Публикации на доц. д-р Симеон Атанасов Симеонов


Симеонов, Симеон (2018) Великата Френска, Великата Октомврийска или революцията като начин на употреба. [Сто] 100 години Октомврийска революция - реалности и историческа памет : Доклади от международна конференция, 10 и 11 ноември 2017 г., ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" / Съст. Татяна Астарджиева.- В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 71-85. ISBN 978-619-208-164-5

Симеонов, Симеон (2018) Прочит на кодовете. (Емануил Емануилов. Истината за Освободителната война пред съда на Клио. Изд. „Ивис“, В. Търново, 2017). К - Вестник за критика, дебати и културни удоволствия, (София, Фондация „Пространство Култура”) № 6, 9 ноем. 2018, с. 4. ISSN 2603-4441 COBISS.BG-ID 1287000292

Симеонов, Симеон (2018) Балканците или идентичността на модерните обречени. Журнал за исторически и археологически изследвания. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2018, № 2, с. 170-188. ISSN 1314-748X COBISS.BG-ID 1249617380

Симеонов, Симеон (2016) Голямата война или как господин Нобел взриви господин Ван Гог (историко-културологичен поглед по Ницше). Сто години от началото на Първата световна война : Сборник доклади от юбилейната кръгла маса, 27 ноември 2014 / Съст. и ред. Силвия Александрова. – В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2016, с. 71-97. [Електронен ресурс 1 оптичен диск (CD-ROM)] ISBN 978-619-208-053-2 COBISS.BG-ID 1279832804

Симеонов, Симеон (2016) САЩ, 1865: Робството е мъртво! Да живее робството! (още за отношението „господар - роб” в модерната култура на Запада). - Мултикултурният човек : Сборник в чест на проф. дин Камен Гаренов (отец Петър Гарена). Т. 1. – София : Гутенберг, 2016, с. 214-237. ISBN 978-619-176-079-4 COBISS.BG-ID 1554435284

Симеонов, Симеон (2015) Валентин Спиридонов. България и Германия в Ново и Най-ново време (Исторически паралели). Българистика Bulgarica (Информационен бюлетин на Българска академия на науките – Централна библиотека, Съвет за чуждестранна българистика), София, Издателство на БАН “Проф. Марин Дринов”, кн. 31, 2015, с. 124-126, ISSN 1311-8544 COBISS.BG-ID 1121388004 Сигнатура А ПИ 981/2015

Симеонов, Симеон (2014) Английският XVII в.: пуританите и духът на... абсолютизма. Европа между революции и реформи : Юбилеен сборник в чест на проф. дин Христо Глушков : Изследвания по случай 70 години от рождението му / [ред. и състав. Валентин Спиридонов, Симеон Симеонов]. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014, с. 207-223. ISBN 978-954-524-969-3 COBISS.BG-ID 1268453348

Симеонов, Симеон (2013) Паралели на Просвещението : "История Славянобългарска" на Паисий Хилендарски срещу "Здравият разум" на Томас Пейн. "История славянобългарска" и духовният живот през 30-40 -те години на XIX век : Паисиада (1762 – 2012) : Юбилеен сборник / Състав. Иван Радев. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 68-80. ISBN 978-954-524-900-6 COBISS.BG-ID 1260107748 Също и в: [Петдесет] 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963 – 2013 : Юбилейна международна научна конференция. Секция Исторически факултет. – В. Търново : Унв. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2015, с. 103-116. [Електронен ресурс 1 оптичен диск (CD-ROM)] ISBN 978-619-208-002-0 COBISS.BG-ID 1274198756

Симеонов, Симеон (2013) Русия, Европа и българското Съединение: „изненадите” в нова ретроспектива. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. 6. Научна конференция, 28 октомври 2011 г. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 297-310. [Електронен ресурс 1 оптичен диск (CD-ROM)] ISBN 978-954-524-930-3 COBISS.BG-ID 1265734372

Симеонов, Симеон (2012) Александър I Български – „употребеният” княз. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. 5. Научна конференция, 27 октомври 2010 г. в чест на 70-годишнината на доц. д-р Владимир Попов – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012, с. 358-383. ISBN 978-954-524-844-3 COBISS.BG-ID 1267158500

Симеонов, Симеон (2012) Един български проект за Македония от 1907 г. България и Балканите в сферата на европейските влияния през XIX – XXI век : Сборник статии. Международна научна конференция, В. Търново 11 – 13 ноември 2011 / Състав. Радослав Мишев, Стефан Анчев, Симеон Симеонов. – В. Търново : ИВИС, 2012, с. 93-108. ISBN 978-954-2968-46-7 COBISS.BG-ID 1263571172

Симеонов, Симеон (2012) Европа и българската перспектива в Ново време. В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012. – 205 с. ISBN 978-954-524-833-7 COBISS.BG-ID 1245520868

Симеонов, Симеон (2011) Италия след Берлинския конгрес: проблеми на външнополитическата идентичност. България, българите и Европа – мит, история, съвремие : Научна конференция. Т. 4. / Отг. ред. Иван Лазаров; Ред. Надежда Христова, Момчил Младенов. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2011, с. 560-570. ISBN 978-954-524-776-7 COBISS.BG-ID 1267155172

Симеонов, Симеон (2011) Русия и парадоксите на българския конституционализъм. Модерният историк 2 : Юбилеен сборник в чест на проф. дин Андрей Пантев. Изследвания по случай 70 години от рождението му. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2011, с. 145-160. ISBN 978-954-524-774-3 COBISS.BG-ID 1237958884

Симеонов, Симеон (2009) Димо Кьорчев за българската перспектива след Акта на Независимостта от 22.09.1908 г. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. 3. Научна конференция 31 октомври 2008 / Ред. колегия Димитър Димитров. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2009, с. 312-318. ISBN 978-954-524-713-2 COBISS.BG-ID 1267151076

Симеонов, Симеон (2009) Македония в италианската политика за балкански пробив (февруари – март 1888). Европа между Средновековието и съвременността : Юбилеен сборник в чест на проф. дин Радослав Мишев : Изследвания по случай 60 години от рождението му / Състав., ред. Валентин Спиридонов, Симеон Симеонов. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2009, с. 221-235. ISBN 978-954-524-675-3 COBISS.BG-ID 1230316004

Симеонов, Симеон (2008) Българите и българското освобождение в италианската консулска кореспонденция. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. 2. Научна конференция 31 октомври 2007 / Ред. колегия Димитър Димитров. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2008, с. 102-114. ISBN 978-954-524-660-9 COBISS.BG-ID 1228475620

Симеонов, Симеон (2008) Италия и българската криза 1885 – 1888. В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2008. – 258 с. ISBN 978-954-524-626-5 COBISS.BG-ID 1228201188

Симеонов, Симеон (2007) Обединена Италия и Европа – проблеми на началната интеграция (1871 – 1878). България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. 1. Научна конференция, 1 ноември 2006 / Отг. ред. Стела Дерменджиева. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2007, с. 352-361. ISBN 978-954-524-586-2 COBISS.BG-ID 1228475620

Симеонов, Симеон (2007) Съединението на Северна и Южна България в политиката на Италия (1885 – 1886). Дриновски сборник. Т. 1. - Харков – София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2007, с. 138-148. ISBN 978-954-322-186-8 COBISS.BG-ID 1231340260

Симеонов, Симеон (2006) Италия, Европа и Берлинския конгрес. Епохи, 2006, № 3–4, с. 33-55. ISSN 1310-2141 COBISS.BG-ID 1120927204 Сигнатура Ск А 23367/2006

Симеонов, Симеон (2005) Италиански аспекти на Втората Средиземноморска антанта (декември 1887). Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука : Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ / Отг. ред. Стела Дерменджиева. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 136-150. ISBN 954-524-453-4 COBISS.BG-ID 1043815652

Симеонов, Симеон (2005) Националното обединение в политическите текстове на Димо Кьорчев (1909 – 1919). Димо Кьорчев. Между литературата и политиката : Изследвания. Архив. Оценки / Ред. колегия Иван Радев, Антония Велкова-Гайдаржиева, Николай Димитров. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 109-119. ISBN 954-524-450-Х COBISS.BG-ID 1043847140

Симеонов, Симеон (2004) Стефан Стамболов в балканската политика на Италия (1887 – 1888). Света гора. Алманах за литература и изкуство (В. Търново), 2004, № 5 („Д“), с. 173-180. ISSN: 1311-0209 COBISS.BG-ID 1121150692 Сигнатура Ск А 23869/2004

Симеонов, Симеон (2003) Някои аспекти на италианската политика в България (1880 – 1885). Известия на Исторически музей - Кюстендил, 7, [зa 2002], 2003, с. 131-138. ISSN: 0861-4342 COBISS.BG-ID 1121306340 Сигнатура Ск А 22909/2003

Симеонов, Симеон (1999) Мисията на Франческо Криспи в Европа през есента на 1877 г. Епохи, 1999, № 1–2, с. 61-83. ISSN: 1310-2141 COBISS.BG-ID 1120927204 Сигнатура Ск А 23367/1999

Симеонов, Симеон (1996) Италия и българското Съединение. Епохи, 1996, № 3, с. 83-97. ISSN: 1310-2141 COBISS.BG-ID 1120927204 Сигнатура Ск А 23367/1996

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/