Публикации на ас. Илмира Мирославова Илиева


Илиева, Илмира (2018) Търновската конституция и принципите на наказателния процес. Равенство на гражданите в наказателното производство Сборник доклади от международна кръгла маса: 140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция, ред. кол. Евгений Тонков ... [и др.] Велико Търново: Фабер, 2018, с. 249-262. ISBN: 978-619-00-0816-3 COBISS.BG-ID 1287398628

Илиева, Илмира (2018) Осигуряване на правото на пострадалите от престъпление да получат подкрепа съгласно изискванията на чл. 8 и 9 от Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета Сборник доклади от кръгла маса на тема: Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз, ред. кол. Янка Тянкова ... [и др.]. Велико Търново: Фабер, 2018, с. 167-178. ISBN: 978-619-00-0788-3 COBISS.BG-ID 1286608356

Илиева, Илмира (2018) Конституционни основи на военното правосъдие в българската държава De jure, No 2, 2018, с. 264-274. ISSN (Print): 1314-2593, ISSN (Online): 2367-8410, COBISS.BG-ID 1234383332

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/