Публикации на ас. д-р Илияна Димитрова Димитрова


Димитрова, Илияна (2019) Езиковата картина на света с оглед на чуждоезиковото обучение и интеркултурното възпитание. В: AUT INVENIAM VIAM, AUT FACIAM, Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019, с. 573 - 589. ISBN 978-619-208-188-1

Димитрова, Илияна (2016) Представата за чувството за срам в българската лингвокултура. В: Výuka jihoslovanských jazykoů a literatur v dnešní Evropě III, Brno, Jan Sojnek - Galium, с. 145 – 149, ISBN 978-80-906183-7-4

Димитрова, Илияна (2015) Студът и здравето в българската картина на света. В: Българска реч, година XXI/2015, кн. 2, София, УИ „Св. Кл. Охридски”, 2015, с. 121 – 128. ISSN 1310-733X

Димитрова, Илияна (2015) Бележки към въпроса за колективизма в българската лингвокултура. В: Образът на България и на българите в европейски контекст (литературни, лингвистични, културни, медийни, социополитически проекции). Сборник с доклади от международна интердисциплинарна конференция за студенти и докторанти (03.12.–05.12.2014 г.), БКИ "Дом Витгенщайн", Виена, Австрия. Рецензенти: прод. дфн Живка Златева-Колева, проф. дфн Румяна Станчева; редактори: доц. д-р Светла Черпокова, д-р Мая Падешка, Джордже Кандич, Лара Тарбук, Паскал Лангензипен. София, "Аз Буки”, 2015, с. 43 – 51. ISBN 978-619-7065-07-7

Димитрова, Илияна (2015) Българската картина на света в обучението по български език като чужд (Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”). Велико Търново, 2015, с. 47

Димитрова, Илияна (2014) Какво казва за манталитета на българина семантиката на лексеми с начален елемент само-, свое-, себе-. В: Трети международен конгрес по българистика, 23 – 26 май 2013г., Секция „Български език”, Подсекция „Съвременен български език. Норма, комуникации, менталност”, София, УИ „Св. Кл. Охридски”, с. 116 – 135. ISBN 978-954-07-3857-4

Димитрова, Илияна (2014) Социокултурната компетентност в обучението по български език като втори (чужд) – същност, цели, начини на придобиване. В: Výuka jihoslovanských jazykoů a literature v dnešní Evropě, Brno, Občanské sdružení Porta Balkanica, 2014, с. 413 – 420. ISBN 978-80-904846-7-2

Димитрова, Илияна (2014) Още веднъж към въпроса за колективизма и индивидуализма в културата и езика. Арнаудов сборник, том 8, Русе, ЛЕНИ-АН, 2014, с. 398 – 403. ISBN 978-619-7058-33-8

Димитрова, Илияна (2013) Неволята или някой друг? (Лингвокултурологичен анализ на концепта ‘успех’ в българския език). В: Проблеми на устната комуникация, кн. 9, том 2, Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 295 – 309. ISBN 978-954-524-888-7

Димитрова, Илияна (2013) Българската картина на света в обучението по български език като втори (чужд). Opera Slavica. Slavistické rozhledy. Jazykovědný sesit, Ročník XXIII, 4/2013. Brno, Masarykova univerzita, 2013, с. 128 – 136. ISSN 1211-7676

Димитрова, Илияна (2013) Българската картина на света през погледа на чужденците (изследване на рецепцията на някои български лексеми и фразеологизми). В: Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, „Фабер”, 2013, с. 106 – 113, ISBN 978-954-400-957-1

Димитрова, Илияна (2010) Интеркултурна комуникация при преподаването на българския език като втори. В: Трудове на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, кн.1, том 31, Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 337 - 350. ISSN 0204-6369

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/