Публикации на гл.ас. д-р Манол Николов Манолов


Манолов, Манол (2020) Психопатология на Мъртвия Аз, художници, том 1 Балканида ЕООД, ISBN: 978-619-91480-6-8, печат гр. Пловдив

Манолов, Манол (2019) Автодискриминацията Велико Търново, Издателство ИВИС, ISBN 978-619-205-112-9, COBISS.BG-ID: 1288492516

Манолов, Манол (2019) INFLUENCE OF CATEGORIES OF MODERNITY IN THE CONSCIOUSNESS OF YOUNG PEOPLE BETWEEN 20 AND 25 YEARS REALIZAREA DE SINE - - INTERPRETĂRI PSIHOLOGICE ȘI EDUCATIVE, vol. 1, Editura Ars Longa, Colecția Academica,Romania, 31-39, ISBN: 978-9731-483-153, Published in Romania

Манолов, Манол (2019) Influence of Categories of Modernity in the Consciousness of Young People Psychology, 10, 1077-1094, Scientific Research Publishing Inc., ISSN Online: 2152-7199, ISSN Print: 2152-7180 DOI: 10.4236/https://doi.org/10.4236/psych.2019.108070

Манолов, Манол (2019) ON THE PROBLEM OF HUMAN CONSCIOUSNESS: FROM FACTS TO THEORETICAL SPECULATIONS Библиотека "Диоген", 27(1). УИ "Св.св. Кирил и Методий", COBISS.BG-ID - 1225567716, ISSN: 2367-9549 (Online), ISSN: 1314-2763 (Print), стр. 48-62

Манолов, Манол (2019) Social Inheritance in the Context of Psychology Open Journal of Social Sciences, 7, 50-59. https://doi.org/10.4236/jss.2019.77005, ISSN Online: 2327-5960, ISSN Print: 2327-5952

Манолов, Манол (2019) Многото лица на Аз-а (Образ за себе си в съвременната реалност) Колбис, София, ISBN: 978-619-7284-30-0, COBISS.BG-ID - 1293123300

Манолов, Манол (2019) Синдром на мъртвия Аз и на неизградената идентичност. Синдромът на Ван Гог; Автотомията. В "Психопатология Казуси", трета част. Част от авторския колектив. Издателство Лакс бук - гр. Пловдив - 2019. ISBN 978-619-189-126-9, стр. 1101 - 1107

Манолов, Манол (2019) The Role of Bulgarian Proverbs in the Modern Family Manolov, M., Stoyanov, I. and Georgieva, Z. (2019) The Role of Bulgarian Proverbs in the Modern Family. Open Journal of Social Sciences , 7, 300-317. https://doi.org/10.4236/jss.2019.712022

Манолов, Манол (2018) Интеракционни модели за редуциране на социалната изолация на нестандартни групи Велико Търново, COBISS.BG-ID - 1560486868

Манолов, Манол (2018) Прецизиране на понятието автодискриминация. Поведенчески щрихи в „Записки по българските въстания“ Сборник научни доклади. Седма международна научна конференция "Образование, наука, иновации"(ESI 2017) на Европейски Политехнически Университет, гр. Перник 09-10.06.2017 г., ISSN 1314-5711

Манолов, Манол (2018) Субективната представа за себе си в контекста на социалното равенство/неравенство МОРАЛ И ЕТИКА НА РАВЕНСТВОТО И НЕРАВЕНСТВОТО В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО, Авангард прима, София, стр. 352-372, ISBN 978-619-239-001-3, COBISS.BG-ID 1287309028

Манолов, Манол (2018) Метаморфоза на жизнения смисъл при дисоцииране от субективното му преживяване – житейски смисъл в инверсия Библиотека "Диоген", том 26, брой 1, ISBN: 978-619-208-153-9, стр. 93-107, COBISS.BG-ID 1288394724

Манолов, Манол (2018) Психология на родителските стилове в полето на жизнения смисъл Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-151-5, COBISS.BG-ID 1285541860

Манолов, Манол (2018) Позиционирование автодискриминации в контексте социальной психологии Образовање и квалитет живота у условима транзиције, Србија Университет Приштины, философский факультет, ISBN 978-86-6349-084-0. Стр. 422-447, COBISS.SR-ID 261395724

Манолов, Манол (2017) РЕГУЛАЦИЯ НА ЕМОЦИИТЕ СПРЯМО ЛИЦЕ В УСЛОВИЯ НА СОЦИАЛНА ИЗОЛАЦИЯ В ЗАВИСИМОСТ ОТ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯТА International Journal Knowledge, ISSN 1857-923, Global Impact and Quality factor 1,023, pp. 787-792, Institute of Knowledge Management, Skopje, Macedonia

Манолов, Манол (2017) Oценка за начина на ползване на онлайн социалните мрежи от позицията аз – моите приятели Велико Търново, Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян... ISBN 978-619-208-105-8, стр. 40-47, COBISS.BG-ID1283367140

Манолов, Манол (2017) Автодискриминацията като конструкт на интраперсонален конфликт във възприятието аз-другия в българска извадка Велико Търново, Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян... ISBN 978-619-208-105-8, стр. 33-39, COBISS.BG-ID 1283367140

Манолов, Манол (2016) Reality and self-detachment after long time spent on social Networking in relation to meaning in life INTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE, Scientific papers, vol. 14.1., ISSN 1857-92, pp. 423-428, Institute of Knowledge Management, Skopje, Macedonia

Манолов, Манол (2016) Социални норми, перцепция и формиране на атитюди при българите ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИАЛНА ПРАКТИКА, XV Международна научна конференция, Варненски свободен университет, Университетско издателство, ISSN 1314–0507, стр. 217-228, COBISS.BG-ID 1249054180

Манолов, Манол (2016) Представи за реален, идеален и очакван Аз и връзка с жизнения смисъл и дереализацията INTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE, Scientific papers, vol. 15.1., ISSN 1857-92, стр. 371-378, Institute of Knowledge Management, Skopje, Macedonia

Манолов, Манол (2015) Резултати от проведена превантивна програма "Ние Различните" в гр. Пловдив Закрила и подкрепа на малолетни и непълнолетни деца - жертва на насилие : трета национална научно-практическа конференция, 01-03.07.2015 г., Асеновград : сборник доклади. Асеновград, Виктори-ПР, 2015, ISBN 978-619-7014-18-1, COBISS.BG-ID 1274758628

Манолов, Манол (0) МОДЕЛ ЗА СИТУАТИВНА РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ НА СУБЕКТИВНИТЕ ПРЕЖИВЯВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ „ПОТОКА НА СЪЗНАНИЕТО“ С ЦЕЛ РЕДУЦИРАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИЗОЛАЦИЯ ПРИ НЕСТАНДАРТНИ ГРУПИ Национална школа за докторанти и млади изследователи в областта на социалните науки „Подходи и методи на изследване в обществените науки – емпирични илюстрации"

Манолов, Манол (0) Nonlinearity in literature and its applied aspect in social psychological researches related with social norms The VIIth Conference of the European Society for the Study of Symbolic Interaction, Topola, Bulgaria, 2016, 4-8 July

Манолов, Манол (0) Адаптиране на инструмент за изследване на нагласите за норма по проблеми на отклоняващото се поведение Втора международна студентска научна конференция „Превенция и рехабилитация на детското психично здраве“, 23-24.04.2016 г., гр. Велико Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/