Публикации на д-р Десислава Ангелова Попова


Попова, Десислава (2019) Developing Social Skills for Children and Youth with Disabilities Deprived of Parental Care in Bulgaria PUPIL: International Journal of Teaching, Education and Learning, 3(1), 22-44. https://dx.doi.org/10.20319/pijtel.2019.31.2244 Google Scholar, ResearchGate, Mendeley, Academia, CiteSeerX

Попова, Десислава (2018) Прилагане на алтернативни комуникативни системи и техники в резидентните услуги за деца и младежи с увреждания в България. Пета научна докторантска сесия, Педагогически факултет към ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – Велико Търново, 2018, с. 30-39, ISSN: 2603-3674

Попова, Десислава (2018) Комуникативни нарушения при интелектуална недостатъчност Педагогически алманах, УИ „Св.Св.Кирил и Методий”, Велико Търново, бр.2, 2018, с. 226-230

Попова, Десислава (2017) Размяната на роли като техника в процеса на логопедичната работа. Водим бъдещето за ръка: Десета научно-практическа конференция – Велико Търново, 2017, с. 135-144, с. ISBN: 978-619-7281-28-6

Попова, Десислава (2017) Нискотехнологични алтернативни или подсилващи комуникативни системи при невербални деца и деца с нарушено езиково функциониране. Сборник доклади; Четвърта научна докторантска сесия, Педагогически факултет към ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – Велико Търново, 2017, с. 55-61, ISSN: 2603-3674

Попова, Десислава (2017) Социалнопедагогическа подкрепа в Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в България. Педагогическото образование – традиции и съвременност: Международна научна конференция, Педагогически факултет към ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – Велико Търново, 2017, с. 249-258, ISSN: 2534-9317

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/