Публикации на ас. Светлана Христова Живкова-Гостилова


Живкова-Гостилова, Светлана (2018) Книга на учителя по изобразително изкуство за девети клас. София:Просвета плюс, 2018, 32 с., ISBN 978-619-222-245-1; COBISS.BG-ID 1286944484 София ISBN 978-619-222-245-1; COBISS.BG-ID 1286944484

Живкова-Гостилова, Светлана (2018) Учебник по изобразително изкуство за девети клас. Страници на уроците - 22 - 23; 24 - 25; 26 - 27; 28 - 29 София: Просвета плюс, 2018, 51 с.ISBN 978-619-222-215-4; COBISS.BG-ID 1287121892 София ISBN 978-619-222-215-4; COBISS.BG-ID 1287121892

Живкова-Гостилова, Светлана (2018) Електронен учебник по изобразително изкуство за девети клас София: Просвета плюс, 2018, 52 с. София ISBN 978-619-222-216-1

Живкова-Гостилова, Светлана (2017) Усвояване на видовете декоративни композиции въз основа познаването на техните градивни елементи в заниманията по интереси при 9-10 годишни деца. Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" Том XXI D Подзаглавие на сборника: Научни трудове от Конференция Иновации в образованието 27 – 29 октомври 2017 г. Педагогически факултет Фабер, Велико Търново Издателство: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2017 с. 643-652 ISSN 1314–6769

Живкова-Гостилова, Светлана (2017) Нов похват за развиване на композиционни умения в декоративните дейности на учениците в заниманията по интереси – 3 клас. Заглавие на сборника : ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" Четвърта докторантска научна сесия 27 април 2017 Подзаглавие на сборника: Сборник доклади Велико Търново 2017 Място на издаване : ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" Издателство: ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" страници на публикацията: с. 82-89. ISSN 2603-3674

Живкова-Гостилова, Светлана (2016) Някои семиотични аспекти на рисунката като знак и основа за стилизиране в декоративно-приложното изкуство "Ай анд Би", Велико Търново Заглавие на сборника : Педагогическо образование – традиции и съвременност 18 – 19 НОЕМВРИ 2016 Велико Търново страници на публикацията:. 205 - 212 ISSN 2534-9317

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/