COBISS.BG-ID 1249375460

Монева, Стела (2006) Стела Монева Stela Moneva НОВО УЧЕБНО ПОСОБИЕ ПО ИСТОРИЯ НА СТАРИЯ СВЯТ (Кадеев В. И. История Древней Греции и Рима. Курс лекции. Харьков, 2006 г., 327 стр.) (Отзив) [NOVO UCHEBNO POSOBIE PO ISTORIYa NА STАRIYa SVYAT (Kadeev V. I. Istoriya Drevney Gretsii i Rima. Kurs lektsii. Harykov, 2006 g., 327 str.) (Otziv)]. [New School Textbook on the History of the Ancient World. In Bulgarian] . – Епохи, 2006, 14 ( 3–4)/ 2008, с. 169–172, Print ISSN 1310-2141

Монева, Стела (2001) Стела Монева Stela Moneva Термини за публичното ораторство в класическа Атина (сравнително-исторически данни): 1."Техне"1 PUBLIC SPEECH TERMS IN CLASSICAL ATHENS (comparative historical data): 1."Tehne"1. Сб. от Втори есенни международни четения "Професор Иван Гълъбов" Палеобалканистика и старобългаристика, Велико Търново, 14–17 ноември 1996 г. Ред. кол. И. Харалампиев, К. Попконстантинов и др. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2001, с. 587–596. ISBN 954-524-284-1.

Монева, Стела (2001) Стела Монева Stela Moneva Термини за публичното ораторство в класическа Атина (сравнително - исторически данни): 2. ” Ретор ”. [Public Speech Terms in Classical Athens (comparative historical data): 2. "Retor" [In Bulgarian] Сб. с Изследвания и материали от научната конференция в памет на доц. д-р Христо Коларов "България, българите и техните съседи през вековете", Велико Търново, 30–31 октомври 1998 г. Ред. Й. К. Андреев, К. Мутафова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2001, с. 33–55, ISBN 954-524-280-9 COBBIS.BG-ID 1038425060

Монева, Стела (2001) Стела Монева Stela Moneva Бележки върху корупцията в атинската демократична система. [Notes on the Corruption in the Democratic System of Ancient Athens. In Bulgarian] В: Корупцията. Традиционни и съвременни измерения. Велико Търново: Фабер, 2001, с. 49–68. ISBN 954-775-032-1 COBISS.BG-ID 1037214436

Монева, Стела (2000) Стела Монева Stela Moneva Свободата на словото в контекста на Солоновите реформи в древна Атина. [Freedom of Speech in the Context of Solon’s Reforms in Ancient Athens. In Bulgerian] . – Епохи, 2000, 8 (2), с. 147–159. Print ISSN 1310-2141 NRS COBISS.BG-ID 1163024612

Монева, Стела (1995) Стела Монева Stela Moneva Към въпроса за Периклова Атина. [To the Problem of Pericles’ Athens. In Bulgarian ] Сб. с Материали от конференцията на Центъра за древни езици и култури "Проблеми на древната обща история и култура", Майските дни на културата на СУ "Св. Климент Охридски" на 27–28 май 1994 г. Състав. Н. Неделчев. София: Център за древни езици и култури, 1995, с. 73–77, ISBN 954-892801-9 COBISS.BG-ID 1030074340

Монева, Стела (1995) Стела Монева Stela Moneva Атинската полисна демокрация и някои особености на свободата на словото. [The Athenian Polis Democracy and Some Peculiarities of the Freedom of Speech. In Bulgarian] В: Научни трудове. Велико Търново: ВНВУ “В. Левски”, 1995 г., Ред. полк. доц. А. Г. Атанасов. Кн. 35: Обществени науки. – Ч. 2: Икономика, политика, право и история, с. 396–404 ISSN 0861-0312=ISSN 1313-8553 COBISS.BG-ID 1145715428

Монева, Стела (1994) Стела Монева Stela Moneva Към въпроса за Атинската демокрация, свободата на словото и атинянките. [To the Problem of the Athenian Democracy, the Freedom of Speech and the Athenian Women. In Bulgarian] . – Епохи, 1994, II (4), с. 70–82. Print ISSN 1310–2141 NRS COBISS-ID 1131899876

Монева, Стела (1992) Стела Монева Stela Moneva Някои основни черти на полисната организация на гръцкия свят. [Some Main Characteristics of the Polis Organization of the Greek World. . In Bulgarian] Сб. Доклади от конференция, посветена на 65-годишнината от рождението на проф. д-р Симеон Дамянов "България, Балканите и Европа", Велико Търново, 24–26 октомври 1991 г. Ред. кол. Р. Попов, Г. Плетньов и др. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1992, с. 313–319.

Монева, Стела (1984) Стела Монева Stela Moneva Някои страни в механизма на вземане на решения при античната демокрация. B: Юбилеен сборник "20 години Великотърновски университет (1963–1983)", Научна сесия (секция "История"), Велико Търново, 17–18 ноември 1983 г. Ред. кол. П. Горанов и др., Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1984, кн. 3, История, с. 33–41, ISBN–Безпл. COBISS.BG-ID 1102602212

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/