Публикации на доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева


Чернева, Бойка (2018) Digitalization, Human Rights and the Concept of Equality before the Law Globalization, the State and the Individual, 2018, 2 (18), pp. 26-34, Print ISSN 2367-4555, online ISSN 2367-9107. Варна

Чернева, Бойка (2018) Принципът на недискриминация в правото на Европейския съюз и българското законодателство. Сб. от Научна конференция "10 години България в ЕС – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството", София, 10 ноември 2017 г. Ред. К. Е. Михайлова, Н. Арабаджийски, Д. Топчийска, Г. Симеонова. София: Издателски комплекс на НБУ, 2018, с.111-118, ISBN: 978-619-233-025-5. София

Чернева, Бойка (2018) Институционалната същност на правото като проявление на разширяването на границите на правното познание. Сб. от научна конференция "Право и граници", София, 15 май 2018 г. Ред. К. Д. Вълчев, Т. Колев, Я. Стоилов, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, с. 46-53. ISBN 978-954-07-4543-5. София

Чернева, Бойка (2017) Legal Security in Lawmaking. - Globalization, the State and the Individual, 2017, No 2 (14), p. 23-29. Print ISSN 2367-4555, online ISSN 2367-9107. Варна

Чернева, Бойка (2017) Общата теория на правото и сравнителното право. Сб. от Научна конференция "Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев", София, 16 ноември 2016 г. Ред. К. Д. Вълчев, П. Панайотов, С. Гройсман, К. Манов. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, с. 187-198. ISBN 978‐954‐07‐4260‐1. София

Чернева, Бойка (2017) Ролята на soft law при защита правата на човека в България. - В: Soft Law и съвременното право. София: Сиби, 2017, с. 144-151. ISBN 978-619-226-005-7. София

Чернева, Бойка (2017) The Pilot-Judgment Procedure of the European Court of Human Rights – Bulgarian Experience. Collection of scientific papers 'Human Rights: Theory and practice', Poland, 23-28 January 2017. Ed. by Marina Dei. London: Iashe, 2017, pp. 65-68. ISBN 978-I-911354-10-9. London

Чернева, Бойка (2017) Легиспруденцията и принципите на легислативното обосноваване. Сб. от Научна конференция "Правни норми и принципи", София, 15 май 2017 г. Ред. К. Д. Вълчев, П. Панайотов, С. Гройсман, К. Манов. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2017, p. 211-223. ISBN 978‐954‐07‐4321‐9. София

Чернева, Бойка (2016) Онтология на правата на човека. Релацията права на човека – основни права на гражданите. Сб. от Научна конференция "Право и права. Сборник в памет на проф. д-р Росен Ташев", София, 3 ноември 2015 г. Ред. К. С. Гройсман: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2016, с. 77-89. ISBN 978‐954‐07‐4173‐4. София

Чернева, Бойка (2015) Защита от дискриминация в частноправните отношения при предоставянето на стоки и услуги. Сб. от Юбилейната научна конференция, организирана по повод 100-годишнината на проф. Веселин Христофоров "Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа", София, 21 ноември 2014 г. Том 1, София: Издателски комплекс УНСС, 2015, с. 46-51. ISBN 978-954-644-739-5. София

Чернева, Бойка (2012) Human Rights Watch in the Region of the Organization for Security and Cooperation in Europe and Bulgarian Position. Paper presented at International Comference "Interagency Cooperation in Multinational Envierment, Sofia, 22-23 November 2011. Ed. by Y. Wanakiev, P. Dimitrov. Sofia: Военно издателсво, 2012, pp. 22-29. ISBN 978-954-9348-29-3. София

Чернева, Бойка (2011) Понятие за основни права. Една европейска правна традиция. София: Авангард Прима, 2011, 130 с. ISBN 978-954-323-896-5. София

Чернева, Бойка (2010) Schengen acquis. Европейският съюз като зона за свобода, сигурност и правосъдие. - Бюлетин "Полиция", 2010 (27), с. 23-38. Print ISSN 1312-6679. София

Чернева, Бойка (2010) Moral and Legal Obligations. – Bulgarian Journal of International Law, 2010, 2(1), pp. 43-54. Print ISSN 1313-9770. София

Чернева, Бойка (2010) Създаване на Европейския съюз. Основни права на гражданите на Европейския съюз. - Бюлетин "Полиция", 2010 (27), с. 7-23. Print ISSN 1312-6679. София

Чернева, Бойка (2009) Шенген и правото на свободно движение в границите на ЕС. – Европейска интеграция и право, 2009 (3), с. 7 – 21. Print ISSN 1312-5524. София

Чернева, Бойка (2008) Правата на човека като източник на задълженията за полицията. Сб. "Добрите практики при опазване на обществения ред и изпълнение на наказанията". Ред. К. Е. Константинов, П. Христов, София: ГорексПрес, 2008, с. 148-153. 978-954-616-188-8. София

Чернева, Бойка (2004) Теорията на Лев Петражицки и юридическите задължения. - Юридически свят, 2004 (1), с. 54-67. Print ISSN 1311-3488. София

Чернева, Бойка (2004) Императивно-атрибутивната теория на Лев Петражицки. – Бюлетин „Полиция“, 2004 (18), с. 45-52. Print ISSN 1312-6679. София

Чернева, Бойка (2002) За необходимостта от общотеоретично изследване на юридическото задължение. - Бюлетин „Полиция”, 2002 (11), с. 18-25. Print ISSN 1312-6679. София

Чернева, Бойка (2002) Новата роля на правотворчеството в процеса на хармонизиране на българското законодателство с европейското право. Сб. от Лятна школа за млади учени и университетски преподаватели, 18-29 септември 2000 г. Ред. К. Е. Константинов, Ю. Шрам, В. Фет. София: ГорксПрес, 2002, с. 510-517. ISBN 954-616-103-9. София

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/