Публикации на ас. Янка Атанасова Павлова


Павлова, Янка (2018) Трудотерапия в социалните услуги резидентен тип за хора с умствена изостаналост Списание "Социално-икономически анализи" (2018), Том 10, Брой 2, Статия 10

Павлова, Янка (2018) Прилагане на социално-психологически тренинг при обучение на студенти специалност "Социални дейности"

Павлова, Янка (2018) USE OF SMART TECHNOLOGIES AND THE INTERNET BY MENTALLY RETARDED INDIVIDUALS AT THE SOCIAL SERVISES X международная научно-практическая конференция «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ПРАКТИКИ»

Павлова, Янка (2017) Problems with the market implelentation of the final product of the occupational therapy of social services for the people with mental disabilities Издателство "Ай анд Би",2017г., Велико Търново

Павлова, Янка (2016) Овластяване на потребители на център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост Издателсво "Ай анд Би", 2016г., Велико Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/