Публикации на гл.ас. д-р Даринка Христова Костадинова


Костадинова, Даринка (2019) Защо е необходима професионалната подкрепа за професионалната адаптация на младия учител Сборник - Научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието". ISBN 978-619-9155-9

Костадинова, Даринка (2019) Проследяване на реултатите от предучилищното образование Организация и управление на предучилищното образование; РААБЕ България ООД; ISSN: 2534-8647

Костадинова, Даринка (2018) Полезна книжка за родители. Наръчник за родители на деца в детската градина. Костадинова, Даринка. Полезна книжка за родители. – Сдружение Нов Път, (рецензент: проф. д-р Венка Кутева), 2018: 16, първо издание, ISBN 978-619-7479-00-3

Костадинова, Даринка (2018) Preconditons for successful mentoring in the course of training teachers and introducing them to the profession/ - International Journal KNOWLEDGE, Institute of Knowledge Management, Scientific Papers Vol.26.2, Education , Skopje, p. 487-493, ISSN 2545-4439 [Инд./Реф. в: EBSCO Publishing]

Костадинова, Даринка (2018) Induction into the teaching profession from the point of view of beginning teachers/ - International Journal KNOWLEDGE, Institute of Knowledge Management, Scientific Papers Vol.26.2, Education , Skopje, p. 527-533 , ISSN 2545-4439 [Инд./Реф. в: EBSCO Publishing]

Костадинова, Даринка (2018) Организиране на храненето в детската градина – правила, инструкции, заповеди София - РААБЕ България ЕООД, 2017: 172, ISBN 978-619-7315-22-6.

Костадинова, Даринка (2018) Сommunication aspects of mentorship in the system of preschool and school education/ - International Journal KNOWLEDGE, Institute of Knowledge Management, Scientific Papers Vol.28.3, Education , Skopje, p. 903-908, ISSN 2545-4439 [Инд./Реф. в: EBSCO Publishing]

Костадинова, Даринка (2018) What do beginning teachers need for effective induction and retention in the teaching profession?/ - International Journal KNOWLEDGE, Institute of Knowledge Management, Scientific Papers Vol.28.3, Education , Skopje, p. 761-766, ISSN 2545-4439 [Инд./Реф. в: EBSCO Publishing]

Костадинова, Даринка (2017) Самооценяване и управление на качеството – детска градина. София - РААБЕ България ЕООД, 303, първо издание, ISBN 978-619-7315-12-7

Костадинова, Даринка (2017) Съдържателни аспекти и ролеви позиции на учителя – наставник в детската градина за ефективно практическо обучение на бъдещите учители - В: Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, с. 105-132 , ISBN 978-619-208-140-9

Костадинова, Даринка (2015) Предучилищно образование. Глава пета, Закон за предучилищното и училищно образование – нормативен текст и насоки за прилагане. РААБЕ България ЕООД.(стр. 223 - 248) ISBN 978-954-9619-96-6.

Костадинова, Даринка (2015) Професионалната квалификация на учителите за устойчиво развитие на детската градина Годишник на Висше училище по миниджмънт, том. 8. Единадесета международна конференция "Образованието - фактор за икономически растеж и развитие на човешкия капитал" стр. 191 - 202

Костадинова, Даринка (2015) Учителският професионализъм и празниците в детската градина [Teachers’ Professionalism and the Celebrations in the Kindergarten] Педагогика, година LXXXVII, книжка 7, стр. 932-942

Костадинова, Даринка (2014) Контролната дейност поредицата „Документация за детската градина“, РААБЕ – България,. София

Костадинова, Даринка (2013) Документация CD с авторски документи от поредицата „От практиката на директора… /в съавторство/; раздел „Документи – детска градина“; РААБЕ – България; София Поредицата „От практиката на директора". РААБЕ – България. София

Костадинова, Даринка (2012) Измерения на професионалната самооценка на педагогическите специалисти в детската градина Сборник от областна научно-практическа конференция "детската градина - отговорност за бъдещето". Враца. стр. 57-69

Костадинова, Даринка (2009) Възможности за повишаване на професионалните компетенции на учителите. Сборник. Международна научно-практическа конференция „Съвременни тенденции в предучилищнотo възпитание“. Сандански. (стр.428-434). ISBN 978-954-395-017-1

Костадинова, Даринка (2006) Укрепване на речевите възможности на децата – предпоставка за активизиране на социалната адаптивност за училище Сборник; Национална научно-практическа конференция по предучилищно възпитание „Заедно за изграждането на един свят, който децата ни заслужават“, Русе 14-16.06.2006 г..(стр. 208 - 212).

Костадинова, Даринка (2004) Организация на педагогическото взаимодействие в детската градина за интеграция на децата от етническите малцинства. Сборник. „Ролята на помощника на учителя за интеркуртурното образование на ромските деца“ . ИКУТУС ПРИНТ ООДСофия.(стр. 14 - 22). ISBN 954-9417-02-6

Костадинова, Даринка (1995) Отново за актуалния проблем: взаимодействие “детска градина – семейство“ Сборник. Национален семинар по предучилищно възпитание „Хуманност и хармоничност на педагогическото взаимодействие“. Министерство на образованието, науката и технологиите, София. (стр. 83 - 93).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/