Публикации на ас. Николета Стефчова Пулева


Пулева, Николета (2018) "Граница между правото на зачитане на личния живот по чл. 8 от ЕКПЧ и тежката телесна повреда по чл. 128 от българския НК" Сборник доклади от кръгла маса на тема "Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз", Велико Търново, Фабер, 2018 г., ISBN 978-619-00-0788-3

Пулева, Николета (2018) "Формиране на българското наказателно право след приемане на Търновската конституция от 16.04.1879 г." Сборник доклади от международна кръгла маса 140-годишнината от освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция, Велико Търново, Фабер, 2018 г., ISBN 978-619-00-0816-3

Пулева, Николета (2015) „Как неизпълнението на облигационните задължения се отразява на съществуването на вещното право на строеж“ Сборник от студентска научна сесия на Юридически факултет на ВТУ, тема на сесията „Несъвършенствата в законодателството и предизвикателства пред правоприлагането"

Пулева, Николета (2015) „Способи за реализиране на избирателното право – алтернативата електронно гласуване“; Годишник Бургаски свободен университет Конференция за студентско научно творчество, т. 31, Бургас, 2015, ISSN 1311-221-X

Пулева, Николета (2014) „Наказателноправен режим на България за противодействие на незаконната имиграция“ Сборник от студентска научна сесия на Юридически факултет на ВТУ, тема на сесията „Членство на България в ЕС – предизвикателства пред законодателството", 2014 г.

Пулева, Николета (2014) „Заобикалянето на закона по чл.26, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл.33 от Закона за собствеността“ Годишник на Бургаски свободен университет от Конференця за студентско научно творчество, т. 30, Бургас, 2014 г., ISSN 1311-221-X

Пулева, Николета (2013) „Нормативна основа на медицинските изследвания върху хора и правилата на добра клинична практика“ Сборник от студентска научна сесия на Юридически факултет на ВТУ, тема на сесията „Право и етика“, 2013 г.

Пулева, Николета (0) „Материалноправни и процесуални проблеми на наказателния институт – съкратено съдебно следствие“ Сборник от студентска научна сесия на Юридическия факултет на ВТУ, тема на сесията „Проблеми и тенденции в актуалните законодателни реформи“

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/