Публикации на ас. д-р Едуард Василев Маринов


Маринов, Едуард (2017) Маринов, Е. и Бобева, Д. 2017. Синтетичен профил на българските фирми, търгуващи със Субсахарска Африка. Сп. Икономическа мисъл, 1/2017, С., с. 49-68, ISSN: 0013-2993.

Маринов, Едуард (2017) Marinov, E. 2017. Opportunities and Prospects for Bulgaria Provided by the EU-Vietnam Free Trade Agreement. Journal of Global Economics, Management and Business Research, Volume 8, 2/2017, Manchester: IKP, pp. 88-94, ISSN: 2454-2504.

Маринов, Едуард (2017) Маринов, Е. 2017. Възможности и перспективи пред външнотърговските отношения на България с държавите от Субсахарска Африка. С.: ЕВМ. 154 с. ISBN 978-619-90568-4-4.

Маринов, Едуард (2017) Маринов, Е. 2017. Търговски отношения на България с основните партньори от Субсахарска Африка – тенденции и перспективи. Сп. Икономика 21, 1/2017, с. 96-122. Свищов, ISSN 1314-3123.

Маринов, Едуард (2017) Маринов, Е. 2017. Географска структура на търговията на България със Субсахарска Африка. Академично списание Управление и образование, Бургас, Изд. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, с. 114-119, ISSN 1312-6121.

Маринов, Едуард (2016) Marinov, E. 2016. Impact of Economic Partnership Agreements on Regional Integration and Trade Relations. Economic Studies Journal, 4/2016, Sofia, pp. 105-126. ISSN 0205-3292.

Маринов, Едуард (2016) Маринов, Е. 2016. Външнотърговски отношения на ЕС с регионите за сключване на споразумения за икономическо партньорство в Африка. Сп. Икономически и социални алтернативи, 4/2016, София, с.27-40, ISSN 1314 – 6556.

Маринов, Едуард (2016) Маринов, Е. 2016. Външнотърговски отношения на България с държавите от Субсахарска Африка: нагласи на българските фирми. Академично списание Управление и образование, 1/2006, Бургас, с. 52-57, ISSN 1312-6121.

Маринов, Едуард (2016) Marinov. E. 2016. Bulgarian and Romanian Regions Competitiveness - A Synthetic Overview. Romanian Journal of Economics,1/2016, Букурещ, с. 12-33, ISSN 2344-4568.

Маринов, Едуард (2016) Raza, W. and E. Marinov. 2016. EU Trade Policy – Prospects, Challenges, Alternatives. Economic Thought Journal, 2/2016, Sofia, рр. 145-152. ISSN 0013-2993.

Маринов, Едуард (2016) Marinov, E. 2016. Economic Effects of Open Access to Scientific Publications. “Science. Business. Society.” International Scientific Journal, 1/2016, Sofia, pp. 30-33. ISSN 2367-8380.

Маринов, Едуард (2016) Marinov, E. 2016. Current Trends in the Economic Development of the Participating in the Tripartite Free Trade Area Regional Economic Communities. Journal of Economics and Political Economy, 1/2016, pp. 81-104, ISSN 2148-8347.

Маринов, Едуард (2015) Маринов, Е. 2015. Стокова структура на външната търговия на България с държавите от Субсахарска Африка. Академично списание Управление и образование, кн. 1, том 11. Бургас. с. 58-62. ISSN 1312-6121.

Маринов, Едуард (2015) Mаринов, E. 2015. Теориите за икономическа интеграция: приложение при интеграционни споразумения между развиващи се държави. Сп. Икономически и социални алтернативи, 3/2013, София, с. 62-73. ISSN 1314 – 6556

Маринов, Едуард (2015) Маринов, Е. 2015. Вътрешнообщностната търговия като показател за ефекта на интеграционните процеси на примера на регионалните икономически общности в Африка. Сп. Икономическа мисъл. 3/2015, София, с. 63-83. ISSN 0013-2993.

Маринов, Едуард (2015) Marinov, E. 2015. The History of African Integration – A Gradual Shift from Political To Economic Goals. Journal of Global Economics 1/2014, Bucharest, pp. 74-86, ISSN 2343-9521.

Маринов, Едуард (2015) Marinov, E. 2015. International Trade of African Regional Economic Communities. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbruecken. 105 p. ISBN 978-3-659-66679-7. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbruecken

Маринов, Едуард (2015) Marinov, E. 2015. Economic Determinants of Regional Integration in Developing Countries. International Journal of Business and Management, Vol. III, No. 3 / 2015, Prague, pp. 22-39, ISSN 2336-2197.

Маринов, Едуард (2015) Маринов, Е. 2015. Развитието на интеграционните процеси в Африка: от политически към икономически цели. Сп. Геополитика 1/2015, София, с. 119-127, ISSN 1312-4579.

Маринов, Едуард (2015) Marinov, E. 2015. Integration Potential of African Regional Economic Communities. Journal of Financial and Monetary Economics 2/2015, Bucharest, pp. 142-151, ISSN 2392-9685.

Маринов, Едуард (2015) Marinov, E. 2015. Bulgaria’s Trade with Sub-Saharan African Countries. Papers of BAS: Humanities and Social Sciences, Vol 2, No 3-4/2015, Sofia, pp. 336-347, ISSN 2367-6248.

Маринов, Едуард (2015) Маринов, Е. 2015. Външнотърговски отношения между Европейския съюз и регионалните икономически общности в Африка. София, Институт за икономически изследвания при БАН. 174 с., ISBN 978-619-90568-0-6 София, България

Маринов, Едуард (2015) Маринов, Е. 2015. Регионална икономическа интеграция в Африка. Варна. 213 с., ISBN 978-619-90568-1-3 София, България

Маринов, Едуард (2014) Marinov, E. 2014. Economic Integration in Africa – Overview, Progress and Challenges. Journal of Global Economics 1/2014, Bucharest, pp. 42-55. ISSN 2343 – 9521.

Маринов, Едуард (2014) Marinov, E. 2014. Market and Trade Related Determinants of Economic Integration among Developing Countries. Journal of Financial and Monetary Economics 1/2014, Bucharest, pp. 180-186, ISSN 2392-9685.

Маринов, Едуард (2014) Маринов, Е. 2014. Географска структура на международната търговия на регионалните икономически общности в Африка. Сп. Икономически изследвания, кн. 2/2014, София, с. 69-98. ISSN 0205-3292.

Маринов, Едуард (2013) Маринов, Е. 2013. Стокова структура на външната търговия на регионалните интеграционни общности в Африка. Сп. Икономическа мисъл, кн. 4/2013, София, с. 117-134. ISSN 0013-2993.

Маринов, Едуард (2009) Маринов, Е. 2009. Етапи на развитие и договорноправна рамка на икономическите отношения между България и Русия. В: Икономическите отношения между България и Русия, ред. Е. Панушев, София, ИК Фабер, с. 9-20. ISBN 987-954-400-307-4.

Маринов, Едуард (2008) Маринов, Е. 2008. Нобеловата награда за икономика за икономика 2007: Теорията за икономическите механизми. Сп. Наука, 3/2008, София, с. 19-26. ISSN 0861-3362.

Маринов, Едуард (2007) Маринов, Е. 2007. Нормативная рамка экономических отношений между Болгарией и Россией. Сп. Бизнес контакты, 3/2007, София, с. 30-31. ISSN 1312-109X.

Маринов, Едуард (0) Marinov, E. and N. Nestorov. Development Aid and International Trade in Sub-Saharan Africa: EU vs. China. In: Wamboye, E. and E. Tiruneh (eds.) “Foreign Capital Flows and Economic Development in Africa: The Impact of BRICS versus OECD”, Palgrave Macmillan, New York, USA, pp. 271-297, ISBN 978-1-137-53496-5.

Маринов, Едуард (0) Маринов, Е. Участието на България в политиката за развитие на Европейския съюз. В: , ред. Т. Хубенова-Делисивкова, София, ИК Авангард прима.

Маринов, Едуард (0) Маринов, Е. В: Географска структура на външната търговия на България. В: , ред. Т. Хубенова-Делисивкова, София, ИК Авангард прима.

Маринов, Едуард (0) Marinov, E. 2017. Bulgaria’s Trade Relations with the Main Partners in Sub-Saharan Africa – Trends and Prospects. Economics 21 Interuniversity Journal, 1/2017, pp. 87-110, ISSN 1314-3123.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/