Публикации на Мария Кирилова Илчева


Илчева, Мария (2019) Нови политики и законодателство за социалната икономика в България Сборник KNOWLEDGE International Journal, Scientific papers Volume 30.1, Vrnjacka Banja, Serbia, Маrch 2019, pages 65 – 73, Institute of Knowledge Management, ISSN 2545 – 4439

Илчева, Мария (2019) „Социална икономика и социално предприемачество - възгледи и фрагментарни апробации“ Издателство Фабер, Велико Търново, ISВN 978-619-00-1070-8

Илчева, Мария (2019) "Социалната икономика в Европа – публични политики, институции и законодателство“ Издателство Фабер, Велико Търново, ISBN 978-619-00-0989-4

Илчева, Мария (2019) Социална икономика и социални иновации - възможности и тенденции за подобряване на социалната сигурност Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“, 2019 г., том 4, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ, ISSN 2367-7465

Илчева, Мария (2019) Политики и инструменти на местно ниво за подкрепа на социалната икономика KNOWLEDGE International Journal, Scientific papers Volume 34, Оctober 2019, The Power of Knowledge Conference, Institute of Knowledge Management, ISSN 2545 – 4439

Илчева, Мария (2019) Модели на взаимодействие между бизнеса и висшите училища за насърчаване на иновациите в сферата на сигурността Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски“ 2019 г. , Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, ISSN 2367-7481

Илчева, Мария (2019) Методология и стратегии за управление на риска при научноизследователски проекти в НВУ „Васил Левски Сборник доклади от годишна научна конференция на НВУ „Васил Левски“ 2019 г. , Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, ISSN 2367-7481

Илчева, Мария (2019) Прилагане на принципите на добро управление в българските общини в контекста на националната сигурност Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“, 2019 г., том 4, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ,ISSN 2367-7465

Илчева, Мария (2018) Ефективни модели за социално включване чрез взаимодействие на социална икономика и социална работа Сборник доклади, Годишник на НВУ „Васил Левски“ за 2018 г., Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ, с- 243-267, ISSN 1312-6148

Илчева, Мария (2018) Критерии за подбор и финансови корекции през призмата на съдебната практика Сборник KNOWLEDGE International Journal, Scientific papers Volume 28.5, December 2018, Institute of Knowledge Management, ISSN 2545 – 4439

Илчева, Мария (2018) Социални и правни аспекти на плановете за евакуация и защита при бедствия Сборник доклади от научна конференция «Актуални проблеми на сигурността» на НВУ „Васил Левски” 2018, том 4, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», ISSN 2367 -7465

Илчева, Мария (2018) Социалната икономика като фактор за подобряване на социалната сигурност в селските райони Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“, 2018 г., том 4, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ, (стр. 51-60), ISSN 2367 -7465

Илчева, Мария (2018) Ефективни стратегии и възможности за прилагане на междуобщинско сътрудничество в България Сборник доклади годишна научна конференция на НВУ „Васил Левски” 2018, том 7,Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ, ISSN 1314 -1937

Илчева, Мария (2018) Аспекти на проектното финансиране за развитие на критичната инфраструктура в България Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“, 2018 г., том 5, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ ISSN 2367 -7465

Илчева, Мария (2017) Perspectives and opportunities for development of social entrepreneurship as effective mechanism for job creation Международна научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики – предизвикателства и възможности”, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново

Илчева, Мария (2017) Принос и измерения на социалната икономика за постигане на целите на стратегия „Европа“ 2020“ Сборник доклади годишна научна конференция на НВУ „Васил Левски” 2017, том 5, Издателски комплекс на НВУ 2017 г., ISSN 1314 -1937

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/