Публикации на проф. дин Радослав Захариев Мишев


Мишев, Радослав (2018) Епизоди от историята на европейското и българско разузнаване 1878 - 1918. Балкански и общоевропейски проекции. В. Търново, Издателство "Ивис", 2018, ред. И. Илийков, 334 с, ISBN 978-619-205-097-9

Мишев, Радослав (2018) Бележки върху Руско-турската война 1877/78 г. (Опит за различен коментар и мнение). В: Сборник доклади от международна кръгла маса 140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция.IСъвместно с Белгородския държавен университет. Велико Търново, 19 април 2018 г., редакционна колегия: Е. Тонков, Е. Сафронова, Цв. Сивков, Ив. Тютюнджиев, Янка Тянкова, Издателство „Фабер“, 2018, 327 с., с. 63 – 81, ISBN 978-619-00-0816-3

Мишев, Радослав (2018) Обучение на българи в руските университети в началото на ХХ век (1900 - 1914). В: Писменост, книжовници, книги: Българската следа в културната история на Европа. Материали от Петата национална конференция по история, археология и културен туризъм. ПЪТУВАНЕ КЪМ БЪЛГАРИЯ – Шумен, 26 – 28.04. 2016 година, редактори В. Гюзелев, Д. Дамянов, Ив. Йорданов, И. Илиев, Т. Тодоров, К. Андонов, Шумен, 2018, 523 с., с. 351 – 362, ISBN 978-619-201-213-7

Мишев, Радослав (2018) Конфесионалният фактор в балканската политика на Австро-Унгария в края на XIX и началото на ХХ век 1878 - 1918 Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през XIX - XXI век, том I. Сборник със статии от международно научна конференция, В. Търново 19 - 20 ноември 2016 година, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" В. Търново, 2018, Редакционна колегия: доц. д-р- Ст. Анчев; проф. д.и.н. Р. Мишев..., с. 90 - 124, ISBN 978-619-208-161-4

Мишев, Радослав (2018) Нови историографски тенденции за Сараевския атентат и Първата световна война. В: Понятия, ценности, промени. Историята: Време е реалности, том 13, съставител и отговорен редактор В. Великов, научен редактор Р. Мишев, Варна, 2018, 257 с., с.43 – 54, ISBN 978-619-00-0752-4

Мишев, Радослав (2016) Исторически ескизи. Част втора Университетско издателство «Св. Св. Кирил и Методий», В. Търново 2016, ISBN 978 - 619 - 208 - 052 - 5, ред. Цв. Рашкова,337 с.

Мишев, Радослав (2016) Геополитически аспекти на участието на България в Първата световна война (1915 – 1918 ). Първата световна война и България през 1916 г. Сборник с доклади. Международна научна конференция 4 – 7 октомври 2016 г. София, Благоевград, Добрич, Тутракан. Съставители: Станчо Станчев, Снежана Радоева, София, 2016, 495с., с. 262 – 271. ISBN 978-954-9348-82-8

Мишев, Радослав (2016) За опитите на Австро-Унгария да сключи сепаративен мир със Съглашението 1916 – 1918 г. Сто години от началото на Първата световна война. Сборник доклади от юбилейната кръгла маса, 27 ноември 2014, В. Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2016, с. 23 – 40, Електронно издание на диск. COBISS.BG-ID 1279832804

Мишев, Радослав (2016) Австро-унгарските военностратегически планове в началото на Първата световна война. България, българите и Европа - мит, история, съвремие. Т. 9, Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий", гр. В.Търново, с. 59-70, ISBN 978-619-208-066-2

Мишев, Радослав (2016) Никола Аврейски. САЩ и Европа. Европейската политика на Вашингтон. От създаването на САЩ до края на Втората световна война. През епохата на Студената война. От приключването на Студената война до наши дни. Издателство „Фабер“, Велико Търново, 2013, 935 с. Журнал. За исторически и археологически изследвания, Брой 3, 2016, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, с. 151 – 154. ISSN 1314-748X

Мишев, Радослав (2015) Външнополитически доктрини на Австро-Унгария в началото на ХХ ВЕК Юбилейна международна научна конференция "50 г. Великотърновски университет "Св.св.Кирил и Методий", секция Исторически факултет. - В.Търново : Университетско издателство "Св.св. Кирил и Мтетодий", с. 133-141, диск, ISBN 978-619-208-002-0

Мишев, Радослав (2015) Австро-Унгарските военностратегически планове в началото на Първата световна война 1914 – 1915 г. Журнал за исторически и археологически изследвания, бр. 1-2, 2015, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2015, с. 29 – 41 ISSN 1314-748X

Мишев, Радослав (2015) За преподаването и научните изследвания по нова обща история през 70 – 80-те години на ХХ век Образованието в социалистическа България. Между традицията и комунистическата идеология. Проект „Преживяно минало“, Том I, Издателство „Фабер“, В. Търново, 2015, 280 с., с. 96 – 106. ISBN 978 - 619 - 00 -0253 -6

Мишев, Радослав (2015) Бележки върху атентата в Сараево и избухването на Първата световна война. Добруджа. Политика, общество, стопанство и култура (XIX – XX в.) Сборник с изследвания, Международна научна конференция, Издателство "Ковачев" Силистра, Съставители: Даниела Иванова и Цветолин Недков, Тутракан, 2015, с. 19 – 36. ISBN 978-954-8198-82-0

Мишев, Радослав (2015) Русия като център за обучение на българи в края на XIX и началото на ХХ век (1878 - 1914 ) В. Търново: Център за дистанционно обучение при ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 82 с.

Мишев, Радослав (2015) The religious Factor in the Austrian-Hungarian policy towards Bulgaria throughout the wars of 1912 – 1918. STUDIA ACADEMICA ŠUMENSIA. Christianity in Southeastern Europe (civilizational and historical perspective), Vol.2, The University of Shumen Press, 2015, 168 p., p. 47-56, ISSN 2367-5446

Мишев, Радослав (2015) Бележки върху Търновската конституция в контекста на европейската конституционна система в края на XIX век. България в европейската култура, наука, образование, религия, Част 2, Материали от Четвъртата национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България“, Шумен 14 – 16 май 2014 г., Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2015, ред. колегия: В. Гюзелев, Д. дамянов, Ив. Божилов, Ив. Йорданов..., 430 с., с. 47 – 62, ISBN 978-619-201-050-8

Мишев, Радослав (2015) Още за атентата в Сараево и избухването на Първата световна война. Историкии, № 8, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен , 2015, 235 с., с. 118 – 134, Редактори: Иван Йорданов, Росица Ангелова, Константин Константинов, Ася Иванова, Ивелина Ефтимова, рец.И. Карайотов, Н. Проданов ISBN 978-619-00-0325-0

Мишев, Радослав (2014) За евреите и антисемитизма в Средна Европа. Епохи, година XXI 2013, №1, Историческо списание, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методсий“, В. Търново 2014, с. 148 - 156 , ISSN 1310-2141

Мишев, Радослав (2014) Българите и България като геополитически инсрумент във външната политика на Ото фон Бисмарк Германия в българското образование, Лени – Ан – Русе, 2014, 133 с., съставител Н. Чакъров, с. 11 – 30, ISBN 978-619-7058-17-8

Мишев, Радослав (2014) Търновската конституция в контекста на европейската конституционна система в края на XIX век. В: 135 години от приемането на Търновската конституция. Сборник. Научна конференция, посветена на 135 –ата годишнина на Търновската конституция, София, „Сиби“, съставител и научен редактор - В. Мръчков, 2014, 462 с., с. 82 – 96, ISBN 978-954-730-891-6

Мишев, Радослав (2014) Граф Леополд Берхтолд и балканският ендшпил – 1912. Опит за геополитически анализ. Европа между революции и реформи. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Христо Глушков, Университетско издат. „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2014, ред. и съставителство: В. Спиридонов, С. Симеонов, 283 с., с.132 - 146, ISBN 978-954-524-969-3

Мишев, Радослав (2014) България по пътя към Първата световна война 1912 – 1915. Договорни и геополитически аспекти. Понятия, ценности, промени. Историята: Време и реалности, том 10, Варна, 2014, съставител и ред. В. Великов, научен ред. Ж. Стоянов, 3 92 с.,с. 72 – 91, ISBN, 978-619-00-0060-0

Мишев, Радослав (2013) „Военното решение” в австро-унгарската балканска политика 1908 – 1914 г. сб. „България, българите и Европа – мит, история и съвремие”, Том VI, В. Търново, 2013, с. 311 – 321, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, електронно издание на диск, ред. колегия: Б. Борисов и др., ISBN 978-954-524-930-3

Мишев, Радослав (2013) Отношението на централните империи (Австро-Унгария и Германия) към България през Балканските войни 1912 – 1913 г. Понятия, ценности, промени. Историята: Време и реалности, том 9, Варна 2013 г., съставител и отг. редактор В. Великов, научен ред. Ж. Стоянов, 391 с.,с.82 – 90. ISBN 978-954-400-855-0

Мишев, Радослав (2013) България от Балканския съюз към Централните сили 1912 – 1915 г. Ние в науката и науката в нас. В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков,Издат. „Фабер“, В. Търново, 2013, 623 с., с.369 - 383 ISBN 978-954-400-982-3

Мишев, Радослав (2013) Йорданка Гешева. Фамилия графове Пеячевич между легендите и реалността (втората половина на XVII – XX век). Историко-генеалогично изследване. София, Издателска къща „Diomira”, 2012, 341 с. Counts Peyachevich Family between Legend and Reality (the Sekond Half of the XVII th – the XX th Century). Historical and Genealogical Study, Sofia, „Dio Mira“ Publishing House, 2012, 431 p. Bulgarian Historical Rewiew/Revue Bulgare ďHistoire) №1-2, 2013, p. 172 – 174, https// www.elsevier.com/search-results?guery-Bulgarian Historical Rewiew%2c Sofia%2c 2013%2c 1-2 8labels=alls page=/ ISSN 0204-8906

Мишев, Радослав (2012) Исторически ескизи Университетско издателство «Св. Св. Кирил и Методий», В. Търново, 2012 г., ISBN 978-954-524-843-6, ред. Цв. Рашкова, 342 с.

Мишев, Радослав (2012) Факторът Сърбия в отношенията между Австро-Унгария и България 1878 – 1914 г. Сборник статии „България и Балканите в сферата на европейските влияния през XIX-XXI век, Издат. „Ивис“, В. Търново, 2012,съставители и редактори: Р. Мишев, С. Анчев, С. Симеонов, 530 с., 25-52, ISBN 978-954-2968-46-7

Мишев, Радослав (2012) Австро-унгарската политика към България през Балканските войни 1912 – 1913 г. Македонски преглед, 2012, №4, с. 85-102. ISSN 0861-2277

Мишев, Радослав (2012) Факторът Сърбия в отношенията между Австро-Унгария и България 1879 – 1909 г.” Понятия, ценности, промени, историята: време и реалности, Том 8, Варна, 2012, Изд. "Фабер", съставител и отг. редактор В. Великов, научен редактор Р. Мишев, рецензент Ж. Стоянов, 478 с., с.41 - 53, ISBN 978-954-400-664-8

Мишев, Радослав (2011) История на страните от Изтока и Латинска Америка в ново време. Кратък курс лекции В. Търново, УИ «Св. Св. Кирил и Методий», 2011, ISBN 978-954-524-793-4, ред. Цв. Рашкова,238 с.

Мишев, Радослав (2011) Македонският въпрос в балканската политика на граф Агенор Голуховски (1895 – 1906). В: Модерният историк 2. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Андрей Пантев. Изследвания по случай 70 години от рождението му, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011, 400с., ред. Р. Мишев, Хр. Глушков, В. Спиридонов с. 185 – 194. ISBN 978-954-524-774-3

Мишев, Радослав (2011) Македония в балканската стратегия на Австро-Унгария (1878 – 1918). – В: Понятия, ценности, промени. Историята: Време и реалности, том 7, Варна, 2011 г., с. 58 – 65. В: Понятия, ценности, промени. Историята: Време и реалности, том 7, Варна, 2011 г., Издат. "Фабер", съст. отг. ред. В. Великов, научен ред. Ж. Стоянов, 352 с., с. 58 – 65. ISBN 978-954-400-450-7

Мишев, Радослав (2010) Мишев Р. Държавнополитическо устройство и развитие на модерния свят. В: Пантев, А. Хр. Глушков, Р. Мишев. История на модерния свят. – В. Търново: Абагар, 2010. 782с., с. 469 – 782. ISBN 978-954-427-901-1, ред.Ив. Петров

Мишев, Радослав (2010) За европейското влияние върху Търновската конституция. // България - 100 години юридически суверенна държава : Икономически, политически и културни постижения : Т. 1, секция „Право”. УНСС, Юридически факултет. – София : Унив. изд. Стопанство, ред. Зл. Сукарева, 2010, с. 133-139. ISBN 978-954-644-090-7

Мишев, Радослав (2010) Юбилейно за проф. д. ист. н. Трендафил Митев. // Макед. прегл., 2010, № 1, с. 121-142. // Макед. прегл., 2010, № 1, с. 121-142.ISSN 0861-2277

Мишев, Радослав (2009) Необходимата война. // [Сто и тридесет] 130 години от руско-турската война (1877–1878 г.) и Освобождението на България. – В. Търново : Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 9-22. // [Сто и тридесет] 130 години от руско-турската война (1877–1878 г.) и Освобождението на България. – В. Търново : Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, ред. колегия Ив. Стоянов, Хр. Глушков, П. Петков и др.,280 с., с. 9-22. ISBN 978-954-524-712-5

Мишев, Радослав (2009) Дипломация или военно решение (Австро-Унгария на кръстопът 1912–1913). // Сборник в чест на 70-годишнината на академик Константин Косев. – София : Акад. изд. „Професор Марин Дринов”, ред. Р. Радкова, Ст. Дойнов, И. Тодев...,2009, с. 185-196. ISBN 978-954-322-277-3

Мишев, Радослав (2009) Граф Густав Калноки : биографична скица. // Епохи, 2007, №1-2, Историческо списание на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2009, с. 155-168. ISSN 1310-2141

Мишев, Радослав (2009) Международни последици от Руско-турската война 1877 - 1878 г. Дриновський збiрник. Том III. Академiчне видавництво iм. проф. Марина Дринова / Дриновски зборник. Том III, Академично издателство "проф. Марин Дринов", Редакцiйна колегiя: Страшнюк С. Ю., Сорочан С. Б., Аксьонова Н. В. и др., Харкiв - Софiя, 2009, 487 с., с. 133 - 141. ISBN 978-954-322-323-7

Мишев, Радослав (2008) Хабсбургите и идеята за европейска интеграция XIX - XX век Съвременната история: Времена, реалности, промени, том.5, Варна, 2008, Изд. "Фабер" ,съст. и отг. ред. В. Великов, научен ред. Р. Мишев, 287 с., с. 89-97, ISBN 978-954-400-034-9

Мишев, Радослав (2008) От новото време към глобализацията. Вълните на промените. // Съвременната история : Времена, реалности, промени : Т. 5. – В. Търново, Фабер, 2008,съст. и отг. ред. В. Великов, научен редактор Р. Мишев, 287 с., с. 7-19. ISBN 978-954-400-034-9

Мишев, Радослав (2008) Дипломатическото дело на Австро-Унгария 1867–1918 г. : Институционални аспекти. // Историкии : Юбил. сб. в чест на доц. д-р Стоян Витлянов по случай неговата 60-годишнина : Т. 3. – Шумен : Унив. изд. “Епископ Константин Преславски”, 2008, ,ред.колегия: И. Карайотов, И.Йорданов, Р. Рашев, Н.Неделчев, 405 с., с. 202-212. ISBN 978-954-577-493-5

Мишев, Радослав (2007) Събитията в Европейска Турция през 1908 г. и отношението на австро-унгарската и българската дипломация. // Историкии : Науч. изсл. в чест на доц. д-р Стоян Танев по случай неговата 70-годишнина : Т. 2. – Шумен : Унив. изд. “Епископ Константин Преславски”, 2007, 943 с., ред. колегия:Цв.Павловска, В. Бонева, Д. Радойнова и др., с. 321-336. ISBN 978-954-577-495-9

Мишев, Радослав (2007) Международни последици от Руско-турската война 1877–1878 г. // Понятия, ценности, промени : Историята : Време и реалности. Варна, 2007 : Т. 4. – В. Търново : Изд. Ивис, 2007, , съст. и отг. ред. В. Великов, Научен ред. Ж. Стоянов316 с., с. 115-120. ISBN 978-954-8387-02-6

Мишев, Радослав (2007) Австро-Унгария и искането на македонските българи за уния през 1913 г. Дриновски сборник - Дриновський збiрник. Т. 1. Академiчне видавництво iм Марина Дринова, Харкiв - Софiя, 2007, с. ред. М.Г. Станчев, П. Бахмайер... ISBN 978 - 954-322 - 186 - 8, с.172-179.

Мишев, Радослав (2007) История на българите : В 8 тома. Т. 1 - София : Знание ; Книгоиздателска къща Труд, 2003 - Т. 5. Военна история на българите от древността до наши дни / Под ред. на Димитър Зафиров, Емил Александров. - София : Изд. “Знание” ЕООД; Книгоизд. къща “Труд”, 2007. - 740 с. Други авт.: Димитър Зафиров, Емил Александров, Борис Чолпанов, Калчо Калчев, Людмил Петров. Т. 1 - София : Знание ; Книгоиздателска къща Труд, 2003 - Т. 5. Военна история на българите от древността до наши дни / Под ред. на Димитър Зафиров, Емил Александров. - София : Изд. “Знание” ЕООД; Книгоизд. къща “Труд”, 2007, ISBN 978-954--621-235-1; ISBN 978-954-528-752-7, 740 с. Други авт.: Димитър Зафиров, Емил Александров, Борис Чолпанов, Калчо Калчев, Людмил Петров. Съавтор с означени в изданието теми и страници както следва: Изграждане на българската земска войска и милицията на Източна Румелия - с. 343 - 354; Княз Александър и изграждането на българската войска. Превъоръжаване и структурни промени … от Съединението до началото на ХХ век. Българската войска до края на XIX век. Разрешаване на Офицерско-емигрантският въпрос...с. 370- 381; Офицерството в борба за Освобождение - с. 393 - 400

Мишев, Радослав (2007) Балканската политика на Австро-Унгария 1867–1914 В. Търново: Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2007. ISBN 978-954-524-599-2, ред. К. Илева, 176 с

Мишев, Радослав (2006) Мисията на Фердинанд Максимилиан в Мексико 1864–1867. // Сборник в чест на доц. д-р Минчо Минчев : Изсл. по случай 60 години от рождението му. В. Търново, 2006, c. 231-246. // Сборник в чест на доц. д-р Минчо Минчев : Изсл. по случай 60 години от рождението му. В. Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий",2006, ред. колегия: С. Дерменджиева, В. Лечев, П. Петков, 312 с., c. 231-246. ISBN 10:954-524-498-4; 13: 978-954-524-498-8

Мишев, Радослав (2006) Австро-Унгария и България във фазата на изострени национално-конфесионални борби в Европейска Турция през 1905–1906 г. // Bulg. hist. rev., Studia In Honorem Professoris Virginiae Paskaleva, София, БАН, ред. колегия: К.Косев, Р. Радкова, А. Димитров, Е.Вечева и др., 2006, № 1-2, 607 p.,p. 375-397. link: https://www.elsevier.com/search-results?guery=Bulgarian Historical Rewiew%2c Sofia% 2c 2006%2c 1- 2 8labels=alls page=/ ISSN 0204-8906

Мишев, Радослав (2006) Австро-Унгария и България във фазата на изострени национално-конфесионални борби в Европейска Турция 1905-1906 Историкии. Юбилеен сборник. Десет години специалност история в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", Том 1, Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", ред. колегия: С. Танев, С. Витлянов, В. Бонева, Н. Неделчев, Шумен 2006, 399 с., . 137-160, ISBN - 10: 954-577-346-4; 13: 978-954-577-346-4

Мишев, Радослав (2005) Далекоглед с австрийски дипломати. /Отзив за Рудолф Агстнер, България - Австрия. 125 години дипломатически отношения и 160 години представителства на Австрия /Австро-Унгария/ в България/, В. Търново, 2004 Монитор, VII, № 2211, 14 май 2005, с. 44.

Мишев, Радослав (2005) Габсбурги и идея европейской интеграции в XIX - ХХ веках В: Из истории европейской интеграции: Взгляд из России и Болгарии, Тверь, Велико-Тырново, 2005, ред. Синдеев Алексей Александрович, ISBN 5-7609-0284-9, с. 6-20

Мишев, Радослав (2005) Хабсбургите и идеята за интеграция XIX -XX век. - В: Из историята на европейската интеграция: поглед от Русия и България: Сборник статии. В. Търново, Твер; с. 9 - 23. В: Из историята на европейската интеграция: поглед от Русия и България: Сборник статии. В. Търново, Твер; 2005, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", ред. Ст. Анчев. с. 9 - 23, ISBN 954-524-457-7

Мишев, Радослав (2005) Австро-Унгария и България след Илинденско-Преображенското въстание 1903 - 1906 г. в:Приносът на Историко-Юридическия факултет за развитието на българското образование и наука: Научна конференция по повод 40 години ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2005, ред. Ст. Дерменджиева, А. Андреев, В. Спиридонов...,ISBN 954 - 524 - 453 - 4, с. 95 - 121

Мишев, Радослав (2005) История на Австро-Унгария 1867 - 1918 г. В. Търново,Изд. "Абагар", 2005, ред. Ив. Петров, ISBN 954-427-631-9, 312 с

Мишев, Радослав (2004) България във външната политика на Австро-Унгария 1898 - 1912 г. В. Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2004, рец. А. Пантев, ред. К. Илева, ISBN 954-524-400-3, 388 с.

Мишев, Радослав (2003) Хабсбургите и Германския въпрос 1815 - 1871 В: История: Общество: Религия, Шумен, 2003, ред. Н. Неделчев, В. Бонева, ISBN 954-577-151-8, с. 114 - 140

Мишев, Радослав (2003) 11 /Единадесет/ погледа към личности и събития. Е.Емануилов, "Исторически очерци", Астарта, 2003 Борба плюс, В.Търново, № 103, 28 октомври 2003, с. 4

Мишев, Радослав (2003) Преговорите между Австро-Унгария и България за военнополитически съюз 1908 - 1909 г. Независимост ( В. Търново) 95 години от обявяване на независимостта на България (1908 - 2003), 22 септември 2003, с. 5-6

Мишев, Радослав (2001) Misev, Radoslav. Der Balkan - Pulverfass oder Schuld und Sühne der europäischen Diplomatie? // Pulverfass Balkan : Mythos oder Realität : Intern. Symposium. Rousse, Okt. 1998. St. Ingbert, 2001, Penka Angelova, Judith Veichtlbauer (Hrsg.) p. 223-232. ISBN 3-86110-274-9

Мишев, Радослав (2001) Балканската политика на Австро-Унгария в края на XIX и началото на ХХ век (принципи, цели и периодизация ) България, българите и техните съседи през вековете: Изследвания и материали от научната конференция в памет на доц д-р Хр. Коларов, Велико Търново, 30-31 октомври 1998 г., Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", ред. Й. Андреев, Кр. Мутафова..., В. Търново 2001, с. 542 - 554 ISBN 954-524-280-9

Мишев, Радослав (2001) Австро-унгарската политика към България в навечерието на Анексионната криза (1906 - 1908 г. ) //Историкът. Гражданин и учен. Сборник в чест на акад. Илчо Димитров, Унив. изд. "Св. Климент Охридски,съст. Н. Аврейски, Т. Попнеделев, ред. М. Милчева, София 2001, с. 289 - 301, ISBN 954-07-1575-X

Мишев, Радослав (2000) Първата световна война като преломен момент в световната история //Осемдесет години от Първата световна война, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ред. Хр. Глушков, В. Търново 2000, с. 155-164, ISBN 954-524-235-3

Мишев, Радослав (2000) Турски дипломатически документи за проблемите и характера на населението в Европейска Турция през 1910 г. //Македонски преглед, 2000, №2, с. 131-138, ISSN 0861-2277

Мишев, Радослав (1999) Пантев А. Другата версия. Издателство "Захари Стоянов", София 1998, 287 с. Военноисторически сборник, 1999, № 3, с. 198 - 201, ISSN 0204-4080

Мишев, Радослав (1999) Експериментът на дуализма в Австро-Унгария //,Епохи, 1999, № 1-2, ред. Й. Андреев, Хр. Глушков, И. Тодоров..., с. 105-122, ISSN 1310-2141

Мишев, Радослав (1998) Wiederherstellung und politischer Aufbau des Bulgarischen Staates 1878 - 1914 //Miscellanea Bulgarica 12. Bulgarisch-oesterreichische Beziehungen 1878-1896, Wien, 1998, s. 14-17. Einzelbande/Artikel ACO 2505850; ACO 0031594, Zitierlink http://data.onb.ac.at/rec/ ACO 2505850

Мишев, Радослав (1998) Българският фактор в отношенията между Австро-унгарската империя и Русия в навечерието на Балканската война (1909 - 1911г. ) Военноисторически сборник, 1998, №4, с. 26-49, ISSN 0204-4080

Мишев, Радослав (1998) Документи по История на новото време Шумен, Издателство "Антос", съставители Ст. Минков, Р. Мишев, 191 с. Р. Мишев е съставител на темите от с. 93 - 194, ISBN 954-8901-25-0

Мишев, Радослав (1997) Социалнополитическо устройство и развитие на модерния свят История на новото време, В. Търново, 1997, 526 с., издат. "Абагар", Трето издание, Р. Мишев е автор на третата част от с. 299 до 526. ISBN 954-427-127-9

Мишев, Радослав (1995) Социалнополитическо устройство и развитие на модерния свят История на новото време, В. Търново, 1995 г., Издат. Абагар, ред. Е. Тодорова, второ допълнено и ред. издание, 526 с. ISBN 954-427-127-9. Р. Мишев има означен дял от с.299 до с. 524

Мишев, Радослав (1995) Международната обстановка през 1912 г. и избухване на Балканската война //Балканските войни 1912 - 1913 г. В. Търново, Университетско изд. "Св. св. Кирил и Методий", ред. П. Бурова, 1995, с.7 - 24, ISBN 954 - 524 - 108 - x

Мишев, Радослав (1995) Актуален поглед върху националните доктрини в Средна Европа //Военноисторически сборник, 1995, № 4, с. 7-15, ISSN0204-4080

Мишев, Радослав (1994) Бисмарк на Балканите //Епохи, 1994, №1, ред. Й.Андреев, Хр. Глушков..., с. 75-84л ISSN 1310-2141

Мишев, Радослав (1994) Национализъм или космополитизъм. /Пантев А. Рицар или чудовище. Из историческите пътища на модерния национализъм. София, Булвест, 1993 Дума, V, № 137, 21 юни 1994, с. 6

Мишев, Радослав (1994) Излезе от печат "Политическа история на Западна Европа и САЩ /1918 - 1945/" Борба, Велико Търново, IV, № 187 /528/, 6 окт. 1994, с. 2

Мишев, Радослав (1994) Австрийският вестник "Нойе фрайе пресе" за Стефан Стамболов //Епохи, 1994, №1, Историческо списание на ВТУ "Св. с. Кирил и Методий", ред. Й.Андреев, Хр. Глушков..., с. 91-98, ISSN 1310-2141

Мишев, Радослав (1994) Австрийското списание "Търговски музей" за Балканските войни (1912 - 1913 г. ) //Военноисторически сборник, 1994, № 4, с.34-40. ISSN 0204-4080

Мишев, Радослав (1994) Социалнополитическо устройство и развитие на модерния свят История на новото време, В. Търново, изд. "Абагар", ред. Е. Тодорова, 1994 г. 527 с., Р. Мишев е с означен дял Социалнополитическо устройство и развитие на модерния свят - с. 299-526, ISBN 954-427-127-9

Мишев, Радослав (1993) Европа и Северна Америка между Индустриалната революция и Първата световна война 1871 - 1918 История на страните в Европа и Северна Америка XVII - XX век, Част втора, В. Търново, Издателство "Веста", 1993, 242 с., ISBN 954-543-005-2

Мишев, Радослав (1993) История на Третата българска държава /1878 - 1944 г./ София, 1993 г., рец. А. Пантев, Л. Спасов, Издателство АМИ, 291 с. Р. Мишев е с означен дял на с. 54-78; 113-130; 209-220, ISBN 954-509-052-01

Мишев, Радослав (1993) Австро-Унгария и българското националноосвободително движение в Македония и Одринска Тракия 1893 - 1912 София, 1993, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", ред. В. Радев, рецензенти Д. Гоцев, М. Лалков, 180 с. COBISS.BG-ID 1026466020

Мишев, Радослав (1993) Международната обстановка през 1912 година и избухването на Балканската война //Военноисторически сборник, 1993, № 1, с. 63-84. Разширен вариант на статия от сб. Балканските войни, В. Търново, 1995 г., ISSN 0204-4080

Мишев, Радослав (1992) Френската революция от края на XVIII век в българската историография до 9.IX.1944 г. В: България, Балканите и Европа. Доклади от конференцията, посветена на 65-год. от рождението на проф. д.и.н. Симеон Дамянов, В. Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", ред. кол. Р. Попов, Г. Плетньов, Хр. Глушков, Р. Мишев, К. Пенчиков, 1992, с.46 - 58. COBISS.BG-ID 1026468068

Мишев, Радослав (1992) Проблеми на международните отношения в края на XIX век. //Сборник лекции за следдипломна квалификация на учители, В. Търново, 1992, с. 88 - 115. COBISS.BG-ID 1026456804

Мишев, Радослав (1992) България в австро-руските балкански отношения /1903 - 1912 г./ В. Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", 28, 1992, №3, ред. Й. Андреев, П. Тодоров, Ив. Стоянов...,с. 103 - 171, ISSN 02046369

Мишев, Радослав (1992) Хабсбургският орел над Балканите В. Търново, Издат. "Абагар", ред. Е. Тонкова, 1992 г.142 с., ISBN 954-427-031-0

Мишев, Радослав (1991) За преговорите на Борис Сарафов с австро-унгарската дипломация през 1901 г. Исторически преглед, 1991, №7, с. 49 - 54, ISSN 0323-9748

Мишев, Радослав (1990) Австро-Унгария и Илинденско-Преображенското въстание 1903 година Военноисторически сборник, 1990, № 1, с. 3-20, ISSN 0204-4080

Мишев, Радослав (1990) Христо Глушков. Френската революция 1789 - 1799. София, Народна просвета, 1989, 214 с. Исторически преглед, XLVI, 1990, № 6, с. 90-93, ISSN 0323-9748

Мишев, Радослав (1989) Австро-Унгария и идеята за обявяване на независимостта на България /1889 - 1908 г./ Исторически преглед, 1989, №3, с. 34 - 47, ISSN 0323-9748

Мишев, Радослав (1989) Oesterreich-Ungarn und die bulgarisch-russischen politischen Beziehungen 1898 - 1903 Sofia, Etud. balk., 1989, № 2, p. 49 -67, ISSN 0324-1654

Мишев, Радослав (1989) Събитие на световната история София, сп. "Читалище", 1989, № 7, с. 4-6

Мишев, Радослав (1988) Австро-Унгария и България 1879-1894 : Политически отношения. София , Издателство на ОФ, ред. Вл. Примовски, 1988, 336 с. Код 27. 9531425511; 0626-22-88

Мишев, Радослав (1988) Симеон Дамянов. Великата френска революция. Кратък исторически очерк, София, БАН, 1987, 155 с. Исторически преглед, XLIV, 1988, № 1, с. 113-116, ISSN0323-9748

Мишев, Радослав (1987) Австро-унгарската политика към България при режима на пълномощията /1881 - 1883 г./ Трудове на Великотърновския университет, "Св. св. Кирил и Методий", 22, 1987, № 3, ред. колегия: Г. Плетньов,П. Тодоров, Хр. Глушков и др., с. 71 - 96, ISSN Код 02/95314/22311/0618-14-87

Мишев, Радослав (1987) Стефан Стамболов и българо-австро-унгарските отношения /1886-1894/ Стефан Стамболов - революционер и книжовник /Материали от нац. сесия, проведена на 5 декември 1984 г. /, В. Търново, 1987, ред. И. Димитров, Г. Плетньов, Ив. Радев, Д. Саздов, 196 с., с. 68 - 79. COBISS.BG-ID 1099604708

Мишев, Радослав (1987) История на България. /Експериментален учебник за XII клас на Националната гимназия за древни езици и култури/, Ч. II, История на България, Ч. I - II, София, Комитет за култура, 1987 г., рецензенти: А.Пантев, Йл Шопов, ведомствено издание, 500 с. Р. Мишев е автор на означените теми15 - 16 - с. 168 - 189; т. 19 - с.226 - 238; т 26 - 27 - с. 330-349; т. 32 - с. 398-406. COBISS.BG-ID 1026492132

Мишев, Радослав (1986) Нови сведения за отношението на Австро-Унгария към Съединението и Сръбско-българската война 1885 г. Военноисторически сборник, 1986, №5, с. 202 - 205, ISSN 0204-4080

Мишев, Радослав (1986) Българо-руски културни връзки в началото на ХХ век /1900 - 1914 г./ София, Исторически преглед, 1986, № 4, с. 30-45, ISSN 0323-9748

Мишев, Радослав (1986) Елена Стателова, Андрей Пантев. Съединението 1885, София, Народна просвета, 1985, 191 с. Исторически преглед, XLII, 1986, № 1, с. 72-74, ISSN 0323-9748

Мишев, Радослав (1985) Bulgarien und Oesterreich-Ungarn (1879 - 1881 ). Politische Beziehungen Sofia, Bulgarian Historical Review, 1985, № 1, p. 22-64, link: https//www.elsevier.com/search-results?guery=Bulgarian Historical Rewiew%2c Sofia%2c 1985%2c 1 8labels=alls page=/ ISSN 0204-8906

Мишев, Радослав (1985) Българо-австро-унгарски военни отношения /1879 - 1900 г./ Военноисторически сборник, 1985, № 1, с. 61 - 83, ISSN 0204-4080

Мишев, Радослав (1985) Австро-Унгария и Съединението през 1885 г. Исторически преглед, 1985, № 5, с. 52 - 66, ISSN 0323-9748

Мишев, Радослав (1985) L`Auriche-Hongrie et la Bulgarie a la veille de L'Union (1883 - 1885 ) Sofia, Etudes balkaniques, 1985, № 4, p. 116 - 130, ISSN 0324-1654

Мишев, Радослав (1983) Проблемът за българо-руските научни връзки по история и помощните исторически дисциплини в края на XIX и началото на ХХ век в българската и съветската историография Славистични проучвания, София, Изд. "Наука и изкуство", ред. Ст. Георгиев, Н. Ковачев, П. Тодоров..., 1983, 201 с., с. 159 - 173, Код 02/9535122311/5014-31-83

Мишев, Радослав (1983) Обучение на българи в руските военноучебни заведения от Освобождението до края на XIX век Военноисторически сборник, 1983, № 6, с. 49 - 59, ISSN 0204-4080

Мишев, Радослав (1983) Документи и материали за семинарни занятия по Нова обща история. В. Търново, ВТУ "Кирил и Методий", Второ преработено и допълнено издание, 1983, 293 с. Р. Мишев е съставител на темите от част 2 1870-1917 г., с. 137-278. COBISS.BG-ID 1089125348

Мишев, Радослав (1983) Полезно изследване. /Пантев А., П. Петков. САЩ и България по време на Първата световна война. София, изд. "Наука и изкуство", 1983, 151 с. Военноисторически сборник, 1984, № 5, с. 200-203, ISSN 0204-4080

Мишев, Радослав (1982) Българо-руско научно сътрудничество в областта на историческите науки /1900 - 1914 г./ Исторически преглед, 1982, № 4, с. 54 - 64, ISSN0323-9748

Мишев, Радослав (1982) А . Пантев. Българският въпрос във Великобритания 1876 - 1878, София, Издателство на ОФ, 1981, 183 с. Etudes balkaniques, 1982, № 2, с. 117 - 119, ISSN 0324-1654

Мишев, Радослав (1981) Австро-германското сътрудничество по "българския въпрос" /1887 - 1890/ Българско-германски отношения и връзки, Том 3, София, 1981, Издателство на БАН, ред. В. Хаджиниколов, Ц. Тодорова, Д. Мичев, В. Велков, Г. Марков, Ел. Бояджиева, 427 с., с. 124 - 150. Код 28 9531472611 / 0606-6-81

Мишев, Радослав (1981) Австро-Унгария и последните години на Стамболовия режим - септември 1892 - май 1894 г. , Изследвания по българска история, В. Търново 1981, ред. П. Горанов, Я. Николова, П. Тодоров, Й. Андреев, Г. Плетньов, с. 99 - 122. COBISS>BG-ID 1091631076

Мишев, Радослав (1981) Първата търговска спогодба между България и Австро-Унгария през 1890 г. Известия на държавните архиви, № 42, София, 1981 г., ред. колегия: Ц. Билярски и др., с. 115 - 130, ISSN 0323-9780

Мишев, Радослав (1981) Военно обучение и специализация на българските офицери в Русия в началото на ХХ век България и народите на Съветския съюз през вековете. Летопис на дружбата, № 8, София, 1981, ред. В. Хаджиниколов, В. Гюзелев, С. Дамянов...,615 с. с. 334 - 347. Код 27 95315 21122 0818-10-81

Мишев, Радослав (1981) F. R. Bridge, From Sadowa to Sarajevo. The Foreign Policy of Austria-Hungary (1866 - 1914 ), London and Boston, 1972, 480 p. От Садова до Сараево. Външната политика на Австро-Унгария (1866-1914 ), Лондон и Бостън, 1972, 480 с. Исторически преглед, XXXVII, 1981, № 2, с. 125 - 130, ISSN 0323-9748

Мишев, Радослав (1980) Търговската спогодба между България и Австро-Унгария от 1890 г. Трудове на Великотърновския университет ",Св. св. Кирил и Методий", 16, 1980, № 3, ред. колегия: П.Тодоров, Я.Николова, П. Горанов и др., с. 145 - 186, ISSN Код 02 9531422331/0602-8-80

Мишев, Радослав (1980) България и Австро-Унгария в началните години на Стамболовия режим /1887 - 1890 г./ Исторически преглед, 1980, № 3, с. 74 - 88, ISSN 0323-9748

Мишев, Радослав (1979) Австро-Унгария и българо-турските отношения в Македония - юни 1890 - август 1892 г. Научни изследвания на преподаватели от ВТУ" Кирил и Методий", В. Търново, 1979, ред. П. Тодоров, П. Горанов, Я. Николова, Б. Примов, Н. Колев. 131-155. COBISS.BG-ID 1241755108

Мишев, Радослав (1979) Болгария и Средиземноморские соглашения 1887 года Etudes historiques, 1979, № 9, с. 187 - 198. ISSN 032-1246

Мишев, Радослав (1979) Австро-унгарските военни доставки в България през периода на Стамболовия режим /1887 - 1894 г./ Аспирантски сборник, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 5, 1979, № 2, с. 103-115. ISSN C604-7963

Мишев, Радослав (1978) Освобождението на България и руската общественост. Летопис на дружбата, т. VI, София, Издателство на ОФ, 1977, 359 с. Исторически преглед, XXXIV, 1978, №4, с. 117-121, ISSN 0323-9748

Мишев, Радослав (1978) Проблемът за образуването на руско-френския съюз през 1891 - 1893 г. в съветската историография , Октомври и съвременността, В. Търново, 1978, ред. Хр. Дудевски, Н. Ковачев, П. Тодоров, Ст. Василев,, 551 с. с. 179 - 193. COBISS.BG-ID 1096274660

Мишев, Радослав (1977) А. З. Манфред, Образование русско-французского союза. Москва, Наука, 1975, 373 с. Исторически преглед XXXIII, 1977,№ 1, с. 117 - 122, ISSN 0323-9748

Мишев, Радослав (1977) Документи и материали за семинарни занятия по нова обща история В. Търново, ВТУ "Кирил и Методий", 1977 г., рецензент П. Горанов ,259 с. Р. Мишев е съставител на темите от част втора, с. 121 - 249. COBISS.BG-ID 1089125604

Мишев, Радослав (1976) В чест на академик Христо Христов. Изследвания по случай 60 години от рождението му. София, БАН, 1976, 489 с. Исторически преглед, XXXII,1976, № 5, с. 122-124, ISSN 0323-9748

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/