Публикации на гл.ас. д-р Ленка Йежо Гаранчовска


Гаранчовска, Ленка (2018) Pieseň ako efektívny nástroj rozvoja jazykových a komunikatívnych kompetencií v kontexte inovatívnej výučby cudzích jazykov (na príklade slovenčiny ako cudzieho jazyka). In: Romanoslavica. Simpozion – Pavel Josef Šafařík, 180 de ani de slavistică românească, 26. 11. 2017. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti.

Гаранчовска, Ленка (2018) Využitie publicistických komunikátov v procese výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Jazyk – kultúra – komunikácia (8. – 9. jún 2018). Veliko Tarnovo: Filologická fakulta Veľkotrnovskej univerzity sv. Cyrila a Metoda

Гаранчовска, Ленка (2017) Aplikácia učebných štýlov vo vyučovaní cudzích jazykov. In: Romanoslavica. Conferinţa internaţională Zilele culturilor slave la Bucureşti 23. – 24. septembrie 2016. Ed. A. Olteanu. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, roč. LIII, č. 1, 2017, s. 43 – 59. ISSN-L 0557-272X.

Гаранчовска, Ленка (2016) Animované seriály pri výučbe a/alebo (samo)štúdiu slovenčiny ako cudzieho jazyka. In: In Honorem Dagmar Maria Anoca. Ed.: A. Olteanu. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, 2016, s. 173 – 186. ISBN 978606160755-6.

Гаранчовска, Ленка (2016) Životné jubileum Cornelia Barboricu. Slovenské pohľady na literatúru, umenie a vedu, 2016, roč. IV, č. 6, s. 152 – 154. ISSN 1335-7786. (V skrátenej verzii bolo uverejnené aj: JEŽÓ GARANČOVSKÁ, Lenka. 2016. Jubileum Cornelia Barboricu. In: Literárny týždenník, 2016, roč. XXIX, č. 15 – 16, s. 15. ISSN 0862-5999.)

Гаранчовска, Ленка (2016) Dejiny slovenskej literatúry v Rumunsku. [Dagmar Mária Anoca: Slovenská literatúra v Rumunsku. 2. doplnené vydanie. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko 2010. 322 s. ISBN 978-973-107-060-5]. In: In Honorem Dagmar Maria Anoca. Ed.: A. Olteanu. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, 2016, s. 571 – 573. ISBN 978606160755-6.

Гаранчовска, Ленка (2016) Nový rumunsko-český prekladový slovník. [Ionescu, Anca Irina. Dicționar român-ceh / Rumunsko-český slovník. 3. doplnené vydanie. Bukurešť: Editura Lider International 2015. 446 s. ISBN 978-973-629-359-7]. In: In Honorem Anca Irina Ionescu. Omagiu la 70 de primăveri. Ed.: Octavia Nedelcu. Bucureşti: Editura Lider Internaţional, 2016, s. 571 – 574. ISBN 978-973-629-359-7.

Гаранчовска, Ленка (2015) Antológia slovenskej dolnozemskej literatúry nielen pre študentov, ale aj pre širokú čitateľskú verejnosť. [Šenkár, Patrik. Slovenská dolnozemská literatúra (v teórii a praxi). 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho 2015. 218 s. ISBN 978-80-8122-133-0]. In: Dolnozemský Slovák, roč. XX, č. 4, 2015, s. 40 – 41. ISSN 1454-5489.

Гаранчовска, Ленка (2015) Tipy a triky pre prácu so slovnou zásobou v rámci výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka. In: Slovenčina ako cudzí jazyk. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou (Bratislava 23. – 24. 11. 2015). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, s. 146 – 157. ISBN 978-80-223-3983-4. Dokument je umiestnený na www stránke Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave: http://cdv.uniba.sk/fileadmin/cdv/UJOP/Konferencia_Slovencina_ako_cudzi_jazyk/Slovencina_ako_cudzi_jazyk.pdf

Гаранчовска, Ленка (2015) Antroponymá v kontexte Slovákov v Rumunsku. In: 19. slovenská onomastická konferencia. Zborník referátov (Bratislava 28. – 30. 04. 2014). Ed. I. Valentová. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie, 2015, s. 177 – 185. ISBN 978-80-224-1426-5.

Гаранчовска, Ленка (2015) Obraz Ľudovíta Štúra v dnešnej spoločnosti. In: Romanoslavica. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, roč. LI, č. 4, 2015, s. 125 – 135. ISSN 0557-272X

Гаранчовска, Ленка (2015) Sounds, colours, tastes and odours in Slovak proverbs and sayings. In: Romanoslavica. Ed. C. Geambaşu a S. Paliga. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, roč. LI, č. 1, 2015, s. 131 – 142. ISSN 0557-272X.

Гаранчовска, Ленка (2015) Slovenskí priekopníci masmediálneho priestoru v Rumunsku. In: V tvorivej symbióze medzi Dolnou zemou a Slovenskom. Zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie, 21. – 22. marca 2015 Nadlak. Ed.: I. M. Ambruš, P. Hlásnik a B. Unc. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko 2015, s. 85 – 96. ISBN 978-973-107-105-3.

Гаранчовска, Ленка (2015) Testy zo slovenčiny ako cudzieho jazyka / Tests of Slovak as a Foreign Language. București: Editura Universității din București 2015. 150 s. ISBN 978-606-16-0624-5.

Гаранчовска, Ленка (2014) Ghid de conversație român – slovac. București: Editura Universității din București 2014. 351 s. ISBN 978-606-16-0618-4.

Гаранчовска, Ленка (2014) Didaktická hra vo vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka. In: Romanoslavica. Conferinţa internaţională dedicată aniversării a 70 de ani de predare a limbii slovace la Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 30-31 mai 2014. Ed. A: Olteanu. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, roč. L, č. 2, 2014, s. 163 – 174. ISSN 0557-272X.

Гаранчовска, Ленка (2014) Niekoľko poznámok o osobitostiach slovenčiny v Rumunsku. In: Historické aspekty života dolnozemských Slovákov. Zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie, 21. – 22. marca 2014 Nadlak. Ed.: I. M. Ambruš, P. Hlásnik a B. Unc. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko 2014, s. 243 – 250. ISBN 978-973-107-096-4.

Гаранчовска, Ленка (2014) Vysokoškolské skriptá zo slovenskej morfológie (nielen) pre prekladateľov a tlmočníkov. [Ladislav György: Kapitoly zo slovenskej morfológie pre prekladateľov a tlmočníkov. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB – Belianum, Filozofická fakulta UMB 2014. 110 s. ISBN 978-80-557-0759-4]. In: Romanoslavica. Conferinţa internaţională dedicată aniversării a 70 de ani de predare a limbii slovace la Universitatea din Bucureşti Bucureşti, 30-31 mai 2014. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, roč. L, č. 2, 2014, s. 300 – 301. ISSN 0557-272X.

Гаранчовска, Ленка (2014) O jazyku, literatúre a kultúre Slovákov v Rumunsku. [Anoca, D. M.: Slovacica miscellanea. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko 2012. 156 s. ISBN 978-973-107-081-0]. In: Literárny týždenník, roč. XXVII, 2014, č. 11-12, s. 15. ISSN 0862-5999.

Гаранчовска, Ленка (2013) Pragmatoniomele (denumiri ale produselor fabricate în serie) ca amprentă a mărturiei generaţiilor. In: Romanoslavica. Sesiunea ştiinţifică internaţională „Slavistica românească şi dialogul culturilor. 80 de ani de predare a limbii ruse la Universitatea din Bucureşti”, Bucureşti, 3-5 octombrie 2013. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, roč. XLIX, č. 4, 2013, s. 163 – 174. ISSN 0557-272X.

Гаранчовска, Ленка (2013) Slovensko-rumunský frazeologický slovník / Dicționar frazeologic slovac – român. București: Editura Universității din București 2013. 283 s. ISBN 978-606-16-0412-8.

Гаранчовска, Ленка (2013) Porecle desemnând numele locuitorilor din ținutul-de-jos din România. In: Omagiu profesorului Constantin Geambaşu la 65 de ani. Ed.: A. Olteanu. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, 2013, s. 297 – 303. ISBN 978606160298-8.

Гаранчовска, Ленка (2013) Výučba slovenského jazyka ako cudzieho jazyka kreatívne a zážitkovo. In: Slovenský jazyk a kultúra v menšinovom prostredí. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 15. – 16. novembra 2012, Békešská Čaba, Maďarsko. Eds.: A. Kováčová a A. Uhrinová. Békešská Čaba: Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, 2013, s. 188 – 198. ISBN 978-963-88583-9-9.

Гаранчовска, Ленка (2013) Na počesť Cyrila a Metoda. Honorifikačný motív v onomastike. In: Romanoslavica. Sesiunea ştiinţifică internaţională „A 1150-a aniversare a sfinţilor Chiril şi Metodie. Contribuţia lui Chiril şi Metodie la dezvoltarea culturii europene”, Bucureşti, 14-15 iunie 2013. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, roč. XLIX, č. 2, 2013, s. 57 – 64. ISSN 0557-272X.

Гаранчовска, Ленка (2013) Antroponymá ako jeden z faktorov vymedzenia dolnozemských Slovákov. In: Dolnozemskí Slováci – hranice určenia. Zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie, 15. – 16. marca 2013 Nadlak. Ed.: I. M. Ambruš, P. Hlásnik a B. Unc. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko 2013, s. 139 – 153. ISBN 978-973-107-087-2.

Гаранчовска, Ленка (2013) Využitie internacionalizačných procesov pri výučbe slovenského jazyka pre cudzincov (na príklade vzťahu slovenčina – rumunčina). In: Romanoslavica. Sesiunea științifică a Departamentului de Filologie rusă și slavă, București, 10. noiembrie 2012. Ed.: A. I. Ionescu a A. Uliu. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, roč. XLIX, č. 1, 2013, s. 71 – 80. ISSN 0557-272X.

Гаранчовска, Ленка (2012) Status pragmatoným – chaos alebo systém? In: Jednotlivé a špecifické v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia, Prešov 12. – 14. 9. 2011. Ed. M. Ološtiak. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 280 – 289. ISBN 978-80-555-0576-3.

Гаранчовска, Ленка (2012) Chrématonomastický výskum na Slovensku (a jeho parciálne výsledky). In: Romanoslavica. Ed. C. Geambaşu a M. Mangiulea. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, roč. XLVIII, č. 1, 2012, s. 47 – 56. ISSN 0557-272X.

Гаранчовска, Ленка (2012) Dynamics of Development Trends in Dairy Product Names in Slovakia. In: Romanoslavica. Ed. A. I. Ionescu a D. M. Anoca. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, roč. XLVIII, č. 3, 2012, s. 55 – 60. ISSN 0557-272X.

Гаранчовска, Ленка (2012) Prezývkové obyvateľské mená slovenských obcí v Rumunsku (ako svedectvo slovenského dolnozemského bytia). In: Svedectvá slovenského dolnozemského bytia (aspekty zo slovenskej dolnozemskej kultúrnej histórie a kultúrnej antropológie). Zborník prác z rovnomenného medzinárodného seminára (16. – 17. marca 2012 v Nadlaku). Ed. I. M. Ambruš, P. Hlásnik a B. Pascu. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2012, s. 202 – 209. ISBN 978-973-107-083-4.

Гаранчовска, Ленка (2012) Pragmatonymá v spoločenskej komunikácii. In: VARIA XX. Zborník materiálov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010). Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, 2012, s. 142 – 152. ISBN 978-80-970561-3-1. – Abstrakt príspevku uverejnený pod rovnakým názvom. In: VARIA XX. Zborník abstraktov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010). Ed. B. Chocholová a A. Ramšáková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, 2012, s. 41 – 42. ISBN 978-80-970561-2-4

Гаранчовска, Ленка (2012) Od ameriky cez talianov, maďarov, mongolov až po turecké hospodárenie (Národné stereotypy v jazykovej praxi). In: VARIA XX. Zborník materiálov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010). Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, 2012, s. 153 – 166. ISBN 978-80-970561-3-1. – Abstrakt príspevku uverejnený pod rovnakým názvom. In: VARIA XX. Zborník abstraktov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010). Ed. B. Chocholová a A. Ramšáková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, 2012, s. 40. ISBN 978-80-970561-2-4.

Гаранчовска, Ленка (2011) [Teoretické a komunikační aspekty proprií. Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu. Eds. M. Harvalík – E. Minářová – J. M. Tušková. Brno: Masarykova univerzita 2009. 316 s. ISBN 978-80-210-5102-7]. In: Jazykovedný časopis, roč. 62, 2011, č. 2, s. 133 – 141. ISSN 0037-6981.

Гаранчовска, Ленка (2011) O spôsoboch tvorenia chrématoným. In: Chrematonimia jako fenomen współczesności. XVII. Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna (Olsztyn 9. – 11. 9. 2010). Red. M. Biolik a J. Dumy. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2011, s. 357 – 370. ISBN 978-83-7299-748-7.

Гаранчовска, Ленка (2011) K vývinovým tendenciám pragmatoným (na materiáli názvov mliečnych výrobkov). In: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře (Ústí nad Labem 1. 9. – 3. 9. 2010). Ed. P. Mitter a Z. Menšíková. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2011, s. 264 – 270. ISBN 978-80-7414- 362-5.

Гаранчовска, Ленка (2010) Ochranná známka (s ohľadom na chrématonymá mliekarenského priemyslu). In: VARIA XVII. Zborník materiálov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007). Zost.: V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV v Bratislave, 2010, s. 120 – 126. ISBN 80-89037-04-6.

Гаранчовска, Ленка (2010) Modelové poňatie pragmatoným. In: Acta onomastica. Red. M. Harvalík a M. Vitoslavská. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení onomastiky. Roč. LI, 2, 2010, s. 470 – 496. ISSN 1211-4413.

Гаранчовска, Ленка (2010) Transonymizácia chrématoným. In: Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis. Humanitné vedy – lingvistika. Zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ed. K. Krnová. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010, s. 208 – 214. ISBN 978-80-557-0038-0.

Гаранчовска, Ленка (2010) Niekoľko filozoficko-lingvistických poznámok k tvorbe pragmatoným (z oblasti mliekarenského priemyslu). In: Češtinář (Zpravodaj Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové). Red. J. Zeman. Hradec Králové: Katedra českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové v nakladatelství Gaudeamus. Roč. XX, 2009 – 2010, č. 2, s. 39 – 45. ISSN 1211-6874.

Гаранчовска, Ленка (2010) Alarmujúci stav vykania v bežnej jazykovej praxi. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, roč. 56, 2009/2010, č. 7 – 8, s. 235 – 241.

Гаранчовска, Ленка (2010) Tradičné stretnutie mladých lingvistov už po devätnásty raz. In: Kultúra slova, roč. 44, 2010, č. 1, s. 44 – 49. ISSN 0023-5202.

Гаранчовска, Ленка (2010) Warennamen (und ihr ambimodaler Charakter). In: Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. Sborník příspevků ze 4. české onomastické konference (15. – 17. září 2009 Ostrava). Ed. J. David, M. Čornejová a M. Harvalík. Ostrava – Praha: Filozofická fakulta Ostravské unverzity v Ostravě a Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2010, s. 150 – 157. ISBN 978-80-7368-779-3.

Гаранчовска, Ленка (2010) Analýza pragmatoným mliekarenského priemyslu na Slovensku [Dizertačná práca]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied 2010. 253 s.

Гаранчовска, Ленка (2010) Chrématonymá mliekarenského priemyslu na Slovensku. In: Lexika slovenskej onymie. Zborník materiálov zo 17. slovenskej onomastickej konferencie (Trnava 12. – 14. 9. 2007). Zost.: J. Hladký a I. Valentová. Bratislava: JÚĽŠ SAV, Pedagogická fakulta trnavskej univerzity, VEDA – vydavateľstvo SAV, 2010, s. 427 – 436.

Гаранчовска, Ленка (2009) S dvomi priezviskami po svadbe. In: Varia XVIII Zborník príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Eds.: M. Ološtiak, M. Ivanová a L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2009, s. 161 – 167. ISBN 978-80-555-0083-6. Dokument je umiestnený na www stránke Univerzitnej knižnice PU: http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak1/index.html. Abstrakt príspevku uverejnený pod rovnakým názvom. In: Varia XVIII. Zborník abstraktov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Eds.: M. Ivanová a M. Ološtiak. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2009, s. 42 – 43. ISBN 978-80-555-0083-6.

Гаранчовска, Ленка (2009) Tyronymá (názvy syrov) slovenskej proveniencie. In: Češtinář (Zpravodaj Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové). Red. J. Zeman. Hradec Králové: Katedra českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové v nakladatelství Gaudeamus. Roč. XIX, 2008 – 2009, s. 120 – 127. ISSN 1211-6874.

Гаранчовска, Ленка (2009) Propriá ako nositelia (nielen jazykových) konfliktov. [Namen und ihr Konfliktpotential im europäischen Kontext. Regensburger Symposium, 11. – 13. 4. 2007. Hrsg. von N. Eller, S. Hackl, M. Ľupták. Regensburg: Edition vulpes, 2008, 338 S.]. In: Slovenská reč, roč. 74, 2009, č. 1, s. 47 – 49. ISSN 0037-6981.

Гаранчовска, Ленка (2009) Pragmatonymá – záležitosť proprií či apelatív? In: Studia Slovakistica 10.: Onomastika. Toponymika. Užhorod: Ministerstvo školstva a vedy Ukrajiny, Užhorodská národná univerzita, 2009, s. 56 – 62. ISBN 978-966-8946-95-0.

Гаранчовска, Ленка (2009) Štylistická analýza textu (Niekoľko poznámok k relevantnosti štylistickej analýzy východiskového textu pre preklad). In: Od textu k prekladu IV. Ed. A. Ďuricová. Praha: Jednota tlmočníkov a prekladateľov, 2009, s. 37 – 45. ISBN 978-80-7374-090-0.

Гаранчовска, Ленка (2009) Je každý odborný text (preklad) koncipovaný náučným štýlom? In: Mladá veda 2009. Humanitné vedy – lingvistika. Zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009, s. 201 – 207. ISBN 978-80-8083-859-1.

Гаранчовска, Ленка (2009) Vymedzenie chrématoným v onymickom systéme. In: Acta onomastica. Red. M. Harvalík a Ž. Dvořáková. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení onomastiky. Roč. L, 2009, s. 88 – 101. ISSN 1211-4413.

Гаранчовска, Ленка (2008) Problematika pomenovania mliečnych výrobkov. In: Acta onomastica, věnováno k 70. narozeninám PhDr. Libuše Olivové-Nezbedové, CSc. Red. M. Harvalík a P. Štepán. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení onomastiky. Roč. IL, 2008, s. 116 – 124. ISSN 1211-4413.

Гаранчовска, Ленка (2008) Vlastné meno v športovej terminológii. In: Onomastika a škola 8. Sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účastí Onomastika a škola 8 konaného v Hradci Králové 23. – 24. januára 2008. Ed.: S. Pastyřík, V. Víška. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s. 153 – 160.

Гаранчовска, Ленка (2008) Google – nenahraditeľný pomocník pri prekladoch odborných textov. In: Od textu k prekladu III. Ed. A. Ďuricová. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2008, s. 50 – 57. ISBN/EAN 978-80-7374-089-4.

Гаранчовска, Ленка (2008) Vlastné mená vo vyučovaní slovenského jazyka. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, roč. 54, 2007/2008, č. 5 – 6, s. 176 – 179.

Гаранчовска, Ленка (2008) Inšpiračný zdroj pre elektronické spracovanie slovenskej toponymie? [Šindelářová, Jaromíra: Modelová analýza anoikonym na Lounsku. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2005. 166 s. ISBN 80-7044-700-1]. In: Kultúra slova, roč. 42, 2008, č. 1, s. 55 – 58. ISSN 0023-5202.

Гаранчовска, Ленка (2008) Priestor v jazyku a v literatúre. [Prostor v jazyce a v literatuře. Sborník z medzinárodní konference. Ústi nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2007. 418 s. ISBN 978-80-7044-863-2]. In: Kultúra slova, roč. 42, 2008, č. 3, s. 180 – 185. ISSN 0023-5202.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/