Публикации на доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова


Дошкова-Тодорова, Юлиана (2018) Технологии в помощ на студентите с нарушено зрение, изучаващи математика и информатика Педагогически алманах

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2017) Обучението по уеб дизайн като част от висшето образование – мотивация, практика, проблеми Педагогически алманах 2017, Том 26, Брой 2

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2016) Triangle Dissections and Addition Chains Utilitas Math. 101 (2016), 179-188

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2015) Анализ на семантични технологии за математически текстове Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2014) Ръководство по уеб дизайн (1 част – HTML) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2014) MathML в информационната система за комбинаторни обекти DBCobj Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2013) New Values for Cut Set Catalan Numbers Utilitas Math. 92(2013), 291-293.

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2012) Computer Methods and New Values for Cut Set Catalan Numbers International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2012

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2012) Някои идеи за приложение на информационните технологии при усвояване на математическите понятия от деца на 6-7. годишна възраст Юбилейна международна университетска конференция, ВТУ и СУ, 18-19 май 2012 г.

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2011) Social - Oriented Applications of the Folklore Heritage for the Needs of the Non-formal Learning and Cultural Tourisms сборник с доклади, International Conference “Digital Preservation and Presentation of Cultural Scientific Heritage”

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2010) Новите технологии за математически Web сайтове сборник с доклади

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2009) Educational Mathematical Internet Games for Pupils of Preschool and Primary School Age MASSEE International Congress on Mathematics MICOM 2009, Ohrid, 16 – 20 September, 2009, pp. 71-77, ISBN 978-9989-646-40-9

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2009) Semantic descriptions of games in mathematical educational sites for children of preschool and primary school age Научна конференция „25 години Педагогически факултет”, 6-7 ноември 2009, 435-439.

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2008) Точки в мрежа с условия за минималност Издателство на ВТУ

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2008) Теория на езиците за програмиране изд. Фабер, II допълнено издание

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2008) Стандарти и валидиране на данни с XML Научно-практическа конференция „България в Европейския съюз: Първи резултати”, 30-31.05.2008 г.

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2007) Българските портали и електронната търговия Юбилейна научно-практическа конференция „България в Европейския съюз: Първи стъпки”, 25-27.05.2007 г., 477-483

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2006) New Results about Minimum Number of Lattice Points, when the Condition for the Midpoints of the Connecting Segments Are Given International Conference Pioneers of Bulgarian Mathematics, Sofia University St Kliment Ohridski, July 8-10, 2006, Sofia, 39-40

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2006) Планиране на е-търговия и критерии за готовност Научно-приложна конференция “Математика, информатика и компютърни науки”, 12-13.05.2006 г., Велико Търново, 152-154

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2006) Въпроси за минимален брой точки в мрежа при поставени условия за точките върху свързващите отсечки Научно-приложна конференция “Математика, Информатика и компютърни науки”, 12-13.05.2006 г., Велико Търново, 65-68

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2005) Triangle Dissections of Convex Polygons Utilitas Math. 68 (2005), 255-269

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2004) A Minimum Number of Lattice Points When the Conditions for the Connecting Segments Are Given Internatonal Scientific Conference UNITECH’04, 18-19 November 2004, Gabrovo, III-526-529

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2004) Трудности пред електронния бизнес в Европа Международна научно-практическа конференция “Национална идентичност и евроинтеграция”, 7 юни 2004, 300-306

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2004) Теория на езиците за програмиране издателство “Фабер”

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2003) Solution and new combinatorial problems concerning lattice points ANALELE ATIC-2002, Vol. I(II), Chisinau, Evrica-2003, 118-133

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2003) Some new results on cut set Catalan numbers Utilitas Math. 64 (2003), 159-166

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2002) Интерпретации на въпроси от дискретната математика чрез дървета Трудове на ВТУ, Педагогически факултет (Математика и иИнформатика) Том 8, Книга 4(2002), 97-137

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2001) Някои аспекти и основни принципи в обучението по HTML Четвърта научна конференция “Интернет – среда за нови технологии” – В.Търново 10-13 октомври 2001 г., 343-352

Дошкова-Тодорова, Юлиана (2000) Защитени ли сме в Интернет? Трета научна конференция "Интернет – среда за нови технологии" – В.Търново 11-14 октомври 2000 г., том 6, 56-62

Дошкова-Тодорова, Юлиана (1998) Разлагания на многоъгълник на триъгълници Трудове на ВТУ, Факултет Математика и Информатика Том 1, Книга 1(1998), 40-54

Дошкова-Тодорова, Юлиана (1998) Cut set Catalan numbers Congr. Numer. 130(1998), 133-139

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/