Публикации на гл.ас. д-р Светлана Петкова Ангелова


Ангелова, Светлана (2017) Компетентностно-базирана програма за формиране здравословен стил на живот на учениците от началното училище "Педагогика", Национално издателство за образование и наука "Аз-буки"

Ангелова, Светлана (2016) Някои аспекти на интеграция на технологиите в природонаучната подготовка на бъдещите начални учители Academic Journal “Management and Education”, Burgas: Prof. Dr. Assen Zlatarov” University, XII (3) 85-90. ISSN 13126121

Ангелова, Светлана (2016) Моделирането като изследователска задача в аспекта качество на обучението по дисциплината „Училищен курс Човек – природа“ В Сб. „Педагогическото образование – традиции и съвременност“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. ISBN: 978-7281-01-9

Ангелова, Светлана (2016) Качеството на природонаучната подготовка на бъдещи начални учители през призмата на SWOT-анализа Academic Journal “Management and Education”, Burgas: Prof. Dr. Assen Zlatarov” University, XII (3) 78-84. ISSN 13126121

Ангелова, Светлана (2016) Нормативно осигуряване на здравното образование в училище – възможности и перспективи Science and technologies, The Union of Scientists – Stara Zagora, VI (8), 21-27. ISSN 13126121

Ангелова, Светлана (2015) Проект-базираното обучение – контекстът за формиране на мотивация за учене по природни науки Списание на Софийския университет за образователни изследвания. София: Университетски център за електронно обучение, 1, 27-49. ISSN 1314-8753

Ангелова, Светлана (2015) Аспектите на релацията „цел – средство – резултат“ в обучението на бъдещите учители В: Сб. „Педагогическото образование – традиции и съвременност“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, В „Педагогическото образование – традиции и съвременност“, Р. Христова-Коцева (ред). Велико Търново: „Ай енд Би“, 2015, 1-8. [CD]. ISBN: 978-7281-01-9

Ангелова, Светлана (2015) Interactive methods to support children with learning difficulties Psychological research, Sofia: “Marin Drinov”, 18 (2), 187-194 [In Bulgarian]. ISSN 1311-4700 (Print); ISSN 2367-4563 (Online)

Ангелова, Светлана (2015) Изследване влиянието на проект-базираното обучение върху мотивацията за учене по природни науки В: Сб. "Резюмета на доклади и научни съобщения, 46-та Национална конференция по химия с международно участие: Изграждане на конструктивистка учебна среда и възраждане на химичния експеримент в училище, София: Фонд “Научни изследвания”, СУ „Св. Климент Охридски“, 33.

Ангелова, Светлана (2015) Проект-базираното обучение и постиженията на учениците по природни науки В: Сб. "Резюмета на доклади и научни съобщения, 46-та Национална конференция по химия с международно участие: Изграждане на конструктивистка учебна среда и възраждане на химичния експеримент в училище, София: Фонд “Научни изследвания”, СУ „Св. Климент Охридски“, 32.

Ангелова, Светлана (2014) Emotional intelligence in the context of the “teacher” profession Psychological research, Sofia: “Marin Drinov”, 2014, 17 (2), 187-194. ISSN 1311-4700 (Print); ISSN 2367-4563 (Online) [In Bulgarian].

Ангелова, Светлана (2014) Модерната ИКТ среда – контекст за формиране на ключови компетентности по природни науки В: Сб. Докторантски изследвания в отговор на съвременните предизвикателства пред педагогическата теория и практика – Сборник научни доклади, Докторантски научен семинар, 30-36. ISBN: 978-619-194-002-8

Ангелова, Светлана (2014) ИКТ в полето на моделирането – някои аспекти на интеграция в обучението по биология Science and technologies, The Union of Scientists – Stara Zagora, ІV (8), 91-94. ISSN 13126121

Ангелова, Светлана (2014) Професионалните компетентности на учителя и предизвикателството „резултати от обучението по природни науки“ В: Сб."Научни трудове на Русенския Университет", 53 (6.2), 192-196. ISSN: 1311-3321.

Ангелова, Светлана (2013) Practical Application Aspect of Professional Competences of Future Teachers Proceedings of the International Scientific Conference FMNS, I. Mirchev (Ed.). Blagoevgrad: South-West University “Neofit Rilski”, 4, 145-150. ISSN 1314-0272.

Ангелова, Светлана (2013) Учебная задача в области подготовки студентов педагогических специальностей в Республике Болгарии В Сб."Материалы XII Международной научно-практической конференции" А. Долматова (ред). Теоретические и методологические проблемы современного образования. Москва: Институт стратегических исследований, 18-21. ISSN: 978-5-91891-332-1.

Ангелова, Светлана (2013) Possibilities for Skills Forming by Biological Education Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, 22, 388-404. ISSN 0861-9255

Ангелова, Светлана (2013) Разбирането като концептуална основа при формиране на уменията – резултати от едно изследване Science and technologies, The Union of Scientists – Stara Zagora, 3 (8), 81-85. ISSN 13126121

Ангелова, Светлана (2012) Хоспетирането като приложно поле на Методиката на обучение по биология, при подготовката на студенти от педагогически специалности В: Сб. Материали на V-та Национална конференция по биологично образование – „Биологичното образование – фактор на устойчивото развитие”, 1-6. Доклади и научни съобщения, [DVD].

Ангелова, Светлана (2012) Модел за формиране на умения в контекста на разбирането като мисловна дейност". Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“, научна специалност 1.3. „Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по биология), СУ „Св. Климент Охридски“

Ангелова, Светлана (2012) Специфика на учебната задача в интегративното поле на когнитивни и афективни умения Science and technologies, The Union of Scientists – Stara Zagora 2 (8), 92-96.ISSN 13126121

Ангелова, Светлана (2008) Мотивацията на студентите – "инструмент" за управление на качеството, Първа част – Мотивацията на студентите – индикатор за качество на обучението "Биология, екология и биотехнология", 1, 31-42. ISSN 1310 - 2699

Ангелова, Светлана (2008) Мотивацията на студентите – инструмент за управление на качеството, Втора част – Мотивацията на студентите – ориентир за корекционни въздействия "Биология, екология и биотехнология", 2, 8-23. ISSN 1310 - 2699

Ангелова, Светлана (2008) Модел за управление формирането на система когнитивни и афективни умения в обучението по биология В: Сб. "Между традицията и новите реалности", 120 години Университетска педагогика, София: Св. Климент Охридски, 534-542.

Ангелова, Светлана (2007) Типове задачи за формиране на умения, в контекста на разбирането като мисловна дейност "Биология, екология и биотехнология", 6, 24-38. ISSN 1310 - 2699

Ангелова, Светлана (2007) Разбирането и Дейностната теория при формиране на умения по „Биология и здравно образование” (раздел „Вируси”) "Биология, екология и биотехнология", 4, 35-43. ISSN 1310 - 2699

Ангелова, Светлана (2005) Някои аспекти за оценка на учебното съдържание в алтернативните учебници по „Биология и здравно образование” – 9 клас "Биология, екология и биотехнология", 1, 27-33 ISSN 1310 - 2699

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/