Публикации на гл.ас. д-р Венцислав Людмилов Петров


Петров, Венцислав (2019) Съпоставка между наследяването и другите способи за смяна на длъжника. – в: Сборник доклади от 57-а научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2018, том 57, книга 7, с. 116-120, достъпна и на http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp18/7/7-18.pdf

Петров, Венцислав (2019) Правото на наследяване - римскоправни основи. - Ius Romanum, 2019, извънреден брой Theo noster, Studia in memoriam Theodori Piperkovi, ISSN 2367-7007, с. 81-89, достъпна на https://iusromanum.eu/documents/985691/6198273/%D0%A2heo-10.05.2019.pdf/b528b7f0-288c-4eba-bbc2-c19056e31e9e

Петров, Венцислав (2019) Някои проблеми на медиацията по семейни дела. - в: Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз. Международна научна конференция Велико Търново, 09-10 октомври 2018 г. В. Търново: Фабер, 2019, с. 401-407

Петров, Венцислав (2018) Необходимостта от формиране на маса, от която се възстановява запазена част от наследството. Тенденции в съдебната практика. - Собственост и право, No 12, 2018, с. 46-51. ISSN: 1312-9473 -

Петров, Венцислав (2018) Местооткриване на наследството според българското право в контекста на правото на ЕС. - в: Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз. Велико Търново: Фабер, 2018, с. 119-124

Петров, Венцислав (2018) Още веднъж за ревандикационния иск от съсобственик срещу трето лице. - сп. De iure, 2018, No 2, ISSN: 2367-8410 (Online)

Петров, Венцислав (2018) Относно правната същност на иска по чл. 30 от Семейния кодекс. - в: Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев" за 2017 г., том 56, серия 7, 2018, с. 36-39

Петров, Венцислав (2018) Joint and several liability and separate liability of the heirs for hereditable obligations – short comparative and historical overview. - in: Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Volume 28, Number 4, 2018, p. 114-116. ISSN: 2313-7525

Петров, Венцислав (2018) Относно наследствената общност. - сп. Собственост и право, 2018, кн. 4, с. 43-50. ISSN: 1312-9473

Петров, Венцислав (2017) Активната завещателна дееспособност според проекта за Закон за физическите лица и мерките за подкрепа. - сп. Съвременно право, 2017, No 3, стр. 25-33 София

Петров, Венцислав (2017) The acquisition of heritage in Ukrainian and Bulgarian heredity law in the context of the contemporary European legislative trends. Збірник тез II Міжнародної науково-практичної конференції, Ukraine, Koprivnica, 2017

Петров, Венцислав (2017) Възражения срещу съществуването на вземането в производството по чл. 135 ЗЗД в съдебната практика. - сп. Търговско и облигационно право, No 6/2017, стр. 32-39

Петров, Венцислав (2017) Правни последици на отмяната на отказа от наследство по чл. 56 ЗН - в: Сборник в памет на проф. д-р Лиляна Ненова, София, 2017, с. 283-302. ISBN: 978-934-07-4264 6 София

Петров, Венцислав (2017) Цена на иска по дела за обявяване на нищожност на завещание. - в: Сборник от Национална конференция „Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба“. София, издателство: УНСС, 2017

Петров, Венцислав (2017) Семеен кодекс и Закон за наследството. Сборни нормативни актове. Съставител и автор на бележките гл. ас. д-р Венцислав Л. Петров. С.: Сиела, 2017

Петров, Венцислав (2017) Промени в уредбата на условията за встъпване в брак според проекта за Закон за физическите лица и мерките за подкрепа. - В: Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право. Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция "25 години юридически факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и 25 години от приемане на Конституцията на Р България". Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 412-421

Петров, Венцислав (2017) Установяване на частична трансформация по отношение на имот, за който в бракоразводното споразумение е уговорено, че остава съсобствен. - В: Сборник от Национална научна конференция „25 години Департамент "Право", Нов български университет, 14 декември, 2016 г.“, София, НБУ, 2017, достъпна в интернет на адрес: http://ebox.nbu.bg/dp25/index4.php?id=22

Петров, Венцислав (2017) Съвременната концепция за наследяване на задължения и връзката й с римската familia. - Ius Romanum, 2017, бр. 1. ISSN 2367-7007

Петров, Венцислав (2016) Дискриминацията в българското наследствено право и нейното преодоляване. -В: Защита от дискриминация в България и Европа. Сборник доклади от научна конференция. С.: Академия на МВР, 2016. ISBN: 978-954-348-136-1 София

Петров, Венцислав (2016) Домашното насилие като правопораждащ юридически факт и неговото доказване в производството по Закона за защита от домашното насилие. – В: Сборник от Национална конференция „Законът на правото или правото на закона“, София, НБУ, 2015 - http://ebox.nbu.bg/lawofright/index4.php?id=32 София

Петров, Венцислав (2016) Отмяна на отказа от наследство от кредиторите на наследника. С.: Сиела, 2016 (монография). ISBN: 978-954-28-2012-3 София

Петров, Венцислав (2016) Римскоправни и съвременни аспекти на придобиването на вещни права от съпруг-търговец - сп. Ius Romanum, бр. 1/2016. ISSN 2367-7007 София

Петров, Венцислав (2016) Частноправни проблеми на регулирането на спортната дейност - сб. Върховенството на закона – предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж - в памет на проф. д-р Борис Ланджев. С.: УНСС, 2016 София

Петров, Венцислав (2016) "Мълчаливият" отказ от наследство и отмяната му от кредиторите на наследника - в: Сборник в памет на Теодор Пиперков, Велико Търново, Фабер, 2016 Велико Търново

Петров, Венцислав (2016) Обективният характер на фактическия състав по чл. 56 от Закона за наследството - в: Сборник в памет на проф.д-р Георги Боянов, Русе, 2016 Русе

Петров, Венцислав (2015) Съотношението между Павловия иск и иска по чл. 56 от Закона за наследството – сп. Норма, бр. 4/2015, стр. 7-17. ISSN 1314 - 5118 София

Петров, Венцислав (2015) Невъзможността за удовлетворяване като елемент от фактическия състав, пораждащ правото на кредиторите по чл. 56 от Закона за наследството – сп. Търговско право, кн. 2/2015, стр. 51-59 София

Петров, Венцислав (2015) Възможността за отмяна на отказа от наследство от кредиторите на наследника в римското и в българското гражданско право – сп. Ius Romanum, бр. 2/2015. ISSN 2367-7007 София

Петров, Венцислав (2012) Правна характеристика на договора за спонсорство – сп. Норма, бр. 3/2012, стр. 17-31. ISSN 1314 - 5118 София

Петров, Венцислав (2012) Наследствена трансмисия при непълно осиновяване – сп. Норма, бр. 6/2012, стр. 29-36. ISSN 1314 - 5118 София

Петров, Венцислав (2009) Държавно регулиране на спорта в България. - В: Традиции, приемственост и развитие в държавното регулиране на стопанския живот. Под редакцията на доц. д-р Боряна Гагова. С.: УИ "Св. Климент Охридски", 2009, стр. 335-344

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/