Публикации на ас. Христина Валентинова Гергова


Гергова, Христина (2019) Обучението по правоговор на първокласниците роми - същност, значение и трудности Сборник доклади от научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието", Плевен,17-18 април 2019, отговорен редактор доц. д-р Боряна Здравкова, с. 140 - 147, ISBN 978-619-91255-1-9

Гергова, Христина (2018) (2018). Интеркултурна комуникация между учители, ученици и родители като партньори с обща мисия в началното училище, София, сборник с доклади от Международна научна конференция на тема " Педагогическа комуникация: НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ ". Рецензенти: проф. дфн Иванка Мавродиева, проф. д-р Янка Тоцева. Научен редактор: доц. д-р Калина Йочева. Изд. "Фабер", ISBN: 978-619-00-0712-8, с. 234-243

Гергова, Христина (2017) (2017) „МОЯ БЕЛОКРИЛА КНИЖЧИЦЕ – ПЪСТРУШКА” – НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА И ЧЕТЕНЕТО сборник – МОЕТО ПЕДАГОГИЧЕСКО ЕЖЕДНЕВИЕ. ДА ЗАПАЗИМ УСМИВКАТА В УЧИЛИЩЕ, Рецензенти: проф. д-р Емилия Василева, ас. Марияна Косева. из-во „САФО” , ISBN 978-954-784-134-5, с. 221-225

Гергова, Христина (2016) (2016) „ ПО ПЪТЯ КЪМ УСПЕШНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ РАЗЛИЧНИ ЕТНОСИ” сборник с доклади от Национална научно-практическа конференция " Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства" и на сайт, разработен от МОН - https://www.mon.bg/upload/12353/28_SU_Letnitsa.pdf

Гергова, Христина (0) (2018) Интерактивното обучение в начален етап – средство за насърчаване на грамотността при учениците билингви, Велико Търново 2018, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Педагогически факултет, Международна научна конференция на тема: Педагогическото образование – традиции и съвременност

Гергова, Христина (0) Дидактични игри за преодоляване на фонетични интерферентни грешки - ученици роми, първи клас Сборник с доклади от Шеста докторантска научна сесия, Велико Търново, 23.04.2019г.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/