Публикации на доц. д-р Станислав Кръстев Костов


Костов, Станислав (2019) Част трета: Околна среда В: Янкулова, С. (ред.) Административните съдилища и правото на ЕС. Част III. С: Национален институт на правосъдието, 2019, 523 с., ISBN 978-954-9419-30-6

Костов, Станислав (2019) The Decisions of the European Court of Justice as a Source of Law В: Огнянова, Н. (съст.) Юбилеен сборник 20 години Катедра "Европеистика". С: Университетско издателство "Св. Климент Охридски". ISBN 978-954-07-4714-9, pp. 165-199

Костов, Станислав (2019) Необвързващият характер на задължителното тълкуване на върховните съдилища при противоречие с правото на ЕС В: Петров, В.Л., В. Токушев (съст.). Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков. С: Университетско издателство Св. Климент Охридски", 2019, 443-453

Костов, Станислав (2018) Преки производства пред Съда на Европейския съюз В: Арабаджиев, А., С. Костов, А. Корнезов, Ж. Попова, Е. Танчев. Националните съдилища и правото на ЕС. Част I. С: Национален институт на правосъдието, 2018, 511 с., ISBN 978-954-9419-24-5

Костов, Станислав (2018) Съдебен контрол над усвояването на средствата от структурните и инвестиционните фондове на ЕС сп. Адвокатски преглед, бр. 9/2018, с. 26-41

Костов, Станислав (2018) Основанието за допускане до касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 2, предложение второ ГПК: материалноправен или процесуалноправен въпрос, решен в противоречие с акт на Съда на Европейския съюз сп. Европейски правен преглед, т. XXI, с. 23-47

Костов, Станислав (2017) Извъндоговорната отговорност на ЕС и на държавите членки С: Сиби, 2017, 432 стр., ISBN 978-619-226-028-6

Костов, Станислав (2017) Договори за ЕС. Съдебна практика 4 изд.: съставителство, въведение, препращания, анотиращи бележки, подбор на съдебната практика, информационно приложение, С: Сиби, 2017, 900 с., ISBN 978-619-226-037-8

Костов, Станислав (2014) Предизвикателствата пред Съда на Европейския съюз В: Шикова, И., Т. Калейнска, М. Велева-Ефтимова, К. Симеонов (ред.). Европейският съюз на кръстопът. С: СУ „Св. Климент Охридски“ и Фондация „Ханс Зайдел“, 2014, ISBN 978-954-8702-30-0, 70-76

Костов, Станислав (2014) Шазал, Ж.-П., С. Висант. Прехвърлянето на собственост чрез облигационно действие в гражданския кодекс, сп. Юридически свят, № 2, 2014, 85-119

Костов, Станислав (2014) Силата на пресъдено нещо на националното съдебно решение и правото на Европейския съюз сп. Юридически свят, № 1/2014, 74-93

Костов, Станислав (2013) Правната квалификация на иска за обезщетяване на вреди, причинени от държавата в нарушение на правото на Европейския съюз сп. Адвокатски преглед, № 10/ 2013, 11-23

Костов, Станислав (2013) Компетентността на Европейския съюз и прилагането на правото на ЕС от националните съдилища С: Национален институт на правосъдието, 2013, 95 с., ISBN 978-954-9419-07-8

Костов, Станислав (2013) Българските преюдициални запитвания (2007-2012). Част I С: Национален институт на правосъдието, 2013 г., 383 с., ISBN 978-954-9419-08-5

Костов, Станислав (2013) Българските преюдициални запитвания (2007-2012). Част II С: Национален институт на правосъдието, 2013 г., 429 с., ISBN 978-954-9419-09-2

Костов, Станислав (2013) Договори за ЕС. Съдебна практика 3 изд.: съставителство, въведение, препращания, анотиращи бележки, подбор на съдебната практика, информационно приложение, С: Сиби, 2013, 888 с., ISBN 978-954-730-848-0

Костов, Станислав (2012) Как функционира Съдът на Европейския съюз Във: Шикова, И. (ред.). Аз съм гражданин на Европейския съюз. Учебно помагало, С: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, 153-163, ISBN 978-954-07-3392-0

Костов, Станислав (2012) Как ни защитава Европейският омбудсман В: Шикова, И. (ред.). Аз съм гражданин на Европейския съюз. Учебно помагало, С: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, 164-174, ISBN 978-954-07-3392-0

Костов, Станислав (2012) Макбрайд, Дж. Правата на човека и наказателният процес. Практиката на Европейския съд по правата на човека Полина Русинова, преводач, Диляна Гитева, преводач, София Разбойникова, преводач, Динко Кънчев, преводач, Станислав Костов, преводач, Ивайло Костов, преводач, Анна Гаврилова-Анчева, редактор на превода, Николай Руневски, преводач, С: Съвет на Европа, Фондация Български адвокати за правата на човека,398 с., ISBN 978-954-8094-19-1

Костов, Станислав (2012) Конституционният съд и преюдициалното запитване до Съда на Европейския съюз сп. Юридически свят, № 2/2012, 11-34

Костов, Станислав (2011) Актовете на Съда на Европейския съюз. Правни последици С: Сиби, 2011, 370 с., ISBN 978-954-730-716-2

Костов, Станислав (2009) Договори за ЕС, Съдебна практика 2 изд.: съставителство, въведение, препращания, анотиращи бележки, подбор на съдебната практика, информационно приложение, С: Сиби, 2009, 923 с., ISBN 978-954-730-626-4

Костов, Станислав (2008) Някои проблеми в уредбата на преюдициалните запитвания в Гражданския процесуален кодекс В: Стойчева, М. (съст.), Европейски перспективи. Десет години специалност „Европеистика” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, С., 2008 г., ISBN 978-954-07-2762-2, с. 84-100. Препечатана в сп. Търговско право, № 5/2008, ISBN 0861-6892, 25-43

Костов, Станислав (2007) Производство за установяване на нарушения на Договора за създаване на Европейската общност. Кратко представяне сп. Търговско и конкурентно право, № 5/2007, 40-49

Костов, Станислав (2007) Производство за преюдициални заключения. Кратко представяне сп. Търговско и конкурентно право, № 4/2007, 33-41

Костов, Станислав (2007) Производство за отмяна на незаконосъобразни актове на институциите на ЕО. Кратко представяне сп. Търговско и конкурентно право, № 6/2007, 44-52

Костов, Станислав (2007) Производство за установяване на противоправно бездействие на институциите на Европейската общност. Кратко представяне сп. Търговско и конкурентно право, № 7/2007, 39-43

Костов, Станислав (2007) Производство за обезщетяване на вреди, причинени от Eвропейската общност. Кратко представяне сп. Търговско и конкурентно право, № 9/2007, 43-51

Костов, Станислав (2007) Договор за ЕО. Договор за ЕС. Съдебна практика 1 изд.: съставителство, въведение, препращания, анотиращи бележки, подбор и превод на съдебната практика, указатели. С: Сиби, 2007, 607 с., ISBN 978-954-730-461-1

Костов, Станислав (2007) Взаимодействие между Съда на Европейските общности и националните съдилища В: Шикова, И. (ред.) Заедно в Европа, изд. Представителство на Европейската комисия в България, 2007, ISBN-13: 978-92-79-07684-8, 104-113.

Костов, Станислав (2006) За отговорността на държавата за вреди, причинени от съдебни решения сп. Търговско право, № 2/2006, ISSN 0861-6892, 67-91

Костов, Станислав (2006) Понятието „юрисдикция на държава-член” в производството по чл. 234 от Договора за създаване на Европейската общност сп. Търговско право, № 5/2006, ISSN 0861-6892, 81-113

Костов, Станислав (2005) Механизми за защита на основните права в Европейските общности и Европейския съюз сп. Права на човека, 2/2005, ISSN 1311-9516, 5-38

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/