Публикации на гл.ас. д-р Росица Борисова Пенкова


Пенкова, Росица (2019) Педагогическата анимация и професионалната роля на педагогическия специалист като организатор на свободното време, Сб. с доклади от научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието ", Плевен, 17-18 април 2019 г. Ред. колегия: Б. Здравкова, А. Рангелова, Й. Нунев, П. Марчева, Р. Пенкова, Х. Гергова, М. Гаврилова. Плевен: Педагогически колеж - Плевен, 2019, ISBN 978-619-91255-1-9 Научно- практическа конференция " Актуални политики и практики в образованието" , 17-18 април 2019 г., ВТУ " Св. св. Кирил и Методий" , Педагогически колеж - Плевен

Пенкова, Росица (2018) Куклено- театралната игра- педагогическо средство в обучението и възпитанието на децата от начална училищна възраст сп." Предучилищно & училищно образование" Ред.В. Крумов бр.2, март- април 2018г.,ISSN 2535-0692, COBISS.BG-ID 1559606740, стр. 28- 41

Пенкова, Росица (2018) Иновационна педагогическа технология за възприемане и интерпретиране на кратките фолклорни и литературни жанрове в условията на формално и неформално обучение изд. АСТАРТА ISBN 978-954-350-259-2

Пенкова, Росица (2018) Театърът и образователното представление в подготовката на бъдещите учители сп." Педагогически алманах". Ред. В. Петрова. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий",том 26 ,бр.1, с.37-42.ISSN:2367-9360 ( Online ) ISSN:1310-358X

Пенкова, Росица (2018) Theoretical model of the professional role of the future teacher as an animator International Journal KNOWLEDGE, Institute of Knowledge Management, Scientific Papers Vol.28.3, Education and Social Sciences - Knowledge and Practice, Skopije,EBSCO HOST Global Impact&Quality Factor 1.322 (2016) ISSN 2545- 4439 (for printed version), ISSN 1857- 923X ( for e- version), Editor R. Dimitrovski, PhD, IKM- Skopje

Пенкова, Росица (2017) Форум театърът в подготовката на бъдещите учители ) International Journal KNOWLEDGE, Institute of Knowledge Management, Scientific Papers Vol.20. No.2, Education and Social Sciences - Knowledge and Practice, Skopije,EBSCO HOST Global Impact&Quality Factor 1.322 (2016), Editor: IKM- Skopje, For editor R. Dimitrovski, PhD ISSN 1857-923X ( for e- edition), ISSN 2545-4439 ( for printed version)

Пенкова, Росица (2016) Насърчаване на четенето с разбиране в условията на неформално обучение Списание "Образование", 5, септември-октомври, Ред. В. Крумов ISSN 0861-475X, COBISS.BG-ID 1285065956,с. 36-44

Пенкова, Росица (2015) Екологично възпитание на децата от начална училищна възраст в условията на неформално обучение сп. " Образование" 4/2015 Ред. В. Крумов ISSN 0861-475X, COBISS.BG-ID 1285065956, стр.92-101

Пенкова, Росица (2015) Педагогически техники за формиране на социални умения в учениците в IV клас в условията на неформално образование Сборник с доклади от Юбилейна международна конференция "30 години педагогически факултет". В. Търново: Фабер, стр.339-346, ISBN 978-619-00-0352-6

Пенкова, Росица (2000) Методически вариант на технология за създаване на умения за отгатване на гатанки в първи клас списание " Начално образование" кн.4, година XL, ISSN 0204-4951,COBISS.BG- ID 1119662308, Ред. А. Йовчева, с. 19-25

Пенкова, Росица (2000) Вариантен подход за изучаване на кратките фолклорни жанрове в първи клас списание " Начално образование", година XL, ISSN 0204-4951, кн.5-6,COBISS.BG- ID 1119662308, Ред. А. Йовчева,с.28-34

Пенкова, Росица (1994) Словообразуването - средство за обогатяване лексиката на първокласника списание " Начално образование", кн. 2/1994, гл. ред.А. Маджаров, ISSN 004-4951, с. 38-43

Пенкова, Росица (1993) Гатанките като средство за развитие на мисловните процеси у децата сп." Образование" - двумесечно научнометодическо списание, Ред. В. Крумов, година II, бр.2, ISSN 0861475X, стр. 50-56

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/