Публикации на ас. Александър Василев Кръстев


Кръстев, Александър (2019) Училищната среда като фактор за приобщаване Електронен сборник от Научно-практическа конференция на тема: „АКТУАЛНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“-Педагогически Колеж-Плевен.

Кръстев, Александър (2019) "Мотивация за неагресивно поведение" Национален институт за образование и приобщаващи политики-София

Кръстев, Александър (2018) "Несъзнателно общуване път към мотивация за учене" Електронен научен сборник-ЧЕТВЪРТА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Аз и другите: Перспективи на общуването“

Кръстев, Александър (2018) ПРИОБЩАВАЩА СРЕДА В ОБУЧЕНИЕТО И МОТИВАЦИЯТА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ Сборник от МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКАТА И ТЕРАПИЯТА НА НАРУШЕНИЯ В РАЗВИТИЕТО” 23-25 Март 2018, НБУ

Кръстев, Александър (2018) ОБЩУВАНЕТО И СОЦИАЛНОТО УЧЕНЕ В ТЕОРИЯТА НА АЛФРЕД БАНДУРА Електронен сборник-ЧЕТВЪРТА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Аз и другите: Перспективи на общуването“ 23-24 март 2018 год.

Кръстев, Александър (2018) НЕСЪЗНАТЕЛНО МОТИВИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТРУДНОСТИТЕ В УЧЕНЕТО Сборник от МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКАТА И ТЕРАПИЯТА НА НАРУШЕНИЯ В РАЗВИТИЕТО” 23-25 Март 2018, НБУ

Кръстев, Александър (2018) Заучаване на мотивация за учене в Детската градина Списание: Предучилищно§Училищно образование

Кръстев, Александър (2018) Несъзнателното учене като път за заучаването на учебна мотивация [Unconscious Learning as a Way for Learning of Studying Motivation] / Списание "Педагогика"

Кръстев, Александър (2018) Приобщаващата среда като мотиватор за учене сред учениците СУ"Св.Климент Охридски"-Сборник юбилейна научна конференция "Научни и практически аспекти на приобщаващото образование".

Кръстев, Александър (2017) "Заучаване на мотивация чрез несъзнателно учене" Диск от МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/