Публикации на доц. д-р Камелия Николаева Цолова


Цолова, Камелия (2016) Последните промени в Гражданския процесуален кодекс в материята на съединяването на искове. Ius romanum. Commercium, 2016, № 1, с. 225-237, ISSN 1314-5118

Цолова, Камелия (2016) Нищожно или недопустимо е решението, постановено при нарушение на правилата, разпределящи делата между общите и административните съдилища Норма, № 2, 2016, с. 18-27, ISSN 1314-5118

Цолова, Камелия (2015) Подлежат ли на отмяна постановените в исковото производство определения на съда „IUS ROMANUM”, № 2, 2015, ISSN 1314-5118.

Цолова, Камелия (2015) Последните промени в Гражданския процесуален кодекс в материята на съединяването на искове Норма, № 8, 2015, с. 38-54, ISSN 1314-5118

Цолова, Камелия (2013) Подлежат ли на отмяната по чл. 537, ал. 2 ГПК нотариалните актове за сделки с вещни права върху недвижими имоти. Търговско право, № 1, 2013, с. 19-24, ISSN 0861-6892.

Цолова, Камелия (2013) Частичният иск Издателство Сиби, 216 с. ISBN 978-954-730-779-7.

Цолова, Камелия (2011) Професор д-р Огнян Стамболиев на 65 години Съвременно право,№ 4, 2011, с. 87-88, ISSN 0861-18-15.

Цолова, Камелия (2009) Порочното решение при признание на иска и защитата срещу него. В: Сборник в памет на проф. д-р Живко Сталев. С., Сиела, 2009, ISBN 978-954-28-0506-9

Цолова, Камелия (2009) Подпомагащата страна в съдебния исков процес С.:Сиби, 304 с., ISBN 978-954-730--579-3.

Цолова, Камелия (2008) Порочното определение на съда по допустимостта на участието на подпомагаща страна и защитата срещу него Търговско право, № 3, 2008, с. 5-13, ISSN 0861-6892.

Цолова, Камелия (2007) Възражението за лошо воден процес по чл. 223, ал. 2 ГПК Съвременно право, № 3, 2007, с. 16-28, ISSN 0861-18-15

Цолова, Камелия (2007) Заместване на подпомаганата от подпомагащата страна по чл. 222 ГПК Съвременно право, № 4, 2007, с. 7-21, ISSN 0861-18-15.

Цолова, Камелия (2004) Защита на правото на членство и отделните членствени права чрез иск срещу дружеството (Б.7.1.14). В: Практически наръчник на ООД. Права и задължения на управителя и съдружниците. С., 2004, ISBN 954961932.

Цолова, Камелия (2004) Иск за отмяна на решение на общото събрание (Б.7.2.16). В: Практически наръчник на ООД. Права и задължения на управителя и съдружниците. С., 2004. ISBN 954961932.

Цолова, Камелия (2003) Участие на приобретателя на спорно право (чл. 121 ГПК) като подпомагаща страна. Съвременно право, 2003, № 2, с. 81-94, ISSN 0861-18-15

Цолова, Камелия (2001) Задължителна сила на установеното в мотивите на съдебното решение Съвременно право, 2001, № 3, с.88-102, ISSN 0861-18-15

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/