Публикации на гл.ас. д-р Светлана Петкова Ангелова


Ангелова, Светлана (2017) With reference to a correlation “mental health – tolerance” in preschoolers In: Конференције „Васпитач у 21. Веку – Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања“.

Ангелова, Светлана (2017) An ecological approach to the formation of preschoolers' tolerance towards the nature (following the example of educational field “Environmental world”) In: Конференције „Васпитач у 21. Веку – Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања“.

Ангелова, Светлана (2017) Natural Science Knowledge "Animal diversity" in the field of professional competencies of future primary teachers In: Seventh International Conference “Modern Trends in Science” FMNS-2017

Ангелова, Светлана (2017) Актуални принципи, подходи и политики за изучаване на здравето "Pedagogy"

Ангелова, Светлана (2017) The mental health of primary school pupils in the focus of the future teacher‘s professional competencies Academic Journal "Psychology research"

Ангелова, Светлана (2017) Концепция за детско здраве в началното училище В: Юбилеен сборник "Детето и педагогиката"

Ангелова, Светлана (2017) Здравно-образователната подготовка на студенти педагози през призмата на синергетичния подход Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Ангелова, Светлана (2017) Компетентностно-базирана програма за формиране здравословен стил на живот на учениците от началното училище "Pedagogy", 89 (6), 759-771.

Ангелова, Светлана (2016) Някои аспекти на интеграция на технологиите в природонаучната подготовка на бъдещите начални учители Academic Journal “Management and Education”, Burgas: Prof. Dr. Assen Zlatarov” University, XII (3) 85-90. ISSN 13126121

Ангелова, Светлана (2016) Моделирането като изследователска задача в аспекта качество на обучението по дисциплината „Училищен курс Човек – природа“ В Сб. „Педагогическото образование – традиции и съвременност“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. ISBN: 978-7281-01-9

Ангелова, Светлана (2016) Качеството на природонаучната подготовка на бъдещи начални учители през призмата на SWOT-анализа Academic Journal “Management and Education”, Burgas: Prof. Dr. Assen Zlatarov” University, XII (3) 78-84. ISSN 13126121

Ангелова, Светлана (2016) Нормативно осигуряване на здравното образование в училище – възможности и перспективи Science and technologies, The Union of Scientists – Stara Zagora, VI (8), 21-27. ISSN 13126121

Ангелова, Светлана (2015) Проект-базираното обучение – контекстът за формиране на мотивация за учене по природни науки Списание на Софийския университет за образователни изследвания. София: Университетски център за електронно обучение, 1, 27-49. ISSN 1314-8753

Ангелова, Светлана (2015) Аспектите на релацията „цел – средство – резултат“ в обучението на бъдещите учители В: Сб. „Педагогическото образование – традиции и съвременност“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, В „Педагогическото образование – традиции и съвременност“, Р. Христова-Коцева (ред). Велико Търново: „I & B“, 2015, 1-8. [CD]. ISBN: 978-7281-01-9

Ангелова, Светлана (2015) Interactive methods to support children with learning difficulties Academic Journal "Psychological research", 18 (2), 187-194. ISSN 1311-4700 (Print); ISSN 2367-4563 (Online)

Ангелова, Светлана (2015) Изследване влиянието на проект-базираното обучение върху мотивацията за учене по природни науки В: Сб. "Резюмета на доклади и научни съобщения, 46-та Национална конференция по химия с международно участие: Изграждане на конструктивистка учебна среда и възраждане на химичния експеримент в училище, София: Фонд “Научни изследвания”, СУ „Св. Климент Охридски“, 33.

Ангелова, Светлана (2015) Проект-базираното обучение и постиженията на учениците по природни науки В: Сб. "Резюмета на доклади и научни съобщения, 46-та Национална конференция по химия с международно участие: Изграждане на конструктивистка учебна среда и възраждане на химичния експеримент в училище, София: Фонд “Научни изследвания”, СУ „Св. Климент Охридски“, 32.

Ангелова, Светлана (2014) Emotional intelligence in the context of the “teacher” profession Academic Journal "Psychological research", 2014, 17 (2), 187-194. ISSN 1311-4700 (Print); ISSN 2367-4563 (Online).

Ангелова, Светлана (2014) Модерната ИКТ среда – контекст за формиране на ключови компетентности по природни науки В: Сб. Докторантски изследвания в отговор на съвременните предизвикателства пред педагогическата теория и практика – Сборник научни доклади, Докторантски научен семинар, 30-36. ISBN: 978-619-194-002-8

Ангелова, Светлана (2014) ИКТ в полето на моделирането – някои аспекти на интеграция в обучението по биология Science and technologies, ІV (8), 91-94. ISSN 13126121

Ангелова, Светлана (2014) Професионалните компетентности на учителя и предизвикателството „резултати от обучението по природни науки“ В: Сб."Научни трудове на Русенския Университет", 53 (6.2), 192-196. ISSN: 1311-3321.

Ангелова, Светлана (2013) Practical Application Aspect of Professional Competences of Future Teachers Proceedings of the International Scientific Conference FMNS, I. Mirchev (Ed.). Blagoevgrad: South-West University “Neofit Rilski”, 4, 145-150. ISSN 1314-0272.

Ангелова, Светлана (2013) Учебная задача в области подготовки студентов педагогических специальностей в Республике Болгарии В Сб."Материалы XII Международной научно-практической конференции" А. Долматова (ред). Теоретические и методологические проблемы современного образования. Москва: Институт стратегических исследований, 18-21. ISSN: 978-5-91891-332-1.

Ангелова, Светлана (2013) Possibilities for Skills Forming by Biological Education Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, 22, 388-404. ISSN 0861-9255

Ангелова, Светлана (2013) Разбирането като концептуална основа при формиране на уменията – резултати от едно изследване Science and technologies, 3 (8), 81-85. ISSN 13126121

Ангелова, Светлана (2012) Хоспетирането като приложно поле на Методиката на обучение по биология, при подготовката на студенти от педагогически специалности В: Сб. Материали на V-та Национална конференция по биологично образование – „Биологичното образование – фактор на устойчивото развитие”, 1-6. Доклади и научни съобщения, [DVD].

Ангелова, Светлана (2012) Модел за формиране на умения в контекста на разбирането като мисловна дейност". Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“, научна специалност 1.3. „Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по биология), СУ „Св. Климент Охридски“

Ангелова, Светлана (2012) Специфика на учебната задача в интегративното поле на когнитивни и афективни умения Science and technologies, 2 (8), 92-96.ISSN 13126121

Ангелова, Светлана (2008) Мотивацията на студентите – "инструмент" за управление на качеството, Първа част – Мотивацията на студентите – индикатор за качество на обучението "Биология, екология и биотехнология", 1, 31-42. ISSN 1310 - 2699

Ангелова, Светлана (2008) Мотивацията на студентите – инструмент за управление на качеството, Втора част – Мотивацията на студентите – ориентир за корекционни въздействия "Биология, екология и биотехнология", 2, 8-23. ISSN 1310 - 2699

Ангелова, Светлана (2008) Модел за управление формирането на система когнитивни и афективни умения в обучението по биология В: Сб. "Между традицията и новите реалности", 120 години Университетска педагогика, София: Св. Климент Охридски, 534-542.

Ангелова, Светлана (2007) Типове задачи за формиране на умения, в контекста на разбирането като мисловна дейност "Биология, екология и биотехнология", 6, 24-38. ISSN 1310 - 2699

Ангелова, Светлана (2007) Разбирането и Дейностната теория при формиране на умения по „Биология и здравно образование” (раздел „Вируси”) "Биология, екология и биотехнология", 4, 35-43. ISSN 1310 - 2699

Ангелова, Светлана (2005) Някои аспекти за оценка на учебното съдържание в алтернативните учебници по „Биология и здравно образование” – 9 клас "Биология, екология и биотехнология", 1, 27-33 ISSN 1310 - 2699

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/