Публикации на гл.ас. дн Кинга Моника Вавжиняк


Вавжиняк, Кинга (2017) „Kradzież stulecia w grodzie Kopernika!” – gry terenowe jako materiały dydaktyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2017, s. 335–357.

Вавжиняк, Кинга (2017) Vademecum lektora języka polskiego na Słowacji i w Czechach – pomoce dydaktyczne Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2017, s. 417–427.

Вавжиняк, Кинга (2015) Studia polonistyczne na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie „Postscriptum Polonistyczne” Nr 2015/1 (15), s. 99–104

Вавжиняк, Кинга (2015) Muzyka w przysłowiach kaszubskich "Jazyk a kultúra” 6, č. 23-24/2015, s. 370–375

Вавжиняк, Кинга (2014) Nazwy instrumentów muzycznych w kaszubskiej frazeologii Hudobné motívy vo frazeológii, Bratislava: Univerzita Komenského 2014, s. 337–347

Вавжиняк, Кинга (2014) Polski na A. Część I. Podręcznik języka polskiego dla Słowaków Bratislava: Univerzita Komenského 2014

Вавжиняк, Кинга (2013) Proces kształcenia przyszłych tłumaczy – problemy, perspektywy, propozycje zmian (na przykładzie studiów polonistycznych w Bratysławie) Edukacja Międzykulturowa. Forum Glottodydaktyczne. Materiały z Konferencji Naukowej, red. A. Rabczuk, Warszawa: Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” UW 2013, s. 312–325

Вавжиняк, Кинга (2013) Kašubčina včera a dnes (z jazykového a sociokultúrneho hľadiska Philologica LXXI. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava: Univerzita Komenského 2013, s. 139–151.

Вавжиняк, Кинга (2011) Rozumieć to za mało – jak ćwiczyć i rozwijać język polski u Słowaków? Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego II, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2011, s. 157–175.

Вавжиняк, Кинга (2010) Perspektywy rozwoju „polonistyki” w Bratysławie. Jak kształcić przyszłych tłumaczy? Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2010, s. 147-154.

Вавжиняк, Кинга (2009) Kilka uwag o słowacko-kaszubskim podobieństwie leksykalnym 85. výročie polonistiky na UniverziteKomenského v Bratislave, red. M. Pančíková,Bratislava: Stimul 2009, s. 129–138.

Вавжиняк, Кинга (0) Między szkołą a uniwersytetem. Nauczanie języka polskiego na uniwersytecie BISU w Pekinie

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/